Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika práce se žákem s narušenou komunikační schopností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika práce se žákem s narušenou komunikační schopností"— Transkript prezentace:

1 Specifika práce se žákem s narušenou komunikační schopností
Jiřina Jehličková Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Specifika podle druhu narušené komunikační schopnosti
K diskusi Děti s koktavostí Děti s dysfázií Děti s dyslalií multiplex Děti s verbální dyspraxií Děti se specifickým logopedickým nálezem Děti s dysartrií Děti s mustismem Symptomatické poruchy řeči

3 Specifika podle druhu narušené komunikační schopnosti
Jak se promítají jednotlivé druhy NKS do vyučovacích předmětů ? Jaká zohlednění,úpravy, podporu potřebují žáci v jednotlivých vyučovacích předmětech? Jak nastavit Individuální vzdělávací plán ? Jak klasifikovat ? Jaké pomůcky využívat ?

4 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Balbuties
Děti s koktavostí nemívají výukové problémy v gramatickém zvládání českého jazyka, matematiky a ostatních předmětů, protože by neměly dostatečné jazykové vybavení, nadání pro jednotlivé předměty, dostatečné mentální předpoklady, ale protože samotný výkon řeči je velmi namáhavý, stresující a značná část výuky je postavená na verbálním projevu. Důsledky - Český jazyk, Cizí jazyk (v některých případech naopak – zvládá lépe než češtinu), naukové předměty, i výchovy. Často jsou humanitně zaměření, ale díky řeči jsou směřováni na technické obory. Ale není výjimkou, že tyto děti mají při nástupu do základní školy nesprávnou výslovnost, nevyzrálý fonematický sluch, deficity v dílčích funkcích, které mohou znamenat riziko pro vznik specifických poruch učení.

5 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Balbuties
IVP u dětí s koktavostí redukovaný počet otázek, poskytovat dostatek času na odpověď; redukovat vlivy, které mohou mít negativní efekt na plynulost (časový tlak apod.); nepoužívat vyvolávání postupné, kdy si žák odpočítává, kdy na něho přijde řada nebo vyvolávat žáka pro rychlou odpověď (odpověď lze nechat napsat na tabuli s ponecháním dostatečného času); v případě potřeby zkoušet žáka mimo hodinu, dávat přednost písemným zkouškám před ústními;

6 Specifika dle jednotlivých druhů NKS Dysfázie
Děti s dysfázií projevy dysfázie jsou velmi variabilní a individuální Může být nápadné postižení zvukové, obsahové stránky řeči, ale také bez těchto symptomů! Narušeny mohou být „hloubkové struktury řeči“ Dysfázie zahrnuje celou řadu dalších symptomů, od deficitů ve všech složkách jazyka, poruchám ve sluchovém a zrakovém vnímání k poruchám pozornosti, poruchám emocionality a dalším. Riziko tohoto řečového postižení bývá v tom, že není na první pohled nápadné jako třeba zrakové či tělesné postižení.

7 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Děti s dobře kompenzovanou dysfázií při nástupu do ZŠ mohou být úspěšné v 1. třídě, ale během 2. a zejména 3. třídy se deficity začnou projevovat Sekundárně specifické poruchy učení Obtíže velmi různorodé Nácvik čtení, psaní Matematika – proč? Prvouka Výchovy

8 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Obtíže dětí s dysfázií na 2. stupni - ve všech předmětech Problém ČJ – těžká, málo srozumitelná gramatika, sloh Cizí jazyk – slovíčka, psaná podoba Naukové předměty – velké množství informací, které musí znát nazpaměť, nejsou dávány do kontextu Fyzika, chemie – definice, periodická soustava prvků Výchovy – záleží na přístupu učitele

9 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
IV P u dětí s dysfázií RVP pro ZV - umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací obsah Rozsah učiva Podpůrná opatření: další pracovník logopedický doporučit či nedoporučit asistenta pedagoga hodinová dotace a pro určitý předmět a náplň práce snížení počtu žáků ve třídě úprava pracovní prostředí – hlučnost promýšlet organizaci výuky v dalších prostorách, kde probíhá výuka (v  tělocvičně, jídelna, šatna…) doporučení k průběžnému hodnocení a k finálnímu hodnocení

10 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
specifika diagnózy pro pedagogy včetně prognózy pomalejší osvojování si nové látky – více času na osvojení a zažití nové látky výkyvy v práci a výkonech, neporozumění textu nebo verbálního vyjádření, slabá výbavnost pojmů, vyjadřování v holých větách v písemném i mluvním projevu, oslabená verbální paměť, nízký jazykový cit, neovládání gramatických pravidel, nedodržování slovosledu, obdobné projevy jako u SPU, pracovní postupy členit po jednotlivých krocích

11 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Hudební výchova: všechna zohlednění popsaná v předcházejících bodech notový zápis pouze po předchozí domácí přípravě, případně nezadávat tolerovat obtíže v dodržování a pochopení rytmu tolerovat problémy se zapamatováním melodie a její reprodukci    Předměty s převahou výchovného charakteru: především rozvíjet, s tolerancí hodnotit, dopřát pozitivní prožitek orientovat se na oblasti, ve kterých je dítě úspěšné – kreativita, fantazie, snaha, originalita pokyny rozdělit na menší části a každou z nich, bude-li to nutné, dítěti zvlášť zopakovat pomoci dítěti uspořádat jeho věci častý oční kontakt, požadovat opakování všech pokynů volit činnosti adekvátní jeho schopnostem odměňovat snahu ne jen dobré výsledky ponechat dítěti více času a netrestat ho, když práci nedokončí nedoporučuji dokončovat úkoly o přestávce nebo po vyučování ( dítě se snáze unaví ) oceňovat jeho snahu přede všemi podporovat skupinovou práci, která mu pomůže se sociální interakcí větší tolerance v hodinách Tv, Vv a pracovních činnostech (zejména při dyspraxii)

12 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Matematika, Fyzika, Chemie: tolerovat osobní pracovní tempo žáka ( nechat více času na desetiminutovky nebo je nezadávat) ponechat dostatek času na osvojování si nové látky tolerovat zhoršenou grafickou úpravu , nepřesnosti a nižší kvalitu rýsování tolerovat potíže při pochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím kontrolovat pochopení zadání slovní úlohy ( příkladu ) pochopit problémy s formulací odpovědi tolerovat delší čas pro osvojení si číselných řad sestupných, vzestupných umožnit delší dobu k osvojení si matematických vzorců, jejich vštípení, výbavnost a použití upřednostnit individuální ústní zkoušení s oporou o názor žák nebude opisovat zadání slovní úlohy do sešitu častější kontrola sešitů matematické operace provádět s oporou o vizuální podněty - zadávat předtištěné kontrolní a čtvrtletní práce, hodnotit především obsahovou stránku řešených příkladů a slovních úloh u samostatné práce hodnotit jen to, co stihl napsat ponechat dostatek času na zpracování a kontrolu písemných prací zadávat přiměřeně zkrácené domácí úkoly používat linkované a čtverečkované sešity hodnotit i správnost postupu – nejen výsledky příkladů

13 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Cizí jazyk: prodloužení přípravného období ( naslouchání jazyku bez nutnosti mluvit, písničky, říkanky, rytmizace) upřednostňovat praktické používání jazyka (např. slovní spojení, běžné fráze …) omezit hlasité čtení delších textů při procvičování i ověřování znalostí používat testy s volbou správné odpovědi zaměřit se na ústní ovládnutí slovní zásoby před písemnou, osvojení základních frází věnovat individuální péči při nácviku odlišných skupin hlásek účast při společném nácviku s učitelem zvýšená pozornost nácviku nové slovní zásoby nepsat slovníček – práce se slovníkem osvojování slovní zásoby pomocí kartičkového systému

14 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
slovní zásobu zkoušet častěji v kratších úsecích , přiřazování předepisování zkoušených jevů během procvičování v písemném projevu tolerantně hodnotiti slova napsaná foneticky správně upřednostňovat učebnice a pracovní sešity s výkladem v češtině, tištěným slovníčkem včetně výslovnostní normy průběžné opakování základního učiva z předchozích ročníků tolerovat specifické chyby v písemném projevu více času na kontrolu práce vždy se přesvědčit, že žák porozuměl zadání chválit za úspěšně provedený úkol , aktivitu , snahu hodnotit konverzační rovinu písemné práce - hodnotit jen pokud se podaří rozložení učiva do více ročníků, redukce učiva dopomoci zajištění osoby, která jazyk dostatečně ovládá do hodnocení zahrnout i jiné znalosti než ryze jazykové – reálie

15 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Prvouka, Přírodověda, Přírodopis / Rodinná výchova / Občanská výchova / tolerovat horší úpravu v sešitech preferovat ústní zkoušení před písemným do sešitů psát krátké poznámky, popř.pouze podtrhávat text v učebnici nebo lepit do sešitů text předepsaný na stroji respektovat pomalejší pracovní tempo při samostatné práci poskytnout dostatek času na zpracování úkolu přesvědčit se, že žák porozuměl kontrolním otázkám pod učebním textem dovolit použití diktafonu k nahrání výkladu

16 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Prvouka, Vlastivěda , Zeměpis : všechna zohlednění popsaná v předcházejících bodech orientace na mapě pouze po předchozí domácí přípravě - použít stejný atlas, který měl žák doma u žáků se zkříženou lateralitou - nejsou vhodné slepé mapy – nepoužívat Prvouka, Vlastivěda , Dějepis: letopočty - pouze po předchozí domácí přípravě individuální práce s časovou osou

17 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Příklady doporučení v IVP Chlapec – 1. tř. Ve všech předmětech: tolerovat pracovní tempo tolerovat specifické obtíže vyplývající z diagnózy ovlivňující vyjadřování, porozumění, motoriku apod.; udržovat přirozený oční kontakt, nechat dostatečný prostor pro vyjádření, nedávat najevo netrpělivost; instrukce a zadání několikrát opakovat a vždy ověřovat porozumění, složitější instrukce rozdělit do několika kroků; vzhledem k deficitům v koncentraci pozornosti, latentnímu zpracování sdělit úkol přímo dítěti a vysvětlit pracovní postup, dbát na důsledné plnění úkolu, je nutná průběžná kontrola plnění, zpětná vazba s motivací; nutná doba delší fixace, přihlížet k oslabení v ukládání a následném vybavování verbálních informací; u diagnózy dysfázie jsou výrazné výkyvy koncentrace pozornosti a rychlá únavnost - při oscilaci koncentrace pozornosti nutná průběžná motivace dítěte, pozor na přetížení dítěte - třetí, čtvrtou hodinu lze předpokládat větší unavitelnost, je vhodné ponechat čas na relaxaci, nechat žáka projít, pověřit ho předáním vzkazu atd., případně možnost zkoušení pouze do 2. vyučovací hodiny.

18 Specifika dle jednotlivých druhů NKS – Dysfázie
Čtení, psaní: odlišovat specifické problémy od nespecifických; opakování všech písmen abecedy na obrázkovém materiálu, skládací abecedě, rozlišování detailů písmen, domýšlení neúplných písmen, vyhledávání písmen – slov, předcházet dvojímu čtení, určit počet slov ve větě, zapamatovat si krátkou větu; nácvik s bzučákem, rytmizace slov, grafický záznam slov, změna významu slova při změně délky samohlásky, barevně vyznačit interpunkci; psaní - uvolňovat ruku, procvičovat grafomotoriku, využívat rytmická cvičení, říkanky, písničky s nácvikem grafomotoriky; diktáty – zvolit alternativní formu – doplňování slov, kartička, zkrácená podoba; využívat materiály, učební texty, pracovní sešity, CD pro osvojování počátečního čtení (Základy čtení, Zábavná cvičení pro rozvoj čtení, Tabulky ke čtení, CD-ROM – Slabikář, Čítanka apod.;)

19 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Děvče, 7. tř uplatňovat individuální přístup ve stanovení rozsahu učiva v jednotlivých předmětech, při zachování základního, povinného obsahu učiva. Omezení mechanického učení faktů bez širších souvislostí (letopočty,jména, výčty, definice aj.) Využít jiných přístupů ve výuce, strukturovat učivo, např. pomocí vytváření sítí, schémat, myšlenkových map, které umožňují grafické strukturování učiva, zobrazení souvislostí, lepší zapamatování nebo řešení problémů. Využívat co nejvíce multisenzoriální přístup. Tolerovat pomalejší pracovní tempo, ponechat více času na zpracování a kontrolu. Zohledňovat výkyvy, kolísání ve výkonnosti. Nechat dostatek času na porozumění textu, případně pomoc s porozuměním u složitějších textů, text podle možností upravit i graficky.V českém jazyce v  případě potřeby umožnit využití tabulek s gramatickými jevy, gramatické přehledy, pravidel na kartách, zadávat kratší texty, kratší práce.

20 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
V matematice tolerovat osobní tempo, kontrolovat pochopení zadání slovní úlohy, zadání příkladu, matematické operace provádět s oporou o vizuální podněty, tolerovat využití matematické tabulky se vzorci, apod.. Také v  předmětu Cizí jazyk přihlédnout k obtížím s verbální pamětí a oslabenému jazykovému citu, upřednostňovat praktické používání jazyka (např. slovní spojení, běžné fráze…), při procvičování i ověřování znalostí používat testy s volbou správné odpovědi, průběžné opakování základního učiva z předchozích ročníků, vždy se přesvědčit, zda porozuměla zadání, využít dalších metod a prostředků k nácviku slovní zásoby, frází – interaktivní programy, kartičkový systém nácviku slovní zásoby apod. Využívat co nejvíce kladné motivace, povzbuzování, pozitivní zpětné vazby

21 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Doporučení pro výuku - Chemie tolerovat individuální pracovní tempo, ponechat více času na zpracování a kontrolu zohledňovat výkyvy, kolísání ve výkonnosti nechat dostatek času na porozumění textu, případně pomoc s porozuměním u složitějších textů, text podle možností upravit i graficky Maximálně využívat názor a multisenzoriální přístup, propojování informací, dávání informací do souvislostí, osvojování učiva pomocí prožitkového a situačního učení; využívat projektové vyučování, myšlenkové mapy, praktické práce apod.; vytvořit základní přehledy učiva, zredukovat množství informací, které si musí zapamatovat, ovládat zpaměti jen nezbytné, základní údaje, na kterých staví při osvojování dalšího učiva; umožnit využívat přehledy, encyklopedie, tabulky apod., je důležité, aby žákyně věděla, kde příslušné informace najde, uměla se v přehledech, tabulkách orientovat; periodická tabulka prvků – prodloužit dobu k osvojení prvků, v počátku umožnit používání tabulky, dle ŠVP, 8. Tř. – orientovat se v tabulce periodické soustavy prvků, rozdělit po skupinách prvků, barevně odlišit jednotlivé skupiny prvků, vysvětlit odvozování značek od latinských názvů prvků, využít mnemotechnické pomůcky.

22 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
Chlapec 4. tř. Závěr, dg.: Dyslalia multiplex, susp. dysfázie Nevyzrálý a nerozvinutý fonematický sluch, neobratná oromotorika, dyskoordinace v dýchání. Při dlouhodobé logopedické péči zůstává nesprávná výslovnost řady hlásek, zejména potíže s rozlišováním znělosti hlásek, řada hlásek není vyvozena. Oslabení ve sluchově verbální paměti, jazykovém citu, percepčních dovednostech se promítá do školní úspěšnosti, má zdánlivý charakter poruch učení.

23 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
zohlednit řečovou vadu, a důsledky z ní vyplývající, nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech, jelikož oslabení verbální stránky se promítá do všech oblastí, které se opírají o řeč mluvenou a psanou. využívat speciální texty a pomůcky určené pro rozvoj řeči i specifických poruch učení. Vhodné texty, pomůcky jsou uvedeny v příloze, společně se zdroji, kde lze tyto materiály objednat, pokud je nemá k dispozici ZŠ. Některé metodické materiály, texty lze zapůjčit z našeho SPC. V příloze zasílám též některé metodické materiály.

24 Specifika dle jednotlivých druhů NKS - Dysfázie
V rámci logopedické péče doporučuji zaměřit se nejen na nápravu výslovnosti, ale též na celkový rozvoj řeči, slovní zásoby, gramatických struktur a jazykového citu, fonematický sluch, sluchovou a zrakovou percepci, oromotoriku a dechová cvičení. fonematický sluch: rozdělování slov na slabiky – rytmizace, určování počtu slabik (přiřazování kostiček, puntíků …podle počtu slabik), určování délky slabik, grafický záznam, zvukově označit za pomocí bzučáku vyhledávání hlásek ve slově – první hláska, poslední hláska, pozice hlásky ve slově, vyhláskování celých slov vyhledávání a rozlišování hlásek ve slovech – diferenciace zvukově podobných hlásek (rozdíl ve znělosti, délce, měkká a tvrdá hláska) – např. pec x pes, buk x puk, tiká x tyká rýmování slov jazykový cit: hry se slovy – zdrobňování slov, vyhledávání synonym (např. „Utíká“ - „Jak to ještě řekneš?), homonym (např. „Koruna“ - „Co to ještě znamená?“), přechylování slov (malíř → malířka, učitel → učitelka…) doplňování vět, přísloví, přirovnání např. v publikaci Čtení s porozuměním, Základy čtení, materiály Jazyk a řeč (MONTANEX)

25 Specifika dle jednotlivých druhů NKS
Ostatní NKS U dětí s přetrvávající nesprávnou, vadnou výslovností, u dětí se specifickým logopedickým nálezem lze předpokládat obtíže v Jazykové výchově, zejména ve zvukové stránce jazyka (rozlišování zvukové a grafické podoby slova, členění slov na hlásky, odlišování dlouhých a krátkých samohlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě). Často díky oslabenému jazykovému citu mají obtíže v pravopise, tvoření slov, tvarosloví. Obtíže v jiných předmětech – pozornost, motivace.

26 Specifika dle jednotlivých druhů NKS
Děti s mutismem Nebývají výukové problémy Nutná opatření – přístup v ZŠ Způsob výuky, ověřování znalostí Děti s dysartrií Záleží na hloubce postižení Může být narušena pouze zvuková stránka řeči

27 Specifika dle jednotlivých druhů NKS
Příklady opatření - ostatní NKS respektovat aktuální úroveň čtenářských dovedností, orientace v textu, nácvik čtení s porozuměním, zadávat kratší úseky čtení a zároveň i hodnotit porozumění textu, nenechávat číst žáka před třídou pokud dobře čtení nezvládá, nehodnotit čtení známkou, uvolňovací cviky, psaní do pomocných linek, psaní na větší formát, užití vzorů písmen pro psaní, psaní diakritických znamének současně s písmenem, využít tabulky, přehledy, pravidla, využít PC s korektorem pravopisu, sloh – preferovat obsah, s dopomocí učitele ústně, psát slohové práce na počítači,

28 Specifika dle jednotlivých druhů NKS
opravy diktátů a pravopisu – pouze vybraná slova, zdůvodňovat ústně diktáty zadat předem na procvičení domů všechny diktáty a složitější práce psát jako doplňovačku – u žáků, kterým doplňovačka vyhovuje poskytnout dostatek času na opravu a zdůvodnění jevů zadávat kratší práce slova v krátkých pravopisných cvičeních diktovat ob jedno slovo domácí úkoly zadat v kratším rozsahu, je možné vypisovat jednotlivá slova místo celých vět ověřit znalost pravidel ústním zkoušením nepsat časově omezené práce (pětiminutovky apod.) dovolit těm, kterým to vyhovuje, psát tiskacím písmem.

29 Metody a učební strategie
Učební styly a strategie žák používá Jaký převažující typ paměti Multisenzoriální přístup !!!

30 Myšlenkové mapy Myšlenková mapa je alternativní formou záznamu údajů.
Tato forma nevyužívá běžné lineární uspořádání zápisků a poznámek, jak ho známe z žákovských sešitů.  Její podstatou je vizuální (grafické) zachycení pojmů a vztahů mezi nimi. Pro žáky je myšlenková mapa přínosná tím, že vizualizuje vztahy mezi pojmy. Myšlenková mapa může mít podobu abstraktní i velmi konkrétní. 

31 Myšlenkové mapy Pokud má myšlenková mapa podobu konkrétního obrázku, snadno si ji žáci zapamatují a lépe si vybavují údaje, které obsahuje.  Abstraktní myšlenkové mapy jsou vlastně diagramy vztahů mezi pojmy a mívají podobu oválů nebo obdélníčků propojených čarami. 

32 Myšlenkové mapy Konkrétní obrázky (pracovní sešit Český jazyk s Tobiášem) (Skladba, Věta jednoduchá I).

33 Myšlenkové mapy Abstraktní myšlenková mapa

34 Projektové vyučování Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou. Projektová metoda totiž může absorbovat celou řadu jednodušších vyučovacích metod. Projekt je potom jakýmsi rámcem, v jehož mantinelech se odehrává výuka založená na nejrůznějších metodách, většinou činnostních. Základem projektového vyučování je koncentrace učiva.  Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.

35 Projektové vyučování Projektová metoda je alternativou k tradiční výuce založené na střídání různých předmětů v časově omezených c. Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí.  Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech.  Ideální projekt by měl vycházet z potřeb a zájmů žáků. Důležité je, aby se do projektu aktivně zapojili všichni žáci.  Forma, rozsah i obsah jejich zapojení do projektu by měly vycházet z možností jednotlivých žáků, jejich potřeb, zájmů, talentu atd.

36 Mnemotechnické pomůcky
Data, čísla, abstraktní pojmy a seznamy se dají převést do různých asociací, podle kterých se nám následně vybaví. Mnemotechnické pomůcky napomáhají využívat lépe schopnosti našeho mozku. Kromě prověřených „berliček“ zřejmě nejlépe účinkují ty, které si vytvoříme právě jen sami pro sebe.

37 Mnemotechnické pomůcky
Příklady: Věta (příběh) pro zapamatování skupiny slov: „Když byli Braniboři v Čechách, dala prodaná nevěsta hubičku Daliborovi za Čertovou stěnou, viděly to dvě vdovy, řekly to Libuši a bylo po tajemství“  Spojení věci s místem Jiné (prsty, pohyb…) – např. určování počtů dní v měsíci

38 pomůcky

39 pomůcky

40 pomůcky

41 pomůcky

42 pomůcky


Stáhnout ppt "Specifika práce se žákem s narušenou komunikační schopností"

Podobné prezentace


Reklamy Google