Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 6 Analýza výnosů, nákladů, zisku. Tvorba cen a řízení nákladů na výkonnost podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 6 Analýza výnosů, nákladů, zisku. Tvorba cen a řízení nákladů na výkonnost podniku."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 6 Analýza výnosů, nákladů, zisku. Tvorba cen a řízení nákladů na výkonnost podniku.

2 Výsledek hospodaření podniku = Výnosy - Náklady Jak tedy zvýšit zisk podniku? -Zvýšením výnosů -Snížením nákladů

3 Zvýšení tržeb -Větší prodej výrobků nebo růst cen -Zvýšit prodeje můžeme dosáhnout zlevněním → cenová elasticita poptávky -Volba generické strategie, která se promítne do cen Pro podnik je důležitá především: výše tržeb (rozhoduje o jejím podílu na trhu), stálost výše tržeb (menší volatilita tržeb znamená menší riziko).

4 Snížení nákladů Řízení nákladů, a to jak nákladů provozních, tak nákladů na kapitál, se stává při sílící konkurenci jednou z významných cest, jak zajistit dosahování ekonomického zisku. Pro účinné řízení nákladů podniku je užitečné je rozdělit na náklady fixní a variabilní. Náklady variabilní se se změnou výkonů mění a náklady fixní se se změnou výkonů nemění - jsou vynakládány jednorázově bez ohledu na objem výroby.

5 Analýza bodu zvratu

6 Analýzu bodu zvratu a provozní páky mohou zkomplikovat následující skutečnosti: fixní náklady zůstávají konstantní pouze v určitém rozsahu produkce s objemem výroby se mohou měnit i průměrné variabilní náklady (variabilní náklady nemusí mít lineární průběh) prodejní ceny za jednotku výroby se mohou měnit v závislosti na objemu produkce v inflačním období se mohou zvyšovat náklady jiným tempem než prodejní cena výrobku jedná se o odhad budoucího vývoje – náklady i ceny se mohou podstatně měnit.

7 Nástroje řízení nákladů -Příspěvek na úhradu -Kalkulace -Activity-Based Costing - ABC (kalkulace na základě aktivit) -Activity-Based Management - ABM (řízení na základě aktivit), který využívá informací získaných ABC pro dosažení cílů podniku. -Activity-Based Cost Management - ABC/M nebo český ekvivalent procesní řízení nákladů

8 Metoda ABC Metoda ABC přidává do vztahu náklady-produkty jeden podstatný prvek a tím je aktivita resp. činnost, která je příčinou spotřeby zdrojů. Nákladové objekty (mohou to být produkty, zákazníci, střediska apod.) spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje. Na základě analýzy podnikových procesů a aktivit lze definovat vztahové veličiny (tzv. cost drivers), které umožňují vyjádřit vztah a změřit spotřebu zdrojů aktivitami na jedné straně a spotřebu aktivit nákladovými objekty na straně druhé → vyjádření příčinné souvislosti mezi spotřebovávanými zdroji a nákladovými objekty.

9 Postup při aplikace ABC 1.Vynaložený nepřímý náklad přiřazen k jednotlivým aktivitám; vztahová veličina, na jejímž základě se přiřazení provádí, se označuje jako vztahová veličina nákladů. 2.Zjistí se celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová veličina aktivity, resp. nákladový činitel (activity cost driver) a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 3.Určí se náklady na nákladový objekt (výrobek, službu, zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu vyžadované aktivity.

10 Tok nákladů v tradičních nákladových systémech

11 Tok nákladů v ABC systému

12 Vliv tvorby cen a řízení nákladů na výkonnost podniku Konkurenceschopnost v cenách se ve své podstatě týká takových produktů, kterých je skutečný nedostatek a podnik, který je schopen je uvádět na trh dosahuje mimořádně vysoký zisk. V současné době se jedná zejména o výrobní nebo obchodní využití znalostí. Konkurenceschopnost v nákladech znamená, že výrobce je schopen daný výrobek vyrobit levněji (s nižšími náklady) než konkurence. Při použití běžných nebo pokrokových technologií se konkurenceschopnost v nákladech považuje za hlavní.

13 Podstatné změny v oblasti nákladů a tvorby cen vzrůstá úloha času, rozhodující role patří technickému rozvoji, inovacím, principiálně novým řešením, trh vyžaduje rychlou reakci na změny podmínek na straně nabídky i poptávky, zkracuje se život výrobku překonává se tendence zvyšování objemu výroby a přechází se na menší dávky a častější změnu sortimentu pozornost se soustřeďuje na důkladnou přípravu a zakončení výroby; ukazuje se, že podstatné položky nákladů je nezbytné ovlivňovat již ve fázi koncepce výrobku, tj. řízení nákladů se zaměřuje na strategické náklady, vynakládané především v předvýrobních etapách. roste podíl subdodávek snižuje se počet řídících stupňů běžné řízení nákladů se soustřeďuje na režijní náklady. Podíl režijních nákladů stoupá díky vyspělejším technologiím, poklesu sériovosti výroby, nárůstu marketingových nákladů apod. V této oblasti je spatřován prostor pro možné snižování nákladů.

14 Podstatné změny v oblasti nákladů a tvorby cen nezbytnost pružné reakce výrobců na požadavky spotřebitelů vyžaduje také pružnost ve tvorbě cen v podniku a jejich rychlou konfrontaci s náklady. Do popředí se proto dostávají cenové kalkulace v tzv. neúplných nákladech a posuzování výrobků (výkonů) ne podle zisku na jednotku, ale podle příspěvku na úhradu na jednotku. výrazně vzrostla úloha kvality; požadovaná kvalita výrobků neumožňuje příliš snižovat variabilní náklady ve výrobě a tyto je možné považovat jako dané konstrukcí výrobku. konkurence je na jedné straně globální, na druhé straně se velké, silné společnosti snaží konkurenci vyřadit a „ okupovat“ si určitou výseč trhu pro sebe.

15 Snížení nákladů Outsourcing? Výhodou outsourcingu může být snížení nákladů v případě, že nakoupí levněji než by danou činnost produkoval vlastními silami. Klastrování? Úspěšné klastry poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady spolupracujících firem. Zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu. Zvyšují rychlost přenosu informací a technologií. Podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury.

16 Zisk jako měřítko celopodnikové a vnitropodnikové výkonnosti - Významný vliv ziskových marží na výkonnost podniku - Výkonnostním měřítkem může být absolutní nebo relativní hodnota zisku. - Celopodniková x vnitropodniková výkonnost

17 Rozdělování zisku jako faktor výkonnosti -Na výši nerozděleného zisku mají rozhodující vliv výše zisku běžného období, daň ze zisku (ovlivněna daňovým zatížením) tvorba fondů ze zisku ( ovlivněna legislativou) výše podílů na zisku vyplacených vlastníkům Způsob rozdělení zisku má vliv na potenciální výkonnost podniku. Výše nerozděleného zisku ovlivňuje možnosti využití tohoto interního zdroje financování pro vnitřní potřeby podniku a také kapitálovou strukturu podniku a náklady na kapitál.

18 Vyplácené dividendy a dividendový výnos akcií podniků obchodovaných na BCPP, a. s.

19 Volba mezi snížením dividendy a vypůjčením si cizích zdrojů

20 Volba mezi vyplácením vyšší dividendy nebo zadržením zdrojů pro nejistou investiční příležitost v případě vysokého zisku po zdanění

21 Důvody pro vyplácení dividend


Stáhnout ppt "Přednáška č. 6 Analýza výnosů, nákladů, zisku. Tvorba cen a řízení nákladů na výkonnost podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google