Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4EK416 Ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4EK416 Ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace"— Transkript prezentace:

1 4EK416 Ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace
Zuzana Fíglová

2 Úvod do předmětu – obecné informace
Konzultační hodiny: pondělí 18:00–19:00, místnost 433 NB URL: Výuka: přednáška: prof. Ing. Roman Hušek, CSc. čtvrtek 12:45–14:15 SB 112 cvičení: úterý 7:30–9:00 P 109 pátek 7:30–9:00 P 207 Body: závěrečný test - 40 b. seminární práce - 20 b. (10 bodů práce + 10 bodů prezentace) Hodnocení: 0 až 29 bodů: nevyhověl(a) (4) 30 až 40 bodů: dozkoušení u prof. Huška (4+) 41 až 60 bodů: známka 1, 2, nebo 3

3 Úvod do předmětu – obecné informace
Doporučená literatura: Lejnarová, Š., Ráčková, A. a Zouhar, J.: Základy ekonometrie v příkladech, VŠE, 2009 (pouze ke cvičením) Hušek, R.: Ekonometrická analýza, Oeconomica, 2007 (příp. Ekopress, 1999) Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe, Professional Publishing, 2003

4 Úvod do předmětu – obecné informace
Seminární práce – cíl vytvoření ekonometrického modelu na bázi získaných dat o vývoji nejméně tří ekonomických ukazatelů firmy / podniku resp. národního hospodářství Seminární práce – doporučená osnova úvod, cíl práce, charakteristika použitých dat a jejich zdroj, zdůvodnění daného zkoumání stanovení stochastické závislosti, výběr vhodné analytické formy modelu stanovení nulových a alternativních hypotéz bodový a intervalový odhad parametrů modelu grafické zobrazení průběhu závislosti statistická verifikace odhadnutých parametrů modelu (t-statistika) a modelu jako celku (R2) verifikace znamínek parametrů vysvětlujících proměnných ekonomická interpretace parametrů modelu test autokorelace reziduí

5 Úvod do předmětu – obecné informace
test heteroskedasticity modelu test multikolinearity bodová a intervalová prognóza pomocí ekonometrického modelu (nejméně na jedno období dopředu) + graf použitá literatura a ostatní zdroje rozsah – do 10 stran doporučeným formátem práce je *.doc / *.pdf povinnou přílohou práce je zpracovávaný datový soubor ve formátu *.xls nebo *.in7 Důležité termíny: 3. týden (2. týden pro cvičení v pátek 7:30–9:00) – ustanovení týmů na seminární práci (max. 3-členné týmy) 10. týden – odevzdání vyhotovených prací ( em na moji adresu) 11. týden – obhajoba seminární práce (cca 10 minut, *.ppt) 12. týden – obhajoba seminární práce (cca 10 minut, *.ppt) 13. týden – závěrečný test

6 Úvod do předmětu – obecné informace
Nejčastější chyby není uvedeno jméno autora(ů) + není uveden zdroj dat, použitá literatura a software chybí popis grafů místo konkrétních komentářů k vlastním datům jsou uváděny obecné teoretické komentáře (definice, vzorce, slovní popisy vzorců, vyjádření typu: "Střední hodnota je 30.",…) při testování hypotéz nejsou uvedeny nulová a alternativní hypotéza, chybí ověření předpokladů testu, závěr je uveden ve formě "zamítáme/nezamítáme nulovou hypotézu", přičemž chybí vztažení závěru na zpracovávána data

7 Úvod do předmětu – obecné informace
Používané programy při výuce 4EK416: MS Excel (základní výpočty, maticové počty, apod.) GiveWin2 – modul PcGive (viz NAVOD_GIVEWIN.pdf) Další podklady: statistické tabulky rozdělení (viz TABULKY_ROZDELENI.pdf + DURBIN_WATSON.pdf) data (viz DATA_4EK416.zip)

8 Cvičení 1: Základní pojmy ze statistiky
Základní soubor (populace) soubor prvků, o kterém chceme statistickými metodami něco zjistit Výběr reprezentativní část daného základního souboru (populace) slouží k odvození závěrů platných pro celou populaci Charakteristiky úrovně aritmetický průměr / vážený aritmetický průměr modus medián Charakteristiky variability rozptyl směrodatná odchylka variační koeficient kvartilová odchylka / kvantily

9 Cvičení 1: Základní pojmy ze statistiky a matematiky
Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení náhodná veličina – diskrétní / spojitá vlastnosti jednotlivých rozdělení střední hodnota modus rozptyl směrodatná odchylka Maticový počet transponování, aritmetické operace s maticemi hodnost matice determinant matice inverzní matice


Stáhnout ppt "4EK416 Ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google