Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní zna č ky. Výstra ž né dopravní zna č ky - upozor ň ují nás na r ů zné výstrahy nebo na r ů zná nebezpe č í -mají trojúhelníkový tvar č erven.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní zna č ky. Výstra ž né dopravní zna č ky - upozor ň ují nás na r ů zné výstrahy nebo na r ů zná nebezpe č í -mají trojúhelníkový tvar č erven."— Transkript prezentace:

1 Dopravní zna č ky

2 Výstra ž né dopravní zna č ky - upozor ň ují nás na r ů zné výstrahy nebo na r ů zná nebezpe č í -mají trojúhelníkový tvar č erven ě orámovaný -jsou to nap ř. tyto zna č ky :

3 Sv ě telné signály- semafor - upozor ň uje ř idi č e na semafory

4 Pozor,p ř echod pro chodce -upozor ň uje ř idi č e na p ř echod pro chodce

5 D ě ti! -upozor ň uje ř idi č e na zvýšený po č et d ě tí -tato zna č ka je p ř edevším v blízkosti škol, d ě tských h ř iš ť apod.

6 Ž elezni č ní p ř ejezd bez závor -upozor ň uje na ž elezni č ní p ř ejezd bez závor -zna č ka je umíst ě na u ž elezni č ních p ř ejezd ů, kde nejsou závory

7 Zna č ky upravující p ř ednost -tyto zna č ky jsou umíst ě ny na k ř i ž ovatkách -ukazují hlavní a vedlejší silnici -jsou to nap ř. tyto zna č ky:

8 Hlavní silnice -tato dopravní zna č ka oznamuje ř idi č i, ž e je na hlavní silnici - ř idi č má p ř ednost p ř ed ostatními vozidly

9 Dej p ř ednost v jízd ě -tato dopravní zna č ka ur č uje vedlejší silnici - ř idi č musí dát p ř ednost ostatním vozidl ů m

10 Stop -tato dopravní zna č ka je umíst ě na nap ř. na nep ř ehledných k ř i ž ovatkách, u ž elezni č ních p ř ejezd ů apod. - ř idi č musí zastavit a dát p ř ednost ostatním vozidl ů m

11 Zákazové dopravní zna č ky -tyto dopravní zna č ky ř idi čů m n ě co zakazují -jsou kulaté a č erven ě orámované -jsou to nap ř. tyto dopravní zna č ky

12 Zákaz vjezdu (v obou sm ě rech) - zakazuje ř idi čů m vjezd ( v obou sm ě rech)

13 Zákaz vjezdu (z jednoho sm ě ru) -zakazuje ř idi čů m vjezd (pouze z jednoho sm ě ru)

14 Zákaz vjezdu cyklist ů m - tato dopravní zna č ka zakazuje vjezd cyklist ů m

15 Zákaz zastavení - ř idi č na daném úseku nesmí zastavit

16 Zákaz stání - ř idi č na daném úseku nesmí stát

17 Zákaz vstupu chodc ů m - zakazuje vstupu chodc ů m

18 P ř íkazové dopravní zna č ky - tato dopravní zna č ka ř idi č i p ř ikazuje (nap ř. sm ě r jízdy)

19 P ř ikázaný sm ě r jízdy (vpravo) - p ř ikazuje sm ě r jízdy vpravo

20 P ř ikázaný sm ě r jízdy (vlevo) - dopravní zna č ka p ř ikazuje sm ě r jízdy vlevo

21 Informativní dopravní zna č ky -tyto dopravní zna č ky ř idi č e o n ěč em informují -jsou to nap ř. tyto dopravní zna č ky :

22 Slepá ulice - tato dopravní zna č ka informuje ř idi č i o tom, ž e silnice ji ž dál nepokra č uje

23 Parkovišt ě - ř idi č e informuje o mo ž nosti parkování

24 První pomoc - informuje ř idi č e o první pomoci

25 Nemocnice - informuje ř idi č e o nemocnici

26 Konec

27 Zdroj z www stránek: - dopravní značky http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dky_v_%C4%8Cesku#V.C3.BDstra.C5.BEn.C3.A9_doprav n.C3.AD_zna.C4.8Dky -šipky http://www.gify.nou.cz/pc_tlacitka.htm -semafor http://www.gify.nou.cz/r_veci.htm -ruka http://www.gify.nou.cz/smajlici.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dky_v_%C4%8Cesku#V.C3.BDstra.C5.BEn.C3.A9_doprav n.C3.AD_zna.C4.8Dky http://www.gify.nou.cz/pc_tlacitka.htm http://www.gify.nou.cz/r_veci.htm http://www.gify.nou.cz/smajlici.htm


Stáhnout ppt "Dopravní zna č ky. Výstra ž né dopravní zna č ky - upozor ň ují nás na r ů zné výstrahy nebo na r ů zná nebezpe č í -mají trojúhelníkový tvar č erven."

Podobné prezentace


Reklamy Google