Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )"— Transkript prezentace:

1 . Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )

2 Historie IAS / IFRS Historie IAS / IFRS r. 1973 – vznik Výboru pro mezinárodní standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických r. 1983 – další členové : profesní organizace, které jsou členy IFAC. r. 2000 – 143 členů (prof.org.) ze 104 zemí

3 Historie IAS / IFRS r. 2001 – založena Nadace IASC – nezávislá společnost zodpovědná za přípravu a vydávání standardů r. 2003 – jednotlivé standardy jsou vydávány jako IFRS (standardy účetního výkaznictví), tento pojem zahrnuje i dříve vydané IAS (proto IAS/IFRS)

4 Tvorba nového IAS - Návrhy předkládají různé subjekty, - Rada (IASB) ustaví Řídící výbor, který připraví návrh a předběžné znění IAS, - Návrh je předložen k připomínkovému řízení (zveřejněn na Internetu 1-3 měs., kdokoli může podat připomínku) - Řídící výbor přezkoumá připomínky a připraví konečné znění - Rada posoudí znění standardu a schválí, pak je vydán.

5 Struktura standardů - Je ustálená a dodržuje stanovené schéma: a) definice pojmů, s nimiž standard a) definice pojmů, s nimiž standard pracuje pracuje b) způsoby oceňování b) způsoby oceňování c) kritéria pro rozpoznání (vykázání c) kritéria pro rozpoznání (vykázání položky v účetní závěrce položky v účetní závěrce d) požadavky na zveřejnění d) požadavky na zveřejnění

6 Koncepční rámec = východisko pro přípravu a = východisko pro přípravu a pochopení jednotlivých pochopení jednotlivých standardů standardů

7 Koncepční rámec vymezuje : b cíl účetní závěrky b uživatele účetní závěrky b předpoklady zpracování účetní závěrky b kvalitativní charakteristiky účetní závěrky b základní prvky účetní závěrky b pojetí kapitálu a uchování kapitálu

8 Cíl účetní závěrky b poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou pro uživatele užitečné při přijímání ekonomických rozhodnutí

9 Uživatelé účetní závěrky b investoři a jejich poradci b zaměstnanci a jejich představitelé b poskytovatelé výpůjčního kapitálu b dodavatelé a jiní obchodní věřitelé b zákazníci b vlády a jejich orgány b veřejnost

10 Předpoklady zpracování účetní závěrky b akruální princip b nepřetržité trvání podniku

11 Kvalitativní charakteristiky b srozumitelnost b relevance b spolehlivost b srovnatelnost

12 Základní prvky účetní závěrky b aktivum b závazek b vlastní kapitál b výnosy b náklady

13 Definice Aktivum = zdroj řízený podnikem, jehož existence je výsledkem minulých skutečností a který je nositelem budoucího ekonomického prospěchu Závazek = současná povinnost podniku, která vznikla na základě minulých skutečností a od jehož vypořádání se očekává, že způsobí odtok zdrojů jako ekonomické prospěchu

14 Definice Vlastní kapitál = zbývající podíl aktiv podniku po odečtení všech jeho závazků Výnosy – zvyšují ekonomický prospěch formou zvýšení hodnoty aktiv nebo snížením závazků, což má za následek zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků. Náklady - snižují ekonomický prospěch formou čerpání zdrojů nebo vznikem závazků, což má za následek snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělení vlastníkům

15 Rozpoznání b aby mohl být prvek v účetní závěrce vykázán, musí splňovat dvě kriteria : a) vyhovuje uvedené definici prvku a zároveň b) má cenu nebo hodnotu, kterou lze spolehlivě určit

16 Zachování kapitálu b finančního kapitálu b zisk = zvýšení nominálního kapitálu za období b zvýšení cen aktiv = zisk (přínosy z držby) b produkčního kapitálu b zisk = zvýšení produkční kapacity b zvýšení cen aktiv = navýšení vlastního kapitálu

17 Oceňovací základny b historická cena b běžná reprodukční cena b realizovatelná hodnota  současná hodnota aktiv i závazků aktiv i závazků

18 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky - Smysl účetní závěrky a její součásti - Věrné zobrazení - Trvání činnosti podniku - Nezávislost účetních období - Kontinuita a konzistence vykazování - Významnost a agregování - Kompenzace - Srovnatelnost

19 IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby Změny v účetních odhadech x chyby : - Změna se uzná prospektivně a promítne se do zisku v období kdy ke změně došlo nebo i dalších období, pokud se jich týká - Chyby musí být opraveny retrospektivně (oprava údajů v těch obdobích, kdy k chybě došlo) + oprava počátečních zůstatků v nejrannějším období po zjištění chyby

20 Příklady: Jde o změnu pravidel, odhadu nebo chybu ? - Zjištění defraudace v pokladně – probíhala tři roky - Eliminace mimořádných položek v důsledku změn IAS 1 - Změna normy přirozeného úbytku zboží - Změna závazku z leasingu v důsledku změny výše úrokových sazeb


Stáhnout ppt ". Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )"

Podobné prezentace


Reklamy Google