Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ž áci poprvé zasedli do zdejších školních lavic 1. zá ř í 1975. Naše škola má vytvo ř ený školní vzd ě lávací program s názvem Aktivita, tvo ř ivost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ž áci poprvé zasedli do zdejších školních lavic 1. zá ř í 1975. Naše škola má vytvo ř ený školní vzd ě lávací program s názvem Aktivita, tvo ř ivost,"— Transkript prezentace:

1

2 Ž áci poprvé zasedli do zdejších školních lavic 1. zá ř í 1975. Naše škola má vytvo ř ený školní vzd ě lávací program s názvem Aktivita, tvo ř ivost, spolupráce. Tento vzd ě lávací program úzce navazuje na strategický plán školy a také její vizi – Košatý strom poznání vyr ů stá z aktivity, tvo ř ivosti a spolupráce všech...

3  Základní školu Za Alejí najdeme v Uherském Hradišti, jednom z významných m ě st Zlínského kraje. Je sou č ástí sídlišt ě Št ě pnice postaveného na pozemcích bývalých ovocných sad ů. Le ž í na levém b ř ehu ř eky Moravy.  Ve škole nás je celkem 398 a z toho 26 u č itel ů  Naše škola je Ekoškola.

4

5 Existence žákovské samosprávy je definována ve smlouvě mezi žákovským parlamentem a školou, kde je napsáno jaké práva a povinnosti v této práci máme

6  Scházíme se 1x týdn ě, pop ř ípad ě vícekrát- 2.stupe ň – b ě hem vyu č ování  1.stupe ň – má pevn ě v rozvrhu - ka ž dé úterý šestou hodinu  Délka sch ů zky je min.45min

7  První stupe ň má 23 zástupc ů -2-5 t ř ída  1. ro č níky mají mo ž nost navšt ě vovat sch ů zky parlamentu ka ž dé zasedání (min. dva prv ň á č ci)

8

9

10  Ka ž dý ž ák Ž P zastupuje svoji t ř ídu  Tlumo č í za svoji t ř ídu  Podávání realistických nápad ů  V rámci Ž P máme rozd ě leny role:  Fotograf  Zapisovatel  Nást ě nká ř  Informatik – ten, kdo se stará o web Ž P na stránkách školy

11  Ř ešíme naše nápady a nápady spolu ž ák ů ze t ř íd (t ř ídnické hodiny, ranní setkávání)  Ř ešíme problémy školy (nap ř. podn ě ty ze t ř íd a ze strany u č itel ů )  Plánujeme akce, které organizujeme  Udr ž ujeme dobré vztahy mezi parlamen ť áky, spolu ž áky i u č iteli  Komunikujeme (vedení, u č itelé, školník, ž áci, zástupci m ě sta – M ě stský parlament

12  Akademie (ka ž dé 2 roky)  Charitativní akce (Šance, Č ervená stu ž ka  Adopce na dálku  Projektové dny (barevný týden, Afrika…)  Celoro č ní akce (nap ř. Za Alejí má talent)  M ě stského parlament – Váno č ní dílni č ky, setkání se zástupci m ě sta….

13  T ř ídnické hodiny  Nást ě nky Ž P  Školní web  Školní č asopis  Po ka ž dé sch ů zce informujeme a diskutujeme s vedením školy.  Ranní setkávání  M ě stský parlament

14 NÁST Ě NKY Ž P

15  Zasedání vedou v ž dy 2 ž áci parlamentu(na 2 stupni)  Paní u č itelka je jak náš kolega  A tak to trvá celou sch ů zi  Postupn ě se u č í vést sch ů zky i na 1. stupni

16  Minimáln ě 2x za školní rok si n ě kam vyjedeme – pro ž itkový kurz, návšt ě va Ž P jiné školy. Tento rok plánujeme spole č nou noc ve škole.

17  Ž P je slo ž ený z oby č ejných ž ák ů naší školy. Máme ú ž asné zástupce - pracovité, pozorné, vzorné a velmi aktivní

18  D Ě KUJEME ZA POZORNOST A P Ř EJEME VÁM P Ě KNÝ ZBYTEK DNE……..


Stáhnout ppt "Ž áci poprvé zasedli do zdejších školních lavic 1. zá ř í 1975. Naše škola má vytvo ř ený školní vzd ě lávací program s názvem Aktivita, tvo ř ivost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google