Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové standardy GAEC. Současné znění standardů GAEC 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové standardy GAEC. Současné znění standardů GAEC 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté."— Transkript prezentace:

1 Nové standardy GAEC

2 Současné znění standardů GAEC 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. 2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. 3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis. 4. Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. 5. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

3 Proč se GAEC mění Náplň současných GAEC již neodpovídá požadavkům nařízení Rady EC 73/2009 (nahrazuje ES 1782/2003), které stanovuje některé standardy jako povinné. NR 73/2009 čl. 6, příloha III. – povinné a nepovinné standardy Výsledky auditu EK, který se konal 9.- 13. 7 2008, označují současné nastavení GAEC za nedostatečné.

4 Proč se GAEC mění

5 Povinné standardy GAEC Eroze půdy : Minimální pokryv půdy Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky Organické složky půdy Struktura půdy Minimální úroveň péče : Zachování krajinných prvků Zabránění šíření nežádoucí vegetace na zemědělskou půdu Ochrana stálých pastvin Ochrana vody a hospodaření s ní : Schválení postupů pro využívání vody k zavlažování Zřízení ochranný pásem podél vodních toků

6 GAEC 1 – minimální pokryv půdy strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, případně dílu minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže to není v rozporu s bodem 2, nebo půda zůstane zorána, případně podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže operace není v rozporu s bodem 2. S účinností od 16. února 2010 žadatel na půdním bloku, případně jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda jehož průměrná sklonitost přesahuje 7° zabezpečí, po sklizni plodiny v roce předcházejícím roku ve kterém má být poskytnuta podpora, založení porostu následné plodiny, anebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

7 GAEC 2 – Minimální úroveň obhospodařování půdy Žadatel na výměře půdního bloku, případně jeho dílu označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená, nebude pěstovat kukuřici, brambory, řepu, bob setý, soju a slunečnici. Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin. Od roku 2011 mírně erozně ohrožená, bude zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí a sázení do mulče, nebo bezorebné setí.

8 GAEC 3 – Organické složky půdy Žadatel na minimálně 20% jím užívané výměry půdních bloků, případně jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, bude každoročně: aplikovat tuhá statková hnojiva v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou separátu prasečí kejdy, přičemž minimální dávka se nevztahuje na rostlinné zbytky dle příslušného právního předpisu, anebo aplikovat organická hnojiva a to v minimální dávce 25 tun na hektar, anebo zajistí, že toto procento výměry, případně jeho odpovídající část, bude pokryto v termínu minimálně od 31.5. do 31.7. příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, případně jejich směsí: vojtěška setá, jetel nachový (inkarnát), jetel podzemní, jetel zvrácený (perský), jetel plazivý, jetel luční, štírovník růžkatý, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá., §7 vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998Sb.o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění

9 GAEC 4 – Organické složky půdy Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu, pálit bylinné zbytky.

10 GAEC 5 – ochrana struktury půdy Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená, anebo přesycená vodou.

11 GAEC 6 – zachování krajinných prvků Žadatel zajistí, že krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník, nebudou rušeny, případně poškozovány.

12 GAEC 7 – Zabránění šíření nežádoucí vegetace na ZP Žadatel zabezpečí, že se na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu nevyskytují rostliny netýkavka žlaznatá a žádný z druhů rodu křídlatka. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

13 GAEC 8 – Ochrana stálých pastvin Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda.

14 GAEC 9 – Voda k zavlažování Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastník nebo provozovatel zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s platnou právní úpravou*. –* (§ 8 odst. 1 písm. vodního zákona)

15 GAEC 10 - Ochranná pásma podél vodních toků S účinností od 1. ledna 2012 žadatel, na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, sousedícím s útvarem povrchových vod, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.


Stáhnout ppt "Nové standardy GAEC. Současné znění standardů GAEC 1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté."

Podobné prezentace


Reklamy Google