Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE VÝSLEDKŮ A PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉHO INFORMAČNÍHO MATERIÁLU, VÝSTUPY Z UČENÍ V ČR PROF. PHDR. ALENA VALIŠOVÁ, PHD Vysoká škola technická a ekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE VÝSLEDKŮ A PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉHO INFORMAČNÍHO MATERIÁLU, VÝSTUPY Z UČENÍ V ČR PROF. PHDR. ALENA VALIŠOVÁ, PHD Vysoká škola technická a ekonomická."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉHO INFORMAČNÍHO MATERIÁLU, VÝSTUPY Z UČENÍ V ČR PROF. PHDR. ALENA VALIŠOVÁ, PHD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.01 INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL 15

2 „INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU“ • Projekt směřuje k inovaci: • v oblasti hodnocení výsledků studia (u posluchačů bakalářského stupně na vysokých školách technického zaměření); • v oblasti koncipování učebního obsahu (v podobě studijních programů, modulů a studijních opor); • v oblasti používaných metod výuky u akreditovaných bakalářských programů – z oblasti stavebnictví, logistiky a ekonomiky.

3 CÍLOVÁ SKUPINA: • studenti (oborů Ekonomika podniku, Stavební management, Konstrukce staveb a Logistika – prezenční a kombinovaná forma bakalářského studia • akademičtí pracovníci dvou veřejných vysokých škol neuniverzitního typu s akreditovanými bakalářskými studijními programy – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a studenti a pracovníci soukromé Vysoké školy logistiky o.p.s.

4 KONKRÉTNÍ VÝSTUPY • vycházejí z logicky promyšlených cílů a z realizovaných výzkumných metod – především nestandardizovaných dotazníků pro studenty a pro akademické pracovníky • Výzkum potvrdil všeobecně platný fakt, že naše školství stále ještě „trpí neduhem“, který se zčásti projevuje i na vysokých školách – neúměrným důrazem na fakta při současném přehlížení širších souvislostí a vztahů (Cejpek, 2005, s. 275). Při dnešním rozvoji poznání (vědy i techniky), které je neustále v rychlém sledu překonáváno novými poznatky, objevy a vynálezy, nejde v procesu vzdělávání ani tak o předávání faktů jako o to, aby vysokoškolský učitel se svojí přirozenou autoritou předal studentům své postoje, aby je naučil jistým dovednostem a vedl je k osvojení si kritického myšlení.

5 AUTORITA Autoritu je možné představit: • jako multidimenzionální a multidisciplinární pojem; • pojetí autority a její historické proměny v pedagogických kontextech; • vzájemné souvislosti mezi autoritou a výchovou.

6 AUTORITA JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ A MULTIDISCIPLINÁRNÍ POJEM • Kritéria: genetické a sociální hledisko. • Dle sociálního statusu: - Osobní - Poziční - Funkční • Na základě důsledků v chování sociálního okolí - Autorita skutečná - Autorita zdánlivá

7 AUTORITA JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ A MULTIDISCIPLINÁRNÍ POJEM • Dle sociální prestiže -Formální - Neformální • Dle nositele v dějinném vývoji -autoritu rodičovskou - autoritu silnějších, starších, autoritu panovníků, náboženskou, úřední či vědeckou

8 POJETÍ AUTORITY A JEJÍ HISTORICKÉ PROMĚNY V PEDAGOGICKÝCH KONTEXTECH • Autorita v kontextu pedagogického myšlení první poloviny dvacátého století. • Non-direktiva a svoboda ve vyhraněných pedagogických směrech. • Principy humanistické psychologie a non-direktivní působení výchovy. • Vlivy postmoderního myšlení na pojetí autority.

9 AUTORITA V KONTEXTU PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ PRVNÍ POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ Pedagogické myšlení a jeho prolínání do chápání autority bylo ovlivněno řadou konkrétních filozofických a psychologických teorií např: -Naturalistické pojetí výchovy -koncepce personalistické -duchovědné orientace -pragmatická pedagogika.

10 NON-DIREKTIVA A SVOBODA VE VYHRANĚNÝCH PEDAGOGICKÝCH SMĚRECH • Revolta proti jakékoliv autoritě a prosazování snahy emancipovat se od ní jsou charakteristické znaky těchto vztahů. • Vznikají extrémní koncepce, k nimž patří například tzv. emancipační pedagogika a tzv. antipedagogika.

11 PRINCIPY HUMANISTICKÉ PSYCHOLOGIE A NON-DIREKTIVNÍ PŮSOBENÍ VÝCHOVY • Výrazný proud představuje pedagogické myšlení, které se opírá výrazně o humanistickou psychologii. • V kontextu autority je zde zvláště významný pojem vývoje a pojem seberealizace. Z toho potom pramení i interpretace svobody a nondirektivity.

12 VLIVY POSTMODERNÍHO MYŠLENÍ NA POJETÍ AUTORITY • Pojetí autority v pedagogických souvislostech 70. – 80. let dvacátého století výrazně ovlivnila i etapa postmoderny. • Nové aspekty v pojetí autority zohledňují v současnosti: • o postavení subjektu ve společnosti; • o potřebu svobody a seberealizace individua; • o schopnost orientace ve složitých sociálních vazbách a náročných životních • situacích; • o význam individuální a sociální odpovědnosti, sebeovládání a volního úsilí; • o osobnostní charakteristiky.

13 VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI AUTORITOU A VÝCHOVOU Tři úrovně, které se vzájemně propojují, jsou na sobě závislé a obsahově se k sobě přibližují: • Makrosociální - zahrnuje především vztah autority a výchovy ve společnosti, vyplývající ze vztahů norem a hodnot rodiny, školy a společnosti v tom nejširším kontextu. • Mikrosociální či interindividuální - tematicky jde převážně o hodnoty, normy jednání, pravidla a zásady, které jsou určovány například rodinným životem nebo interakčním schematem ve škole, základním zájmem je odkrytí konkrétního situačního jednání, je rovinou každodenních aktivit mezi pedagogy a současnou mládeží. • Intraindividuální - směřuje ke zkoumání toho, jakým způsobem se jednající subjekty (děti, dospívající) učí normám a hodnotovým orientacím od druhých, jakými prostředky jsou nejvíce ovlivňováni, jak je určován vývoj osobnosti, charakteru nebo individuálního jednání.

14 VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI AUTORITOU A VÝCHOVOU Dva základní aspekty: • Aspekt relativnosti - jedinec získává autoritu v určitém časovém období, vůči svému sociálnímu okolí, vůči určitým lidem, konkrétním skupinám (například na svém pracovišti, v rodině, v zájmové skupině). • Aspekt asymetričnosti - nositel autority působí na ostatní lidi ve svém okolí rozhodujícím, převažujícím vlivem, vytváří vztah nadřízenosti a podřízenosti, vztah vedení a následování. Asymetričnost vztahu může pramenit z formální pozice nositele autority, ale také z jeho neformálního postavení, případně z kombinace obojího.

15 FENOMÉN AUTORITY A DOPORUČENÉ DESATERO: 1. Autorita jako multidimenzionální a multidisciplinární pojem (pro objasňování termínu autorita je nezbytné uvědomit si potřebu jeho vědecké interpretace z pozic různých vědních disciplín). 2. V pojetí autority nejde o izolovaný problém (autorita není problémem, který je možné vytrhávat ze společenských kontextů, naopak je nutné ho vidět v jejich rámci, vzájemných vztazích a vzájemném podmiňování; průběhu historického vývoje se jednotlivé aspekty problematiky autority proměňují). 3.Autorita není autoritářství (autorita není v rozporu s demokracií a demokratickými principy výchovy). 4.Autorita není v rozporu s kritičností (fungování autority ve výchově neznamená nekritický pohled na světě a absenci konstruktivní kritiky). 5.Autorita nemusí vést ke konformitě (přítomnost autority nesměřuje automaticky ke slepé poslušnosti a bezzásadové přizpůsobivosti, nýbrž respektuje pluralitu názorů).

16 FENOMÉN AUTORITY A DOPORUČENÉ DESATERO: 6. Autorita vyjadřuje vztah (autoritu není možné chápat jako vlastnost osobnosti nebo její charakteristiku, ale jako vztahovou záležitost). 7. Aspekt relativnosti a asymetričnosti v chápání autority (příjemce vlivu podmiňuje existenci autority tím, že vliv nositele autority uznává, respektuje a přijímá; jedinec získává autoritu v určitém časovém období). 8. Specifika přijímání a rozvíjení autority v různém sociálním prostředí (sociální role nositele a příjemce autority se vzájemně dotvářejí, jsou komplementární, ovšem asymetrické). 9. Rozvíjení autority jako dlouhodobý proces (autoritu si těžko a dlouho budujeme, snadno ji však můžeme ztratit). 10.Nebezpečí relativizace autority v sociálním kontextu (pokud mladí lidé nenacházejí autoritu v rodině a ve škole, hledají ji jinde; mohou tak směřovat do nejrůznějších závadových sociálních skupin, náboženských sekt a podobně).

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PREZENTACE VÝSLEDKŮ A PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉHO INFORMAČNÍHO MATERIÁLU, VÝSTUPY Z UČENÍ V ČR PROF. PHDR. ALENA VALIŠOVÁ, PHD Vysoká škola technická a ekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google