Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie."— Transkript prezentace:

1 VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích 23.5. 2013

2 Teoretická východiska

3 Cíl práce •porovnat rozdíl v postavení pánve vzniklý vlivem svalových dysbalancí u skupiny dětí ve věku 11 - 13 let ze sportovních klubů se zaměřením na karate a dětí 5. - 6. tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně

4 Úkoly práce •provést manuální metody pro zjištění postavení pánve a bederní lordózy (Lewit, 2003) •provést diagnostiku stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře - brániční test, test flexe trupu a test nitrobřišního tlaku (Kolář,2009) •provést 3D analýzu pohybu pro zjištění rozsahu pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze ( DK natažené, na šířku pánve )

5 Vědecká otázka •Jsou rozdíly v postavení pánve mezi skupinou dětí ve věku 11 - 13 let ze sportovních klubů se zaměřením na karate a skupinou dětí - žáků 5. - 6. tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně? •Prokáže 3D analýza pohybu změny při pohybu pánve v sagitální rovině mezi oběma skupinami? •Jaký je rozdíl stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře mezi oběma skupinami?

6 Hypotézy •H1 - karatisté mají odlišné postavení pánve než děti z běžných tříd základních škol, z důvodu odlišného způsobu dýchání. •H2 - stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře bude mít lepší výsledky u skupiny karatistů než u skupiny nekaratistů - dětí ze základních škol (žáků 5. a 6. tříd) •H3 - 3D analýza prokáže větší rozsah pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze u skupiny karatistů

7 Metodika a organizace výzkumu •Metodologie výzkumu •Výběr probandů •Charakteristika sledovaného souboru

8 Metodologie výzkumu •deskripce somatických charakteristik a tělesného složení (% BF) probandů (průměry, standardní odchylky, mediány a korelační koeficienty - Pearsonův korelační koeficient pro zjištění korelace mezi % tuku a BMI •chí-kvadrát- pro porovnání rozdílu v postavení pánve a testech stab. fce břišních svalů (Kolář,2009) mezi oběma skupinami ; rozdíly byly považovány za významné, jestliže byla p <0,05 •vyhodnocení 3D analýzy pohybu aplikací Wilcoxonova testu (realizován pomocí SW R - project) - testována byla rozdílnost mezi karatisty a nekaratisty v jednotlivých charakteristikách (mediány, průměry a výběrové směrodatné odchylky) rozsahu pohybu, měřeného ve stupních

9 Charakteristika sledovaného souboru •1.skupina (N= 50) děti ze sportovních klubů se zaměřením na karate, cvičí karate 2 roky a trénují 2x v týdnu, nedělají duplicitně žádný jiný sport – registrace – karatisté •2.skupina (N= 50) žáci 5. - 6 tříd základních škol v okrese Ústí nad Labem, které sportují rekreačně (nemají žádnou registraci ve sportu) - nekaratisté

10 Charakteristika sledovaného souboru karatisténekaratisté chlapcidívkychlapcidívky počet 33173119 věk 12,1±0,811,5±1,111,7±1,111,6±1,2 výška 157,4±6,7154,4±5,5157,1±6,9156,6±5,3 hmotnost 52,9±7,448,0±7,153,7±8,350,6±3,4

11 Výsledky -Pearsonův korelační koeficient (BMI a %tuku) RR2R2 p- hodnota karatisté0,5126,37%0,0001 nekaratisté0,8471,37%1,37E-14

12 Výsledky – vyšetření pánve (Lewit, 2003) nebyl zjištěn významný vztah ve vyšetření pánve mezi skupinami •Anteverze pánve (p = 0,685) •Retroverze pánve (p=0,564) •Sešikmení pánve (p=0,668) •Laterální posun (p=0,672) •Rotace pánve (p=0,317)

13 Výsledky – vyšetření zkrácených struktur nebyl zjištěn významný vztah ve vyšetření zkrácených struktur mezi skupinami •m. iliopsoas (p= 0,6882) •ischiokrurální svaly (p=0,0672)

14 Výsledky –diagnostiky stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře (2009) •v bráničním testu byl prokázán významný rozdíl mezi skupinami (p = 0,00001) •ve funkčním testu – testu flexe trupu byl prokázán významný rozdíl mezi skupinami (p = 0,0018) •test nitrobřišního tlaku – neprokázán významný rozdíl mezi skupinami (p= 0,2876)

15 Výsledky 3D analýzy pohybu •LAB UP – pohyb pánve do retroverze; LAB DOWN - pohyb pánve do anteverze •Tab. 1 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – pohyb pánve v prostoru (pohyb segmentu pánve vůči GSS laboratoře);0- nekaratisté, 1-karatisté LAB UP LABDOWN mediánprůměrSmediánprůměrS 021,8222,744,2620,522,334,38 121,3321,071,7421,8421,481,77 p - hodnota0,8413 0,05560,8413 0,0318

16 Výsledky 3D analýzy pohybu •Bed UP – pohyb bederní páteře do lordózy; Bed DOWN - pohyb bederní páteře do kyfózy •Tab. 2 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – bederní páteř vůči pánvi ; 0-nekaratisté, 1-karatisté BED UP BEDDOWN mediánprůměrSmediánprůměrS 015,9617,825,1417,3818,245,48 122,6122,543,4521,6822,373,39 p - hodnota0,15080,1430,2220,42060,15080,0952

17 Výsledky 3D analýzy pohybu •Tab. 3 – Deskripce napozorovaných „půlvln“ – bez rozlišení, zda jde o půlvlnu vzestupnou či sestupnou, zde jsou brány oba typy dohromady) ; 0-nekaratisté, 1-karatisté LAB BED mediánprůměrSmediánprůměrS 021,0222,544,2216,5518,045,19 121,5221,271,7322,1822,463,37 p - hodnota0,8413 0,03180,1508 0,2222

18 Závěr •H1 - karatisté mají odlišné postavení pánve než děti z běžných tříd základních škol, z důvodu odlišného způsobu dýchání. Hypotézu H1 zamítáme •H2 - stabilizační funkce břišních svalů dle Koláře bude mít lepší výsledky u skupiny karatistů než u skupiny nekaratistů - dětí ze základních škol (žáků 5. a 6. tříd) Hypotézu H2 potvrzujeme •H3 - 3D analýza prokáže větší rozsah pohybu pánve z maximální retroverze do maximální anteverze u skupiny karatistů Hypotézu H3 zamítáme

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VLIV SVALOVÝCH DYSBALANCÍ NA POSTAVENÍ PÁNVE U KARATISTU PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie."

Podobné prezentace


Reklamy Google