Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M ístní A kční P lán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M ístní A kční P lán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 4."— Transkript prezentace:

1 M ístní A kční P lán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 4. května 2016 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000126

2 Obsah  Představení a cíle MAP  Postup realizace a struktura MAP  Struktura řízení MAP  Řídící výbor MAP, Statut a Jednací řád  Opatření MAP (povinná, doporučená, průřezová a volitelná)  Budování znalostních kapacit  Kontakty

3 Co je MAP  Místní akční plán vzdělávání zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnovat bude oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  Bude stanovovat priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Valašské Meziříčí na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Má být zpracován ve spolupráci s partnery v území.

4 Cíle MAP  Zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v MŠ a ZŠ  Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání  Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka  Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole  Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání

5 Postup realizace MAP  Aktivity projektu: Akční plánování - Rozvoj partnerství – zapojení min. 70 % mateřských a základních škol v území - Dohoda o prioritách – analýza a strategický rámec MAP - Akční plánování – akční plán - Budování znalostních kapacit – realizace vzdělávání Evaluace Řízení MAP Řízení projektu  Odpovědnost za realizaci: Realizační tým MAP Řídící výbor MAP Partnerství MAP

6 Struktura dokumentu MAP 1.Analytická část 2.Strategický rámec MAP 3.Opatření Každé opatření bude zpracováno v následující struktuře: Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy o Cíl opatření: čeho chceme dosáhnout v tomto opatření o Popis cíle o Popis kroků k naplnění cíle – tři typy aktivit -Aktivity jednotlivých škol – aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol -Aktivity spolupráce – plnění opatření např. prostřednictvím společného využití odborníka, vzájemného informování atd. -Infrastruktura – jaké investice do infrastruktury

7 Struktura řízení MAP  Realizační tým projektu MAP - projektový manažer - odborný řešitel - metodici - asistent  Řídící výbor MAP - zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP  Partnerství MAP - široká platforma spolupracujících subjektů (pracovní skupiny, pracovaní a poradní tělesa ad.)

8 Řídící výbor MAP  Zástupce realizátora projektu MAP – Karel Hlavica, člen Rady svazku a starosta obce Police  Zástupce kraje a KAP – Ing. Radovan Výsmek, Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů – Krajský úřad Zlínského kraje  Zástupci zřizovatelů škol – Bc. Robert Stržínek, starosta města Valašské Meziříčí, a Mgr. František Svoboda, starosta obce Branky  Zástupce vedení škol - Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka MŠ Kelč - Mgr. Jana Volfová, ředitelka Lesní mateřské školy Včelka - Mgr. Drahomíra Chytilová – ředitelka ZŠ a MŠ VM Křižná 782 - Mgr. Antonín Liebel – ředitel MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižné ve VM - Mgr. Dana Miklová – ředitelka ZŠ VM Vyhlídka 380 - Mgr. Milada Šindlářová – ředitelka ZŠ Lešná

9 Řídící výbor MAP  Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání – Mgr. Jiří Pernický, ředitel SVČ Domeček, a Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.  Zástupce základních uměleckých škol – Bc. Lenka Šoborová, ředitelka ZUŠ Alfréda Radoka VM  Zástupce rodičů – Alena Střítezská, člen školské rady ZŠ Křižná  Zástupce MAS – Ing. Ondřej Neuman, manažer MAS Rožnovsko Role ŘV MAP:  Hlavní pracovní orgán – plánuje, tvoří a schvaluje MAP  Může vytvářet pracovní skupiny  Projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP  Zprostředkovává přenos informací, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023

10 Statut Řídícího výboru MAP  ustanovuje působnost ŘV MAP, složení, práva a povinnosti členů ŘV MAP i jeho zrušení či zánik  existence ŘV v rámci projektu MAP do 28. 2. 2018  v čele ŘV stojí předseda, který svolává a řídí jednání ŘV MAP  upravuje způsoby jednání a hlasování ŘV MAP  každý člen 1 hlas  Rozhodování nadpoloviční většinou přítomných – schválení statutu, jednacího řádu, volby předsedy a změn  Rozhodování prostou většinou – přítomných – ostatní záležitosti Jednací řád Řídícího výboru MAP

11 Zaměření MAP – povinná opatření  Opatření č. 1:Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze- kvalita  Opatření č. 2:Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Opatření č. 3:Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

12 Zaměření MAP – doporučená opatření  Opatření č. 4:Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Opatření č. 5:Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)  Opatření č. 6:Kariérové poradenství v základních školách

13 Zaměření MAP – průřezová a volitelná opatření  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

14 Budování znalostních kapacit Příklady možného zaměření vzdělávání:  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče;  inkluzivní vzdělávání;  spolupráce s rodinou;  kariérové poradenství;  manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení plánování a rozvoj lidských zdrojů. Nepodporované vzdělávání v rámci MAP:  Jazykové vzdělávání;  prezentační dovednosti;  IT kurzy a práce s digitálními technologiemi;  účetnictví.

15 Budování znalostních kapacit Vhodné formy:  Společné vzdělávání (kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty k porozumění problematiky);  sdílení zkušeností (workshopy, konference, peer-to-peer aktivity);  vzájemné informování (internetové stránky, zpravodaj, oběžník atd.);  stáže a hospitace (mezi různými institucemi formálního i neformálního vzdělávání)  kolegiální formy podpory (individuální i skupinové formy setkání s prvky mentoringu);  poradenství (využívání expertů, koučování, sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem i uvnitř škol)

16 Budování znalostních kapacit Návrhy na vzdělávání zasílat mailem projektovému manažerovi s definováním následujících bodů:  Cíl a předmět vzdělávání;  vazba na opatření MAP;  cílová skupina;  předpokládaný rozsah vzdělávání. Příklad návrhu: Náměty na budování znalostních kapacit Cíl/Předmět vzděláváníVazba na opatřeníCílová skupinaRozsahNáplň (forma)Rozpočet Nácvik sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Inkluze, vzdělávání Nositelé a klíčoví partneři MAP 8 hodborný seminář8000

17 Harmonogram dalšího postupu realizace  Realizační tým zpracovává výsledky dotazníkového šetření MŠMT a vlastního šetření v území ORP Valašské Meziříčí  Zpracované výsledky budou poté rozeslány členům ŘV MAP k případnému doplnění  ŘV navrhne pracovní skupiny pro jednotlivá zvolená opatření v čelem s gestorem z řad ŘV  ŘV navrhne priority pro zvolená opatření rozvoje vzdělávání - ŘV spolu s realizačním týmem nastaví strategický rámec priorit do roku 2023 – červen 2015 (září 2015)  ŘV stanoví návrhy vzdělávacích aktivit  Další jednání ŘV MAP

18 Kontakty Ing. Helena Dobešová projektový manažer Tel.: 727 844 588 E-mail: dobesova.mikroregion@gmail.comdobesova.mikroregion@gmail.com Mgr. Milan Hendrych odborný řešitel projektu Tel.: 739 454 346 E-mail: skola@zssafarikova.czskola@zssafarikova.cz


Stáhnout ppt "M ístní A kční P lán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google