Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hana Meredová, Šimon Cigánek Václav Holacký.  Motto: „Pokud jde o chod planety, zv ěř je daleko d ů le ž it ě jší ne ž my. Kdyby všichni lidé na  zem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hana Meredová, Šimon Cigánek Václav Holacký.  Motto: „Pokud jde o chod planety, zv ěř je daleko d ů le ž it ě jší ne ž my. Kdyby všichni lidé na  zem."— Transkript prezentace:

1 Hana Meredová, Šimon Cigánek Václav Holacký

2  Motto: „Pokud jde o chod planety, zv ěř je daleko d ů le ž it ě jší ne ž my. Kdyby všichni lidé na  zem ě kouli do zít ř ka zmizeli, sv ě t by normáln ě b ěž el dál. Ale kdyby zmizela všechna zví ř ata, brzo by  zanikl veškerý ž ivot – b ě hem jedné generace. Nejd ř ív by vyhynuly rostliny, potom ž ivo č ichové a  nakonec by se Zem ě op ě t prom ě nila v jeden velký kámen.“ Roman Franta

3  doká ž u  zví ř e p ř esn ě spodobnit, doká ž u jej i ulovit. Zví ř ata slou ž ila lovecké magii. Nasv ě d č uje tomu  mnohé: umíst ě ní kreseb, stopy po lidských nohou p ř ed kresbami, stopy po šípech na t ě lech  zobrazených zví ř at. Kosterní nálezy z ur č itého období sv ě d č í dokonce o tom, ž e bylo hojn ě  zobrazováno i zví ř e v té dob ě ji ž vzácné č i na pokraji vyhynutí. Realismus a vedle n ě j magika,  symbolika, mystika.

4  Zví ř e prost ř edkem k zobrazení n ě jaké idey. Tento princip byl a je vyu ž íván  dodnes. V n ě kterých obdobích se setkáváme také s um ě lci, kte ř í si všímají pudovosti ž ivo č ich ů  a v p ř ípad ě, ž e cht ě jí zachytit u lidí pudy, vášn ě, sexualitu, apod. vyu ž ijí zví ř e č i animální  motiv. Stejn ě tak, pokud cht ě jí zachytit lidský strach. S nástupem moderny se stala zví ř ata také  symbolem rychlosti, zb ě silosti doby, podle šelem byl pojmenován sm ě r známý jako fauvismus.

5  Pablo Picasso (1881-1973) Pabla Picassa p ř ipomínám pro jeho díla: Guernica a soubor dvou  maleb Ko č ka chytající ptáka a Ko č ka po ž írající ptáka. Ob ě díla vznikla jako reakce na vále č né  události. Projevuje se v nich silný emocionální náboj, animální motivy jsou symbolické Obrazy Ko č ka chytající ptáka a Ko č ka po ž írající  ptáka p ř ipomínají obsazení Č eskoslovenska nacistickou  armádou v roce 1939

6  Libor Krejcar (1961) Je p ř edevším socha ř, ale vytvá ř í také  vypalované kresby, a to pomocí zápalné š ňů ry, která  v lepenkovém podkladu zanechává specifické otisky. Ji ž od  po č átku osmdesátých let se v jeho tvorb ě objevuje motiv  ko č ky, zví ř ete, které bylo ve starov ě kém Egypt ě uctíváno

7 Mám ráda ko č ky. Sbírám je snad celý ž ivot. Hlavn ě ty d ř ev ě né. Ž ivá zví ř ata kv ů li alergií mít nem ůž u,tak si je alespo ň vystavuji. Máme jich plný byt, od nejmenších, po ty nejv ě tší. Mí ž áci to ví a stále mne zásobují novými p ř ír ů stky.Kdy ž mi cht ě jí ud ě lat radost,nakreslí mi ko č ku. Tak jsem se rozhodla, ž e si z mého koní č ku ud ě láme výtvarný cyklus, který propojíme i do jiných p ř edm ě t ů. A za č ala úplná KO Č KOMÁNIE!!! Naši školu zaplavily ko č ky! Já p ř inesla ty své a d ě ti zase ty své. Já d ř ev ě né, d ě ti ž ivé.

8  Výtvarný cyklus – vyu ž ívá jednoho spole č ného nám ě tu, kde v jeho rámci ž ák  vyhledává vlastní výtvarný nápad, ka ž dý ž ák však m ůž e vyu ž ít tento podm ě t  podle svého nejlepšího zvá ž ení. Díky tomu pak vznikají r ů zné individuální  motivy a ž áci, tak získávají široký rozhled na sv ě t.  Vzd ě lávací oblast: Um ě ní a kultura (výtvarná výchova) Mezip ř edm ě tové vztahy: J č -sloh: popis ko č ky, Jak se asi cítí ko č ka? Prv: stavba ko č ky Tv: ko č i č í dráha Hv: zp ě v,dramatizace Cíle:u č í se chápat um ě lecký proces jako zp ů sob poznání a komunikace, sm ěř uje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné um ě ní, pro vyjád ř ení svého vnímání, cít ě ní poznávání, podn ě cuje fantazii. Pomáháme ž ák ů m vytvo ř it si postoj k výtvarným díl ů m. Ž áci vyu ž ívají získané poznání p ř i vlastní tvorb ě.Zapojí se do diskuse a svoji práci si obhájí.

9  Východisko: Ko č ky –naše záliba, poutavost originalita  Pro č ? Pro zábavu, pro radost. Pozitivn ě reagují na ž ivou ko č i č ku, hladí ji, mazlí se s ní  Máme rádi zví ř ata, zví ř ata, hlavn ě ko č ky  Nejb ěž n ě jší zví ř e,které se s d ě tmi dostane do styku, nebojí se jí  Co? Je hezká, hravá, milá  Jak? Netradi č ní výtvarné techniky  Kritéria hodnocení : tvůrčí odvaha, zájem o práci, nápaditost,fantazie,soust ř ed ě nost, práce ve skupin ě

10   Já jsem Mourka, bydlím u Pleska čů,,jsou na m ě hodní, ale ob č as m ě zlobí pejsek Ferda. Taky prskám na ostatní ko č ky, kdy ž jdou moc blízko mého pelíšku. Ráno, kdy ž vstanu tak se najím a potom se starám o ko ť ata. Kolem ob ě da jdu ven, a ž se vrátím nakojím ko ť ata a hraji si s nimi. Venku si ulovím myšku, to m ě chválí, ale kdy ž ulovím ptá č ka tak se na m ě zlobí! Ráda se motám kolem stolu, kdy ž všichni jí a č ekám, ž e n ě co dostanu n ě kdy vylezu na ž idli, to m ě shodí a já se urazím a jdu spát. Kdy ž se probudím, tak st ů l je uklizený a v misce mám vo ň avé granulky a salám. Jsem spokojená ko č i č ka. Kryštof,3.t ř ída (ukázka ze slohu)

11  Jsem krásný, šedý, hebký kocour Ba ť a. Ve č er si lehnu do páni č kove pos ​​​​ tele a cítím se nádhern ě spokojen ě. Pak p ř ijde pán a klidn ě si m ě vyhodí, tak si lehnu v obýváku na seda č ku-všechny jsou t ​​ e ď u ž jenom moje Ráno, kdy ž uslyším, ž e n ě kdo vstává dám o sob ě po ř ádn ě v ě d ě t hlasitým zam ň oukáním, abych dostal granule. Najím se a jdu se vyven č it. Loudám se po dvo ř e, po zahrad ě i na h ůř e. Je odpoledne je č as vrátit se dom ů. P ř ijde pani č ka Linda ze školy a bude m ě hladit a chovat. Dám si n ě co dobrého k ve č e ř i a pak mrknu na telku. A tak je to po ř ád dokola. Na sv ě t ě je p ř ece krásn ě....Linda,3.t ř ída

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21  A zase ta srst..

22  Škrábe,vrní…

23  Ko č ka vyrytá do písku,v ě tvi č ky, kamínky

24  Z netradi č ního materiálu

25  Netradi č ní materiál…kamínky,klacíky

26  Land-art (z anglického land - zem ě, art - um ě ní) - znamená v p ř ekladu zemní um ě ní neboli um ě ní zem ě. Soust ř edí se na r ů zné zásahy v p ř írod ě nebo na práci s neobvyklým materiálem v p ř írod ě. Prost ř edí nabízí n ě kolik mo ž ných variant k land-artové č innosti. Um ě lc ů m, kte ř í vytvá ř ejí tyto události v p ř írod ě, ř íkáme land-artisté. Jde o jeden ze sm ě r ů ak č ního um ě ní. Land-artisté tvo ř ili svá díla od konce šedesátých let. Rozkv ě t ak č ní tvorby trval asi po dobu deseti let. Ale jeho dozvuky u n ě kterých um ě lc ů trvají dodnes. Ka ž dý z um ě lc ů land-artu se zabýval ur č itým typem tohoto um ě ní, ka ž dý m ě l sv ů j vlastní styl.

27  Pom ů cky: karton z krabice, temperové barvy,houbi č ka

28

29

30  Lepení prou ž k ů, dokreslování tuší Honza,Jakub-4.t ř ída

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Kresba rudkou do vlhkého podkladu linka se trochu rozpouští v lineární i stínované kresb ě p ů sobí nápadn ě ji a sou č asn ě m ě k č eji pou ž íváme rozmívání obrysové linky nebo stínované plochy vodou a št ě tcem zvlašt ě ú č inná je rozmívaná kresba rudkou tehdy, pou ž ívají-li ž áci 1 č i 2 tóny akvarelu, nebo cht ě jí-li zd ů raznit stín nebo jiný akcent

44 linoryt

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54  Netradi č ní materiál..“ co škola skrývá“.

55  Ž enich nev ě sta dru ž i č ka

56

57  Netradi č ní výtvarná technika M uchlá ž  Pom ů cky: voskové pastelky, č erná tuš, št ě tec, kancelá ř ský papír (nebo papír s ni ž ší gramá ž í), č istý bavln ě ný nebo flanelový had ř ík  Postup  Celou plochu papíru je t ř eba pokreslit voskovými barvami. Lepšího výsledného efektu dosáhneme, kdy ž pou ž ijeme abstraktní a fantastické tvary. Na papí ř e by nem ě lo z ů stat ž ádné bílé místo.  P ř ichází č ást u d ě tí nejoblíben ě jší :-) celé dílo zmuchláme do malé kuli č ky, kterou siln ě tiskneme v dlaních.  Poté opatrn ě celý papír rozbalíme. Je t ř eba dát pozor, abychom barevný papír nepotrhali. Na pevném povrchu (lavice) uhladíme rukou.  Následn ě celou barevnou plochu potíráme tuší, která se "chytá" práv ě v místech, kde se p ř i muchlání vydrolila vosková barva.  Nakonec suchým had ř íkem opatrn ě stíráme p ř ebyte č nou tuš z voskových ploch. 

58  (je t ř eba po č ítat s dostate č nou č asovou rezervou pro d ů kladné zaschnutí barev a tuše)  Zvolený motiv p ř edkreslíme na č tvrtku tu ž kou.  Všechny takto vytvo ř ené č áry, siln ě obtáhneme bílou k ř ídou.  Celý obrázek vybarvíme temperovými barvami. (Tam kde je k ř ída se barva neuchytí.)  Takto barevný obrázek necháme dostate č n ě dlouho schnout. Barva musí být pro další práci dokonale suchá.  Po zaschnutí opatrn ě vygumujeme všechnu k ř ídu.  Celý obrázek zat ř eme tuší a znovu necháme celou plochu zaschnout.  Poté opatrn ě omyjeme celý obrázek pod tekoucí vodou. Z barevných míst by se tuš m ě la smýt, z ů stane jen tam, kde byla k ř ída. (pokud se tuš neodplaví sama, m ůž ete jí jemn ě pomoci mechanicky, rukou)  Postup

59  Land-art (z anglického land - zem ě, art - um ě ní) - znamená v p ř ekladu zemní um ě ní neboli um ě ní zem ě. Soust ř edí se na r ů zné zásahy v p ř írod ě nebo na práci s neobvyklým materiálem v p ř írod ě. Prost ř edí nabízí n ě kolik mo ž ných variant k land-artové č innosti. Um ě lc ů m, kte ř í vytvá ř ejí tyto události v p ř írod ě, ř íkáme land-artisté. Jde o jeden ze sm ě r ů ak č ního um ě ní. Land-artisté tvo ř ili svá díla od konce šedesátých let. Rozkv ě t ak č ní tvorby trval asi po dobu deseti let. Ale jeho dozvuky u n ě kterých um ě lc ů trvají dodnes. Ka ž dý z um ě lc ů land-artu se zabýval ur č itým typem tohoto um ě ní, ka ž dý m ě l sv ů j vlastní styl.  Um ě lci - land-artisté zám ě rn ě pracují v p ř írodním prost ř edí. Cht ě li vystavovat svá díla jinde ne ž jen v prostorách galerií. Do galerií se však vracejí v podob ě expozic svých kreseb, fotografií, videozáznamu, který po ř ídí b ě hem svých akcí v p ř írod ě.  Land-artisté pracují se zeminou, hlínou, pískem, kamením, slámou, senem, se suchými v ě tvemi, listím nebo s vodou v r ů zných podobách - led, sníh, déš ť. N ě kte ř í z nich p ř inášejí do p ř írody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.).  Pro land-artisty není d ů le ž itý výsledek tvorby, ale pro ž itek z ní. Ji ž zmín ě ná fotodokumentace č i videozáznam jsou trvalými d ů kazy toho, co se v p ř írod ě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem.  Tvorbou vybraných land-artist ů je mo ž né se inspirovat i v práci s d ě tmi a pokusit se o vlastní výtvarné "události v p ř írod ě " - akce. Pokud je mo ž nost, n ě kterou z akcí si zdokumentujeme. Trvanlivost relikt ů není p ř íliš dlouhá. Z výsledných fotografií instalujeme ve t ř íd ě expozici. Pro d ě ti budou fotografie odm ě nou a zajímavým zá ž itkem. Land-artovými č innostmi je mo ž né si zpest ř it i pobyt ve školách v p ř írod ě. Cílem lekcí je p ř edevším seznámit d ě ti s rozmanitostí p ř írodních materiál ů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu p ř i práci s p ř írodninami, u č it d ě ti vnímat krásu p ř írody.

60  Škrábe,vrní….

61

62

63

64

65  origami

66  Týden se nakonec protáhl na jeden m ě síc. Ko č i č í téma jsme také „posunuli“ do angli č tiny a matematiky.V pracovních č innostech skládaly d ě ti zase s paní ř editelkou origami.  Dílo se zktátka zda ř ilo!  D ě kujeme za pozornost! H.Meredová


Stáhnout ppt "Hana Meredová, Šimon Cigánek Václav Holacký.  Motto: „Pokud jde o chod planety, zv ěř je daleko d ů le ž it ě jší ne ž my. Kdyby všichni lidé na  zem."

Podobné prezentace


Reklamy Google