Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích"— Transkript prezentace:

1 Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích

2 Osnova přednášky Vymezení pojmů řízení Faktory řízení Nástroje řízení
Fundraising neziskových organizací

3 Řízení neziskových organizací
Řízení je uvědomělá lidská činnost, pomocí níž jsou: poznávány a stanovovány cíle, kterých má být dosaženo, stanovovány a realizovány postupy vedoucí k dosažení těchto cílů, poznávány další cíle. Teorie řízení je samostatná vědní disciplína, zabývající se zkoumáním a formulováním obecných poznatků o řízení těch systémů, které člověk sám cíleně vytváří a současně je jejich součástí, resp. v nich hraje určující úlohu.

4 Řízení neziskových organizací
Řízení NO spočívá primárně v jiných principech než řízení klasických ziskových podniků. Měření výkonnosti výstupu NO Absence zisku, Výstup není homogenní, Důležitý fyzický výstup pro mezinárodní komparaci, Standardizace veřejných služeb. Veřejnými službami se rozumí služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity. Standardizaci je rozuměna určená minimální kvalita či objem veřejné služby či veřejného statku, která musí být vždy poskytnuta.

5 Zvláštní strukturální aspekty NO
účelově orientovaná produkce výkonu, resp. služby – důležitost komunikace, členská struktura a systém dobrovolníků - mohou plnit roli poskytovatelů, klientů, plátců, dodavatelů, spolupracovníku, vedoucích i podřízených, profesionálové jako dokončení, resp. pokračování systémů dobrovolníků - odbornost versus nedostatek času, zkušeností a informací, komplexnost struktur - jednotnost vystupování, jednání i působení navenek, chybějící trhy – tržní rozhodování nahrazeno politickým.

6 Vize neziskové organizace
Vypracování formulace vize je prvním krokem jak pro založení organizace, tak pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického plánu. Charakteristika formulace vize: hledí do daleké budoucnosti, její definice je krátká, je srozumitelná pro každého, popisuje neměnný stav, může ji sdílet několik organizací v místě, v regionu, ve státě apod.

7 Poslání neziskové organizace
Poslání jako dominanta neziskové organizace by se mělo vyznačovat především těmito znaky: musí vycházet ze základní filosofie neziskových organizací, musí být zaměřena na to, o co se organizace skutečně snaží vykonávat, musí být konkrétní a reálné, srozumitelně formulované. Předpoklady pro naplnění poslání NO: vyhledávání vhodných příležitostí, prokázání příslušné kompetence, angažovanost.

8 Faktory modifikace řízení
Faktor veřejného zájmu „obecný zájem společnosti, ale vztažený vždy k nějakému určitému objektu. Nemá nadhistorickou platnost“ . Faktor neziskovosti podstatná kontrola a motivace. Faktor veřejné služby kvalita veřejných služeb.

9 Formy řízení Formu řízení chápeme jako charakteristiku řídícího systému, která je dána mírou centralizace a zároveň mírou decentralizace rozhodovacích kompetencí v řízení řízeného objektu. přímá direktivní –autoritativní řízení, přímá nedirektivní – centrum rozhodne o zásadních otázkách, nepřímá nedirektivní – volí ji takový subjekt, který nemá statutární řídící kompetence vůči řízeným subjektům.

10 Nástroje řízení neziskových organizací
Plánování. Marketing. Řízení lidských zdrojů. Fundraising. Rozhodování, motivace, odměňování.

11 Plánování Prognóza, koncepce, plán.
SWOT analýza (Strenghts, Weaknesses, Opportunitis, Threats). Vnější okolí NO: uživatelé produkovaných statků, neuživatelská veřejnost, veřejná správa, FO, PO, kontrolní instituce, FO a instituce, které ověřují výsledky a postupy NO.

12 Marketing Philip Kotler Peter Drucker
„Marketing a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné strany“. Peter Drucker „Marketing je jako podnik viděný z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků“.

13 Řízení lidských zdrojů
Skupiny pracovníku v NO: pracovníci, kteří vykonávají řídící činnost, pracovníci vykonávající obslužné práce, dobrovolníci. Organizační struktura pracovníku v NO: funkcionální struktura, divizionální struktura, maticová struktura.

14 Funkcionální struktura

15 Divizionální struktura

16 Maticová struktura Asistentka Výkonný ředitel (D) Vedoucí projektů P1
(B) (C) (D) Finanční manažer (E) PR manažer (A) Marketingový manažer (B) Programový manažer (F)


Stáhnout ppt "Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google