Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace a návratné finanční výpomoci zákon č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb. Ing. Jiří Lorenc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace a návratné finanční výpomoci zákon č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb. Ing. Jiří Lorenc."— Transkript prezentace:

1 Dotace a návratné finanční výpomoci zákon č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb. Ing. Jiří Lorenc

2 Cílem novely Sjednocení stávajících postupů ÚSC Vymezit náležitosti úkonů – Žádostí o poskytnutí dotace nebo NFV – Programů poskytování dotací nebo NFV – Veřejnoprávních smluv, na základě kterých peněžní prostředky poskytujeme – Vyúčtování a finančního vypořádání

3 Novela ovlivní: Poskytovatele Návod, jak nastavit proces poskytování dotací Upravit, jaký typ smlouvy pro poskytnutí použít Jistotu, co všechno by měla daná smlouva obsahovat Důraz na odpovědnosti při samotném poskytování veřejných prostředků vytváření srozumitelného a předvídatelného prostředí (zveřejnění programů, zdůvodnění nevyhovění žádosti) Návod na přiměřené a efektivní nastavení smluvních podmínek (odpovědnost poskytovatele za nastavení režimu) – stanovení méně významných pochybení PRK, paušální vyúčtování nákladů.

4 Žadatele Vyšší otevřenost a transparentnost procesu – zveřejnění dotačních programů, – zveřejnění smluv nad 50 tis. Kč – zdůvodněním neposkytnutých dotací a návratných finančních výpomocí Otevřenější rozhodování o poskytnutí veřejné podpory způsobuje vyšší míru jistoty pro příjemce jak ve vazbě podpory stávajících činností, tak i ve vztahu k případnému budoucímu rozvoji Občané obecně Lepší možnost kontroly nakládání s veřejnými prostředky Lepší přehled o podporovaných činnostech

5 Definice některých pojmů Poskytovatelem je Územní samosprávný celek, svazek obcí, Regionální rada regionu soudržnosti. Na jiné subjekty poskytující dotace či návratné finanční výpomoci se uvedená právní úprava nevztahuje. Dotací rozumíme peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele na stanovený účel

6 Návratnou finanční výpomocí rozumíme peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele s povinností vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě bezúročně na stanovený účel

7

8

9

10 Individuální dotace, návratné finanční výpomoci Poskytujeme na individuální účel stanovený žadatelem v žádosti Jsou převažujícím způsobem poskytování dotací obcí a menších měst (počet potencionálních žadatelů a objemu rozdělovaných prostředků - není účelné a efektivní poskytovat dotace na základě vyhlášeného programu). Může být žádáno v průběhu celého roku. Může být subjekt podporován na základě individuální žádosti opakovaně (každoročně). Individuální dotace a NFV nejsou řešeny na základě zveřejněného programu

11 Procesní postup při individuální dotaci a NFV Vypracování žádosti Schválení poskytovatelem Uzavření veřejnoprávní smlouvy + zveřejnění veřejnoprávní smlouvy při splnění testu výše dotace Vyúčtování dotace Finanční vypořádání dotace V případě neschválení – zdůvodnění nepřidělení a jeho neprodlené předání žadateli

12 Programové dotace, NFV Poskytovatel sám určí účel podpory tím, že vyhlásí program. Programem rozumíme vymezení souboru věcných, časových a finančních parametrů či podmínek podpory. Nejčastěji jde o podporu určité společenské oblasti (sport, kultura, sociální služby apod.) nebo podpora činnosti vymezeného okruhu žadatelů. Přínosem programové podpory je – Transparentnost (předem známé podmínky) – Rozsah možných žadatelů (na základě pravidle požádají i ti, kteří by individuální žádost nepodali), Nevýhodou je vyšší administrativní náročnost. O programové prostředky může požádat každý žadatel, který splní podmínky specifikované v programu.

13 Poskytovatel musí splnit podmínky, které novela zavádí: zpracovat program program zveřejnit na úřední desce umožňující dálkový přístup minimálně 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání program musí být zveřejněn nejméně 90 dnů, počátek této lhůty se shoduje s počátkem 30-ti denní lhůty pro zveřejnění programu. co nejsrozumitelněji a nejpřesněji stanovit kritéria pro hodnocení žádosti a podmínky pro poskytnutí finančních prostředků.

14 schválený a zveřejněný program musí splňovat minimálně náležitosti dle ust. § 10c odst. 2 – účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, – důvody podpory stanoveného účelu, – předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, – maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace, – okruh způsobilých žadatelů, – lhůtu pro podání žádosti, – kritéria pro hodnocení žádosti, – lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, – podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, – vzor žádosti, případně obsah jejích příloh. Další procesní postup poskytovatele je shodný s individuální dotací a návratnou finanční výpomocí.

15 Povinné náležitosti žádosti jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele požadovanou částku, účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, odůvodnění žádosti, je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci – osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, – osob s podílem v této právnické osobě – osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu seznam případných příloh žádosti, den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. Pokud žádost nebude obsahovat některé povinné náležitosti, není nutné žádost zamítnout případně vracet žadateli. Za dostatečné lze pokládat výzvu žadatele k doplnění chybějících nebo neúplných údajů.

16 Na dotaci, NFV není právní nárok není právní nárok, pokud není zvláštním právním předpisem upraveno jinak

17 Paušální náklady (výdaje) Příjemce nebude prokazovat jejich vynaložení Mohou být stanoveny: – Procentem ze skutečně vynaložených nákladů – Na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů (např. 300,- Kč na jednoho účastníka určité akce) – Jako pevná částka pokrývající veškeré náklady nebo jejich část Cílem je zjednodušit administrativní náročnost poskytované dotace jak z pohledu poskytovatele, tak i příjemce. Pro rozhodování o zapracování do smlouvy bude podstatná: – výše dotace (u nevýznamných částek je stanovení pevné částky paušálních nákladů smysluplným řešením), – míra rizika zneužití dotace – charakter činnosti a schopnosti příjemce dotace

18 Finanční vypořádání dotace, NFV Je povinnou součástí veřejnoprávní smlouvy. Toto ustanovení musí smlouva obsahovat i v případě, kdy není vyžadováno prokázání nákladů či výdajů

19 Porušení rozpočtové kázně Snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně – Použijeme na méně závažné povinnosti např. administrativního charakteru (nedodržení termínů, chyby v dokumentaci,…). – V principu jde o takové skutečnosti, které nejsou chybným použitím finančních prostředků. Zároveň je splněn účel, který je podporován. – Je nutné upravit snížení ve smlouvě – Může být realizován v podobě pevné částky procentní sazby procentního rozmezí – Pokud by nebylo upraveno, znamenalo by odvod ve výši 100% z poskytnutých prostředků a následně by bylo pravděpodobně doplněno prominutím odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně, což znamená:

20 Další úpravy v oblasti porušení rozpočtové kázně Odvody za porušení méně závažných pochybení, není-li smlouvou stanoveno jinak, se sčítají Odvod za porušení rozpočtové kázně u porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek je ve výši nejzávažnějšího porušení pravidel u stejné zakázky, pokud nestanoví smlouva jinak Odvod za porušení rozpočtové kázně nebude použit v případě, že celkově za danou dotaci nepřesáhne 1.000,- Kč Výzva poskytovatele dotace příjemci k provedení opatření k nápravě se uplatní u méně závažných pochybení, kde bychom podle smlouvy aplikovali nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, pokud je z povahy věci náprava možná (dle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.). V rozsahu příjemcem provedených nápravných opatření platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k vrácení dotace nebo její části se použije při nedodržení účelu dotace nebo podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, u kterých nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Dotace a návratné finanční výpomoci zákon č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb. Ing. Jiří Lorenc."

Podobné prezentace


Reklamy Google