Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování projektů ROP Jihovýchod Aktuální problematika 13. 6. 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování projektů ROP Jihovýchod Aktuální problematika 13. 6. 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Financování projektů ROP Jihovýchod Aktuální problematika 13. 6. 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Aktuality z činnosti ROP JV Seznámení: 1.Financování ROP JV 2.Převody na příjemce – Příspěvkovou organizaci 3.Porušení rozpočtové kázně o Nejčastější chyby o Odvody do rozpočtu Regionální rady 4.Výsledky ROP JV 5.Nové programové období 2014 -2020

3 1.Financování ROP JV Finanční toky Systém finančních toků probíhá takto: 1.MMR ČR uvolňuje prostředky do rozpočtu Regionální rady (na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace…) 2.Regionální rada uvolňuje prostředky příjemcům podpory (na základě Smlouvy o poskytnutí dotace a Žádostí o platby) 3.PCO – Národní fond MF převádí prostředky do rozpočtu kapitoly MMR ČR (na základě Souhrnných žádostí o platby ŘO) 4.EK zasílá platby na účet PCO-Národní fond MF (na základě certifikace výdajů a žádosti o platbu PCO)

4 Finanční toky ROP JV v ČR

5 § 28 odst. (12) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Smlouva o poskytnutí dotace 2. Převody na PO Regionální rada Jihomoravský kraj Příspěvková organizace

6 Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV Čl. III – Výše dotace Čl. IV – Platební podmínky o Dotace bude příjemci vyplácena na účet Jihomoravského kraje, jakožto zřizovatele příjemce. Poskytovatel zašle příjemci avízo o platbě. Převody na PO – smlouva o poskytnutí dotace Druh podporyVýše příspěvku v Kč % podíl na celkových způsobilých výdajích Příspěvek z EU (ERDF) 85,00 % Příspěvek z národních veř. zdrojů (SR, kraje, RR) 7,50% Vlastní spolufinancování 7,50 % Celkové způsobilé výdaje 100,00 %

7

8 Čl. VII Smlouvy o poskytnutí dotace Podezření na nesrovnalost Nesrovnalostí je jakékoliv porušení předpisů EU ne ČR, smlouvy, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty EU nebo ČR. Korekce Zjištění před proplacením dotace – finanční korekce (snížení způsobilých výdajů) ve výši 0-25 % dle pokynu COCOF č. 07/0037/03 Porušení rozpočtové kázně Zjištění před i po proplacení dotace – odvod za porušení a penále s ním spojené dle § 22 zákona 250/2000 Sb. 3. Nesrovnalosti, korekce a porušení rozpočtové kázně

9 Stav a počet hlášených nesrovnalostí: Nesrovnalosti – přehled a důvody Celkem153100% Nebyla potvrzena1711% Potvrzena - vydáno Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně 9160% Probíhá šetření4529%

10 Důvody z potvrzených nesrovnalostí: Zařazení nezpůsobilých výdajů do žádostí o platby (53 %) o Dosud neprovedená stavba, nedodaný majetek, materiál, služba a zařazena do ŽoP o Neschválené změny projektu o Méně práce zařazené do závěrečné ŽoP u více etapových projektů Pochybení u veřejných zakázek/výběrových řízení (44 %) o Dělení zakázek o Hodnotící kritéria – nejednoznačná definice o Předmět zakázky – nejednoznačná definice o Vícepráce – vždy problematické Podezření na trestní čin (2 %) a porušení veřejné podpory (1%) Nesrovnalosti - příčiny

11 Důsledky: odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši podle rozhodnutí poskytovatele (Regionální rady), zaplacení penále spojeného s tímto odvodem (1 promile z částky porušení) další vzniklý výdaj, který je neplánovaný, může být značně vysoký a zátěž na rozpočet ! Prevence: fungující kontrolní systém, konzultace při nejasnostech a odchylkách v projektu a včas vše řešit. Porušení rozpočtové kázně

12 Odvody do rozpočtu RR: Za porušení rozpočtové kázně podle vydaného Rozhodnutí…, Platebního výměru … PŘÍMO NA ÚČET RR Není-li porušení a jedná se o vrácení dotace, PŘES ZŘIZOVATELE, tj. JMK. Upozornění: Sledujte web RR jihovychod.cz – zveřejnění výše odvodu v % a za co se uděluje, vč. možnosti prominutí odvodu. Odvody do rozpočtu Regionální rady

13 4. Výsledky ROP JV ParametrEURCZK % alokace k CZK ALOKACE720 363 54718 090 318 276100,00 SCHVÁLENO VRR 572 276 57514 232 518 427 78,67 ZBÝVÁ VYHLÁSIT VE VÝZVÁCH84 861 4522 110 504 30211,67 PROPLACENO V ŽoP 383 418 7689 535 624 748 52,71 CERTIFIKOVÁNO 331 804 2318 251 971 214 45,62 pozn. Kurz EUR/CZK = 24,870 (květen 2012)

14

15 Časový harmonogram: konec roku 2012 – nastavení implementační struktury v ČR rok 2013 – finanční rámec EU, poté vyjednávání smlouvy o partnerství a jednotlivých OP polovina roku 2014 – počátek implementace nových OP konec 2015 – dojezd „starého“ programového období 5.Nové programové období 2014-2020

16 Implementační struktura 2014 – 2020: návrh MMR – neprojednáno

17 Hlavní důvody pro zachování ROP: silné týmy a znalostní zázemí v regionu, zkušenosti z realizace současného programovacího období na prvním místě potenciální či skutečný zákazník, tedy žadatel či příjemce dotací v regionu (osobní přístup, rychlá reakce, řízení změn, neexistence zprostředkujících subjektů), politika EU uvedená v 5. Kohezní zprávě - integrovaný a místně orientovaný přístup, zahraniční zkušenosti – převaha regionálních operačních programů, řešení všech regionálních témat v území (čili i těch, která dosud mají v gesci ministerstva), z čehož plyne požadovaná synergie projektů 1+1=3, většina ROP má již připraveny strategie čerpání strukturálních fondů pro příští programové období. Nové programové období 2014 - 2020

18 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakt: Ing. Tomáš Matejov Vedoucí oddělení správy rozpočtu a financování Tel. 532 193 554 matejov@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Financování projektů ROP Jihovýchod Aktuální problematika 13. 6. 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google