Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITORING PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH ArthroStop® PLUS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITORING PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH ArthroStop® PLUS"— Transkript prezentace:

1 MONITORING PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH ArthroStop® PLUS
Statistická analýza dat 735 pacientů

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
A-1. Metodika DESIGN STUDIE Studie byla provedena jako prospektivní postmarketingové sledování účinnosti a bezpečnosti. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Pro deskriptivní popis souboru byly vypočteny základní statistické ukazatele (průměr, SD, medián pro spojitá data a frekvence výskytu kategorií pro data binární a kategoriální). Srovnání rozložení hodnot parametrů účinnosti mezi muži a ženami bylo provedeno Mann-Whitney testem a rozdíl mezi věkem pacientů podle skóre jednotlivých parametrů byl analyzován Kruskal-Wallis ANOVA testem. Účinnost léčby (rozdíl v hodnotách skóre symptomů před a po léčbě) byla vyhodnocena párovým Wilcoxon testem. Všechny použité statistické testy byly oboustranné a data byla hodnocena na hladině významnosti P<0,05.

4 Počet pacientů zařazených v jednotlivých centrech
A-2. Náběr pacientů Počet pacientů zařazených v jednotlivých centrech V prezentované studii je hodnoceno celkem 735 pacientů užívajících přípravek ArthroStop® PLUS, kteří byli zařazeni v 56 centrech. V každém centru bylo sledováno průměrně 13 pacientů s maximálně 60 a minimálně 5 pacienty v jednom centru.

5 Věková struktura pacientů (N=735)
A-3. Základní charakteristika souboru pacientů Pohlaví pacientů (N=731) V hodnoceném souboru převažovaly ženy (62%) nad muži (38%). Průměrný věk pacientů byl 59,2 let, nejvíce byla zastoupena věková skupina let (73% souboru). Mezi muži a ženami nebyl zjištěn významný rozdíl ve věkovém složení a obě skupiny je možné použít pro analytická srovnání. Ženy Muži Věková struktura pacientů (N=735)

6 B. STAV PŘED LÉČBOU

7 B-1. Symptomy onemocnění před léčbou
BOLEST ZTUHLOST POHYBLIVOST Nejhorší možný stav Nejlepší možný stav U všech pacientů byla před zahájením užívání přípravku ArthroStop® PLUS zjištěna intenzita tří hlavních symptomů a to Bolesti, Ranní ztuhlosti a Rozsahu pohyblivosti kloubů. Intenzita symptomů byla měřena prostřednictvím stupnice 1 – 6 kde 1 značila nejhorší možný stav symptomu a 6 nejlepší možný stav (nepřítomnost obtíží).

8 Bolest před léčbou u mužů a žen Bolest před léčbou a věk pacientů
B-2. BOLEST PŘED LÉČBOU: vztah k věku a pohlaví pacienta Bolest před léčbou u mužů a žen Bolest před léčbou a věk pacientů Hodnocené symptomy postižení kloubů mohou být významně ovlivněny demografickými charakteristikami pacientů jako jsou pohlaví a věk. Ve studii nebyl zjištěn rozdíl v bolestivosti kloubů u mužů a žen (P=0,253). Vyšší bolestivost (stupeň 1 a 2) byla však zaznamenána u starších pacientů (P<0,001).

9 B-3. RANNÍ ZTUHLOST PŘED LÉČBOU: vztah k věku a pohlaví pacienta
Ranní ztuhlost před léčbou u mužů a žen Ranní ztuhlost před léčbou a věk pacientů U mužů byla zjištěna nepatrně vyšší ranní ztuhlost kloubů před léčbou než u žen (P=0,039), rozdíl je statisticky významný (důsledek velkého vzorku) ale vzhledem k absolutní hodnotě rozdílu (0,2 stupně v průměru) není hodnocen jako klinicky významný. Byla zaznamenána významná korelace mezi věkem pacientů a ztuhlostí kloubů (P<0,001), u starších pacientů byly před léčbou zjištěny méně příznivé hodnoty.

10 B-4. ROZSAH POHYBLIVOSTI PŘED LÉČBOU: vztah k věku a pohlaví pacienta
Pohyblivost před léčbou u mužů a žen Pohyblivost před léčbou a věk pacientů V rozsahu kloubní pohyblivosti nebyl před léčbou zjištěn rozdíl mezi muži a ženami (P=0,090). Významně nižší hodnoty pohyblivosti kloubů před léčbou byly zjištěny u starších pacientů (P<0,001).

11 C. STAV PO LÉČBĚ

12 C-1. Symptomy onemocnění po léčbě
BOLEST ZTUHLOST POHYBLIVOST Nejhorší možný stav Nejlepší možný stav V grafech a tabulkách je prezentováno rozložení intenzity jednotlivých symptomů po užívání přípravku ArthroStop® PLUS. Z grafů je zřejmý posun hodnot do příznivějších (vyšších) stupňů skóre, zároveň však přetrvávající existence určitého podílu pacientů s nepříznivými hodnotami symptomatického skóre (stupeň 1 – 3).

13 Bolest po léčbě u mužů a žen Bolest po léčbě a věk pacientů
C-2. BOLEST PO LÉČBĚ: vztah k věku a pohlaví pacienta Bolest po léčbě u mužů a žen Bolest po léčbě a věk pacientů Pro zjištění možných rozdílů v účinnosti léčby u mužů a žen a v různých věkových skupinách byly analyzovány vztahy mezi intenzitou jednotlivých symptomů po léčbě a demografickými charakteristikami pacientů. Nebyl zjištěn rozdíl v bolestivosti kloubů po léčbě mezi muži a ženami (P=0,244). Příznivější hodnoty bolesti po léčbě byly opětovně pozorovány u mladších pacientů (data pacientů se stupněm bolestivosti 1 a 2 po léčbě reprezentují jen malý vzorek a graf zkreslují) (P<0,001).

14 C-3. RANNÍ ZTUHLOST PO LÉČBĚ: vztah k věku a pohlaví pacienta
Ranní ztuhlost po léčbě u mužů a žen Ranní ztuhlost po léčbě a věk pacientů Nebyl zjištěn rozdíl v ranní ztuhlosti kloubů po léčbě mezi muži a ženami (P=0,214). Příznivější hodnoty ztuhlosti kloubů byly pozorovány u mladších pacientů (P<0,001).

15 Pohyblivost po léčbě u mužů a žen Pohyblivost po léčbě a věk pacientů
C-4. ROZSAH POHYBLIVOST PO LÉČBĚ: vztah k věku a pohlaví pacienta Pohyblivost po léčbě u mužů a žen Pohyblivost po léčbě a věk pacientů Mezi muži a ženami nebyl zjištěn rozdíl v rozsahu pohyblivosti kloubů po léčbě (P=0,212). Nepříznivé hodnoty pohyblivosti (stupeň 2-4) byly zjištěny u starších pacientů (P<0,001). Nejhorší možný stupeň pohyblivosti kloubů (stupeň 1) byl po léčbě zaznamenán jen u 18 pacientů.

16 D. ZMĚNA STAVU PACIENTŮ V PRŮBĚHU LÉČBY

17 Změna bolestivosti (N=735)
D-1. BOLEST: Změna v průběhu léčby Změna bolestivosti (N=735) Zlepšení Beze změny Zhoršení Po užívání přípravku ArthroStop® PLUS byl zjištěn statisticky signifikantní pokles bolestivosti kloubů (P<0,001). K poklesu bolesti došlo u celkem 81% pacientů, u 13% byl stav stejný jako před léčbou a u 6% pacientů došlo ke zvýšení bolesti. Bolestivost poklesla průměrně o 1,4 bodu symptomatického skóre, u největšího počtu pacientů došlo k poklesu o 1 bod stupnice (31% pacientů).

18 D-2. RANNÍ ZTUHLOST: Změna v průběhu léčby
Změna ztuhlosti (N=730) Zlepšení Beze změny Zhoršení V průběhu užívání přípravku ArthroStop® PLUS byl zjištěn statisticky významný pokles ranní ztuhlosti kloubů (P<0,001). K poklesu ztuhlosti došlo u celkem 62% pacientů, u 31% byl stav stejný jako před léčbou a u 7% případů došlo ke zhoršení ztuhlosti. Průměrně bylo dosaženo poklesu o 1,0 bodu symptomatického skóre, tento pokles byl zjištěn u 32% pacientů.

19 Změna pohyblivosti (N=735)
D-3. POHYBLIVOST: Změna v průběhu léčby Změna pohyblivosti (N=735) Zlepšení Beze změny Zhoršení V průběhu užívání přípravku ArthroStop® PLUS bylo zjištěno statisticky významné zvýšení pohyblivosti kloubů (P<0,001). Ke zvýšení pohyblivosti došlo u celkem 60% pacientů, u 32% se stav nezměnil a u 8% případů bylo zjištěno snížení pohyblivosti. Dosaženo bylo průměrného poklesu o 0,9 bodu skóre, tento pokles byl zjištěn u 31% pacientů.

20 D-4. Vztah mezi vývojem onemocnění, pohlavím a věkem pacienta
Změna symptomů při léčbě mužů a žen Změna symptomů při léčbě a věk pacientů Nebyl zjištěn rozdíl v efektu léčby přípravkem ArthroStop® PLUS u mužů a žen. Analýza vztahu mezi věkem a účinností léčby neprokázala souvislost, mírně vyššího zlepšení ztuhlosti kloubů bylo dosaženo u starších pacientů (možný vliv horších vstupních hodnot).

21 E. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A PŘEDCHOZÍ LÉČBA

22 Přehled nežádoucích účinků
E-1. Nežádoucí účinky Výskyt nežádoucích účinků (N=735) Nežádoucí účinek Přehled nežádoucích účinků Nežádoucí účinky Počet pacientů N % Bez nežádoucích účinků 731 99,5% Mírné GIT obtíže 4 0,5% Bez než. účinků V průběhu užívání přípravku ArthroStop® PLUS bylo zjištěno podezření na nežádoucí účinek u celkem 4 pacientů (0,5%). Popis jednotlivých nežádoucích účinků je uveden v tabulce.

23 Předchozí užívání kloubní výživy (N=735)
E-3. Předchozí užívání kloubní výživy Předchozí užívání kloubní výživy (N=735) Přípravek Počet pacientů N % Geladrink 32 16% GS Condro Proenzi 14 7% Chondrosulf ArthroStop 7 4% Dona 5 3% Artigel 3 2% Flexodona 2 1% Hyalgan Colafit Želatina 4 Calcium, Fluocalcic 1 Coxtral Ultragel Nespecifikováno 72 37% Ne Ano Celkem 26% pacientů před zahájením léčby přípravkem ArthroStop® PLUS již užívalo jinou kloubní výživu. V největším počtu případů to byly přípravky Geladrink, GS Condro, Proenzi a Chondrosulf.

24 SHRNUTÍ Design studie: - prospektivní postmarketingová analýza účinnosti a bezpečnosti Hodnocené parametry - Bolest kloubů, ranní ztuhlost, rozsah pohyblivosti - Symptomatická škála (rozsah 1 – 6) Výsledky Soubor pacientů: pacientů, 62% žen, 48% muži, průměrný věk 59,2 let Účinnost: - statisticky významný pokles bolesti, ranní ztuhlosti a zvýšení pohyblivosti Bezpečnost: - frekvence nežádoucích účinků 0,5%


Stáhnout ppt "MONITORING PACIENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH ArthroStop® PLUS"

Podobné prezentace


Reklamy Google