Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v dotacích pro rok 2006 Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v dotacích pro rok 2006 Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha"— Transkript prezentace:

1 Novinky v dotacích pro rok 2006 Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha tvrznikova@uzpi.cz

2 Přehled o zažádaných dotacích a ploše v ha – HRDP v roce 2004 Plocha ČR – 7 886 680 ha z toho zemědělská půda – 4 269 218 ha

3 Přehled o podporovaných ha a počtu podniků v LFA v roce 2004

4

5 Přehled o počtu závazků na opatření AEO v roce 2004

6 Agroenvironmentální opatření

7

8 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními Žádost se podává do 15. května (na stejném formuláři s žádostí o SAPS) na ZA a PÚ MZe Při podání žádosti po lhůtě, nejpozději však do 25 dnů, dotace se sníží o 1 % za každý pracovní den podání po lhůtě Náležitosti žádosti Deklarace užívání půdy - předtištěné Doklad vodoprávního úřadu o výměře v ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně

9

10 LFA - podmínky Hospodařit minimálně po dobu 5-ti let na min. výměře (5,2,1 ha) Dodržovat zásady správné zemědělské praxe – sankce ! Dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat 0,15 – 1,5 DJ/ha v období od 1. ledna do 31. srpna na veškerých obhospodařovaných pozemcích Mít zařazeny v evidenci půdy půdní bloky/díly min. v období od 1. května do 15. října příslušného roku Dodržovat zákaz používání hormonálních látek Do 15. 7. první seč – novela 510/2005 Sb. – Změna bodu 2 Zásad správné zemědělské praxe společná s AEO Do 15. 10. druhá seč Prokazování počtu chovaných koní - nové

11 3. Agroenvironmentální opatření Zatravňování orné půdy Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách Pěstování meziplodin Trvale podmáčené louky a rašelinné louky Ptačí lokality na TP Biopásy D. Osevní postup v ochranných zónách jeskyní E. Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné A. Ekologické zemědělství B. Ošetřování travních porostů C. Péče o krajinu

12 Agroenvironmentální opatření Žádost o zařazení do programu se podává od 1. října do 31. října na období pěti kalendářních let, které začíná běžet: a) dnem 1. ledna prvního kalendářního roku pětiletého období, b) u titulů pěstování meziplodin a biopásy dnem 1. dubna prvního kalendářního roku pětiletého období. Žádost o poskytnutí dotace každoročně od 1. dubna do 30. dubna. Pozemky musí být v LPIS, nezkoumají se právní důvody užívání.

13 Novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvi opatření č. 515/ 2005 Sb. V žádosti o zařazení nelze snížit výměru půdního bloku, případně jeho dílu nebo vyřadit půdní blok, případně jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy (LPIS). Zavedení nového bezsankčního důvodu pro snížení zařazené výměry, a to „zřízení stavby ve veřejném zájmu“, v souladu se stavebním zákonem č. 50/1976 Sb.  V podopatření „ekologické zemědělství“, umožnění systému rotace plodin na orné půdě v rámci tohoto podopatření, změna horního limitu intenzity na 1,5 VDJ/ha všech porostů v EZ a zmírnění některých sankcí.

14 Zvýšení výměry 1.Skupina – zatravnění o.p., tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, Nová žádost na novou výměru, posuzována samostatně 2.Skupina – EZ, ošetřování travních porostů, biopásy, osevní postup v OPJ, IS pěstování ovoce a révy vinné, podmáčené a rašel. louky, ptačí lokality na travních porostech – nově možno zvyšovat Nelze zvyšovat v pátém roce Do 25 % výměry dodá do 30.4. žádost o změnu Nad 25 % nová žádost, pokud však nepřebírá závazek

15 Zásady správné zemědělské praxe (platí i pro LFA) V bodě 2 zásad dochází k specifikaci některých odůvodnitelných případů. Za odůvodnitelné případy se považuje zejména a)skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období sedmi po sobě jdoucích dnů beze srážek; žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 dnů po uvedeném termínu; výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek zjištěných na nejbližší srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě správce povodí podle vodního zákona.

16 Zásady správné zemědělské praxe (platí i pro LFA) b)souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; c)výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezené Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy LPIS.

17 A. Ekologické zemědělství Ošetřeno zákonem 242/2000 Sb. a NR 2092/91 Kombinovatelné se všemi tituly ostatních podopatření mimo integrovaného pěstování ovoce a révy vinné Podmínky: Předmětem dotace je zemědělská půda zařazená do systému EZ Žadatel je po celou dobu platnosti závazku (5 let) veden v seznamu ekologických zemědělců umožnění systému rotace plodin na orné půdě

18 A. Ekologické zemědělství (§ 6 NV AEO) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci tohoto podopatření, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu ekologického chovu hospodářských zvířat v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 VDJ na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem v systému EZ, nejvýše však 1,5 VDJ na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem v EZ. V případě porušení této podmínky se dotace na travní porosty zařazené do EZ v příslušném roce neposkytne.

19 A. Ekologické zemědělství (§ 6 NV AEO) Místo čestného prohlášení o stavu chovaných koní budou žadatelé nejpozději do 15. září předkládat kopii registru koní v hospodářství a na SZIFem vydaném formuláři stav chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Významně zmírňuje sankce při nepředložení těchto dokumentů – snižuje se dotace o 25 %.

20 A. Ekologické zemědělství (§ 6 NV AEO) Žadatel, který má do podopatření ekologické zemědělství zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou orná půda, uvede v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok u každého půdního bloku, případně jeho dílu s kulturou orná půda, zda na tomto půdním bloku, případně jeho dílu bude pěstovat: a) speciální byliny, b) zeleninu, c) ostatní plodiny na orné půdě. nově Do přílohy č. 4 se doplňuje speciální bylina „Maralí kořen“

21 B. Ošetřování travních porostů Celková výměra travních porostů (mimo zařazených do titulů zatravňování, travnaté pásy, podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality) V průběhu 5letého období nesmí dojít k vzájemné výměně luk a pastvin Intenzita chovu hospodářských zvířat ke dni podání žádosti min. 0,2 VDJ/ha travního porostu (skot, ovce, kozy, koně) Dodržovat min. intenzitu 0,2 VDJ/ha evidovaného travního porostu v evidenci půdy (výpočet 1.1. až 31.8.) Neaplikovat v průměru více než 170 kg N/ha orné půdy

22 B. Ošetřování travních porostů (§ 7 NV AEO ) U tohoto opatření došlo také v souvislosti se změnou dokladování chovaných koní ke zmírnění sankce stejně jak je uvedeno u ekologického zemědělství. V případě provedení obnovy travního porostu za účelem jeho zúrodnění žadatel zajistí, aby nejpozději do 30. června kalendářního roku 1.se na příslušném pozemku nacházel souvislý travní porost, 2.byla sklizena případná plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu. Provádění obnovy travního porostu oznámí žadatel na SZIF do 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení.

23 120denní pastevní období, zahájení oznámit 7 dní předem, nejpozději 15.6. – 31.10. Denní intenzita pasených zvířat 0,5 – 1,25 VDJ/ha nebo 0,4 – 1,05 VDJ/ha pastviny – pastevní deník – samostaný pro každý management Pouze bodová aplikace herbicidů Maximálně v průměru 40 kg N/ha Sekání nedopasků do 30 dnů po cyklu pastvy Napájení zvířat, zabezpečení proti úniku Rozšíření managementů v ZCHÚ (snížení aktuální denní intenzity, nehnojit N) Připouští aplikace kejdy skotu na pastviny. Pastviny

24 Louky Mulčování – poslední seč, výška porostu do 15 cm Obnova v ZCHÚ pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody Maximálně aplikovat v průměru 40 kg N/ha Sekat min. 2x ročně, hmotu odklidit, 1. seč do 15.7., druhá max. 15.10. – novela – Změna bodu 2 Zásad Nepást Rozšíření managementů v ZCHÚ (posunutá 1. seč, nehnojit N, ponechání neposečených částí luk)

25 Druhy, kategorie a přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat - 2006 Druh hosp. zvířete KategorieKoeficient VDJ Skot do 6 měsíců0,3 od 6 do 24 měsíců 0,6 nad 24 měsíců1,0 Ovcedo 12 měsíců0,1 nad 12 měsíců0,2 Kozydo 12 měsíců0,1 nad 12 měsíců0,2 Konědo 3 let0,75 nad 3 roky1,3

26 C. Péče o krajinu 1. Zatravňování orné půdy Ke dni podání žádosti v LPIS orná půda (R), od 20.4.2004 do dne podání žádosti v LPIS nebyla vedena jako travní porost (T) Splňuje alespoň jednu podmínku: a) celý blok/díl se nachází v LFA, b) min. na 50 % výměry bloku/dílu – půda měkká, písčitá, extrémně těžká, podmáčená c) střední svažitost je vyšší jak 12 o V prvním roce po zatravnění nebude plocha pasena, bude jen sečena (2 x ročně, odvoz pokosené hmoty) Od druhého roku údržba sečením (min. 2x ročně) nebo pasením Herbicidy lze po dobu prvních dvou let použít bodově Zákaz aplikace dusíkatých hnojiv (včetně statkových) Použití osiva do 24 měsíců od posledního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách

27 C. Péče o krajinu 2. Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách Orná půda se svažitostí 3 - 12 o Pásy o šíři 45-55 m po vrstevnicích, vzdálenost mezi jednotlivými pásy 50 - 200 m. Oset do 31. května uznanou travní směsí Pásy min. dvakrát ročně sekat, hmotu odklidit, nespásat Herbicidy lze po dobu prvních dvou let použít bodově Hnojit maximálně v průměru do 40 kg N/ha travnatého pásu Mezi pásy pěstovat alespoň dvě plodiny, ne širokořádkové Použití osiva do 24 měsíců od posledního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách

28 C. Péče o krajinu 3. Pěstování meziplodin (§ 10 NV AEO) Žadatel je povinen vysít meziplodinu v období od 20. června do 10. října kalendářního roku pomocí úředně uznaného osiva v minimálním objemu, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva. Nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku žadatel provede zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný výsev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny.

29 C. Péče o krajinu 3. Pěstování meziplodin Souhrnná výměra meziplodin, na níž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto opatření. SZIF poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci na titul pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření.

30 C. Péče o krajinu 4. Trvale podmáčené louky a rašelinné louky Předmětem dotace je travní porost evidovaný a takto vymezený v LPIS Nelze aplikovat hnojiva Kosení lehkou mechanizací (kosa, křovinořez) min. 1x ročně Posečenou hmotu odklidit Neprovádět obnovu louky, odvodnění Udržovat zřetelnou hranici v terénu Umožnění navyšování výměry do výše 25 % původní výměry

31 C. Péče o krajinu 5. Ptačí lokality na travních porostech Pouze na pozemky vymezeny v LPIS Vyloučit aplikaci hnojiv Sekat 2x ročně, hmotu odklidit První seč (pastva) nejdříve 15.8., bahňáci nejpozději 30.9. – 15.11. Seč od středu ke kraji - chřástal Ne skupinové nasazení sekaček Neválet ani smykovat od 15.3 do 30.6. Umožnění navyšování výměry do výše 25 % původní výměry

32 C. Péče o krajinu 6. Biopásy Pásy o šíři 6 až 12 m při okrajích bloků/dílů nebo uvnitř ve směru orby, vzdálenost mezi biopásy min. 50 m Oset směsí uznaného osiva (min. 24 kg pohanky, 6 kg prosa, 0,4 kg kapusty a 30 kg např. obilniny) do 31. května Ponechat bez jakéhokoliv obhospodařování do 31. března následujícího roku, poté zapravit do půdy Zákaz aplikace pesticidů Nepoužívat k pojezdům techniky ani jako souvratě Možno měnit polohu biopásů,do 30.4. nový zákres na ZAaPÚ

33 C. Péče o krajinu 6. Biopásy Žadatel je povinen osít biopásy směsí uznaného osiva, které odpovídá požadavkům zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, a splňuje níže uvedenou podmínku složení. Výsev směsi je nutné provést v dávce 60 až 70 kg na ha nejpozději do 31. května kalendářního roku, přičemž výsev provede nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva.

34 E. Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné Žadatel provede pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů v období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku. Zařízení ke sledování vývoje teploty a vlhkosti vzduchu je možné umístit i na jiném pozemku, který žadatel užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v mapě půdních bloků. Zmírnění podmínek, umožnění opětovné výsadby sadu nebo vinice i na jiných půdních blocích, popřípadě dílech a aktualizace přílohy č. 11, tj. seznamu přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci tohoto podopatření.

35 E. Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné U vinic provede prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna kalendářního roku. Žadatel zajistí, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost. Žadatel může provést opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, případně jeho dílu; žadatel tuto skutečnost do 20 dnů ode dne provedení opětovné výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí Fondu a požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení.

36 Zásady správné zemědělské praxe 1.Na svažitých pozemcích ( nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin ( kukuřice, okopaniny ), Agrotechnické práce a pojezdy provádět převážně po vrtsevnicích

37 Zásady správné zemědělské praxe 2.Kultury travních porostů sekat nebo spásat minimálně 2x ročně ( v odůvodnitelných případech 1x ročně), biomasa musí být odstraněna. První seč musí být provedena do 15.7., druhá seč musí být provedena do 15.10. – novela LFA i AEO – viz dříve 3.Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí

38 Zásady správné zemědělské praxe 4.Na svažitých orných půdách bez porostu ( sklonitost nad 3º ) neprodleně zapravovat statková, organická a organominerální a minerální hnojiva do půdy 5.Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur, let

39 Zásady správné zemědělské praxe 6.Ze stájí, skladišť statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí volně vytékat žádné závadné látky 7.Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu zdravotně nezávadnému krmivu a pitné vodě 8.Na blocích se nesmí měnit kultura TTP a kulturu OP

40 Jednotná platba na plochu - SAPS -žadatel je FO nebo PO – podmínka – půda vedená v LPIS -min. výměra je 1 ha zemědělské půdy ( součet ) -zem. půda v LPIS od 1.5. do 31.8. – dobré zemědělské a environmentální podmínky -půda způsobilá k 30.6.2003 – byla uchována v dobrém zemědělském stavu nezpůsobilý -pro veškeré platby je nezpůsobilý půdní blok, na kterém došlo ke změně kultury z T -> OP

41 Dobré zemědělské a environmentální podmínky nerušit krajinné prvky ( meze, větrolamy, terasy, zatravněné údolnice, příkopy, vodní toky, polní cesty ….) nepěstovat širokořádkové plodiny na svažitých půdách nad 12º ( kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice) zapravovat tekutá statková hnojiva do 24 hodin na svažitých půdách nad 3º( bez porostu ) neměnit kulturu travní porost n a kulturu orná půda - § 3 odst. 5 písm. b zákona 252/1997 Sb. nepálit rostlinné zbytky po sklizni obilovin, olejnin a luskovin

42 Národní doplňkové platby pro rok 2006 tzv. Top Up platby Povolené navýšení Přímých plateb ze státního rozpočtu Maximální povolené navýšení 30% přímých plateb

43 Platba na chov přežvýkavců hospodářství registrované v ústřední evidenci chov skotu, ovcí, koz zároveň pěstování krmných plodin ( naTP a OP) na min. 1 ha –splnění intenzity býložravců do 1,8 VDJ/ha krmných plodin – neplatí pro 15 a méně VDJ Platba na přežvýkavce ke dni 31.7. ( min. 2 VDJ )

44 Přepočítávací koeficienty na VDJ KategorieKoeficienty tele 0-1 m0 tele 1-6 m0,2 skot 6-24 m0,6 skot nad 24 m1,0 ovce kozy do 12 m0 ovce kozy nad 12 m0,15

45 Pěstování plodin na orné půdě výměra vLPIS min 1 ha – orná půda ( ne orná půda se lnem, krmnými plodinami, plodinami na sušená krmiva) způsobilé plodiny v příloze 4 v LPIS od 1.5. do 31.8. v evidenci jako způsobilá půda v případě pěstování GMO kukuřice dodržování podmínek – nově budou ustanovení pro pěstitele GMO vypuštěna - upravuje je zákon o zemědělství Bude rozšíření dotovaných plodin na OP o uznané množitelské porosty lnu, konopí, trav a jetelovin

46 Seznam plodin pro pěstování pšenice tvrdá pšenice ostatní žito ječmen oves kukuřice na zrno, siláž a na zeleno čirok pohanka, proso, lesknice a ostatní obiloviny cukrová kukuřice sója řepka, řepice slunečnice hrách boby sladká lupina konopí na vlákno len olejný

47 Podmínky pěstování plodin na op olejniny, len olejný a pšenice tvrdá nesmí být sklizeny před 30.6. pokud nedosáhnou dříve plné zralosti luskoviny nesmí být sklízeny před dosažením plné zralosti směsi krmných luskovin a obilovin – plocha oseta převážně krmnými luskovinami – nesklízet odděleně obiloviny nesmějí být sklizeny před stadiem mléčné zralosti specifické podmínky pro konopí seté

48 Novinky v LPIS Dne 11.11.2005 vstoupila v platnost novela zákona 252/1997 Sb. o zemědělství Pod č. 441/2005 Sb. Jsou upřesněny podmínky aktualizace půdy vedené v LPIS Nejdůležitější jsou následující body

49 Veškeré změny se musí do LPIS hlásit do 15 dnů - § 3g 2) Všechny změny ( kromě drobné úpravy hranic, vykreslení stromů, náletů, mokřadů apod.) musí být podloženy právním důvodem užívání ( ohlášení nového půdního bloku, ukončení užívání půdního bloku – nájemní smlouva nebo výpověď z nájmu) – archivace 3) Změna u nových bloků – způsobilost. Dosud stačilo čestné prohlášení – nedostatečné – svědectví 2.-3- osoby, nová smlouva – prohlášení FO jak bylo s pozemkem k uvedenému datu nakládáno

50 Sankce §5 Zákona o zemědělství Ministerstvo uloží pokutu a) do výše 250 000 Kč FO, která neposkytla informace podle §3 g nebo §4 popř. poskytla informace nepravdivé b) do výše 500 000 Kč PO, která neposkytla informace podle §3 g nebo §4 popř. poskytla informace nepravdivé c) do výše 50 000 Kč FO nebo PO, která nesplní povinnost stanovenou §4a odst. 3

51 Sankce musí být používány v následujících případech Uživatel zjevně svým jednáním blokuje plynulý proces aktualizace evidence půdy a neprovádí ohlášení změny, přestane-li být uživatelem daného pozemku. Uživatel nepřebírá výzvy k předložení dokladů o prokázání právního důvodu užívání apod. Naproti tomu jiný uživatel zjevně těmito platnými doklady disponuje. V takovém případě doporučujeme uložit pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý ha, který je předmětem porušení povinnosti ohlásit změnu.

52 Sankce musí být používány v následujících případech Uživatel ohlásí změnu průběhu hranice půdního bloku/dílu nebo ukončení užívání pozemku déle než 1 měsíc poté, co nabyl účinnosti právní důvod, který ke změně vedl. Vzhledem k tomu, že pozdně ohlášené změny nejvíce komplikují proces administrace dotací, je nutné je postihovat minimálně na úrovni pořádkové pokuty – tj. v rozsahu 100- 200 Kč/ha dotčené plochy podle míry opakování pozdního ohlášení změny.

53 Sankce musí být používány v následujících případech Uživatel ohlašuje zjevně nepravdivé údaje při aktualizaci evidence půdy a ani po výzvě k odstranění pochybností nehodlá od ohlášení ustoupit (např. zjevné užívání bez právního důvodu, aniž by uživatel byl faktickým uživatelem a dokázal prokázat právní důvody užívání – „squatting volných pozemků pro dotace“). V takovém případě by měla být udělována pokuta minimálně ve výši 5000 Kč/ha dotčené plochy.

54 Sankce musí být používány v následujících případech Uživatel neohlásí změnu kultury. Vzhledem k tomu, že toto jednání může vést k účelovým jednáním v systému dotací, je nutné je postihovat na úrovni pořádkové pokuty – tj. v rozsahu 100-200 Kč/ha dotčené plochy podle míry opakování pozdního ohlášení změny

55 Národní podpory pro rok 2006 Zásady 2006 –Nově DT 8 E Národní ozdravovací plán od IBR –Vstoupí v platnost až po schválení EK –DT 9 H podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

56 8. Nákazový fond – nově zařazeno ozdravování od IBR Chovatelské a veterinární důvody ozdravení Ozdravení od IBR je významné zejména: a) z hlediska zlepšení zdravotního stavu stád skotu a snížení ekonomických ztrát u chovatele, b) z hlediska udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem, spermatem, vaječnými buňkami a embryi skotu se státy prostými nákazy, c) z hlediska sjednocení podmínek při tuzemském přemísťování skotu, d) z důvodů zabezpečení větší ochrany před zavlečením nákazy do IBR prostých hospodářství, e) z hlediska získání dodatečných garancí od Evropské komise při obchodování se skotem v rámci Evropské unie.

57 8.E Ozdravování od IBR A) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím následným laboratorním vyšetřením –1x odběr krve na vyšetření v prvním roce a 2x v závěrečném roce ozdravování B) Částečná úhrada nákladů na pořízení markerové vakcíny proti IBR a její aplikaci

58 8.E Výše dotace v roce 2006 A) do 13 Kč na provedený odběr krve laboratorně vyšetřené od 1 ks zařazeného do ozdravovacího programu od 1.1.2006 do 30.9. 2006. max. 1 vyšetření v prvním roce a popř. 2 vyšetření pokud v prvním roce bude i závěrečné B) do 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti IBR a její aplikaci od 1.1. 2006 do 30 9.2006 max. na 3 vakcinace téhož kusu

59 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR Pracovní skupina zejména zpracovává harmonogram zapojování hospodářství do programu, stanovuje harmonogram vstupních sérologických vyšetření, monitoruje průběh ozdravování přijímá nápravná opatření v jednotlivých chovech, ve spolupráci s KVS vyhodnocuje data o průběhu ozdravování, organizuje odborně osvětové akce v okresu. Pracovní skupina není odborným ani metodickým článkem ozdravovacího procesu Odborné a metodické problémy řeší chovatel s Krajskou veterinární správou

60 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR Zásady ozdravovacího programu stanoví a) povinnost všem chovatelům skotu, jejichž hospodářství není úředně ozdravené nebo úředně prosté infekční rinotracheitidy skotu, zahájit ozdravování od této nákazy, b) zapojení dalších organizací do procesu ozdravování, c) termín zahájení ozdravování, d)zásady a metody ozdravování, e) povinnosti chovatelů spojené s ozdravováním a poskytováním nezbytných údajů o jeho průběhu, f) podmínky, za nichž může být hospodářství prohlášené za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR.

61 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR Ozdravovací program se stanovuje jako povinný pro všechny chovatele skotu, kteří nemají hospodářství úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR. Nákazová situace bude zjišťována prostřednictvím vstupního sérologického vyšetření ve všech stádech považovaných za klidová ohniska IBR a ve stádech s neznámou nákazovou situací. Hospodářství úředně ozdravená a úředně prostá musí dodržovat platnou metodiku kontroly zdraví zvířat pro příslušný rok Pracovní skupiny budou jistě jednat i s chovateli, kteří mají ozdravená nebo prostá stáda a povedou je k dodržování obecných zásad ochrany před IBR

62 Ke kontrolám SZIF všech podmínek – musí být odpověď ANO Na základě kontrolních listů vyhotoven protokol o kontrole – podepsán inspektorem a žadatelem Námitky proti závěrům protokolu – do 7 dnů – písemně Není –li námitkám vyhověno – možnost odvolání k řediteli SZIF do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

63 Fyzická kontrola na místě Ověřit dodržování podmínek pro poskytování podpor Ověřují se údaje žadatele v žádosti – splnění závazků Poznání skutečného stavu Kontroly jsou neohlášené

64 Kontrola AEO Ekol. Zemědělství – společná KEZ a FKNM Ošetřování travních porostů – –Na op do 170 kg N/ha – evidence o použití hnojiv –TTP do 40 kg N/ha – evidence o použití hnojiv, případně účetní evidence ( výkaly na pastvě jsou statkovým hnojivem – evidence být musí, do limitu 40 kg se nezapočítává, nejedná se o aplikaci!!!!)

65 Kontrola AEO Pastva –Min. 120 dnů – pastevní deník –Pastvu ukončit nejpozději 31.10. – pást lze dál – nevést záznamy v pastevním deníku po tomto datu –Dodržet intenzitu pasených zvířat vztažený k výměře pastvin – pozor, pokud bude naměřena menší výměra – intenzita bude vztažena k naměřené výměře!!!

66 Kontrola AEO Sečení nedopasků –Do 30 dnů po skončení pastevního cyklu –Nebo do skončení 30 dnů po skončení pastvy –Vřesoviště –vřes není nedopasek –Cenný biotop není nedopasek – musí být stanovisko orgánu ochrany přírody –Zejména je nutno posekat Kopřiva dvoudomá Pcháč, bodlák Šťovík tupolistý Lupina mnoholistá Sítina rozkladitá

67 Kontrola AEO Zatravňování – nutný uznávací list osiva – ÚKZÚZ, osiva z dovozu ISTA, OECD Meziplodiny – kontrola dodacích listů – nákup osiva dle obvyklého výsevku Směsi meziplodin – doporučený výsev podle zastoupení uvedených druhů meziplodin Osivo na meziplodiny – nutný uznávací list Nebo obchodní osivo – je povoleno Mze a návěska na obalech má hnědou barvu

68 Kontrola zásad správné zemědělské praxe Nepěstovat širokořádkové plodiny na pozemcích nad 12 stupňů – celý půdní blok Agrotechnické práce po vrstevnicích – brázdy po orbě, stopy pneumatik… Provedení první seče do 15. 7. – záleží na termínu kontroly – na pozemku nesmí být stařina Pastvina nemusí být do 15. 7. spasena, musí být spasena v průběhu past. Cyklu – může být i později

69 Kontrola zásad správné zemědělské praxe Evidence chemických přípravků – kontrola faktur nakoupených POR – porovnání s evidencí Kontrola uskladnění POR – skladování v originálních obalech,, odděleně od jiných výrobků, Vedení skladové evidence Pouze registrované POR, podle návodu Mechanizační prostředky- vlastní-po 1.1.2002 – nutná registrační nálepka, starší než 2 roky – povinnost předložit osvědčení o funkční způsobilosti MP Nevlastní MP – fa doložit provedení postřiku službou

70 Kontrola zásad správné zemědělské praxe Skladování hnojiv- průběžná skladová evidence ( minerální hnojiva) Skladování odděleně,označení, nesmí dojít ke smísení hnojiva –Tuhá hnojiva – volně ( max. 6 m vysoká hromada 2 m od sebe vzdálená, nebo balená do 50 kg do max. výšky 1,5 m na paletách max. do 3,5 m výšky –Jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného – odděleně, nesmí dojít k vnosu látek alkalických – vápno cement a org. Látky, v množství do 25 tun ve skladu, chráněná před slunečním zářením, rozsypané hnojivo a zbytky obalů musí být neprodleně odstraněny pozor výbušnina!

71 Kontrola zásad správné zemědělské praxe Při používání hnojiv splněno –Nedochází k přímému vniknutí na sousední pozemky a do povrchových vod –Je zajištěna rovnoměrná aplikace na pozemku –Nejsou aplikována na půdu zmrzlou, pokrytou sněhem, přemokřenou –Tekutá st. Hnojiva jsou zapravována do půdy do 24 hodin, hnůj do 48 hodin –Na půdách nad 3 stupně zapravovat všechna hnojiva

72 Kontrola zásad správné zemědělské praxe Splnit podmínku, že se stájí, skladů statkových hnojiv a objemných krmiv nesmí vytékat látky závadné vodám Rozorání travního porostu – prvním rokem není chyba - je provedeno rozorání za účelem obnovy travního porostu – další rok bude žadatel automaticky vybrán ke kontrole – další rozorání by znamenalo chybu!!!!!

73 Plochy nezpůsobilé pro platbu Pozemky ladem – rákosí, sítina, les, háj Plochy pro jiný hosp. účel – volný výběh prasat, výběhy pro chovné stáje – travní porost je silně degradován Travnaté plochy pro rekreační účely – okrasné parky, golfová hřiště, stanové tábory apod. Letiště a to i sportovní

74 Odečítané plochy Součet výměr se po zaokrouhlení odečte ( nad 50 m 2) –51 m2 = 100 m2 –149 m2= 100 m2 –151 m2= 200 m2

75 Jednotlivé odpočty Všechny plochy nezemědělské půdy – širší než 2 m a výměra větší než 50 m2 pokud plní mimoprodukční funci zemědělství ( solitérní stromy, vodní plochy, shluky dřevin, meze) Všechny plochy nezemědělské půdy – širší než 2 m a výměra větší než 20 m2 ( stavby, manipulační plochy, zbořeniště, polní zpevněné komunikace), které neplní mimoprodukční funkci zemědělství

76 Plochy nezemědělské půdy, které plní mimoprodukční funkci zemědělství Zemědělsky nevyužívaná půda –Močály, nálety –Dřeviny na zem využívané půdě Skupiny dřevin-pokud je pod nimi TTP udržovaná neodečítá se Solitéry nad 50 ks/ha a součet ploch solitérů nad 50 m2 ( ovocné se neodečítají) –Stromořadí – pokud je TTP pod nimi udržovaná neodečítají se –Řady keřů, kamenné ploty, živé ploty –Vodní toky, meliorační kanály otevřené drenáže

77 Plochy nez. Půdy, které neplní mimoprodukční funkci zemědělství Šírší než 2 m a 20 m2 –Stohy, polní hnojiště, dočasné skládky, dočasné manipulační plochy, složené balíky slámy, siláž, krmiště, stavby, zbořeniště, skály a balvany, části zpevněných komunikací –Sloupy elektrického vedení – vysokonapěťové

78 Neodečítané plochy Dočasné polní cesty Meziřádky, souvratě Jednotlivé balíky slámy dočasně umístěné na pozemku např. po sklizni než budou svezeny do skladiště Senáž v rukávci – umístěná dočasně na pozemku – plocha pod ní musí být udržovaná

79 Děkuji za pozornost Ing. Jitka Tvrzníková Tel.: 604 205 709 ÚZPI Praha tvrznikova@uzpi.cz


Stáhnout ppt "Novinky v dotacích pro rok 2006 Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google