Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci Bc. Markéta Stránská Vedoucí práce: Petra Mandysová, MSN Univerzita Pardubice Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci Bc. Markéta Stránská Vedoucí práce: Petra Mandysová, MSN Univerzita Pardubice Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci Bc. Markéta Stránská Vedoucí práce: Petra Mandysová, MSN Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Perioperační péče v gynekologii a porodnictví 23. 4. 2014

2 ÚVOD  „Bolest je cokoli, co pacient za bolest označí, existuje vždy, když si pacient na ni stěžuje.“ (Šamánková, 2003, s. 62)  Diplomová práce se zabývá vlivem hodnotících škál bolesti na hodnocení bolesti u jednotlivých respondentů.  Existují různé nástroje pro hodnocení bolesti. 2

3 CÍL Porovnání akutní pooperační bolesti u žen na oddělení pooperační gynekologie v závislosti na čtyřech použitých hodnotících škálách. 3

4 1. škála FACES PAIN SCALE-REVISED (FPS-R) (OBLIČEJOVÁ ŠKÁLA-PŘEPRACOVANÁ) 4 International Association for the Study of Pain, 2001

5 2. škála FACES PAIN SCALE (FPS) (OBLIČEJOVÁ ŠKÁLA) 5 Schejbalová, Trč, 2011

6 3. škála VISUAL ANALOGUE SCALE – V BARVĚ (VAS-V BARVĚ) (VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA) 6 Doležal et al., 2006

7 4. škála VISUAL ANALOGUE SCALE - ČERNOBÍLÁ (VAS-ČERNOBÍLÁ) (VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA) 7 Vorlíček, Ševčík, 2000

8 VÝZKUMNÉ OTÁZKY- HYPOTÉZY VO: Jakým způsobem se bude lišit úroveň bolesti dle zvolených typů škál? H 0 : Bodové hodnocení intenzity bolesti na jednotlivých škálách je stejné. H A : Bodové hodnocení intenzity bolesti se dle jednotlivých typů škál liší. 8

9 METODIKA  Záměrný výběr respondentek na gynekologickém pooperačním oddělení. (n = 44, průměrný věk 42 let)  Použití čtyř různých typů hodnotících škál bolesti. 9

10 ZPRACOVÁNÍ DAT  Úroveň bolesti vyjádřena v bodech na jednotlivých škálách 1. škála 0 – 10 bodů 2. škála 0 – 5 bodů 3. škála 0– 10 bodů 4. škála 0 – 10 bodů  Převedení získaných dat (bodů) na procenta  Zpracování dat pomocí Spearmanova korelačního koeficientu v programu Statistika 12 a MS Excel. 10

11 ÚROVEŇ BOLESTI DLE JEDNOTLIVÝCH ŠKÁL 11 Poznámka: n = počet respondentek vykazující daný rozdíl v bodovém hodnocení.

12 Hodnocení uživatelské přívětivosti druhy škál absolutní četnost na 1. místě absolutní četnost na 2. místě absolutní četnost na 3. místě absolutní četnost na 4. místě FPS – R226511 FPS131876 VAS – v barvě 812216 VAS – černobílá 1101422 celkem44464745 12

13 VZTAH MEZI ÚROVNÍ BOLESTI DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ŠKÁL Typ škály FPSFPS - R VAS barevná r FPS - R 0,80 * VAS barevná 0,76 * 0,77 * VAS černobílá 0,79 * 0,94 * 13 Poznámka 1: * korelace je statisticky významná na stanovené hladině významnosti α = 0,05; r = Spearmanův korelační koeficient Poznámka 2: Výpočet pro celý soubor (n = 44)

14 ZÁVĚR  Rozdíl v bodovém hodnocení u jednotlivých škál byl maximálně o 50 % (n = 1), minimální rozdíl byl o 5 % (n = 5) a nejčetnější rozdíl byl o 20 % (n = 19)  Nejvyšší korelace dosahovaly obě škály VAS, tzn. 3. a 4. škála (r = 0,94) a poté obě škály FPS, tzn. 1. a 2. škála (r = 0,80) 14

15 POUŽITÉ ZDROJE  DOLEŽAL, T. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Farmakoterapie 2006, roč. 2, č. 3, s. 281–286, ISSN 1801-1209.  International Association for the Study of Pain: In: Faces Pain Scale - revised (FPS-R) 2001 [online], [cit. 2013-04-01] Dostupné z WWW:.  SCHEJBALOVÁ, A., TRČ, T. Příčiny bolestí nohy v dětském věku a možnosti terapie z pohledu ortopeda. Bolest, 2011, roč. 14, č. 1, str.8–12. [online], [cit. 2013-04-01] Dostupné z WWW:.  VORLÍČEK, J.; ŠEVČÍK, P. Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. 1. vyd. Praha: Liga proti rakovině Praha, 2000. 15

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Podpořeno projektem SGFZS 03/2013 Studentské grantové soutěže Interní grantové agentury Univerzity Pardubice


Stáhnout ppt "Porovnání hodnotících škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci Bc. Markéta Stránská Vedoucí práce: Petra Mandysová, MSN Univerzita Pardubice Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google