Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci"— Transkript prezentace:

1 Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci
Bc. Markéta Stránská Vedoucí práce: Petra Mandysová, MSN Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

2 ÚVOD „Bolest je cokoli, co pacient za bolest označí, existuje vždy, když si pacient na ni stěžuje.“ (Šamánková, 2003, s. 62) Diplomová práce se zabývá vlivem hodnotících škál bolesti na hodnocení bolesti u jednotlivých respondentů. Existují různé nástroje pro hodnocení bolesti.

3 CÍL Porovnání akutní pooperační bolesti u žen na oddělení pooperační gynekologie v závislosti na čtyřech použitých hodnotících škálách.

4 1. škála FACES PAIN SCALE-REVISED (FPS-R) (OBLIČEJOVÁ ŠKÁLA-PŘEPRACOVANÁ)
International Association for the Study of Pain, 2001

5 2. škála FACES PAIN SCALE (FPS) (OBLIČEJOVÁ ŠKÁLA)
Schejbalová, Trč, 2011

6 3. škála VISUAL ANALOGUE SCALE – V BARVĚ (VAS-V BARVĚ) (VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA)
Doležal et al., 2006

7 4. škála VISUAL ANALOGUE SCALE - ČERNOBÍLÁ (VAS-ČERNOBÍLÁ) (VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA)
Vorlíček, Ševčík, 2000

8 VÝZKUMNÉ OTÁZKY-HYPOTÉZY
VO: Jakým způsobem se bude lišit úroveň bolesti dle zvolených typů škál? H0: Bodové hodnocení intenzity bolesti na jednotlivých škálách je stejné. HA: Bodové hodnocení intenzity bolesti se dle jednotlivých typů škál liší.

9 METODIKA Záměrný výběr respondentek na gynekologickém pooperačním oddělení. (n = 44, průměrný věk 42 let) Použití čtyř různých typů hodnotících škál bolesti.

10 ZPRACOVÁNÍ DAT Úroveň bolesti vyjádřena v bodech na jednotlivých škálách 1. škála 0 – 10 bodů 2. škála 0 – 5 bodů 3. škála 0– 10 bodů 4. škála 0 – 10 bodů Převedení získaných dat (bodů) na procenta Zpracování dat pomocí Spearmanova korelačního koeficientu v programu Statistika 12 a MS Excel.

11 ÚROVEŇ BOLESTI DLE JEDNOTLIVÝCH ŠKÁL
Poznámka: n = počet respondentek vykazující daný rozdíl v bodovém hodnocení.

12 Hodnocení uživatelské přívětivosti
druhy škál absolutní četnost na 1. místě absolutní četnost na 2. místě absolutní četnost na 3. místě absolutní četnost na 4. místě FPS – R 22 6 5 11 FPS 13 18 7 VAS – v barvě 8 12 21 VAS – černobílá 1 10 14 celkem 44 46 47 45

13 VZTAH MEZI ÚROVNÍ BOLESTI DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ŠKÁL
Typ škály FPS FPS - R VAS barevná r 0,80* VAS barevná 0,76* 0,77* černobílá 0,79* 0,94* Poznámka 1: * korelace je statisticky významná na stanovené hladině významnosti α = 0,05; r = Spearmanův korelační koeficient Poznámka 2: Výpočet pro celý soubor (n = 44)

14 ZÁVĚR Rozdíl v bodovém hodnocení u jednotlivých škál byl maximálně o 50 % (n = 1), minimální rozdíl byl o 5 % (n = 5) a nejčetnější rozdíl byl o 20 % (n = 19) Nejvyšší korelace dosahovaly obě škály VAS, tzn. 3. a 4. škála (r = 0,94) a poté obě škály FPS, tzn. 1. a 2. škála (r = 0,80)

15 POUŽITÉ ZDROJE DOLEŽAL, T. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Farmakoterapie 2006, roč. 2, č. 3, s. 281–286, ISSN International Association for the Study of Pain: In: Faces Pain Scale - revised (FPS-R) 2001 [online], [cit.  ] Dostupné z WWW: < nMenu/GeneralResourceLinks/FacesPainScaleRevised/default.ht m >. SCHEJBALOVÁ, A., TRČ, T. Příčiny bolestí nohy v dětském věku a možnosti terapie z pohledu ortopeda. Bolest, 2011, roč. 14, č. 1, str.8–12. [online], [cit.  ] Dostupné z WWW: < 011/1_2011/03_schejbalova_bolest_1_11_web_zabezp.pdf>. VORLÍČEK, J.; ŠEVČÍK, P. Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. 1. vyd. Praha: Liga proti rakovině Praha, 2000.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Podpořeno projektem SGFZS 03/2013 Studentské grantové soutěže Interní grantové agentury Univerzity Pardubice


Stáhnout ppt "Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci"

Podobné prezentace


Reklamy Google