Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tloušťková struktura porostu Dendrometrie - cvičení 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tloušťková struktura porostu Dendrometrie - cvičení 1."— Transkript prezentace:

1 Tloušťková struktura porostu Dendrometrie - cvičení 1

2 Význam tloušťkové struktury  Typická pro jednotlivé vývojové fáze porostu  Pomocný ukazatel pro určení počátku obnovy porostu  Jedno z kritérií při výchově porostu  Základní ukazatel ve výběrném lese  Důležitá pro modelování budoucího vývoje  Využití při výpočtu strukturálních indexů porostu

3 Zadání Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tlouštěk. Dále soubor roztřiďte do zadaných tloušťkových stupňů. Pro takto vytvořený soubor popisující tloušťkovou strukturu porostu vypočítejte modelové četnosti normálního rozdělení. Měřené a modelové četnosti graficky porovnejte. Dále porovnejte hodnoty aritmetického průměru a směrodatné odchylky pro tříděná a netříděná data a v případě výraznějšího rozdílu mezi nimi se pokuste specifikovat možné příčiny této diference. Pomocí Kolmogorov-Smirnovova testu zhodnoťte shodu experimentálních četností tlouštěk s modelovými četnostmi a výsledky slovně interpretujte.

4 Začlenění do tloušťkových stupňů  2 nebo 4 cm intervaly  Vytřídění pomocí histogramu v Excelu (histogram je v nástroji Analýza dat a je nutno nastavit hranice tříd) – obdržíme četnosti výskytu (n i ) v jednotlivých tloušťkovým třídách  Příklad: tloušťkový stupeň 24 (24 je zde třídním reprezentantem označení x ̄̄ i ) má hranice 23,1 a 25 cm (pro 2 cm interval) nebo 22,1 a 26 cm (pro 4 cm interval)  Graf četností tloušťkových stupňů nám ukáže tvar rozdělení měřených tlouštěk

5 Výpočet základních charakteristik pro netříděný soubor  Pomocí popisné statistiky v nástroji Analýza dat  Důležité hodnoty: aritmetický průměr, medián, rozptyl a směrodatná odchylka, koeficient šikmosti, koeficient špičatosti  Pomocí těchto hodnot jsme schopni popsat tloušťkovou strukturu měřených hodnot

6 Výpočet základních charakteristik pro tříděný soubor  Výpočet aritmetického průměru (jedná se o vážený aritmetický průměr)  Výpočet rozptylu (S 2 ) a směrodatné odchylky (S) (opět vážené hodnoty)  Výpočet směrodatné odchylky v třídních jednotkách (směrodatná odchylka/ šířka tloušťkového stupně)

7 Výpočet modelových četností tloušťkových stupňů  Využití modelu normálního rozdělení

8 Výpočet modelových četností tloušťkových stupňů  Četnosti je nutno vždy zaokrouhlit na celá čísla  Neplést směrodatnou odchylku tříděného souboru S x a směrodatnou odchylku v třídních jednotkách S x(i)  Neplést třídního reprezentanta x ̄ i s váženým aritmetickým průměrem x ̄  Graf modelových četností tloušťkových stupňů srovnáme s rozdělením četností měřených tloušťkových stupňů

9 Srovnání modelových a měřených četností tloušťkových stupňů

10  Pomocí Kolmogorov – Smirnovova testu pro 1 výběr  Test na shodu 1 měřeného a 1 modelového rozdělení  Správně stanovit H 0 a H 1  Již známe měřené i modelové četnosti  Musíme dopočítat kumulativní (součtové) měřené a modelové četnosti  Spočítat absolutní hodnotu rozdílu mezi měřenými a modelovými kumulativními četnostmi  Vybrat největší absolutní hodnotu rozdílu

11 Srovnání modelových a měřených četností tloušťkových stupňů

12 TK  KH  nezamítáme nulovou hypotézu TK  KH  zamítáme nulovou hypotézu

13 Srovnání modelových a měřených četností tloušťkových stupňů  Výsledná interpretace: Posoudit jestli normální rozdělení je vhodným modelem pro rozdělení tlouštěk v zadaném porostu. Pokud ano, dá se využít tento model pro modelování četností i na jiných porostech, které mají stejné parametry (střední tloušťku, variabilitu tlouštěk). Pokud ne, tak se musí otestovat jiný model – např. Weibullovo rozdělení, beta rozdělení, lognormální rozdělení apod.


Stáhnout ppt "Tloušťková struktura porostu Dendrometrie - cvičení 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google