Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lineární perspektiva užívá místo S2 název H

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lineární perspektiva užívá místo S2 název H"— Transkript prezentace:

1 Lineární perspektiva užívá místo S2 název H
Středové promítání na jednu průmětnu je určeno v rozšířeném euklidovském prostoru vlastním středem promítání S ( tzv. hlavním bodem - H ) a distancí ( vzdálenost S od vlastní průmětny Sp ). Pozn.: V kótovaném promítání jako zvláštním případu středového promítání je střed S nevlastní. +z Lineární perspektiva užívá místo S2 název H x -y +y Distance Sp d US= S2=H H=S2 S s d A2 A2 U A kd AS AS Distanční kružnice kd Body A nevolíme na přímce S S2, aby promítání bylo vzájemně jednoznačné. Obrazem bodu A je uspořádaná dvojice bodů ( A2, AS ) ležících na přímce procházející pravoúhlým průmětem bodu S. Středovým průmětem nevlastního bodu ( U ) je bod vlastní ( US) ! Sestrojíme ho jako průsečík průmětny se spojnicí bodu S s nevlastním bodem. Čili bodem S sestrojíme rovnoběžku s nositelkou (tj. přímkou, na níž bod leží) bodu U . Ivana Kuntová

2 Středové promítání na jednu průmětnu – určení vzdálenosti bodu od průmětny
Distanci můžeme užít k nalezení orientovaných vzdáleností bodů od průmětny. ( Tím lze převést středové promítání na kótované! ) (Poloprostory určené průmětnou orientujeme tak, aby S ležel v kladném poloprostoru.) +z x II. I. III. -y +y s C C2 kd Sp S2 d III. s S C2 A2 A H=S2 yC A2 AS =BS =CS II. d B yA B2 I. + (B) (S) ( C) - AS =BS =CS (A) yB Ivana Kuntová B2

3 Středové promítání na jednu průmětnu – zobrazení bodu
Roviny Sp a rovina s s ní rovnoběžná procházející bodem S dělí prostor na 3 části: I., II., III. Podle vzájemné polohy XS, X2 a S2 snadno určíme, v jaké části prostoru bod X je. +z V lineární perspektivě tělesa do III. prostoru ani do středové roviny s nikdy neumisťujeme! x II. I. III. -y +y s C2 C C2 III. Sp S2 DS D2 s S S2=H A2 A2 A II. Středová rovina AS =BS AS=BS=CS =CS B B2 B2 E2=ES I. Kde se nachází bod D ? V rovině s. Ivana Kuntová Kde se nachází bod E ? V rovině p.

4 Středové promítání – zobrazení přímky p různoběžné s Sp , úběžníky U, V
Ortogonální průmět p2 přímky p sestrojíme jako průmět stopníku N a průsečíku V přímky s rovinou s ( s // p ). Středový průmět pS přímky sestrojíme pomocí zobrazení dvou bodů, nejlépe stopníku N a nevlastní ho bodu U. Středová rovina Sp pS US s US w (p´) w NS = N2= N (S) w N2=NS d S S2 S2=H pS Směrová přímka V p´2 V2 V2 V p´2 p2 U V V p2 p U, V -úběžníky přímky Úběžníky přímky Ivana Kuntová V U

5 Středové promítání – zobrazení přímky p různoběžné s Sp , bod na nositelce
Příklad: Určete kótu y bodu A na nositelce p, středový průmět ps je dán pomocí zobrazení stopníku Np a nevlastní ho bodu U . Sp pS US s US w NS = N2= N As Np=NpS A S A2 As S2 S2=H yA pS V (A) p´2 V2 V2 V (S) p´2 p2 U U V p2 p Ivana Kuntová V U

6 Středové promítání – přímka kolmá k Sp
Středový průmět kS přímky k kolmé k Sp prochází bodem S2 , S2= US= H. Sp V V s U kS (k) BS B k A U (V) kS k2= NS = N2 V BS S B2=A2=V2= k2 =Nk2=NkS U US= S2 U (k´) mS (S) d AS S2 =UkS=H m2=N2=NS m kd U mS Spojím As a (S), dostanu (A), totéž s Bs. Skutečná vzdálenost AB je rovna vzdálenosti (A)(B). m2=Nm2=NmS AS Pozn.: Bod S a středový průmět přímky určují středově promítací rovinu r, kde středový průmět přímky je současně stopa roviny r. Ivana Kuntová Určete skutečnou velikost úsečky AB.

7 Středové promítání – zobrazení přímky h rovnoběžné s Sp
Středový průmět hS přímky h rovnoběžné Sp je rovnoběžný s ortogonálním průmětem této přímky. s Pozn.: Vzdálenost bodů A2, B2 je rovna skutečné vzdálenosti bodů A, B. BS B B2 S S2 BS B2 A2 S2 A kd A2 AS h h2 z2=zs h2 hS AS hS Přímka z leží v průmětně. V lineární perspektivě by to byla stopa roviny kolmé k průmětně (z - základnice). Na této rovině „stojí“ ve vzdálenosti d od průmětny pozorovatel a jeho oko je v bodě S ve výšce rovné vzdálenosti S2 od z2. Ivana Kuntová

8 Středové promítání na jednu průmětnu
Př.: Přímka p je dána stopníkem NS a úběžníkem US. Sestrojte její pravoúhlý průmět a stanovte její odchylku od průmětny. a) US=S2 b) US S2 p2=N2=NS p Sp (p´) (S) kd w p´2 S2 S2=US US kd NS=N2 =p2 p2 NS=N2 pS pS Ivana Kuntová

9 Středové promítání – skutečná velikost úsečky AB
a) Úsečka leží na přímce rovnoběžné s průmětnou AS=BS=pS A2 B2 S2 b) Úsečka leží na přímce kolmé k průmětně c) Úsečka leží na středově promítací přímce c) Sklopením promítací přímky d) Úsečka leží ve středově promítací rovině r kolmé k půdorysně e) Úsečka leží v obecné středově promítací rovině dané přímkou p a bodem S (obecná poloha) (S) (B) (A) ps=pr =oafin p2=pS p´2 AS BS A2 B2 S2 (S) US SO d) Sklopením promítací roviny (tj. dvou promítacích přímek v jedné rovině) S2 r AS p2 e) Otočením středově promítací roviny okolo její stopy pr=oafin do průmětny Sp. Poloměr otáčení bodu S je r, bodu S2→So A2 BS AO B2 DA2B2S2 → DAoBoSo - osová afinita D USSOAS je podobný D NSAOAS . NS BO Ivana Kuntová

10 Středové promítání – úsečka AB
kmb ps=pr =oafin Středové promítání – úsečka AB p´2 (S) rkmb US Dělicí kružnice (kružnice měřících bodů So) s poloměrem rkmb a středem US, bod SO nazýváme dělicí bod. SO S2 SO S´O S´´O A´´O AS USSOAS je podobný D NSAOAS . Stačí zjednodušená konstrukce pro AOBO. A´O AO BS B´´O ps=pr =oafin AO NS p´2 B´O (S) ´BO US SO ps S2 p´2 (S) r US r SO S2 p2 AS A2 AS BS AO B2 BS zjednodušená konstrukce Ivana Kuntová NS BO NS AO BO

11 Středové promítání – úsečka AB
Kružnice měřících bodů So ps=pr =oafin p´2 (S) rkmb (S) US S´O SO S2 SO AS AO BS BO NS A´O B´O Ivana Kuntová

12 Středové promítání – úsečka AB
ps=pr =oafin p´2 (S) r US SO S2 AS BS NS AO BO Ivana Kuntová


Stáhnout ppt "Lineární perspektiva užívá místo S2 název H"

Podobné prezentace


Reklamy Google