Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská činnost v LFA oblastech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská činnost v LFA oblastech"— Transkript prezentace:

1 Zemědělská činnost v LFA oblastech
Ing. Petr Trávníček Hynčice nad Moravou,

2 LFA LFA = Less Favoured Areas MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI

3 Důvod pro vymezení LFA a podpory hospodaření v LFA
Podpora zemědělců hospodařících v oblastech LFA za účelem: zachovat venkovskou krajinu podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

4 Cíle opatření Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech. Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. Zlepšení životního prostředí a krajiny. restrukturalizační opatření- podporuje chov skotu a dalších hospodářských zvířat, využívajících travní porosty

5 Legislativní rámec Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění

6 Programový dokument Program rozvoje venkova české republiky na období 2007 – 2013 osa II - zlepšování životního prostředí a krajiny II.1 Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000

7 Rozdělení LFA Horské oblasti Ostatní méně příznivé oblasti
horská oblast typu HA horská oblast typu HB Ostatní méně příznivé oblasti ostatní méně příznivá oblast typu OA ostatní méně příznivá oblast typu OB Specifické oblasti specifická oblast typu S specifické oblast typu SX Oblasti Natura 2000

8 Kritéria pro vymezení oblasti typu H
horská oblast typu HA - obce nebo k. ú. s Ø nadmořskou výškou nad 600 m n. m. nebo s Ø výškou 500 až 600 m n.m. a zároveň se svažitostí vyšší než 15 % na 50 % území této obce nebo k. ú. horská oblast typu HB - obce nebo k. ú. nesplňující kritéria pro oblast typu HA, které však byly za účelem zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny

9 Kritéria pro vymezení oblasti typu OA
obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší než 75 obyvatel/km2 podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší než 8 % výnosnost zemědělské půdy - rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce

10 Kritéria pro vymezení oblasti typu OB
obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které se nacházejí na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria hustota obyvatel nižší než 75 obyvatel/km2 podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší než 8 %. Tyto obce nebo k. ú. byly zařazeny do ostatní méně příznivé oblasti za účelem zachování celistvosti této oblasti

11 Kritéria pro vymezení oblasti typu S
obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů nebo výnosností 34 až 38 bodů a zároveň se sklonitostí vyšší než 7o na 50 % zemědělské půdy obce nebo k. ú. tyto obce nebo k. ú. nenáleží do kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast

12 Kritéria pro vymezení oblasti typu SX
obce nebo k. ú., které byly zařazeny v LFA v období 2004–2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA. O poskytnutí platby v těchto oblastech může požádat pouze žadatel, kterému byl alespoň jedenkrát poskytnut vyrovnávací příspěvek v programovém období 2004–2006.

13 Oblasti Natura 2000 ptačí oblasti a zároveň na uzemí 1. zóny národních parků nebo 1. zóny CHKO evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a zároveň na územi 1. zóny národních parků nebo 1. zóny CHKO

14

15 Výměry LFA (k 1.1.2007) Typ LFA Výměra ZP (ZPF) Z toho: orná půda
Z toho TTP tis. ha % zornění zatravnění Horská 512,4 14,6 156,5 30,5 354,5 69,3 Ostatní 1 039,1 29,6 749,8 72,2 286,0 27,5 Specifická 200,4 5,7 79,5 39,6 119,2 59,4 LFA CELKEM 1 751,9 49,9 985,7 56,3 759,7 43,4 Příznivá obl. 1 761,3 50,1 1 599,3 90,8 124,2 7,1 Celkem ČR 3 513,0 100,0 2 585,0 73,6 883,9 25,2

16 Platby v LFA Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (méně příznivé oblasti, LFA) Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

17 Žádost o poskytnutí platby
Žadatel – fyzická nebo právnická osoba Evidovaná v LPIS V LPIS evidován min. 1 ha TP v LFA nebo Natura 2000 Žádost do 15.5. PB evidovány v LPIS od data podání žádosti do 30.9.

18 Výše platby Sazba na 1 ha TP Přepočet na Kč Oblast HA 157 EUR 4.139 Kč
Oblast HB 134 EUR 3.533 Kč Oblast OA 117 EUR 3.085 Kč 94 EUR 2.478 Kč Oblast S 114 EUR 3.005 Kč Oblast SX 91 EUR 2.399 Kč Oblasti Natura 2000 112 EUR 2.953 Kč směnný kurz pro rok ,364 CZK/EUR

19 Podmínky pro poskytnutí platby
Povinnost sečení nebo spasení TP 2x ročně posečeny (do a 31.10) včetně odklizení biomasy nebo 1x spaseny nebo podmínky příslušného AEO Výška porostu do 30 cm Odložení nebo vynechání seče pouze se souhlasem OOP Zákaz rozorání TP (mimo obnovu TP)

20 Podmínky pro poskytnutí platby
Intenzita chovu hospodářských zvířat (skot,ovce, kozy, koně) Minimálně 0,2 VDJ / ha TP Maximálně 1,5 VDJ / ha ZP Stav Chovatel koní – předání registru koní a formulář do 15.9.

21 Koeficient přepočtu na VDJ
Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na VDJ skot ve věku nad 24 měsíců 1,0 skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2 ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15 kozy ve věku nad 12 měsíců koně ve věku nad 6 měsíců koně ve věku do 6 měsíců 0,4

22 Podmínky pro poskytnutí platby POUZE PRO OBLAST NATURA 2000
Maximální limit přívodu dusíku Dusík dodaný pastvou – max. 30 kg / ha pasených ploch (výpočet dle vyhl. 274/1998 Sb.) Evidence hnojení za uplynulý rok

23 Závazek pětiletého hospodaření
povinnost hospodařit v LFA nebo oblasti Natura 2000 po dobu alespoň 5 kalend. let od roku, za který mu byla platba poskytnuta poprvé, a to nejméně na minimální výměře: 1 ha travního porostu, pokud se žadatel poprvé zaváže k hospodaření v r a dále 5 ha ZP, popř. 2 ha ZP na území NP nebo CHKO nebo 1 ha ZP v systému EZ, pokud se žadatel poprvé zavázal k hospodaření v letech

24 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)
Povinnost plnit GAEC na celé výměře zemědělské půdy evidované u žadatele v LPIS Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.

25 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)
Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hod. po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na PB s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 30, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech

26 Poskytnutí snížené platby (§ 9)
Platba bude snížena o 10% jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu nebo byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

27 Neposkytnutí platby (§ 10)
Platba se neposkytne jestliže intenzita chovu hosp. zvířat k byla nižší než 0,16 VDJ na ha travního porostu nebo vyšší než 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do daného kalendářního roku

28 Vrácení platby V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby dle § 9 nebo § 10 Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne 2500 Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.


Stáhnout ppt "Zemědělská činnost v LFA oblastech"

Podobné prezentace


Reklamy Google