Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závazky, rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závazky, rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva."— Transkript prezentace:

1 Závazky, rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva

2 ZÁVAZKY Neupravuje žádný specifický standard, ustanovení a definice obsahuje Koncepční rámec a dále IAS 1 – Prezentace ÚZ, IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. Jde o současnou povinnost, která vznikla na základě minulých událostí a která povede k odtoku prostředků – ke snížení ekonomického prospěchu.

3 Vznik a zánik závazku Z vzniká poté, co je aktivum dodáno anebo je uzavřena neodvolatelná smlouva o pořízení. Z může vzniknout také jako důsledek budování dobrých obchodních vztahů. Zánik závazku je spojen s úbytkem ekonomických prostředků vypořádáním. Závazek také zaniká, pokud se věřitel svých práv vzdá či je nechá propadnout.

4 KLASIFIKACE ZÁVAZKŮ 1. Dle časového hlediska, 2. Dle stupně jistoty odlivu ekonomického prospěchu 3. Dle způsobu jejich vzniku

5 Členění Z dle časového hlediska Klasifikace je prováděna prostřednictvím kritérií: a)Dle vztahu k provoznímu cyklu podniku b)Dle vztahu k účetnímu období c)Dle likvidity. a) a b) jsou definovány v IAS 1: Závazek je klasifikován jako krátkodobý: a)Bude uhrazen v průběhu provozního cyklu podniku b)Bude uhrazen do 12 měsíců od rozv. dne

6 a) – lze použít pro závazky, které mají přímý vtah k provoznímu cyklu podniku b) - použít, pokud je vznik závazku nezávislý na provozním cyklu podniku. Dle US GAAP – kritérium likvidity: -krátkodobé z. = budou vypořádány z tržeb, i když za dobu delší než 12 měsíců -Dlouhodobé z. = všechny ostatní závazky

7 Členění dle stupně jistoty odlivu ekonomického prospěchu a)Nepodmíněné závazky b)Podmíněné závazky a)SOUČASNÉ závazky, které vznikly na základě minulých událostí, vypořádání snižuje ekonomický prospěch v předem známé výši. - vznik i zánik závazku je pod kontrolou podniku.

8 Podmíněné závazky (PZ) PZ jsou obecně: a)Již existující závazky, jejichž výše a časový rozvrh je nejistý, b)Pravděpodobné závazky, jejichž vznik a výše závisí na budoucích událostech c)Již existující závazky, které nesplňují nějakou z kritérií uznání prvku ve výkaze. IAS 10: Události po rozvahovém dni IAS 37: Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – tento standard dělí PZ na :

9 a)Rezervy b)Ostatní podmíněné závazky REZERVA = současný závazek, který vznikl na základě minulých událostí a je vysoce pravděpodobné, že jeho vypořádání povede k odtoku prostředků a lze provést spolehlivý odhad jeho výše.

10 Ostatní podmíněné závazky a)Pravděpodobný závazek, který vznikl jako důsledek události v minulosti a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné či více nejistým událostem v budoucnosti, jež nejsou plně pod kontrolou podniku b)Současný závazek, který vznikl jako důsledek minulé události, avšak není vykázán, protože: - není P, že dojde k úbytku ek. prospěchu, - není spolehlivě ocenitelný.

11 Podrobnější návod k členění podmíněných závazků na rezervy a ostatní podmíněné závazky obsahuje dodatek k IAS 37

12 Důležitost členění podmíněných závazků Je založena na různých zveřejňovacích nárocích: -rezervy ÚJky zveřejňují v rozvaze -ostatní podmíněné závazky jsou vykazovány pouze v příloze k úč. závěrce (z jakého důvodu?)

13 REZERVY dle IAS 37 Rezervy lze tvořit např. na: -nevýhodné smlouvy, -restrukturalizaci, -škody na životním prostředí, -na daňové platby z titulu daně ze zisku či daně z nemovitosti, -bonusové platby, -prodejní prémie,

14 -záruky za prodané výrobky, -kompenzované absence zaměstnanců, -a další účely, jestliže splňují požadavky IAS 37. Rezervy dle IAS 37 nelze tvořit na: -budoucí provozní ztráty a rizika spojená s podnikáním, -na opravu DHM.

15 Pojem restrukturalizace dle IAS 37 Prodej nebo ukončení části podnikatelských aktivit, Uzavření podnikatelských provozů v některé zemi nebo oblasti nebo jejich přemístění, Změny v řídící struktuře, Zásadní reorganizace, která významně ovlivňuje zaměření podnikatelské činnosti.

16 Účtování rezerv Tvorba rezerv se účtuje do N, ve výjimečných případech je rezerva součástí ocenění majetku, N na restrukturalizaci se do výše vytvořené rezervy účtují přímo proti rezervě, zbytek do provozních nákladů, Účet – Tvorba rezervy se většinou vykazuje v rámci položky – ostatní provozní náklady a komentuje se v příloze Snížení rezervy pro nadbytečnost nebo nepotřebnost se účtuje jako úprava nákladů.

17 Členění z. dle způsobu jejich vzniku a)Smluvní b)Mimosmluvní Smluvní z. je závazek, který vzniká na základě: -ujednání ve smlouvě, -ustanovení právních předpisů, -ostatních uplatnění zákonů. Mimosmluvní z. = podnik dává najevo, že uzná své závazky a vytvoří očekávání, že tyto závazky budou naplněny.

18 Oceňování závazků Mělo by být v souladu s principy ocenění podnikových aktiv: a)V nominální hodnotě, b)V současné hodnotě budoucí výše jejich úhrady, c)Na bázi odhadu.

19 Oceňování z. v nominální hodnotě U krátkodobých závazků V nominální hodnotě, které byly získány výměnou za vznik závazku Pokud se výměnou nezískalo aktivum, jsou závazky oceňovány v nediskontovaných částkách peněz, které by bylo třeba v současnosti vynaložit na jejich úhradu.

20 Oceňování z. v současné hodnotě U dlouhodobých závazků Ve výši diskontované hodnoty budoucích čistých peněžních výdajů, nutných na jejich úhradu za normálního chodu podniku. Diskontním faktorem je tržní úroková míra v době, kdy závazek vnikl. TÚM # ÚM, kterou je úročen závazek (nominální úroková míra). a)TÚM > NÚM = diskont b)TÚM < NÚM = prémii

21 c) Ocenění na bázi odhadu Typické pro rezervy Pro dosažení nejlepšího odhadu výše rezervy se mají brát v úvahu veškerá rizika a nejistoty včetně vysoce pravděpodobných událostí, jako jsou např. legislativní měny. Na druhé straně IAS 37 a v dalších standardech obecně je kladen důraz na to, aby podnik nevytvářel rezervy v nadměrné výši.

22 Metoda ocenění rezerv Je-li určení výše rezerv spojeno s velkým množstvím pravděpodobných situací, používá se statistický postup – tzv. OČEKÁVANÁ HODNOTA Ta pracuje s P výskytu možných situací, přičemž výsledná hodnota je váženým aritmetickým průměrem výsledků v jednotlivých situacích, kde vahami jsou právě pravděpodobnosti uskutečnění

23 Zveřejňování v rámci závazků: Obecně lze konstatovat, že: a)závazky, které lze uznat – se zveřejňují ve výkazech – v rozvaze, b)Závazky, které nelze uznat, ale splňují definici ostatního podmíněného závazku – se zveřejňují v příloze, c)Jiné závazky, které nelze uznat – se nezveřejňují vůbec.

24 Další info pro zveřejňování Výnosy příštích období – se v rozvaze dle IAS/IFRS chápou i vykazují jako závazky. Přijaté zálohy – se také vykazují jako krátkodobé či dlouhodobé závazky. IAS/IFRS striktně trvají na tom, aby ÚJ členily své dlouhodobé závazky na krátkodobou část a dlouhodobou část (např. závazek z leasingu – splatný do 1. roku a nad 1. rok).

25 Podmíněná aktiva Jsou pravděpodobná aktiva, která vznikla v důsledku minulé události a jejichž existence bude potvrzena pouze tím, že v budoucnu dojde nebo nedojde k jedné nebo více událostem, které nejsou plně pod kontrolou podniku. Nevykazují se v rozvaze, pouze v příloze k účetní závěrce.

26 Řešení závazků dle IFRS for SME Oddíly: 2, 21 a 22 Oddíl 2: současná povinnost jednat nebo konat určitým způsobem. a)Smluvní závazek b)Mimosmluvní závazek

27 Oddíl 21 – IFRS for SME Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky A)rezervy- oceňují se ve výši nejlepšího odhadu, pokud je dopad časové hodnoty peněz významný – současná hodnota B)Podm. aktiva a závazky – vykazují se pouze tehdy, není-li pravděpodobnost odlivu při vypořádání mizivá…

28 Dodatek k Oddílu 21 Návod na vykazování a oceňování rezerv Řešeno 9 specifických příkladů: a)Budoucí provozní ztráty b)Nevýhodné smlouvy c)Restrukturalizace d)Záruční opravy e)…..

29 Oddíl 22 – Závazky a VK Tento oddíl obsahuje principy pro klasifikaci finančních nástrojů buď jako závazků nebo vlastního kapitálu Vztahuje se na účtování kapitálových nástrojů vydaných jednotlivcům a jiným investorům. Zabývá se klasifikací, pojednáním o emisích nových akcií, prodeji opcí, práv a warrantů ….

30 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Závazky, rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva."

Podobné prezentace


Reklamy Google