Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán vzdělávání na území OPR Blansko Ustavující setkání Řídícího výboru Partnerství MAP, 16.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán vzdělávání na území OPR Blansko Ustavující setkání Řídícího výboru Partnerství MAP, 16.2.2016."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán vzdělávání na území OPR Blansko Ustavující setkání Řídícího výboru Partnerství MAP, 16.2.2016

2 Program Mgr. Polák, starosta Blanska, uvítání Ing. Kučerová, MAS Moravský kras, O projektu Ing. Revenda, MAS Moravský kras, investiční možnosti a příležitosti ve školství Mgr. Břetislav Svozil, odborný garant - o projektu, motivace, informace o zkušenostech z jiných měst, projekt Města vzdělávání Schválení a přijetí Jednacího řádu a Statutu řídícího výboru Volba předsedy – hlasování Závěr (informace o konání kulatého stolu 18.3. 2016), úkoly

3 Projekt MAP vzdělávání na území ORP Blansko Realizátor: Místní akční skupina Moravský kras, z.s. Realizace: 1. 2. 2016 - 31. 07. 2017 Realizační tým: 2 odborní řešitelé (MAS), administrátor, odborný garant (externisté) Co je MAP? Je to „mapa“, stručný popis kroků, které nás dovede k cílům v oblasti vzdělávání, jež si sami po vzájemné dohodě stanovíme. Je to dohoda, jak nejlépe vzdělávat. Na této dohodě by se měly podílet všechny subjekty zapojené do vzdělávání na Blanensku, tedy nejen školy, ale i organizace neformálního vzdělávání, neziskové organizace a širší veřejnost, například rodiče, případně i žáci. Podstatnější než samotný dokument, který je hmatatelným výstupem projektu, je však samotný proces jeho vytváření. Podnět a příležitost k navázání spolupráce, vzájemnému učení se jeden o druhého, navázání partnerství mimo striktně školskou sféru a lepší práci s uživateli vzdělávání = rodinami.

4 Časový harmonogram MAP Analytická část projektu (do června 2016) strategický rámec priorit do r. 2023, SWOT analýza, dohoda o investičních prioritách Na základě výstupů dotazníkového šetření na školách, analýz strategických dokumentů a zejména výstupu facilitovaných setkání ředitelů škol. Tvorba MAP (červenec 2016 – červen 2017) finální MAP, který obsahuje aktivity jednotlivých škol (školní MAPy), aktivity spolupráce a investice Školení zaměřené na povinné a doporučené okruhy MAP a koncepci škol, metodické vedení při koncepční práci na školách, setkávání ředitelů škol a pedagogů, kulaté stoly = hledání možností spolupráce mezi školami

5 MAP Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let Prioritní (povinná) témata: 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená témata: 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 6. Kariérové poradenství v základních školách Průřezová a volitelná témata: Zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky školního a mimoškolnho vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka (Zažít úspěch) 7. Smysluplné trávení volného času, zapojení do mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání, programy neformální a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků

6 Nabídka učitelským sborů 1/ Využití finančních prostředků na vzdělávání, stáž, workshop dle vašeho zájmu s podmínkou spolupráce minimálně jedné další školy Vzdělávání nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. Nepodporované vzdělávání v rámci MAP:­ jazykové vzdělávání, prezentační dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, účetnictví. 2/Příležitost k prezentování dobré praxe kolegům z jiných škol v rámci ORP 3/ Zastoupení v pracovních skupinách, které budou navrhovat možnosti dalšího zvyšování kvality vzdělávání a následně jejich podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v letech 2016 – 2023

7 Platformy MAP Řídící výbor MAP  řídí, schvaluje, rozhoduje  vybraní členové Partnerství  reprezentuje Partnerství Partnerství MAP  všechny zainteresované subjekty Pracovní skupiny MAP  pedagogové, ředitelé škol, zřizovatelé = zásada: nositelé odbornosti  podle tematických oblastí  garantují odbornost, připravují podklady pro zasedání Řídícího výboru

8 Role v rámci realizace MAP Realizátor MAP = místní akční skupina = „expert na komunitní přístup“ Komunikuje s partnery Připravuje podklady Organizuje setkání řídícího výboru, pracovních skupin, a partnerů Odpovídá za průběh projektu v souladu s projektovou žádostí Odborný garant Odpovídá za odbornou stránku projektu Administrátor Odpovídá za řádné vyúčtování projektu vzhledem k MŠMT

9 Řídící výbor: status a jednací řád Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP Moravský kras Řídící výbor je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení) Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP Řídící výbor zprostředkovává přenos informací v území Řídící výbor schvaluje Rámcovou strategii MAP a MAP samotný Volí si předsedu, hlasuje o návrzích a přijímá nové členy na návrh realizátora projektu.

10 Úkoly tohoto setkání Schválení Statutu a jednacího řádu Volba předsedy

11 Inspirace na příště Aktivita VIZE: jak si v budoucnu představujeme stav vzdělávání v okrese (škola je …, učitel umí … a má k dispozici …, žák je …a může …, na tom všem spolupracují obce, rodiče a neziskový sektor způsobem…), nebo stav vzdělanosti v okrese? Informujte a motivujte své okolí Participujte na pracovních skupinách a motivujte k účasti na nich Navrhněte tipy a možnosti na zajímavé vzdělávací aktivity Navrhněte tipy na osobnosti a jejich dobré praxe, průběžný sběr, čtvrtletní zveřejňování na webu

12 Ing. Klára Kučerová Vedoucí projektu MAP Místní akční skupina Moravský kras, z.s.

13 Memorandum o spolupráci Ze společného přesvědčení o prospěšnosti vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž cílem je zkvalitnění a rozvoj vzdělávací soustavy na místní úrovni, včetně vzdělávání neformálního, zdůrazňujíce význam úzké spolupráce, odvolávajíce se na cíle a prostředky k jejich dosažení, které jsou uvedeny ve Strategii 2020 a v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání spolupráce bude uskutečňována formou plánování, sdílení, výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy. je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie všech stran při uplatňování vzdělávacích strategií není tímto Memorandem dotčena. a bude se vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, zejména ale na oblast předškolního vzdělávání, inkluze a zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všech stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení nadpoloviční většiny stran, že se Memorandem nehodlají nadále řídit.


Stáhnout ppt "Místní akční plán vzdělávání na území OPR Blansko Ustavující setkání Řídícího výboru Partnerství MAP, 16.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google