Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík

2 Program jednání 1)Seznámení se s programem 2)Co je to MAP (cíle, podmínky, struktura) 3)Členové a funkce Řídícího výboru (ŘV) - seznámení 4)Status a Jednací řád ŘV - schvalování 5)Volba předsedy, manažera ŘV, návrh členů pracovních skupin 6)Vize strategického rámce - připomínky 7)Volba priorit v rozvoji vzdělávání 8)Diskuse, závěr

3 2) MAP – místní akční plán vzdělávání Cíle: - zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ (děti a žáci do 15 let) - podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání (zřizovatelé, školy, rodiče, zájmové a neformální vzdělávání) - podpořit společné sdílení (informací, zkušeností, činností a aktivit…) Důležitá podmínka: MAP je zpracován ve spolupráci s partnery v daném území, respektuje národní strategické dokumenty.

4 Struktura MAP a očekávané výstupy Analytická část (analýza strategických dokumentů na národní i místní úrovni, vyhodnocení dotazníků, stanovení priorit, SWOT analýzy) Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 Akční plán = soubor opatření (aktivit), ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, rozvoj infrastruktury)

5

6 4) Status a Jednací řád Řídící výbor (ŘV) partnerství MAP je orgán jmenovaný ve shodě členů partnerství MAP. Má povinné členy, kterými jsou: zástupce realizátora projektu MAP; kraje; zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních; vedení škol, výborní učitelé; zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo školních družin); základních uměleckých škol; KAP; rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče. Dále může mít další členy, kteří jsou nominováni tak, aby ŘV co nejreprezentativněji odrážel zastoupení členů v partnerství MAP. ŘV má předsedu a manažera ŘV, kteří jsou voleni členy ŘV. Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí partnerství MAP a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání partnerství a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, kraji a dalším partnerům. Řídící výbor také schvaluje dokumenty dle Postupu zpracování MAP a je zodpovědný za jejich realizaci. Řídící výbor jedná v souladu s Jednacím řádem ŘV.Jednacím řádem ŘV

7 5) Volba předsedy a manažera ŘV, pracovní skupiny - návrh PS 1: Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – inkluze – kvalita) PS 2: Základní vzdělávání – polytechnické vzdělávání (Rozvoj podnikavosti a iniciativy; Kariérové poradenství v ZŠ; Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání) PS 3: Základní vzdělávání – matematická gramotnost (Rozvoj matematické gramotnosti; Rozvoj digitálních kompetencí) PS 4: Základní vzdělávání – inkluze (Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; Rozvoj sociálních a občanských kompetencí; Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření) PS 5: Základní vzdělávání – čtenářská gramotnost (Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání; Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka) PS 6: Infrastruktura (Investice do rozvoje kapacit ZŠ)

8 6) Vize Strategického rámce Do procesu vzdělávání a výchovy dětí a žáků v ORP Šumperk vstupují odborně vzdělaní, motivovaní a spokojení ředitelé a učitelé. Všichni účastníci vzdělávání budují vzájemné pozitivní vztahy založené na respektu a důvěře. Škola připravuje děti a žáky na to, aby byli schopni uspět v dalších stupních vzdělávání a následně i na trhu práce a aby si našli své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy se maximálně snaží o co nejužší propojení s reálným životem a praxí. Buduje se úzká spolupráce mezi školami a zřizovateli. Školy si vyměňují zkušenosti mezi sebou navzájem. Škola je pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

9 MŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Rozvoj matematické pregramotnosti 3)Inkluze – společné vzdělávání 4)Rozvoj čtenářské pregramotnosti 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Iniciativa a kreativita dětí 7)Sociální a občanské dovednosti ZŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Jazykové vzdělávání 3)Rozvoj matematické gramotnosti 4)Podnikavost, iniciativa, kreativita žáků 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Rozvoj čtenářské gramotnosti 7)Inkluze – společné vzdělávání 8)Sociální a občanské dovednosti 7) Priority v ORP Šumperk dle dotazníků… …a které priority jsou ty vaše?

10 Děkujeme za pozornost. hanakova@sumperskyvenkov.cz kuchtik@sumperskyvenkov.cz


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 23.5.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."

Podobné prezentace


Reklamy Google