Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Audity projektů v roce 2014 Ing. Zdeněk Bogoč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Audity projektů v roce 2014 Ing. Zdeněk Bogoč."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Audity projektů v roce 2014 Ing. Zdeněk Bogoč

2 Audity projektů (operací) v roce 2014 - Východiska  Audity projektů – tzv. audity operací provádí Ministerstvo financí ČR – odbor Auditní orgán (dále jen „AO“).  Dle Nařízení RADY (ES) č. 1083/2006 je AO celostátní orgán veřejné moci funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu.  AO je odpovědný za ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému.

3 Audity projektů (operací) v roce 2014 - Východiska  Výsledky auditů operací se přímo promítají do Výroční kontrolní zprávy ROP Střední Morava, kterou zpracovává AO.  Pokud je chybovost věští než 2% dochází k pozastavení certifikace výdajů a je vůči ROP Střední Morava ze strany Evropské komise uplatněna plošná korekce.  Certifikace ROP Střední Morava je obnovena až po vyřešení plošné korekce programu.

4 Audity projektů (operací) v roce 2014 - Východiska  AO pro audit operací vybírá vždy projekty, jejichž žádosti o platbu byly certifikovány v předchozím kalendářním roce.  V roce 2014 bude auditováno celkem 43 operací v objemu 1,6 mld. Kč.  Audity operací budou probíhat od února do září 2014.  Výsledkem každého auditu operace bude Zpráva z auditu operace, v rámci které bude uveden popis případného zjištění a finančního vyjádření nezpůsobilých výdajů.

5 Zkušenosti z Auditů operací provedených v roce 2013  Celkem AO v roce 2013 provedl 42 auditů operací. Celkový objem auditovaných výdajů činil 912,0 mil. Kč. V případě 25 auditů se zjištěním činí peněžní vyjádření nezpůsobilých výdajů celkem 55,4 mil. Kč. Výše dotace dotčené auditem, která byla označena za nezpůsobilý výdaj, činí 41,1 mil. Kč.  Výrazný vliv na chybovost mají ale zjištění, které ÚRR rozporuje a které se týkají zejména:  diskriminační vymezení technických kvalifikačních předpokladů spočívajících ve vlastnictví obalovny nebo v uzavření smlouvy o dodání živičných směsí (dále jen „Obalovny“),  diskriminační vymezení hodnotícího kritéria „Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty plnění“ (dále jen „Smluvní pokuty“).

6 Rozporovaná/ relevantní zjištění Kategorizace zjištěníPopis zjištění Počet zjištění Výše nezpůsobi- lých výdajů (v tis. Kč) I. Zjištění ve vazbě na VZ, které ÚRR rozporuje (retroaktivita) aplikace později ustáleného právního výkladu obalovny 732 800,00 obrat jako kvalifikační předpoklad 11 879,02 aplikace pozdější právní normy smluvní pokuty jako hodnotící kritérium 42 406,64 Souhrn zjištění, které ÚRR rozporuje (retroaktivita): 37 085,66 (67%) II. Další zjištění, které ÚRR rozporuje jiný právní názor ÚRRporušení podmínky výzvy "pevné spojení s budovou nebo se stavbou"/plnění VZ členy sdružení 38 498,69 věcné nedostatky ve zjištění AO chyby v počtech, nezohlednění korekce dříve uplatněné ÚRR 21 274,30 Souhrn dalších zjištění, které ÚRR rozporuje: 9 772,99 (18%)

7 Rozporovaná/ relevantní zjištění Kategorizace zjištěníPopis zjištění Počet zjištění Výše nezpůsobi- lých výdajů (v tis. Kč) III. Zjištění, které ÚRR akceptuje (relevantní zjištění) pochybení ve veřejných zakázkách105 953,04 pochybení při posouzení způsobilosti výdajů nezpůsobilost výdajů (časové hledisko) 5345,50 nezpůsobilost nákladů na zaškolení 2123,50 další nezpůsobilé výdaje 8370,33 ostatní pochybení MNP, záměna technologií 21 719,30 Souhrn zjištění, které ÚRR nerozporuje: 8 511,67 (15%) Celkem 55 370,32 (100%)

8 Možnosti Řídícího orgánu ROP Střední Morava rozporovat zjištění z Auditů operací  Dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFT na programové období 2007– 2013:  nemá Řídící orgán ROP Střední Morava oprávnění rozporovat zjištění vyplývající z finálních zpráv z auditu operací,  ÚRR je povinen rozhodnout o porušení rozpočtové kázně a vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  Na základě rozboru veškerých legislativních povinností a zpracované právní analýzy k problematice nemožnosti rozporovat potvrzené nesrovnalosti, schválil VRR postup ÚRR (jakožto správce daně) při nesouhlasu se zjištěními AO identifikovanými auditem operace.

9  ÚRR jako správce daně přezkoumá zjištění auditu operace a v případě, že se neztotožní se závěry AO, rozhodne o uplatnění postupu Předběžného řízení ve věci zjištění identifikovaných auditem operace, v rámci kterého zašle ÚRR stanovisko s žádostí o věcné posouzení a doplnění argumentace AO ke stanovisku ÚRR.  Reakce AO ke stanovisku ÚRR – tj. věcné posouzení a argumentační vyjádření, bude sloužit k přijetí „Závěrů z Předběžného řízení ve věci zjištění identifikovaných auditem operace“. Možnosti Řídícího orgánu ROP Střední Morava rozporovat zjištění z Auditů operací

10 V praxi mohou nastat následující situace:  ÚRR se ztotožní s věcným posouzením a argumentačním vyjádřením AO a vydá Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně.  ÚRR se neztotožní s věcným posouzením a argumentačním vyjádřením AO, zahájí ÚRR daňovou kontrolu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Do doby vydání Zprávy o daňové kontroly nevydá Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně.  ÚRR se ztotožní s věcným posouzením a argumentačním vyjádřením AO pouze u části zjištění (zde vydá Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně) a u dalších zjištění se neztotožní s vyjádřením AO – u těchto zjištění zahájí daňovou kontrolu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Možnosti Řídícího orgánu ROP Střední Morava rozporovat zjištění z Auditů operací

11  Příjemce dotace může podat své vyjádření ke zjištěním v termínu stanoveném AO, a to před vydáním finální Zprávy z auditu operace. ÚRR žádá příjemce, aby tuto problematiku nepodceňovali.  Řídící orgán ROP Střední Morava nemůže vstupovat do zpráv z auditu operace, ani se k nim jakkoliv vyjadřovat – není zde účastníkem řízení.  ÚRR doporučuje příjemcům, aby v případě obdržení předběžné zprávy obsahující jakékoliv zjištění, kontaktovali svého pracovníka OKP či vedoucího oddělení OKP – zde ÚRR nabízí příjemcům pomoc s vypořádáním zjištění. Na tuto pomoc příjemcům je ze strany ÚRR kladen velký důraz. Doporučení a závěry

12  Řídící orgán ROP Střední Morava je povinen přijmout závěry z auditu operace (pokud nemá k dispozici nové skutečnosti mající vliv na dané zjištění – za nové skutečnosti ale AO nepovažuje jiný právní názor) a vydat Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, které znamená finanční korekci vůči příjemci.  Zjištění z auditu operace mají dopad na případné pozastavení certifikace ROP Střední Morava a v konečném důsledku mohou mít vliv na všechny další příjemce. Doporučení a závěry

13  AO případně zašle Řídícímu orgánu ROP Střední Morava Oznámení o podezření na nesrovnalost ve vztahu k neauditovaným žádostem o platbu.  Zjištění identifikované v rámci auditu operace tak může mít dopad také na další žádosti o platbu, které nebyly předmětem auditu operace. Nejčastěji jde o zjištění týkající se pochybení ve veřejné zakázce, která byla proplacena na základě více žádostí o platbu.  Řídící orgán ROP Střední Morava je povinen tuto nesrovnalost prověřit a v případě její opodstatněnosti vydat Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, které znamená další finanční korekci vůči příjemci. Upozornění

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Audity projektů v roce 2014 Ing. Zdeněk Bogoč."

Podobné prezentace


Reklamy Google