Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové standardy GAEC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové standardy GAEC."— Transkript prezentace:

1 Nové standardy GAEC

2 Současné znění standardů GAEC
1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. 2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. 3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis. 4. Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. 5. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

3 Proč se GAEC mění Náplň současných GAEC již neodpovídá požadavkům nařízení Rady EC 73/2009 (nahrazuje ES 1782/2003), které stanovuje některé standardy jako povinné. NR 73/2009 čl. 6, příloha III. – povinné a nepovinné standardy Výsledky auditu EK, který se konal , označují současné nastavení GAEC za nedostatečné.

4 Proč se GAEC mění

5 Povinné standardy GAEC
Eroze půdy : Minimální pokryv půdy Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky Organické složky půdy Struktura půdy Minimální úroveň péče : Zachování krajinných prvků Zabránění šíření nežádoucí vegetace na zemědělskou půdu Ochrana stálých pastvin Ochrana vody a hospodaření s ní : Schválení postupů pro využívání vody k zavlažování Zřízení ochranný pásem podél vodních toků

6 GAEC 1 – minimální pokryv půdy
S účinností od 16. února 2010 žadatel na půdním bloku, případně jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda jehož průměrná sklonitost přesahuje 7° zabezpečí, po sklizni plodiny v roce předcházejícím roku ve kterém má být poskytnuta podpora, založení porostu následné plodiny, anebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření: strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, případně dílu minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže to není v rozporu s bodem 2, nebo půda zůstane zorána, případně podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 15. února kalendářního roku, v němž má být podpora poskytnuta, jestliže operace není v rozporu s bodem 2.

7 GAEC 2 – Minimální úroveň obhospodařování půdy
Žadatel na výměře půdního bloku, případně jeho dílu označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená, nebude pěstovat kukuřici, brambory, řepu, bob setý, soju a slunečnici. Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin. Od roku 2011 mírně erozně ohrožená, bude zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí a sázení do mulče, nebo bezorebné setí.

8 GAEC 3 – Organické složky půdy
Žadatel na minimálně 20% jím užívané výměry půdních bloků, případně jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, bude každoročně: aplikovat tuhá statková hnojiva v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou separátu prasečí kejdy, přičemž minimální dávka se nevztahuje na rostlinné zbytky dle příslušného právního předpisu, anebo aplikovat organická hnojiva a to v minimální dávce 25 tun na hektar, anebo zajistí, že toto procento výměry, případně jeho odpovídající část, bude pokryto v termínu minimálně od do příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, případně jejich směsí: vojtěška setá, jetel nachový (inkarnát), jetel podzemní, jetel zvrácený (perský), jetel plazivý, jetel luční, štírovník růžkatý, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob  polní, lupina modrá. , §7 vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998Sb .o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění

9 GAEC 4 – Organické složky půdy
Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu, pálit bylinné zbytky.

10 GAEC 5 – ochrana struktury půdy
Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená, anebo přesycená vodou.

11 GAEC 6 – zachování krajinných prvků
Žadatel zajistí, že krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník, nebudou rušeny, případně poškozovány.

12 GAEC 7 – Zabránění šíření nežádoucí vegetace na ZP
Žadatel zabezpečí, že se na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu nevyskytují rostliny netýkavka žlaznatá a žádný z druhů rodu křídlatka. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

13 GAEC 8 – Ochrana stálých pastvin
Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda.

14 GAEC 9 – Voda k zavlažování
Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastník nebo provozovatel zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s platnou právní úpravou*. * (§ 8 odst. 1 písm. vodního zákona)

15 GAEC 10 - Ochranná pásma podél vodních toků
S účinností od 1. ledna 2012 žadatel, na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, sousedícím s útvarem povrchových vod, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.


Stáhnout ppt "Nové standardy GAEC."

Podobné prezentace


Reklamy Google