Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚDĚLSKÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování zemědělských činností v průběhu roku a plán rozvoje firmy. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚDĚLSKÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování zemědělských činností v průběhu roku a plán rozvoje firmy. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚDĚLSKÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování zemědělských činností v průběhu roku a plán rozvoje firmy. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 Zemědělské plánování je soubor odborných znalostí a schopnost je uplatnit na zemědělském trhu. »produkce osiv »šlechtitelský chov hospodářských zvířat »ale i předvídavost ve vztahu k trhu v daném roce »výhodná realizace finální komodity »přímý prodej potravin »produkce energií »je to specializace na některý produkt ve vynikající kvalitě

3 Posouzení informací o prostředí a umístění firem. Nadmořská výška : 450 - 720 m. n. m. Klimatické podmínky : mírné Průměrné roční srážky : 480 - 670 mm Průměrná roční teplota : 6,8 – 8,9 °C Kvalita půdy : nízká hodnota BPEJ Plošné možnosti hospodaření – plocha zemědělské půdy 411 288 ha Orné půdy je 318 384 ha Zahrady, ovocné sady 10 773 ha

4 Posouzení informací o prostředí a umístění firmy. Trvalých travních porostů je 82 127 ha Lesní plocha 206 465 ha Vodních ploch 11 668 ha Slunečních hodin 1600 – 1850 h Chráněných krajinných oblastí 60 944 ha Maloplošná chráněná území – počet 170, rozloha 5455 ha Národní přírodní památky 3, rozloha 86 ha Národní přírodní rezervace 67, rozloha 887ha Přírodní památky 93, rozloha 887 ha Přírodní rezervace 67, 3535 ha V celém regionu velká svažitost půd Velká možnost eroze

5 Zemědělské plánování je především posouzení své ekonomické situace Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou Finanční analýza poskytuje údaje - podniku o budoucím vývoji jeho finančních zdrojů, - dále poskytuje údaje pro banky při poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů, - pro státní či jiné orgány při poskytování dotace. Zdroji vstupních dat pro finanční analýzu jsou účetní data podniku čerpaná z 1/ účetních výkazů fin. účetnictví, 2/ z vnitropodnikového účetnictví 3/ výročních zpráv Externí data údaje ze statistiky a odborného tisku Finanční analýzu zpracovávají odborné firmy

6 Posouzení technického stavu budov a strojního vybavení Se změnou legislativy a požadavků na pohodu zvířat vznikají nové požadavky na úpravu budov nebo prostor pro ustájení zvířat ( vazná ustájení – volná ustájení ) Prostor na skladování ropných látek Prostor na skladování hnojiv a exkrementů zvířat Jímek Skladů látek na ochranu zvířat.

7 Zemědělské plánování je i posouzení shody hospodaření se zájmy ochrany přírody. GAEC 1 – orná půda, sklonitost přesahující 7 °C, žadatel zajistí po sklizni založení porostu následné plodiny nebo uplatní – ponechání strniště do 30 listopadu - nebo půda zůstane zorána nebo podmítnuta do 30 listopadu GAEC 2 – na půdních blocích označených jako silně erozně ohrožené musí být dodrženy zásady hospodaření bezorebné setí, setí do mulče, setí do mělké podmítky setí do ochrané plodiny důlkování. Silně erodované půdy jsou od 1.1. 2010 v LPIS GAEC 3 zachování úrovně org. složky na 20 % orné půdy bude aplikováno 25 tun/ha tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv. Drůbeží podestýlka 4 tuny/ha. Dále překrytí 20 % orné půdy do 31. 5. běžného roku porostem plodin – jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. GAEC 4 – na obhospodařovaných blocích nebude prováděno pálení rostlinných zbytků GAEC 5 – v době kdy je půda přesicená vodou nebo zaplavená nesmí být prováděny agrotechnické zásahy krom sklizně.

8 Zemědělské plánování je i posouzení shody hospodaření se zájmy ochrany přírody.  GAEC 6 – Nesmí dojít ke zrušení krajinného prvku a druhu zemědělské kultury rybník.  GAEC 7 – na půdních blocích se nesmí vyskytovat invazivní rostliny netýkavka žlaznatá ( kvetoucí či odkvetlé ) a bolševník velkolepý (velikost jedinců do 70 cm).  GAEC 8 – nesmí dojít k faktické změně kultury z travního porostu na ornou půdu. Tři kategorie travní porost, stálá pastvina a ostatní travní porost.  GAEC 9 – žadatel zajistí, že na půdním bloku travní porost nebude kultura trávy vyšší než 30 cm.  GAEC 10 – pro zavlažování musí být zajištěno povolení nakládání s vodami.

9 Zemědělské plánování je i posouzení vývoje celé společnosti a celosvětových zásob potravin Prodej potravin přímo ze stáje Hledání cesty za konzumentem Ekonomická situace státu Potravní návyky obyvatel Potravina až do domu.

10 Zemědělským plánováním je i plánování způsobu hospodaření. Konvenční hospodaření Ekologické hospodaření jeho výhody:  Vyšší dotace na plochu  Snížení nákladů na služby  Šetrnější způsob hospodaření s půdou Ekologické hospodaření jeho nevýhody:  Snížená produkce na plochu  Zvýšená náročnost fyzické práce Ekologické hospodaření se vyplatí především u hospodářství s pastevním chvem přežvýkavců

11 U platnění nových trendů v oblasti zemědělských komodit - vývojové tendence. Můžeme pozorovat rozvoj aqakultury – rybničního hospodářství Tendence uplatnění vodních korýšů na trhu s komoditami Kapr se zvýšeným obsahem polynenasycených masných kyselin Zdravotní propagace konzumu rybího masa jako dietní potraviny Nástup pastevectví v oblastech těžko obhospodařovatelných a s vyšší n. v. Zvýšený zájem o kozí a ovčí maso a mléko

12 Uplatnění nových trendů v oblasti zemědělských komodit - vývojové tendence Znatelný nástup stavů na pastvinách u skotu, ovcí a koz Produkce okrajových rostlin a bylin Energetické plodiny na zemědělské půdě Krytí potřeb tepla a energie z vlastních zdrojů Elektrovoltaické panely na hospodářských budovách a ostatních nevyužívaných plochách Obchodní řetězce tlumí uplatnění nových potravinářských komodit

13 Posouzení výkonů u zaměstnanců a pracovních postupů Posouzení celkového počtu zaměstnanců Posouzení přejezdů těžkou technikou

14 Posouzení dotačních titulů nejen z OP obnova vesnice do konce roku 2013, jejich využití dle možností vlastní farmy. Využití možnosti plošných dotací na významný krajiný prvek který neleží na okraji půdního bloku Využití poradenských služeb akreditovaných poradců při plánu rozvoje Ve věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost opatření 1.3.3., 1.3.2. mladý zemědělec Opatření 1.1.2. – investice do lesů Osa II – platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech, Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě, Agroenviromentální opatření, Uplatnění nových trendů v oblasti zemědělských komodit - vývojové tendence

15 Děkuji za pozornost MVDr. Karel Pána " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“


Stáhnout ppt "ZEMĚDĚLSKÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování zemědělských činností v průběhu roku a plán rozvoje firmy. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google