Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Jednání řídícího výboru MAP ORP Prachatice 17. 5. 2016, MěÚ Prachatice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Jednání řídícího výboru MAP ORP Prachatice 17. 5. 2016, MěÚ Prachatice."— Transkript prezentace:

1 1. Jednání řídícího výboru MAP ORP Prachatice 17. 5. 2016, MěÚ Prachatice

2 Program jednání Úvod a představení členů řídícího výboru Seznámení s projektem MAP Seznámení se strategickým plánováním (obecně) Volba předsedy řídícího výboru Schválení statutu a jednacího řádu Plán aktivit, pracovní skupiny Seznámení s dotazníkovým šetřením MŠMT Diskuze Závěr

3 Co je PROJEKT MAP? = Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice  Realizátorem MAS Šumavsko,z.s. (Schváleno Usnesením Rady Města Prachatice č. 647/2015 ze dne 3.8.2015, Stanovisko RSK ze dne 3.11.2015 – vymezení území, potvrzení realizátora )

4  Územní vymezení: 44 obcí SO ORP Prachatice (19 MŠ, 16 ZŠ)  Termín realizace projektu MAP: 4/2016 – 3/2018  Pro koho je projekt určen? (cílové skupiny) MŠ a ZŠ – vedení, učitelé; zřizovatelé, děti a žáci, rodiče, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání

5  Projekt MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP.

6  Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím přenosu informací, společného vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

7  Výstupy: Finální dokument MAP Pakt spolupráce Vzdělávací akce, tematická setkávání  Financování: OP VVV (100% dotace)  Rozpočet projektu: 2 839 401,60 Kč

8  Odborný garant projektu: Národní institut dalšího vzdělávání Zřízení krajských Center podpory strategického řízení a plánování poskytujících a pro oblast dotací - Mgr. Bc. Miloslav Poes (poes@nidv.cz)poes@nidv.cz  Realizace MAP se řídí metodickými dokumenty MŠMT – Postupy zpracování MAP

9 Organizační struktura MAP  Realizační tým  Řídící výbor  Pracovní/diskusní skupiny

10 Realizační tým (RT) Nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Mezi hlavní úkoly realizačního tymu patří: -­‐ zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území, -­‐ monitorovat průběh realizace MAP, -­‐ spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP, -­‐ zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP, -­‐ ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách odbornou znalost k odborným tématům MAP, -­‐ účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, -­‐ zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími tymy, které mohou byt v rámci organizační struktury MAP zřízeny, -­‐ pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.

11 Složení RT Hlavní manažer projektu – Mgr. Iveta Frková Manažer klíčových aktivit – Hana Lukešová Asistent projektu – Lucie Pechoušková Finanční manažer – Ing. Václav Kolář Metodik projektu – Mgr. Klára Kavanová Mušková Odborný řešitel a konzultant

12 Řídící výbor (ŘV) Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP, schvalovací a rozhodovací orgán složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP, Řídící výbor je povinný pro všechny MAP, Řídící výbor si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování, Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, Řídící vybor je především platformou: -­‐ kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), -­‐ která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, -­‐ která zprostředkovává přenos informací v území, -­‐ která schvaluje Strategicky rámec MAP do roku 2023.

13 Složení ŘV + další doporučení zástupci na návrh stávajících členů ŘV

14 Pracovní skupiny Skládají se ze zájemců z řad zřizovatelů, zástupců ZŠ a MŠ, zástupců neformálního vzdělávání, zástupců rodičů, a dalších cílových skupin, veřejnosti, Mezi úkoly pracovní skupiny patří zejména: projednat výstupy dotazníkového šetření MŠMT, připomínkovat tvorbu analytické části MAP, spolupracovat při tvorbě SWOT analýzy, navrhovat způsoby zjišťování potřeb cílových skupin, navrhovat priority, opatření a konkrétní projektové záměry, které by napomohly ke zlepšení kvality vzdělávání, spolupracovat při realizaci a hodnocení naplánovaných opatření, priorit a projektových záměrů, informovat cílové skupiny o projednávaných a navrhovaných aktivitách a materiálech, sbírat podněty a připomínky, předkládat je k projednání.

15 Aktivity MAP  Rozvoj partnerství (sestavení řídícího výboru, vzdělávací akce, tématická setkávání ředitelů, zřizovatelů, posílení vzájemných vazeb a navázání partnerství napříč institucemi v obl. vzděl.)  Dohoda o prioritách (analýza, strategický rámec MAP, investiční priority)  Akční plánování (roční akční plány do roku 2023 – zahrnuje neinvestiční aktivity – aktivity škol a aktivity spolupráce)

16  Budování znalostních kapacit (vzdělávací aktivity pro cílové skupiny, forma společné kurzy, workshopy, konference, stáže)  Evaluace (hodnocení výstupů projektu- průběžné, závěrečné)  Řízení MAP (zapojení dotčené veřejnosti a relevantních aktérů)  Řízení projektu (řídící výbor, realizačí tým)

17 Povinná opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

18 Doporučená opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách

19 Volitelná opatření MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP

20 Struktura dokumentu MAP 1. Analytická část 2. Strategický rámec MAP 3. Strategická část MAP – opatření viz výše a tři typy aktivit: Aktivity škol Aktivity spolupráce Infrastruktura pro vzdělávání

21  Zdroj informací o realizaci projektu MAP, pozvánky na akce: e-mailové zprávy www.massumavsko.cz (sekce projektů MAP) www.massumavsko.cz www.vzdelavanimap.cz (sekce pro jednotlivé ORP) www.vzdelavanimap.cz

22 Co nás čeká? Stanovení VIZE MAP Ustavení pracovních skupin (?) Zpracování analytické části MAP Zpracování Strategického rámce MAP Příprava vzdělávacích akcí, tématická setkání

23 Otázky a odpovědi Kdy se sejdeme příště? Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1. Jednání řídícího výboru MAP ORP Prachatice 17. 5. 2016, MěÚ Prachatice."

Podobné prezentace


Reklamy Google