Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU"— Transkript prezentace:

1 VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

2 Teoretická východiska

3 Cíl práce porovnat rozdíl v postavení pánve vzniklý vlivem svalových dysbalancí u skupiny dětí ve věku let ze sportovních klubů se zaměřením na karate a dětí tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně

4 Úkoly práce provést manuální metody pro zjištění postavení pánve a bederní lordózy (Lewit, 2003) provést diagnostiku stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře - brániční test, test flexe trupu a test nitrobřišního tlaku (Kolář,2009) provést 3D analýzu pohybu pro zjištění rozsahu pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze ( DK natažené, na šířku pánve)

5 Vědecká otázka Jsou rozdíly v postavení pánve mezi skupinou dětí ve věku let ze sportovních klubů se zaměřením na karate a skupinou dětí - žáků tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně? Prokáže 3D analýza pohybu změny při pohybu pánve v sagitální rovině mezi oběma skupinami? Jaký je rozdíl stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře mezi oběma skupinami?

6 Hypotézy H1 - karatisté mají odlišné postavení pánve než děti z běžných tříd základních škol, z důvodu odlišného způsobu dýchání. H2 - stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře bude mít lepší výsledky u skupiny karatistů než u skupiny nekaratistů - dětí ze základních škol (žáků 5. a 6. tříd) H3 - 3D analýza prokáže větší rozsah pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze u skupiny karatistů

7 Metodika a organizace výzkumu
Metodologie výzkumu Výběr probandů Charakteristika sledovaného souboru

8 Metodologie výzkumu deskripce somatických charakteristik a tělesného složení (% BF) probandů (průměry, standardní odchylky, mediány a korelační koeficienty - Pearsonův korelační koeficient pro zjištění korelace mezi % tuku a BMI chí-kvadrát- pro porovnání rozdílu v postavení pánve a testech stab. fce břišních svalů (Kolář,2009) mezi oběma skupinami ; rozdíly byly považovány za významné, jestliže byla p <0,05 vyhodnocení 3D analýzy pohybu aplikací Wilcoxonova testu (realizován pomocí SW R - project) - testována byla rozdílnost mezi karatisty a nekaratisty v jednotlivých charakteristikách (mediány, průměry a výběrové směrodatné odchylky) rozsahu pohybu, měřeného ve stupních

9 Charakteristika sledovaného souboru
1.skupina (N= 50) děti ze sportovních klubů se zaměřením na karate, cvičí karate 2 roky a trénují 2x v týdnu, nedělají duplicitně žádný jiný sport – registrace – karatisté 2.skupina (N= 50) žáci tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně (nemají žádnou registraci ve sportu) - nekaratisté

10 Charakteristika sledovaného souboru
karatisté nekaratisté chlapci dívky počet 33 17 31 19 věk 12,1±0,8 11,5±1,1 11,7±1,1 11,6±1,2 výška 157,4±6,7 154,4±5,5 157,1±6,9 156,6±5,3 hmotnost 52,9±7,4 48,0±7,1 53,7±8,3 50,6±3,4

11 Výsledky -Pearsonův korelační koeficient (BMI a %tuku)
p- hodnota karatisté 0,51 26,37% 0,0001 nekaratisté 0,84 71,37% 1,37E-14

12 Výsledky – vyšetření pánve (Lewit, 2003)
nebyl zjištěn významný vztah ve vyšetření pánve mezi skupinami Anteverze pánve (p = 0,685) Retroverze pánve (p=0,564) Sešikmení pánve (p=0,668) Laterální posun (p=0,672) Rotace pánve (p=0,317)

13 Výsledky – vyšetření zkrácených struktur
nebyl zjištěn významný vztah ve vyšetření zkrácených struktur mezi skupinami m. iliopsoas (p= 0,6882) ischiokrurální svaly (p=0,0672)

14 Výsledky –diagnostiky stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře (2009)
v bráničním testu byl prokázán významný rozdíl mezi skupinami (p = 0,00001) ve funkčním testu – testu flexe trupu byl prokázán významný rozdíl mezi skupinami (p = 0,0018) test nitrobřišního tlaku – neprokázán významný rozdíl mezi skupinami (p= 0,2876)

15 Výsledky 3D analýzy pohybu
LAB UP – pohyb pánve do retroverze; LAB DOWN - pohyb pánve do anteverze Tab. 1 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – pohyb pánve v prostoru (pohyb segmentu pánve vůči GSS laboratoře);0-nekaratisté, 1-karatisté LAB  UP DOWN  medián průměr S 21,82 22,74 4,26 20,5 22,33 4,38 1 21,33 21,07 1,74 21,84 21,48 1,77 p - hodnota 0,8413 0,0556 0,0318

16 Výsledky 3D analýzy pohybu
Bed UP – pohyb bederní páteře do lordózy; Bed DOWN - pohyb bederní páteře do kyfózy Tab. 2 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – bederní páteř vůči pánvi ; 0-nekaratisté, 1-karatisté BED  UP DOWN  medián průměr S 15,96 17,82 5,14 17,38 18,24 5,48 1 22,61 22,54 3,45 21,68 22,37 3,39 p - hodnota 0,1508 0,143 0,222 0,4206 0,0952

17 Výsledky 3D analýzy pohybu
Tab. 3 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – bez rozlišení, zda jde o půlvlnu vzestupnou či sestupnou, zde jsou brány oba typy dohromady) ; 0-nekaratisté, 1-karatisté LAB BED medián průměr S 21,02 22,54 4,22 16,55 18,04 5,19 1 21,52 21,27 1,73 22,18 22,46 3,37 p - hodnota 0,8413 0,0318 0,1508 0,2222

18 Závěr H1 - karatisté mají odlišné postavení pánve než děti z běžných tříd základních škol, z důvodu odlišného způsobu dýchání. Hypotézu H1 zamítáme H2 - stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře bude mít lepší výsledky u skupiny karatistů než u skupiny nekaratistů - dětí ze základních škol (žáků 5. a 6. tříd) Hypotézu H2 potvrzujeme H3 - 3D analýza prokáže větší rozsah pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze u skupiny karatistů Hypotézu H3 zamítáme

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google