Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík

2 Program jednání 1)Seznámení se s programem 2)Co je to MAP (cíle, podmínky, struktura) 3)Členové a funkce Řídícího výboru (ŘV) - seznámení 4)Status a Jednací řád ŘV - schvalování 5)Volba předsedy, manažera ŘV, návrh členů pracovních skupin 6)Vize strategického rámce - připomínky 7)Volba priorit v rozvoji vzdělávání 8)Diskuse, závěr

3 2) MAP – místní akční plán vzdělávání Cíle: - zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ (děti a žáci do 15 let) - podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání (zřizovatelé, školy, rodiče, zájmové a neformální vzdělávání) - podpořit společné sdílení (informací, zkušeností, činností a aktivit…) Důležitá podmínka: MAP je zpracován ve spolupráci s partnery v daném území, respektuje národní strategické dokumenty.

4 Struktura MAP a očekávané výstupy Analytická část (analýza strategických dokumentů na národní i místní úrovni, vyhodnocení dotazníků, stanovení priorit, SWOT analýzy) Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 Akční plán = soubor opatření (aktivit), ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, rozvoj infrastruktury)

5

6 4) Status a Jednací řád Řídící výbor (ŘV) partnerství MAP je orgán jmenovaný ve shodě členů partnerství MAP. Má povinné členy, kterými jsou: zástupce realizátora projektu MAP; kraje; zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních; vedení škol, výborní učitelé; zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo školních družin); základních uměleckých škol; KAP; rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče. Dále může mít další členy, kteří jsou nominováni tak, aby ŘV co nejreprezentativněji odrážel zastoupení členů v partnerství MAP. ŘV má předsedu a manažera ŘV, kteří jsou voleni členy ŘV. Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí partnerství MAP a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání partnerství a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, kraji a dalším partnerům. Řídící výbor také schvaluje dokumenty dle Postupu zpracování MAP a je zodpovědný za jejich realizaci. Řídící výbor jedná v souladu s Jednacím řádem ŘV.Jednacím řádem ŘV

7 5) Volba předsedy a manažera ŘV, pracovní skupiny - návrh PS 1: Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – inkluze – kvalita) PS 2: Základní vzdělávání – polytechnické vzdělávání (Rozvoj podnikavosti a iniciativy; Kariérové poradenství v ZŠ; Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání) PS 3: Základní vzdělávání – matematická gramotnost (Rozvoj matematické gramotnosti; Rozvoj digitálních kompetencí) PS 4: Základní vzdělávání – inkluze (Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; Rozvoj sociálních a občanských kompetencí; Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření) PS 5: Základní vzdělávání – čtenářská gramotnost (Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání; Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka) PS 6: Infrastruktura (Investice do rozvoje kapacit ZŠ)

8 6) Vize Strategického rámce Do procesu vzdělávání a výchovy dětí a žáků v ORP Šumperk vstupují odborně vzdělaní, motivovaní a spokojení ředitelé a učitelé. Všichni účastníci vzdělávání budují vzájemné pozitivní vztahy založené na respektu a důvěře. Škola připravuje děti a žáky na to, aby byli schopni uspět v dalších stupních vzdělávání a následně i na trhu práce a aby si našli své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy se maximálně snaží o co nejužší propojení s reálným životem a praxí. Buduje se úzká spolupráce mezi školami a zřizovateli. Školy si vyměňují zkušenosti mezi sebou navzájem. Škola je pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

9 MŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Rozvoj matematické pregramotnosti 3)Inkluze – společné vzdělávání 4)Rozvoj čtenářské pregramotnosti 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Iniciativa a kreativita dětí 7)Sociální a občanské dovednosti ZŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Jazykové vzdělávání 3)Rozvoj matematické gramotnosti 4)Podnikavost, iniciativa, kreativita žáků 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Rozvoj čtenářské gramotnosti 7)Inkluze – společné vzdělávání 8)Sociální a občanské dovednosti 7) Priority v ORP Šumperk dle dotazníků… …a které priority jsou ty vaše?

10 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."

Podobné prezentace


Reklamy Google