Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2010Vypracoval: Petr Grusman1. Přehled legislativních změn Způsoby ohlašování systém ISPOP, datové schránky, E-podatelny Datový standard MŽP 2009 Práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2010Vypracoval: Petr Grusman1. Přehled legislativních změn Způsoby ohlašování systém ISPOP, datové schránky, E-podatelny Datový standard MŽP 2009 Práce."— Transkript prezentace:

1 2010Vypracoval: Petr Grusman1

2 Přehled legislativních změn Způsoby ohlašování systém ISPOP, datové schránky, E-podatelny Datový standard MŽP 2009 Práce s programem EVI Obec Zpracování dat v listinné podobě Zpracování dat v elektronické podobě Kontrola a export dat na MŽP, KÚ, ČSÚ 2010Vypracoval: Petr Grusman2

3 2010Vypracoval: Petr Grusman3 Změny zákona o odpadech Prováděcí vyhlášky Legislativní příručka §39 zákona o odpadech §22 vyhlášky 383/2001 Sb. pojem provozovna (příloha 20) Interaktivní formuláře

4 Novela zákonem č. 9/2009 Sb. (o hnojivech) Novela zákonem č. 157/2009 Sb. (o nakládání s těžebním odpadem) Novela zákonem č. 297/2009 Sb. („Baterková novela“ z. o odpadech) Novela zákonem č. 326/2009 Sb. (o podp. hosp. růstu a soc. stability) Novela zákonem č. 291/2009 Sb. (o zemědělství) Novela zákonem č. 223/2009 Sb. (o volném pohybu služeb) Novela zákonem č. 227/2009 Sb. (o základních registrech) Novela zákonem č. 281/2009 Sb. (o přijetí daňového řádu) 2010Vypracoval: Petr Grusman4 Novely zákona o odpadech v roce 2009:

5 On-line na internetových stránkách http://www.inisoft.czhttp://www.inisoft.cz Off-line v programu EVI Obsahuje: Zákon o odpadech, obalech Příslušné prováděcí předpisy (vyhlášky) Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) Metodické pokyny, vzory žádostí, návody, stanoviska, doporučení 2010Vypracoval: Petr Grusman5 Plné znění zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů:

6 2010Vypracoval: Petr Grusman6

7 Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 2010Vypracoval: Petr Grusman7 Evidence a ohlašování § 39 odst. 2 zákona o odpadech

8 Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu. 2010Vypracoval: Petr Grusman8 Ohlašování – ROZSAH § 22 odst. 3 vyhlášky 383/2001 Sb.

9 Samostatná provozovna – do této rubriky se uvádí i místo provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních předpisů. Pokud je v provozovně, která je provozovnou podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zařízení se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona, nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, vyplňuje se hlášení za každé z těchto zařízení zvlášť. 2010Vypracoval: Petr Grusman9 Pojem „PROVOZOVNA” Příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb.

10 Hlášení podle odstavců 1 až 4 zasílají podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 2010Vypracoval: Petr Grusman10 FORMA HLÁŠENÍ § 22 odst. 5 vyhlášky 383/2001 Sb.

11 2010Vypracoval: Petr Grusman11 Formuláře pro vytvoření hlášení v elektronické podobě: http://odpady.inisoft.czhttp://odpady.inisoft.cz nebo http://hlaseni.inisoft.cz http://hlaseni.inisoft.cz Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb.) Zařízení na využívání a odstraňování odpadů (příloha 22 vyhlášky 383/2001 Sb.) Skládky odpadů (příloha 23 vyhlášky 383/2001 Sb.) Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb.) Dopravce odpadů (příloha 27 vyhlášky 383/2001 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 (příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb.) Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 (příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) http://212.67.66.249/odpady/hlaseni/1list.asp Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009 (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb.)

12 2010Vypracoval: Petr Grusman12

13 2010Vypracoval: Petr Grusman13

14 2010Vypracoval: Petr Grusman14

15 2010Vypracoval: Petr Grusman15

16 2010Vypracoval: Petr Grusman16 Podatelna úřadu ORP Listinná podoba hlášení, … Elektronická podatelna úřadu ORP Listinná i elektronická podoba hlášení (e-mail s ověřeným elektronickým podpisem) Datové schránky http://www.mojedatovaschranka.cz http://www.mojedatovaschranka.cz Listinná i elektronická podoba hlášení ISPOP http://www.ispop.cz Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností http://www.ispop.cz Elektronická podoba hlášení

17 2010Vypracoval: Petr Grusman17

18 2010Vypracoval: Petr Grusman18

19 2010Vypracoval: Petr Grusman19 Datové schránky – přihlášení

20 2010Vypracoval: Petr Grusman20 Datové schránky – nová zpráva

21 2010Vypracoval: Petr Grusman21

22 2010Vypracoval: Petr Grusman22 Datové schránky – nová zpráva

23 2010Vypracoval: Petr Grusman23 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Od roku 2008 platí novela č. 25/2008 Sb. zákona o opadech, která mj. zavádí systém ISPOP. Systém ISPOP zajišťuje mj. zasílání ročního hlášení na jedno centrální místo. Povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP vzniká ohlašovatelům postupně podle množství nebezpečných látek, se kterým bylo nakládáno resp. podle provozované činnosti.

24 2010Vypracoval: Petr Grusman24 Důležité právní předpisy Zákon 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 166/2006/ES, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS Nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

25 2010Vypracoval: Petr Grusman25 ISPOP, IRZ, E-PRTR Povinnost hlásit přes ISPOP dle zákona 25/2008 Sb.

26 2010Vypracoval: Petr Grusman26 Povinnost hlásit přes ISPOP za rok 2009 se týká: provozoven, které jsou již registrovány v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) provozoven, které přesáhnou limity stanovené v příloze 2 Nařízení vlády 145/2008 Sb. provozoven s činností dle přílohy I. (bod 5) Nařízení Evropského parlamentu 166/2006 Sb. (článek 5 bod 1) a zároveň přesahující limit 2 tuny nebezpečných nebo 2000 tun ostatních odpadů v přenosech mimo provozovnu

27 2010Vypracoval: Petr Grusman27 Příloha 2 Nařízení vlády 145/2008 Sb.:

28 2010Vypracoval: Petr Grusman28 Příloha I Nařízení Evropského parlamentu 166/2006/ES:

29 2010Vypracoval: Petr Grusman29 Ohlašovatel neví, zda má hlásit přes ISPOP: v případě pochybností, zda má provozovna ohlásit již prostřednictvím systému ISPOP, je možné využít helpdesk IRZ: http://www.irz.cz/obsah/kontakty#helpdesk irz.info@cenia.cz Technické dotazy k ISPOP: http://www.cenia.cz/__c12572e6001643f8.nsf/inci dent.html?OpenNavigator&hdesk=ispop

30 2010Vypracoval: Petr Grusman30 Do systému ISPOP je možné hlášení předávat: dávkově = soubor s ročním hlášením on-line = odeslání dat pomocí tzv. webových služeb

31 2010Vypracoval: Petr Grusman31

32 2010Vypracoval: Petr Grusman32 Současný název datového standardu pro rok 2009 je MZP_ODPADY_2009_A Popis a struktury jednotlivých tabulek včetně vysvětlivek naleznete na adrese: http://www.mzp.cz/cz /evidencni_ohasovaci _standardy http://www.ispop.cz/ web/website/standar dy.html

33 2010Vypracoval: Petr Grusman33 Nejdůležitější změny v Datovém standardu MŽP: Nový datový standard MŽP pro rok 2009 se oproti roku 2008 musel změnit vzhledem ke změně způsobu ohlašování prostřednictvím datových schránek, elektronických podatelen, systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Podstatnou změnou datového standardu MŽP je především obálka pro zasílání dat ( XML soubor ), která je přípustná pro výše uvedené způsoby ohlašování, soubor s příponou ZIP je pro tyto způsoby ohlašování nepřípustný. Standardní název souboru resp. obálky hlášení pro firmy je ODPHLAS_S.XML.

34 2010Vypracoval: Petr Grusman34 Nejdůležitější změny v Datovém standardu MŽP: V jedné obálce může být více typů hlášení, více provozoven ohlašovatele, ale nesmí obsahovat hlášení za více IČ, pro více ORP, za různé roky (v případě ročních hlášení). Předávání dat na disketě, CD apod. v případě oprávněné osoby lze považovat za nesplnění ohlašovací povinnosti (záleží na ORP), u původce lze akceptovat, pokud předá zároveň listinnou podobu hlášení. Oprávněná osoba již nemusí předávat hlášení v listinné podobě, protože ho předává elektronicky.

35 2010Vypracoval: Petr Grusman35 Popis obálky – hlavička = informace pro příjemce:

36 2010Vypracoval: Petr Grusman36 Popis obálky – hlavička = informace pro příjemce:

37 2010Vypracoval: Petr Grusman37 Popis obálky – hlavička = informace o ohlašovateli:

38 2010Vypracoval: Petr Grusman38 Popis obálky – hlavička = informace o ohlašovateli:

39 2010Vypracoval: Petr Grusman39 Popis obálky – hlavička = informace o ohlašovateli:

40 2010Vypracoval: Petr Grusman40 Kódy (označení) jednotlivých typů hlášení: ODP-20-383-2001 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP-22-383-2001 – Zařízení na využívání a odstraňování odpadů dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP-23-383-2001 – Skládky odpadů dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP-24-383-2001 – Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP-27-383-2001 – Dopravce odpadů dle přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. ODP-08-352-2005 – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb. ODP-04-352-2008 – Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb.

41 2010Vypracoval: Petr Grusman41 Obsah obálky = elektronické hlášení:

42 2010Vypracoval: Petr Grusman42 Obsah obálky = elektronické hlášení:

43 2010Vypracoval: Petr Grusman43

44 2010Vypracoval: Petr Grusman44 Program EVI Obec : 1. Subjekty (RES, UIR-ADR, typy subjektů, slučování …) 2. Odpady (zadávání, import dat, označování, kopie, přesuny, mazání, změny vybraných záznamů v odpadech kódy nakládání, karta odpadů …) 3. Popisy zařízení, dopravci odpadů (zadávání, import dat) 4. Kontrola a export dat na MŽP, KÚ, ČSÚ (Kontrola MŽP, limitní množství, příprava dat k exportu, opravy)

45 2010Vypracoval: Petr Grusman45 Registr ekonomických subjektů RES Na úvodní obrazovce programu EVI8 překontrolujte, zda používáte správnou verzi databáze RES pro zpracování dat za rok 2009. Správná verze je 12/2009. Proveďte opravu sídel subjektů ve svém adresáři podle této databáze ( Upozornění: Data za rok 2008 musí být již zarchivována ).

46 2010Vypracoval: Petr Grusman46 Kontrola RES rozeznává tyto problémy: IČ neexistuje (musí se dohledat správné IČ nebo označit pro příští kontrolu) Chybná ZÚJ (základní územní jednotka) (musí se opravit nebo převést na provozovnu) Chybný název (měl by se opravit nebo označit pro příští kontrolu) Chybný CZ-NACE (dříve OKEČ) (lze hromadně opravit resp. doplnit)

47 2010Vypracoval: Petr Grusman47

48 2010Vypracoval: Petr Grusman48 Číselník ulic UIR-ADR : Současná verze programu umožňuje vyplňovat adresy pomocí tohoto číselníku. Výhody: Validace adresy Snadné vyplňování Po zadání ulice a obce se automaticky doplní PSČ a ZÚJ Pomoc při určování ZÚJ k příslušné adrese

49 2010Vypracoval: Petr Grusman49

50 2010Vypracoval: Petr Grusman50 Typy subjektů: FIRMA (F) (ohlašovatel, partner = firma z ČR s IČ v RES) OBEC (M) (ohlašovatel, partner = obec, město s IČ v RES) ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (Z) (pouze partner = v hlášení partnerem pro dovoz/vývoz) OBČANÉ OBCE (B) (v hlášení příjem odpadu od občanů mimo systém obce) OBČAN BEZ IČ (O) (v průběžné evidenci především pro identifikaci osoby v případě příjmu odpadu uvedeného v § 8 vyhlášky 383/2001 Sb.) FIRMA BEZ IČ (X) (ohlašovatel, partner = firma ze zahraničí bez IČ, která s odpady nakládá na území ČR)

51 2010Vypracoval: Petr Grusman51 Typy subjektů: FIRMA BEZ IČ (X) Tento typ představuje tuzemské subjekty, které nemají přidělené IČ a produkují odpad z podnikatelské činnosti, a dále zahraniční subjekty, které podnikají na území ČR, nemají registrováno IČ v ČR a při jejich činnosti vznikají odpady (velvyslanectví, zahraniční stavební firmy apod.). Tento typ nelze používat pro původce komunálního odpadu (občany) a pro zahraniční subjekty ve smyslu vývozu nebo dovozu odpadu. U subjektů tohoto typu je vždy povinné vyplnit Identifikátor (klíčový údaj pro importy a exporty – např. zahraniční DIČ, pořadové číslo nebo jiný jedinečný údaj v rámci ZÚJ), dále pak ZÚJ, kde k produkci odpadu dochází a u zahraničních subjektů i kód státu.

52 2010Vypracoval: Petr Grusman52 Ruční zadávání odpadů: Pro snadnou editaci použijte speciální formuláře pro roční hlášení Využijte automatické generování párových dávek U všech záznamů vyplňujte datum 31.12.2009 Import dat: V pracovní databázi překontrolujte přihrávané subjekty a odpady (karta odpadů, ABC a +/- bilance, datum) Proveďte kontrolu sídel subjektů podle RES Pomocí tlačítka Podobné subjekty synchronizujte přihrávané subjekty Prostřednictvím tlačítka Podobná zařízení proveďte kontrolu přihrávaného popisu zařízení Přihrávané odpady překontrolujte pomocí funkce Kontrola dle standardu MŽP Překontrolujte, zda přihrávané hlášení již v programu EVI neexistuje!!!

53 2010Vypracoval: Petr Grusman53 Kódy nakládání (skladba): A, B, C = původ odpadu R, D, N = způsob nakládání YZ = číselný kód upřesňující způsob nakládání Nové kódy nakládání: BN30 = používá se ve 3 případech (převzetí odpadů od občanů mimo systém obce, první převzetí autovraku, převzetí použitého výrobku zpracovatelem) BN40 = produkce z odpadu, kdy nedojde ke změně katalogového čísla XN50*, XN53* = inventurní rozdíly XN60*, XN63 *= živelné pohromy, staré zátěže apod. (* místo X může být A, B, C)

54 2010Vypracoval: Petr Grusman54 Karta odpadů: Rychlý přehled jednotlivých odpadů (sumární množství, rozdíl = stav skladu, kontrola bilance +/-, ABC) Možnost editace, zadávání nových dávek z rozdílu skladu Inventura skladu – vytvoření dávek odpadů s koncovým stavem skladu k 31.12.2009 (XN5) Tiskové sestavy s možností uložení do souboru Rozsah dat v přehledu – možnost zobrazit tento přehled v libovolném rozsahu evidencí odpadů (za provoz, IČ atd.), lze použít Filtr ( F10 ) v evidenci odpadů

55 2010Vypracoval: Petr Grusman55

56 2010Vypracoval: Petr Grusman56 Informace o záznamu Program EVI8 automaticky zaznamenává informace o tom, kdo příslušný záznam v evidenci založil nebo změnil, datum a čas editace atd. Tyto informace lze zobrazit pomocí funkce Odpady/Možnosti/Informace o záznamu (po stisknutí kláves Ctrl+Shift+F11 ) Zobrazení všech položek u kurzorem vybrané dávky odpadu lze po stisknutí kláves Ctrl+Shift+Alt+F

57 2010Vypracoval: Petr Grusman57 Hromadné operace s odpady: Hromadné generování párových dávek Kopie ( Ctrl+C ), přesun ( Ctrl+X ), vložení ( Ctrl+V ), smazání označených dávek odpadů s plnou logikou vazeb a významů dávek z hlediska pravidel evidence odpadů Hromadná změna údajů u označených dávek

58 2010Vypracoval: Petr Grusman58 Změny v popisech zařízení: Lze importovat popis skládky z listu č. 4 přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. V popisu skládky se změnil editační formulář – vyplňování skupin skládek v rozsahu datového standardu = nutné překontrolovat stávající popisy zařízení U schválených odpadů lze vyplňovat upřesnění V případě potřeby lze popis zařízení přenést nebo překopírovat z jedné provozovny do druhé a to pomocí klávesy Ctrl+X (přesun)nebo Ctrl+C (kopie) a Ctrl+V (vložení). Oprava funkce pro automatické vygenerování Identifikačního čísla zařízení (musí být vyplněn kód ZÚJ v popisu zařízení a katastrální kód v popisu skládky)

59 2010Vypracoval: Petr Grusman59 Změny v popisech zařízení: Lze importovat popis skládky z listu č. 4 přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. V popisu skládky se změnil editační formulář – vyplňování skupin skládek v rozsahu datového standardu = nutné překontrolovat stávající popisy zařízení U schválených odpadů lze vyplňovat upřesnění V případě potřeby lze popis zařízení přenést nebo překopírovat z jedné provozovny do druhé a to pomocí klávesy Ctrl+X (přesun)nebo Ctrl+C (kopie) a Ctrl+V (vložení). Oprava funkce pro automatické vygenerování Identifikačního čísla zařízení (musí být vyplněn kód ZÚJ v popisu zařízení a katastrální kód v popisu skládky)

60 2010Vypracoval: Petr Grusman60 Postup před exportem dat: 1)Kontrola a případný výmaz nevyužitých subjektů 2)Kontrola subjektů podle RES 3)Kontrola MŽP 4)Kontrola limitů podle Metodiky MŽP 5)Porovnání ohlašovatelů s předchozím rokem 6)V programu ESPI8 překontrolujte spisy za rok 2009 (vyplnění datumu nabytí právní moci) Export dat: 1)Exportují se přílohy 20, 22, 23, 24, 25, 27 vyhlášky 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. a příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. 2)Vyberte složku, do které se vyexportuje výsledný soubor ODPHLAS_U.XML. 3)Hlášení zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu MŽP, KÚ a ČSÚ.

61 2010Vypracoval: Petr Grusman61 Vyplnění obálky hlášení:

62 2010 Vypracoval: Petr Grusman 62 EVI 8 Obec

63 INISOFT s.r.o., tel. +420 485 102 698, 777 665 141, grusman@inisoft.cz 2010Vypracoval: Petr Grusman63 http://www.inisoft.cz/direct/temp/ku/inisoftORP.pps


Stáhnout ppt "2010Vypracoval: Petr Grusman1. Přehled legislativních změn Způsoby ohlašování systém ISPOP, datové schránky, E-podatelny Datový standard MŽP 2009 Práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google