Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská činnost v LFA oblastech Ing. Petr Trávníček Hynčice nad Moravou, 26.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská činnost v LFA oblastech Ing. Petr Trávníček Hynčice nad Moravou, 26.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská činnost v LFA oblastech Ing. Petr Trávníček Hynčice nad Moravou, 26.9.2008

2 LFA LFA = Less Favoured Areas MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI

3 Důvod pro vymezení LFA a podpory hospodaření v LFA Podpora zemědělců hospodařících v oblastech LFA za účelem:  zachovat venkovskou krajinu  podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí  přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech  pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

4 Cíle opatření Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech. Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. Zlepšení životního prostředí a krajiny. restrukturalizační opatření- podporuje chov skotu a dalších hospodářských zvířat, využívajících travní porosty

5 Legislativní rámec Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění

6 Programový dokument Program rozvoje venkova české republiky na období 2007 – 2013 osa II - zlepšování životního prostředí a krajiny  II.1 Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000

7 Rozdělení LFA Horské oblasti  horská oblast typu H A  horská oblast typu H B Ostatní méně příznivé oblasti  ostatní méně příznivá oblast typu O A  ostatní méně příznivá oblast typu O B Specifické oblasti  specifická oblast typu S  specifické oblast typu S X Oblasti Natura 2000

8 Kritéria pro vymezení oblasti typu H horská oblast typu H A - obce nebo k. ú.  s Ø nadmořskou výškou nad 600 m n. m.  nebo s Ø výškou 500 až 600 m n.m. a zároveň se svažitostí vyšší než 15 % na 50 % území této obce nebo k. ú. horská oblast typu H B - obce nebo k. ú. nesplňující kritéria pro oblast typu H A, které však byly za účelem zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny

9 Kritéria pro vymezení oblasti typu O A obce nebo k. ú.  s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů  na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší než 75 obyvatel/km 2 podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší než 8 % výnosnost zemědělské půdy - rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce

10 Kritéria pro vymezení oblasti typu O B obce nebo k. ú.  s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které se nacházejí  na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria hustota obyvatel nižší než 75 obyvatel/km 2 podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší než 8 %.  Tyto obce nebo k. ú. byly zařazeny do ostatní méně příznivé oblasti za účelem zachování celistvosti této oblasti

11 Kritéria pro vymezení oblasti typu S obce nebo k. ú.  s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů nebo  výnosností 34 až 38 bodů a zároveň se sklonitostí vyšší než 7 o na 50 % zemědělské půdy obce nebo k. ú.  tyto obce nebo k. ú. nenáleží do kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast

12 Kritéria pro vymezení oblasti typu S X obce nebo k. ú., které  byly zařazeny v LFA v období 2004–2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA.  O poskytnutí platby v těchto oblastech může požádat pouze žadatel, kterému byl alespoň jedenkrát poskytnut vyrovnávací příspěvek v programovém období 2004–2006.

13 Oblasti Natura 2000 ptačí oblasti a zároveň na uzemí 1. zóny národních parků nebo 1. zóny CHKO evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a zároveň na územi 1. zóny národních parků nebo 1. zóny CHKO

14

15 Výměry LFA (k 1.1.2007) Typ LFA Výměra ZP (ZPF)Z toho: orná půdaZ toho TTP tis. ha% % zornění tis. ha % zatravnění Horská512,414,6156,530,5354,569,3 Ostatní1 039,129,6749,872,2286,027,5 Specifická200,45,779,539,6119,259,4 LFA CELKEM1 751,949,9985,756,3759,743,4 Příznivá obl.1 761,350,11 599,390,8124,27,1 Celkem ČR3 513,0100,02 585,073,6883,925,2

16 Platby v LFA Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (méně příznivé oblasti, LFA) Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

17 Žádost o poskytnutí platby Žadatel – fyzická nebo právnická osoba  Evidovaná v LPIS  V LPIS evidován min. 1 ha TP v LFA nebo Natura 2000  Žádost do 15.5. PB evidovány v LPIS od data podání žádosti do 30.9.

18 Výše platby Sazba na 1 ha TPPřepočet na Kč Oblast H A 157 EUR4.139 Kč Oblast H B 134 EUR3.533 Kč Oblast O A 117 EUR3.085 Kč Oblast O A 94 EUR2.478 Kč Oblast S114 EUR3.005 Kč Oblast S X 91 EUR2.399 Kč Oblasti Natura 2000112 EUR2.953 Kč směnný kurz pro rok 2008 - 26,364 CZK/EUR

19 Podmínky pro poskytnutí platby Povinnost sečení nebo spasení TP  2x ročně posečeny (do 31.7. a 31.10) včetně odklizení biomasy nebo 1x spaseny nebo podmínky příslušného AEO  Výška porostu 31.10. do 30 cm  Odložení nebo vynechání seče pouze se souhlasem OOP  Zákaz rozorání TP (mimo obnovu TP)

20 Podmínky pro poskytnutí platby Intenzita chovu hospodářských zvířat (skot,ovce, kozy, koně)  Minimálně 0,2 VDJ / ha TP  Maximálně 1,5 VDJ / ha ZP  Stav 31.7.  Chovatel koní – předání registru koní a formulář do 15.9.

21 Koeficient přepočtu na VDJ Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na VDJ skot ve věku nad 24 měsíců1,0 skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců0,6 skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců0,2 ovce ve věku nad 12 měsíců0,15 kozy ve věku nad 12 měsíců0,15 koně ve věku nad 6 měsíců1,0 koně ve věku do 6 měsíců0,4

22 Podmínky pro poskytnutí platby POUZE PRO OBLAST NATURA 2000 Maximální limit přívodu dusíku  Dusík dodaný pastvou – max. 30 kg / ha pasených ploch (výpočet dle vyhl. 274/1998 Sb.)  Evidence hnojení za uplynulý rok

23 Závazek pětiletého hospodaření povinnost hospodařit v LFA nebo oblasti Natura 2000 po dobu alespoň 5 kalend. let od roku, za který mu byla platba poskytnuta poprvé, a to nejméně na minimální výměře:  1 ha travního porostu, pokud se žadatel poprvé zaváže k hospodaření v r. 2007 a dále  5 ha ZP, popř. 2 ha ZP na území NP nebo CHKO nebo 1 ha ZP v systému EZ, pokud se žadatel poprvé zavázal k hospodaření v letech 2004-2006

24 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Povinnost plnit GAEC na celé výměře zemědělské půdy evidované u žadatele v LPIS 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. 2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.

25 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hod. po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na PB s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 0, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis 4. Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda 5. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech

26 Poskytnutí snížené platby (§ 9) Platba bude snížena o 10% jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu nebo byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

27 Neposkytnutí platby (§ 10) Platba se neposkytne jestliže intenzita chovu hosp. zvířat k 31. 7. byla nižší než 0,16 VDJ na ha travního porostu nebo vyšší než 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do 30.9. daného kalendářního roku

28 Vrácení platby V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby dle § 9 nebo § 10 Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne 2500 Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.


Stáhnout ppt "Zemědělská činnost v LFA oblastech Ing. Petr Trávníček Hynčice nad Moravou, 26.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google