Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova"— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina www.maskaszk.cz info@maskaszk.cz

2 Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Stručný výtah z materiálu, schváleného vládou, který je ve fázi schvalování UE Zdroj: / staženo dne Zpracovala Hana Dufková, Sdružení Západní Krušnohoří tel Texty jsou zkrácené, kompletní text PRV je ke stažení na

3 Program rozvoje venkova
Osa I – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV - Leader

4 OSA I Priorita I.1. – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Priorita I.2. – Přenos znalostí

5 Priorita 1.1. I.1.1 – modernizace zemědělských podniků
podporuje obdobné investice, jako Operační program zemědělství (investice do zem. staveb, techniky a technologií pro ŽV, RV, investice do zpracování a využití biomasy, inv. do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny, inv. spojené s vývojem a aplikací nových zem. postupů a technologií..) Příspěvek žadateli od 40 do 60 % způsobilých výdajů ( kombinace oblastí LFA nebo NATURA a mladý zemědělec) Způsobilé výdaje od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč Max. výše podpory pro jednoho příjemce za obd je 90 mil . Kč.

6 Priorita 1.1. I.1.2. – Investice do lesů
Bližší informace získají zájemci v dokumentu PRV, vzhledem k velmi omezenému počtu uživatelů jsme tyto podpory dále nerozvíjeli.

7 Priorita I.3. I.3.2. – Zahájení činnosti mladých zemědělců
Investice do zem. staveb, výstavba a rekonstrukce ustájovacích a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro druhotné produkty ŽV, objemná krmiva, investice do techniky a technologií pro ŽV, RV, investice do zpracování a využití biomasy pro energet. a mat. účely, nákup půdy, investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny Jednorázová dotace do max. výše 1,2 mil Kč v období 2007 – 2013 Pro mladě zemědělce do 40ti let věku, kteří zahajují zem. činnost poprvé

8 Priorita I.3. I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Jedná se o obdobu stávajícího opatření

9 OSA II Priorita II.1. – Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin Priorita II.2. – Ochrana vod a půdy Priorita II.3. – Zmírňování klimatických změn

10 Opatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech – LFA Obdobné podmínky jako současné ( VN Č. 241/2006 v platném znění) Žadatel musí po přechodu ČR na plný systém přímých plateb splňovat v celém hospodářství závazné požadavky podle čl. 4 a přílohy III nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ( Cross – compliace)

11 Opatření II.1.1. Sazby: HA – 4 680 Kč/ ha, HB – 4 014 Kč/ha
OA – Kč/ ha, OB – Kč/ ha S – Kč/ ha, SX – Kč / ha H – horské oblasti, O – ostatní oblasti, S – oblasti se spec. omezeními

12 Opatření II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) II Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Sazba vyrovnávacího příspěvku v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Kč v oblasti NATURA v 1. zónách NP a CHKO

13 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Podopatření A: Postupy šetrné k životnímu prostředí Titul A1: Ekologické zemědělství Titul A2: Integrovaná produkce

14 Ekologické zemědělství
Výše podpory: Orná půda: Kč/ha (tj. 155,12 EUR/ha) Travní porosty: Kč/ha (tj. 88,97 EUR/ha) Trvalé kultury: Kč/ha (tj. 848,94 EUR/ha) Zelenina a speciální byliny na orné půdě: Kč/ha (tj. 563,73 EUR/ha)

15 Integrovaná produkce II Management integrovaná produkce ovoce Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 434,97 EUR/h II Management integrovaná produkce révy vinné Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 507,32 EUR/ha) II Management integrovaná produkce zeleniny Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 440,17 EUR/ha)

16 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Podopatření B: Ošetřování travních porostů Označení a Název titulu: B.1 Louky (základní management) B.2 Mezofilní a vlhkomilné louky B.3 Horské a suchomilné louky B.4 Trvale podmáčené a rašelinné louky B.5 Ptačí lokality na TP – hnízdiště bahňáků B.6 Ptačí lokality na TP – hnízdiště Chřástala polního B.7 Pastviny (základní management) B.8 Druhově bohaté pastviny B.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště

17 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Titul B. 1 – Louky (základní management)

18 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Titul B. 1 – Louky (základní management) Podmínky poskytnutí podpory : Používat hnojiva a statková hnojiva každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk maximálně do výše 60 kg N/ ha (limit zahrnuje aplikaci hnojiv, statkových hnojiv a případnou pastvu zvířat). Zákaz aplikace kejdy, vyjma kejdy skotu. TP lze po druhé seči přepást hospodářskými zvířaty a žadatel je v takovém případě povinen posekat nedopasky, vyjma pozemků se střední svažitostí 10° a více. Měnit povinnost sekání nedopasků lze s předchozím povolením OOP. Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj 74,87EUR/ha)

19 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Louky – ostatní managementy: B2.1 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 100,05 EUR/ha) (tento titul nelze uplatnit v zóně I CHKO a NP ) B2.2 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 115,83 EUR/ha) B2.3 Navrhovaná výše plateb: 4005 Kč/ha (tj. 134,47 EUR/ha) B3.1 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 120,03 EUR/ha) (tento titul nelze uplatnit v zóně I CHKO a NP) B3.2 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 130,27 EUR/ha) B3.3 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 150,42 EUR/ha) B.4 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 417,34 EUR/ha) Částka se vztahuje pouze na plochu trvale podmáčených a rašelinných míst louky. B.5 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 201,45 EUR/ha) B.6 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 183,32 EUR/ha)

20 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Pastviny B. 7 – Pastviny (základní management) B. 8 – Druhově bohaté pastviny B. 9 – Suché stepní trávníky a vřesoviště

21 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Pastviny – základní management Používat hnojiva a statková hnojiva ročně maximálně do výše 80 kg N/ha celkové výměry těchto pastvin (limit zahrnuje aplikaci hnojiv, statkových hnojiv a pastvu zvířat). Zákaz aplikace kejdy, vyjma kejdy skotu. Minimálně 15 kg N/ha každého půdního bloku/dílu je třeba ročně dodat pasenými zvířaty (v exkrementech). Do evidence hnojení zapsat množství N dodaného pasenými zvířaty do 30 dnů po skončení pastevního období nebo dalšího pobytu zvířat. Travní porost přepást minimálně jednou ročně ve stanoveném termínu. Po skončení pastevního období provádět sečení nedopasků, vyjma pozemků se střední svažitostí 10º a více. Měnit povinnost sekání nedopasků lze s předchozím povolením OOP.

22 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
Pastviny : B.7 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 111,64 EUR/ha) (tento titul nelze uplatnit v zóně I CHKO a NP) B.8 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 169,05 EUR/ha) B.9 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 307,55 EUR/ha)

23 II.1.3. – Agroenvironmentální opatření
II Podopatření péče o krajinu C1 – Zatravňování orné půdy C.1.1 Zatravňování orné půdy C1.1. Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 270,28 EUR/ha) C1.2 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru C1.2. Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 294,45 EUR/ha) C1.3.Zatravňování orné půdy regionální směsí C.1.3. Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 349,52 EUR/ha) C 1.4.Zatravňování orné půdy regionální směsí podél vodního útvaru C1.4. Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 373,69 EUR/ha) C2 –Pěstování meziplodin C.2 Navrhovaná výše plateb: Kč/ha (tj. 104,08 EUR/ha) C3 - Biopásy C.3 Navrhovaná výše platby: Kč/ha (tj. 400,55 EUR/ha) pásu

24 II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích II.2.3. Lesnicko-environmentální platby II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

25 OSA III Priorita 3.1. – Tvorba pracovních příležitostí
Priorita 3.2. – Podmínky růstu a kvalita života na venkově Priorita 3.3. – Vzdělávání a místní partnerství

26 OSA III priorita III.1 – Tvorba pracovních příležitostí
Skupina opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, příjemce – osoby dle čl. 53 nařízení Rady, členové zem. podniku – zemědělští podnikatelé a jejich rodinní příslušníci III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, příjemci mohou být FO i PO i bez historie, včetně OSVČ a sdružení, které splňují podmínky pro zařazení do kat. mikropodniků ( zaměstnává méně než 10 zam. a jeho roční obrat nebo roční rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro. III.1.3 Podpora cestovního ruchu Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, max. výše podp. 50% uznat. Nákladů pro podn. Subjekty, 90% nákladů pro neziskové organizace

27 OSA III priorita III.2 – podmínky růstu a kvalita života na venkově
Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech III.2.1 Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova III.2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova

28 OSA III priorita III.2 – podmínky růstu a kvalita života na venkově
III.2.1 Základní sluby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova III Obnova a rozvoj vesnic Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, podpora do 50% pro zisk. Sektor, do 90% pro neziskové org., 100% pro obce, sdružení obcí apod. III Občanské vybavení a služby Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, podpora do 50% pro podn. subj., do 90% pro nezisk. subj a pro církve a 100% pro obce a sdružení obcí

29 OSA III priorita III.2 – podmínky růstu a kvalita života na venkově
III.2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova III Přírodní dědictví venkova Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel, podpora do 50%pro zisk. subj., do 90% pro neziskové org. a do 100% pro obce a sdružení obcí apod. III Kulturní dědictví venkova

30 OSA III priorita III.3 - vzdělávání a místní partnerství
Opatření III.3 - týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III III.3.1 Vzdělávání a informace

31 OSA III priorita III.3 – vzdělávání a místní partnerství
Opatření III.4 - týkající se získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategií místního rozvoje III.4.1 Získávání dovedností, animace, provádění Podpora do 100% uznatelných nákladů

32 OSA IV - LEADER Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkovských oblastí

33 OSA IV - LEADER IV.1.1.- Místní akční skupina
Budou vybrány MAS, které budou zajišťovat realizaci svého Strategického plánu LEADER. Podporu lze poskytnout MAS na provoz, administrativu a poradenství, spojené s realizací Strategického plánu LEADER IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie Realizace metodou shora dolů poskytuje plnou podporu předem definovaným projektům místních žadatelů. Příjemce podpory je specifikován ve Strategickém plánu Leader a v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova s přihlédnutím ke specifikám metody Leader. Příjemce působí na území působnosti MAS. IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce Podpora projektů spolupráce mezi územími nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS v rámci členských států a na územích třetích zemí. Smyslem je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova"

Podobné prezentace


Reklamy Google