Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana 1 První zasedání Řídícího výboru k projektu ZPRACOVNÍNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ORP ODRY 27. dubna 2016 Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana 1 První zasedání Řídícího výboru k projektu ZPRACOVNÍNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ORP ODRY 27. dubna 2016 Datum:"— Transkript prezentace:

1 Strana 1 První zasedání Řídícího výboru k projektu ZPRACOVNÍNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ORP ODRY 27. dubna 2016 Datum:

2 Strana 2 Program Zahájení zasedání řídícího výboru Představení programu zasedání Volba zapisovatele Schválení členů řídícího výboru (ŘV) Projednání a schválení Statutu a jednacího řádu ŘV Informování o projektu „Zpracování místního akčního plánu pro ORP Odry“ včetně činnosti ŘV a návrhu termínu 2. zasedání ŘV v červnu 2016 Diskuse Závěr

3 Strana 3 Základní informace o projektu Název projektu „Zpracování místního akčního plánu pro ORP Odry“ Nositel projektu Město Odry Předpokládaný harmonogram duben 2016 – květen 2017 Žádost o dotaci OP VVV, č. výzvy Výzva č. 02_15_005 Rozvoj systémů strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání - žádost je předmětem hodnocení

4 Strana 4 Realizační tým Hlavní projektový manažerMetodik Ing. Kamila AmbrožováIng. Marian Razima Projektový manažerExpert, lektor Ing. Jana BačováIng. Lenka Hupková Finanční manažerOdborní řešitelé Ing. Martina PaprskářováMgr. Radek Hendrych Bc. Pavlína Ambrosch Ing. Renata Šandová Mgr. Pavlína Strnadlová Mgr. Alena Buczková Administrativní týmOdborný tým

5 Strana 5 Odpovědnost realizačního týmu Administrativní tým odpovídá za: – koordinaci projektových aktivit – organizační a provozní stránku projektu – dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů – zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu Odborný tým odpovídá za: – věcné plnění aktivit projektu – tvorbu výsledků a výstupů projektu – aktivní práci s cílovou skupinou

6 Strana 6 Předmět projektu Předmětem projektu je tvorba MAP na základní úrovni, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče - předškolního vzdělávání - základního vzdělávání - zájmového a neformálního vzdělávání

7 Strana 7 Cíle projektu Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Odry, a to podporou spolupráce zřizovatelů škol, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při respektování místně specifických problémů a potřeb. Shrnutí : – nalezení funkčního způsobu spolupráce, – shoda na prioritách v oblasti vzdělávání, – sestavení akčního plánu.

8 Strana 8 Aktivity projektu V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: Akční plánování – Rozvoj partnerství – Dohoda o prioritách – Akční plánování – Budování znalostních kapacit Řízení MAP Řízení projektu Evaluace

9 Strana 9 Akční plánování – ROZVOJ PARTNERSTVÍ Cílem této podaktivity je sestavení řídícího výboru, který bude hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Výstup Řídící výbor, prezenční listiny a zápisy Harmonogram Vytvoření řídícího výboru 04 – 06/2016

10 Strana 10 Řídící výbor  Je hlavní pracovním orgánem partnerství MAP.  Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.  Může vytvářet další organizační prvky, např. pracovní skupiny, poradní tělesa při pracovních skupinách.  Má svého předsedu a postupy rozhodování.  Schvaluje Strategický rámec MAP.

11 Strana 11 Řídící výbor  Je tvořen klíčovými aktéry ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP: Povinní zástupci: zástupce realizátora projektu MAP, zástupce kraje, zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, výborní učitelé, zástupci družin, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci základních uměleckých škol, zástupci KAP, zástupce rodičů, lokální konzultant ASZ, zástupce ITI nebo IPRÚ, zástupce MAS Dobrovolní zástupci: zástupci mikroregionu na území MAP další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru

12 Strana 12 Řídící výbor  Struktura a konkrétní složení je předmětem dohody relevantních místních aktérů.  Partnerství bude respektovat princip zapojení veřejnosti, tzn., že tvorba MAP bude v souladu s komunitně řízeným plánováním. -informování formou elektronického zasílání informací -osobní informování na jednáních -přímé zapojení zástupců do pracovních skupin

13 Strana 13 Akční plánování – DOHODA O PRIORITÁCH Cílem této podaktivity je definování lokální vize vzdělávání na území ORP Odry. Zahrnuje dílčí aktivity (kroky) - Analýza - Strategický rámec do roku 2023

14 Strana 14 DOHODA O PRIORITÁCH - Analýza Provedení analýzy stávajících místních strategií, které mají vazbu k předškolnímu a základnímu vzdělávání, a následně budou z nich vyspecifikovány priority v oblasti rozvoje a nastaveny mechanizmy spolupráce. Výstup Schválená analytická část MAP včetně vymezení prioritních oblastí a SWOT analýza pro každou definovanou oblast. Harmonogram 04 – 08/2016

15 Strana 15 DOHODA O PRIORITÁCH – Strategický rámec Náplní aktivity je definování vize pro rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání, na níž se partneři shodnou. Realizace konzultačního procesu. Výstup Schválená strategická část MAP a strategický rámec MAP do roku 2023 v rozsahu cca 2 A4 ve struktuře: -Vize -Strategie ve strukturované tabulce s uvedením cíle, strategie a indikátorů Harmonogram 04 – 08/2016

16 Strana 16 Akční plánování – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ Cílem aktivity je podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni. V rámci akčního plánování proběhne sestavení akčního ročního plánu, konkrétních opatření, odpovědností, termínů a měřitelnosti.  Jednání řídícího výboru s cílem definování priorit, které je potřeba rozpracovat do akčního plánu na další rok, návrhy konkrétních aktivit.  Konzultace s partnery, zajištění sběru námětů pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce v daných prioritách pro příští rok.

17 Strana 17 Akční plánování – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ  Zapojení partnerů do rozhodování s cílem vytvořit návrh plánu akcí pro rozpracování priorit, samostatná jednání pro zapracování aktivit spolupráce.  Jednání řídícího výboru s cílem projednání návrhů aktivit (realizační tým připraví podklad na základě informací z partnerské platformy).  Jednání řídícího výboru s cílem projednání a schválení návrhů aktivit, akčního ročního plánu, konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost (SMART).  Informování partnerů o akčním plánu na příští rok stanoveném řídícím výborem.  Jednání řídícího výboru k rozhodnutí, jaké aktivity budou rozpracovány do formy logického rámce.

18 Strana 18 Akční plánování – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ Výstup  vydefinována a popsána neinvestiční opatření (aktivity škol a aktivity spolupráce)  finální podoba MAP pro území ORP Odry Harmonogram 01 – 04/ 2017

19 Strana 19 Akční plánování – BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT Vzdělávací aktivity pro členy realizačního týmu, partnery pro tvorbu MAP, cílové skupiny: -pedagogičtí pracovníci -vedoucí pracovníci škol a školských zařízení -pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže -zaměstnanci veřejné správy -děti a žáci -rodiče dětí a žáků

20 Strana 20 Akční plánování – BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT Výstup Prezenční listiny z jednotlivých vzdělávacích aktivit a hodnocení přínosu vzdělávacích aktivit. Harmonogram 05/2016 – 01/ 2017

21 Strana 21 FINÁLNÍ PODOBA MAP - Opatření MAP  Povinná opatření 1.PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE: dostupnost – inkluze – kvalita 2.ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVNÍ 3.INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

22 Strana 22 Opatření MAP  Doporučená opatření 1.ROZVOJ PODNIKAVOSTI A INICIATIVY DĚTÍ A ŽÁKŮ 2.ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ ( podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu, a matematiky) 3.KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

23 Strana 23 Opatření MAP  Průřezová a volitelná opatření MAP 1.ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 2.ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA 3.ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 4.ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 5.INVESTICE DO ROZVOJE KAPACIT ZÁKLADNÍCH ŠKOL 6.AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ SE ZDĚLÁVÁNÍM MIMO OP VVV, IROP

24 Strana 24 FINÁLNÍ PODOBA MAP - Struktura 1.Analytická část 2.Strategický rámec MAP 3.Opatření  Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy o Cíl opatření: čeho chceme dosáhnout v opatření Popis cíle o Popis kroků k naplnění cíle – 3 typy aktivit Aktivity jednotlivých škol Aktivity spolupráce Infrastruktura

25 Strana 25 FINÁLNÍ PODOBA MAP 1.Aktivity jednotlivých škol Aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů na úrovni škol – úvodní dotazník – šablony. 2.Aktivity spolupráce Aktivity spolupráce budou zaměřeny na plnění Opatření těmito způsoby: společné využití odborníka na podporu škol a vzdělávacích zařízení pro inkluzivní vzdělávání (např. školní psycholog), společné vzdělávání ředitelů a vedení škol sdílením zkušeností, vzájemné informování, ve vhodných případech společné vzdělávání vedení škol i dalších vzdělavatelů,

26 Strana 26 FINÁLNÍ PODOBA MAP Aktivity spolupráce společné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů,(pracovníků s dětmi a mládeží), vyhledávání, vzdělávání a podpora spolupráce místních vynikajících pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů jako budoucích mentorů a vzdělávacích lídrů a pro budování expertní základny v území, společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů, podpora kvality práce ředitele ze strany zřizovatele,

27 Strana 27 FINÁLNÍ PODOBA MAP Aktivity spolupráce spolupráce škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na podporu vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území, spolupráce škol, vzdělávacích zařízení a sociálních služeb v tématech identifikovaných v území. 3. Infrastruktura pro vzdělávání Popisuje, jaké investice do infrastruktury jsou potřeba a jak přispívá infrastruktura k naplnění cílů opatření.

28 Strana 28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Strana 1 První zasedání Řídícího výboru k projektu ZPRACOVNÍNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ORP ODRY 27. dubna 2016 Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google