Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IAS 37-Rezervy ..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IAS 37-Rezervy .."— Transkript prezentace:

1 IAS 37-Rezervy .

2 Definice Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší
Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset p. čerpat zdroje, z nichž by mu jinak plynul výnos

3 Vykázání rezervy Rezerva se vykazuje tehdy a jen tehdy, když:
A. společnost má současný závazek (smluvní, mimosmluvní), který je výsledkem minulých událostí B. je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků C. existuje spolehlivý odhad výše závazku

4 Definice (pokr.) Smluvní závazek – závazek,který vzniká a) ze smlouvy
b) z právních předpisů c) z ostatních uplatnění zákonů

5 Mimosmluvní závazek – je důsledkem aktivit podniku, kdy:
a) podnik dává chováním v minulosti, zveřejněnými pravidly nebo dostatečným zveřejněním najevo třetím stranám najevo, že uzná své konkrétní závazky b) a vytvořil tak reálná očekávání třetích stran, že takové závazky budou splněny

6 Pravděpodobný odtok prostředků
pravděpodobnost > 50 % pokud existuje více podobných závazků, vztahuje se pravděpodobnost k celé populaci (např. záruky)

7 Spolehlivý odhad částka vykázané rezervy je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku současná hodnota (diskontovaná částka budoucích výdajů) očekávaný prodej aktiv se nebere pro vykázání rezervy v úvahu vliv budoucích událostí na výši výdajů se zohlední, pokud je dostatečná jistota, že k nim dojde

8 Spolehlivý odhad - pokr.
Náhrady - zohlední se, jen pokud je jisté, že je podnik obdrží, - vykáží se jako samostatné aktivum - jen do výše rezervy úpravy rezervy - aktuální zohlednění odhadu zrušení x použití

9 Aplikace uznání a oceňování
budoucí provozní ztráty - rezerva se nevykazuje - není splněna definice současného závazku (snížení hodnoty aktiv) nevýhodné smlouvy - současný závazek se vyčíslí a vykáže jako rezerva, před vykázáním se vykáže snížení hodnoty aktiv restrukturalizace - (např. ukončení části aktivit) - def. rezerv doplněna dalšími kriterii (plán restrukturalizace, vyvolaná očekávání..)

10 Odlišnost od ČÚS rezervy obecné (na podn.rizika, na provozní ztrátu ...) nelze podle IAS vytvářet rezervu na opravu DHM nelze podle IAS vytvářet použití rezerv - podle souč. úpravy (snížení nákladů) - v souladu s IAS

11 Definice (pokr.) Podmíněný závazek
- pravděpodobný závazek, kt.je důsledkem minulé události, jehož existence bude potvrzena jedině tím, že v budoucnu dojde či nedojde k jedné nebo více nejistým událostem nebo

12 Definice (pokr.) existující závazek není vykázán protože
- není pravděpodobné že p. bude nucen k jeho úhradě čerpat zdroje nebo - nelze jeho výši stanovit

13 Rezervy x podmíněné závazky
Všechny rezervy jsou podmíněné závazky ALE: Ne všechny podmíněné závazky jsou uvedeny v rozvaze , protože jejich existence bude potvrzena jednou či více nejistých událostí

14 Uznání rezerv Rezerva je vykázána ve výkazech, jestliže
Podnik má současný závazek (smluvní či mimosmluvní), který je důsledkem minulých událostí a Je pravděpodobné, že k jeho úhradě bude muset čerpat zdroje a Je možné spolehlivě určit výši tohoto závazku

15 Současný závazek Existuje, když podnik nemá žádnou reálnou alternativu než v důsledku minulé události převést budoucí ekonomický přínos svých zdrojů Minulá událost – ta, která má za následek současný závazek (smluvní, mimosmluvní)

16 Odlišnost českého pojetí
Rezervy v českém pojetí jsou vytvářeny na jiné nejisté skutečnosti, než které jsou důsledky minulých událostí (rezerva na obchodní rizika) Pro existenci závazku není nutné znát protistranu !

17 Podmíněné závazky Nejsou vykazovány v rozvaze
V konkrétním případě nutno rozhodnout a posoudit, zda jde o vznik rezervy nebo podmíněného závazku – postup: - závazek a minulá událost - pravděpodobnost odtoku zdrojů - možnost vyčíslení závazku -ano=rezerva

18 Tvorba rezerv Rezervy se netvoří na budoucí provozní ztráty – nejsou
a) důsledkem minulé události b) nevyhnutelné na obchodní rizika na budoucí náklady (opravy)

19 IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
.

20 Definice zaměstnanecké požitky - všechny formy plnění poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby krátkodobé zam. požitky - splatné do 12 měsíců od poskytnutí služby požitky při předčasném ukončení prac. poměru - vypláceny na základě ukončení prac. poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele

21 Krátkodobé zam. požitky
mzdy, platy, příspěvky na soc. pojištění krátkodobé placené volno (dovolená, nemocenská dovolená -doplatek do výše platu) podíly na zisku a odměny nepeněžní požitky pro zaměstnance

22 Uznání a vyčíslení krátkodobých zam.požitků
nediskontovaná hodnota - jako náklad a zároveň jako závazek Mzdy a platy - náklad ve výsledovce za celé období - závazek v rozvaze za poslední zúčtovací období

23 Krátkodobé placené volno
kumulativní - může se přenášet do dalšího období (např. dovolená) Uznání: v okamžiku vzniku nároku na konci období nevyčerpaná dovolená - bude vykázán náklad a závazek nekumulativní - nelze přenášet do dalšího období - nebude vykázán závazek

24 Podíly na zisku jako náklad a závazek vykáže podnik tehdy a jen tehdy, když a) má smluvní nebo mimosmluvní povinnost takové výplaty a nemá jinou alternativu než výplatu provést b) závazek lze spolehlivě ocenit

25 Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru
Uznání tehdy a jen tehdy, když a) je prokazatelně zavázán ukončit pracovní poměr zaměstnanců ukončit před normálním odchodem do důchodu nebo b) je smluvně zavázán takovéto požitky poskytnout

26 Požitky při předčasné ukončení pracovního poměru
Podnik je prokazatelně zavázán tehdy a jen tehdy, když - má podrobný plán k ukončení prac.poměru -nemá reálnou možnost jej zrušit - a obsahuje alespoň: 1) pracoviště, prac. zařazení a počet zam., kterým má být prac. poměr zrušen 2) požitky a jejich objem 3) čas, kdy má plán být uskutečněn

27 Výše závazků z ukončení pracovního poměru
diskontovaná hodnota budoucí výdajů, jsou-li požitky splatné za více než 12měsíců po rozvahovém dni Postup zveřejnění upravuje IAS 24 -Zveřejnění spřízněných stran

28 IAS 12 - Daně ze zisku .

29 Definice daňová základna - částka přiřaditelná aktivu nebo závazku pro daňové účely účetní zisk - rozdíl mezi V a N před zdaněním zdanitelný zisk - zisk stanovený podle pravidel pro výpočet daně ze zisku daňový náklad - částka daně

30 Daň splatná a odložená splatná daň - část daně k úhradě v období, za něž je vypočtena odložená daň - část daně, která je k úhradě v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů přechodné rozdíly - rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva či závazku - zdanitelné - odložený daň.závazek - odpočitatelné - odložená daň.pohledávka


Stáhnout ppt "IAS 37-Rezervy .."

Podobné prezentace


Reklamy Google