Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor prezentace : Kateřina Krčmářová, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor prezentace : Kateřina Krčmářová, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5."— Transkript prezentace:

1 Autor prezentace : Kateřina Krčmářová, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5

2 Bezpečnost vozu Technický pokrok v oblasti konstrukce motorových vozidel přináší neustálá zdokonalení v oblasti aktivní bezpečnosti a pomáhá tak i v oblasti pasivní bezpečnosti zabraňovat následkům nehod, nebo následky nehod alespoň zmírňuje. Techničtí pracovníci přišli s dalšími opatřeními k zajištění aktivní i pasivní bezpečnosti u vozů ŠKODA OCTAVIA. Bezpečnost vozu

3 Agregát ABS ABS/EDS-ITT Mark 20IE - Na venek se agregát liší o 30 mm delší hydraulickou jednotkou, která musí pojmout i p ř ídavné ventily. Rozší ř ení o p ř ídavné ventily a napojení ř ídicí jednotky ABS na CAN-BUS hnacího ústrojí poznáme podle ozna č ení IE. Konstrukce a č innost protiblokovacího systému MK20 jsou již známy ze ŠKODY FELICIE. ABABSSABABSSS Umíst ě ní: Posilova č brzd s hlavním brzdovým válcem a agregát ABS jsou dv ě rùzné montážní skupiny. ABABABABS

4

5

6

7 Agregát ABS je možno odd ě lovat jen je-li vymontovaný, p ř i č emž nesmí dojít k odd ě lení hydraulického č erpadla a hydraulické jednotky N55. Využití signálu Signál “brzda sešlápnuta“ je pot ř ebný v ř ídicí jednotce ABS ke zlepšení komfortu p ř i regulaci ABS/EBV (brzdový pedál pulzuje díky p ř esn ě jší regulaci mén ě ). Bez t ě chto signál ů by se nap ř. mohlo stát, že by ř ídicí jednotka ABS vyhodnotila zpožd ě ní kola, zp ů sobené nerovností vozovky, jako brzdný manévr.

8 Výpadek signálu Ztráta komfortu regulace ABS/EBV. Funkce EDS mimo č innost. Vlastní diagnostika / chybové hlášení Kontrola č innosti pomocí funkce 08 - Na č tení bloku nam ěř ených hodnot zobrazovaná skupina 003. Do pam ě ti závad se informace o závad ě tohoto spína č e neukládá. Výpadek signálu: Vozidlo bude brzd ě no jen pomocí normální brzdové soustavy. U vozidla se musí po č ítat s pozm ě n ě nou ú č inností brzd.

9 EBV: elektronické rozd ě lování brzdné síly. V agregátu ABS/EDS-ITT MK 20IE je elektronické rozd ě lování brzdné síly sou č ástí softwaru ABS. U takto vybavených vozidel odpadá zát ěž ový regulátor na zadní náprav ě.

10 ESBS: Brzdový systém s elektronickou stabilizací Brzdový systém s elektronickou stabilizací zlepšuje svými cílenými zásahy do procesu brzd ě ní ovladatelnost brzd ě ného vozidla a jeho snazší udržení ve stop ě. Systém využívá dostupné sníma č e, č idla a ak č ní č leny ABS. ESBS p ř edstavuje vývojov ě vyšší fázi softwaru ř ídicí jednotky ITT Mark 20 IE. Upozorn ě ní: Závadu funk č nosti ESBS nelze vlastní diagnostikou zjistit ani odstranit, nebo ť dílenskými prost ř edky se jízdní dynamika prov ěř ovat nedá. ESBS: Brzdový systém s elektronickou stabilizací

11 Tato p ř ídavná funkce je možná díky propojení elektronické ř ídicí jednotky ABS s ř ídicí jednotkou motoru. Byl také rozší ř en software obou ř ídicích jednotek. S funkcí MSR se u voz ů OCTAVIA po č ítá v modelu ´99 u vzn ě tových motor ů a u p ř epl ň ovaných vzn ě tových motor ů. Protiblokovací systém je schopen rozeznat tendenci hnacích kol k blokování. B ě hem decelerace vytvá ř í motor to č ivý moment, který p ů sobí na hnací kola a brzdí vozidlo (tzv. brzd ě ní motorem). Na kluzké vozovce však m ů že dojít k tomu, že když ř idi č ubere plyn nebo pod ř adí, bude to č ivý moment vytvo ř ený motorem natolik silný, že dojde k zablokování kol. Brzd ě ní motorem bude p ř íliš intenzivní. MSR: Regulace točivého momentu motoru (- přídavná funkce k ABS)

12 Vlastní diagnostika ABS: Elektricky sleduje: – signály sníma čů a č idel – aktivaci ak č ních č len ů a – provádí vlastní kontrolu ř ídicí jednotky Barevn ě zvýrazn ě né sníma č e, č idla a ak č ní č leny jsou sou č ástí systému sledování p ř ípadn ě elektrické kontroly. Elektronika brzd Je možno zvolit následující funkce: 01 - Výzva k výpisu verze ř ídicí jednotky 02 - Výzva k výpisu chybové pam ě ti 03 - Diagnóza ak č ních č len ů 04 - Uvedení do základního nastavení 05 - Mazání chybové pam ě ti 06 - Ukon č ení výstupu 07 - Kódování ř ídicí jednotky 08 - Na č tení bloku nam ěř ených hodnot Vlastní diagnostika ABS: Elektricky sleduje: – signály sníma čů a č idel – aktivaci ak č ních č len ů a – provádí vlastní kontrolu ř ídicí jednotky

13 Elektronická uzáv ě rka diferenciálu Dojde-li k p ř ekro č ení hranice p ř ilnavosti kola, za č ne se kolo protá č et. Protá č ení kola ihned zaznamená sníma č otá č ek a informaci o tom p ř edá ř ídicí jednotce ABS/EDS. P ř i brzd ě ní dochází k vytvo ř ení brzdného tlaku hlavním brzdovým válcem. Hydraulický p ř epínací ventil je p ř i vytvá ř ení brzdného tlaku uzav ř en. Uzavírací ventil s omezova č em tlaku a vstupní ventil jsou bez nap ě tí. Oba jsou otev ř eny. Brzdný tlak se tak p ř es tyto ventily dostane až k brzd ě kola. Vytvo ř ení tlaku u EDS: Jakmile ř ídicí jednotka ABS/EDS b ě hem zrychlování pozná, na základ ě došlých signál ů ze sníma čů otá č ek kol, že se n ě které z hnacích kol protá č í, aktivuje funkci EDS. EDS:

14 Svorkovnice jsou u systém ů AIRBAG chrán ě ny proti necht ě né aktivaci pružným zkratovacím mústkem. Po rozpojení dojde automaticky k propojení kontakt ů. Pyrotechnická nálož a ř ídicí jednotka systému AIRBAG mají životnost 15 let.Senzor, který snímá bo č ní zrychlení, je stejný pro levý i pravý airbag. Pozor p ř i montáži: šipka ukazuje sm ě rem ven, ke dve ř ím!

15 0 ms - kolize - bo č ní náraz do vozidla 5 ms - elektronický senzor hlásí náraz, odpálí se p ř íslušný airbag 15 ms - bo č ní airbag je nafouknut a zaujímá ochrannou pozici 25 ms - sedící se zabo ř í do bo č ního airbagu 40 ms - bo č ní airbag se vyfukuje 60 ms - sedící se odklání od bo č ní st ě ny vozidla (vrací se do výchozí polohy) Šest charakteristických fází rozvinu bo č ního airbagu:

16 Poplachové zařízení - alarm A – centrální ř ídicí jednotka komfortní elektriky J393 B - poplachová siréna varovného za ř ízení H 8 C - spína č motorové kapoty [alarm] F120 v zámku víka motorového prostoru. D - oto č ná západka v zámcích dve ř í E - č idlo hlídání vnit ř ního prostoru G273 F - zapalovací sk ř í ň ka G - kontaktní spína č v zámku víka zavazadlového prostoru. H - kontrolka centrálního zamykání ve dve ř ích ř idi č e K133 Vedle zajiš ť ovacího kolíku ve dve ř ích ř idi č e je umíst ě na kontrolka. Je-li varovné za ř ízení aktivní, kontrolka bliká. Poplachové zařízení - alarm

17

18

19

20


Stáhnout ppt "Autor prezentace : Kateřina Krčmářová, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5."

Podobné prezentace


Reklamy Google