Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. komentář dle semináře Mgr.Ludmila Němcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. komentář dle semináře Mgr.Ludmila Němcová."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. komentář dle semináře Mgr.Ludmila Němcová Kancelář SMO ČR Ministerstvo financí odbor Financování územních rozpočtů a programové financování duben 2015

2 Ministerstvo financí České republiky OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc (§ 10a až 10d) Změny rozpočtu (§ 16) Porušení rozpočtové kázně (§ 22) Hospodaření příspěvkové organizace (28) 2

3 Ministerstvo financí České republiky Dotace a návratná finanční výpomoc Účelem bylo sjednocení postupů, nikoliv zavádění zcela nových institutů 3

4 Definice pojmů (§ 10a odst. 1) –poskytovatel: ÚSC, městská část hlavního města Prahy, DSO nebo RRRS – je to vždy ona PO, nikoliv ZO nebo RO –dotace: peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu ÚSC, městské části hlavního města Prahy, DSO nebo RRRS právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b) je zcela na poskytovateli jakou formu poskytování zvolí, zda dotace programové nebo individuální nebo dar (u daru nese příjemce daňovou povinnost FO 15%/PO 19%) –návratná finanční výpomoc (NFV) peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu ÚSC, městské části hlavního města Prahy, DSO nebo RRRS, právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě (možná je i zápůjčka) 4

5 Ministerstvo financí České republiky Definice pojmů (§ 10a odst. 1) –finanční vypořádání dotace: přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele –finanční vypořádání NFV: přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele, –program pro poskytování dotací nebo NFV: souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu (viz rovněž definice v zákoně č. 218/2000 Sb.) 5

6 Ministerstvo financí České republiky Typy dotací a NFV (§10a) Dotace a NFV poskytované na účel: 1.určený poskytovatelem v programu (viz § 10c) – tzv. „programová“ dotace 2.určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace/NFV – tzv. „individuální“ dotace 3. stanovený zvláštním právním předpisem – musí být konkrétně stanoven způsob rozpisu přímo v zákoně – nyní splňuje pouze školský zákon a z. č. 306/1999 Sb. – jde o nárokovou dotaci !!! Na dotaci nebo NFV jinak není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 6

7 Ministerstvo financí České republiky Žádost o poskytnutí dotace / NFV Programovou a individuální dotaci nebo NFV lze poskytnout pouze na základě žádosti o její poskytnutí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. (pozn.: zřizovatel své PO neposkytuje NFV veřejnoprávní smlouvou) Dotace nebo NFV na účel stanovený zvláštním právním předpisem se poskytuje na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu a způsobem v něm stanoveným. 7

8 Ministerstvo financí České republiky Obsah žádosti o poskytnutí dotace / NFV Žádost obsahuje alespoň: identifikaci žadatele (u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a je-li podnikatelem IČ, pokud bylo přiděleno; u právnické osoby: název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a IČ, pokud bylo přiděleno) požadovanou částku účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít dobu, v níž má být dosaženo účelu, u NFV lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek 8

9 Ministerstvo financí České republiky Obsah žádosti o poskytnutí dotace / NFV odůvodnění žádosti je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení – u sportovních org. – osoby zastupující podle stanov + přiloží stanovy 2. osob s podílem v této právnické osobě – myšlen je „obchodní“ podíl dle § 31 ZOK (90/2012 Sb.) 3. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu – zase jde o „obchodní“ podíl, osoby se žadatelem v přímém obchodním vztahu seznam případných příloh žádosti den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc 9

10 Ministerstvo financí České republiky Informace o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace / NFV V případě nevyhovění žádosti sdělí poskytovatel bez zbytečného odkladu žadateli, že: -žádosti nebylo vyhověno a -důvod nevyhovění MF doporučuje použít § 154 správního řádu – obsah + odůvodnění, postupuje se dále podle části I, a části IV. Byť není poučení o odvolání, lze se proti sdělení odvolat, nicméně odvolací orgán bude posuzovat pouze formální – procesní stránku, nikoliv věcnou – tedy fakt neposkytnutí dotace. Pokud bylo vyhověno z části – vyhověno bylo a nemusí se sdělovat důvody krácení dotace. 10

11 Ministerstvo financí České republiky Smlouva o poskytnutí dotace / NFV - náležitosti smlouvy název, sídlo a IČ poskytovatele dotace nebo NFV, identifikaci žadatele (u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a je-li podnikatelem IČ, pokud bylo přiděleno; u právnické osoby: název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a IČ, pokud bylo přiděleno), číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo NFV, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo NFV poskytnuta; pokud jsou součástí dotace nebo NFV peněžní prostředky kryté ze SR, ze státního fondu nebo z NF, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny 11

12 Ministerstvo financí České republiky Smlouva o poskytnutí dotace / NFV - náležitosti smlouvy dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo u NFV lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit (přímo použité finanční prostředky) případně další podmínky související s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce povinen dodržet (nedají se vyjádřit výší prostředků např. povinnost publikace, dodržení lhůt atd.) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo NFV a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo NFV vráceny je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy 12

13 Ministerstvo financí České republiky Smlouva o poskytnutí dotace / NFV - nižší odvody za porušení rozp. kázně možnost z dalších podmínek souvisejících s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty vymezit podmínky, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Jde např. o již zmiňované nedodržení lhůt nebo povinnost publikace nižší odvod lze stanovit: -pevnou částkou -procentem z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně, nebo -procentním rozmezím z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně 13

14 Ministerstvo financí České republiky Smlouva o poskytnutí dotace / NFV - paušální výdaje Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány paušální částkou. Paušální výdaje nebo náklady se stanoví: procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů nebo nákladů, na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje nebo náklady nebo jejich část. 14

15 Ministerstvo financí České republiky Program pro poskytování dotací nebo NFV Povinnost poskytovatele zveřejnit program na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí (svazek obcí na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Nezveřejnění = správní delikt – pokuta až 1.000 000 Kč Podmínkou je, že ÚSC takový dotační program vůbec má. 15

16 Program pro poskytování dotací nebo NFV 16 Příklad: Pro podávání žádostí poskytovatel stanoví lhůtu od 1. 5. 2015 do 30. 5. 2015. Program bude zveřejněn 30 dnů před 1. 5. 2015, tedy 1. 4. 2015. Program bude zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů, tato doba začne běžet ode dne zveřejnění programu, tedy 1.4. 2015 a uplyne k 29.6. 2015. MINIMÁLNĚ 30 60 MINIMÁLNĚ 90 LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STANOVENÁ POSKYTOVATELEM 1.5.2015 1.4.2015 30.5.2015 29.6.2015 ZVEŘEJNĚNÍ …………………………………… 0

17 Ministerstvo financí České republiky Program pro poskytování dotací nebo NFV Program obsahuje alespoň: účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty důvody podpory stanoveného účelu předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu maximální výši dotace nebo NFV v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace okruh způsobilých žadatelů (např. jen se sídlem v ÚSC) lhůtu pro podání žádosti kritéria pro hodnocení žádosti (např. dotace v předchozích letech ano/ne) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti podmínky pro poskytnutí dotace nebo NFV vzor žádosti, případně obsah jejích příloh 17

18 Ministerstvo financí České republiky Dotační program – komentář LN Pokud byl schválen před účinností novely zákona č. 250/2000 Sb., může být doplněn o náležitosti § 10c odst. 2. Aktualizace dlouhodobého dotačního programu musí již odpovídat § 10c odst. 2 Pokud žádost nesplňuje podmínky, poskytovatel může, ale nemusí vyzvat k doplnění.

19 Ministerstvo financí České republiky Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo NFV Zveřejňuje se veřejnoprávní smlouva: -uzavřená od 1. 7. 2015, kterou je poskytována dotace nebo NFV nad 50 000 Kč, -uzavřená od 1. 7. 2015, kterou je poskytována dotace nebo NFV do 50 000,- Kč a dodatky k ní, pokud jimi byla poskytovaná dotace nebo NFV zvýšena nad 50 000,- Kč. 19

20 Ministerstvo financí České republiky Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo NFV Počátek a místo zveřejnění: -do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku -na úřední desce poskytovatele (svazek obcí na úředních deskách členských obcí) způsobem umožňujícím dálkový přístup (myšlena je jen elektronická deska, na pevné lze zveřejnit např. jen odkaz) Doba zveřejnění: -nejméně 3 roky ode dne zveřejnění Nezveřejnění = správní delikt Vyloučení ze zveřejnění: -informace podle zvláštního právního předpisu vyloučené ze zveřejnění, -údaje vyloučené ze zveřejnění přímo použitelným předpisem EU. 20

21 Ministerstvo financí České republiky Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo NFV Rozhoduje v režimu správního řádu : (pozor: od 1.1.2015 zpoplatnění návrhu na sporné řízení – do 20 000 Kč = 1000 Kč, nad 20 000 Kč = 5 % max. 1 mil. Kč – nepřipouští se osvobození od správního poplatku) -MF - v případě, že je smluvní stranou (poskytovatelem) kraj, svazek obcí, jehož členem je hl.m. Praha, nebo RRRS -Krajský úřad (v přenesené působnosti) - v případě, že je smluvní stranou (poskytovatelem) obec nebo svazek obcí, jehož členem není hl.m. Praha -Magistrát hl.m. Prahy (v přenesené působnosti) - v případě, že je smluvní stranou (poskytovatelem) městská část hl.m. Prahy Proti rozhodnutí nelze podat odvolání nebo rozklad. 21

22 Ministerstvo financí České republiky Změny rozpočtu (§ 16) Schválený rozpočet lze změnit z důvodu: -organizační změny -metodické změny -věcné změny Změna rozpočtu se provádí povinně rozpočtovým opatřením před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje jen: -při živelní nebo jiné pohromě -při plnění povinnosti z pravomocného rozhodnutí -při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo -pokud se jedná o prostředky poskytované prostřednictvím rozpočtu zřizovatele jeho PO 22

23 Ministerstvo financí České republiky Porušení rozpočtové kázně Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků poskytnutých jako dotace nebo NFV z rozpočtu ÚSC, městské části hl.m. Prahy, RRRS nebo svazku obcí. Neoprávněné použití peněžních prostředků: 1)„faktické“ použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem EU, veřejnoprávní smlouvou nebo zvl. právním předpisem. Porušení rozpočtové kázně vzniká: - dnem faktického použití (dotace ex ante) - dnem připsání peněžních prostředků na účet (dotace ex post) 23

24 Ministerstvo financí České republiky Porušení rozpočtové kázně 2)„nefinanční“ použití (právní fikce) - porušení povinnosti (podmínky), kterou nelze peněžně vyjádřit (u dotací poskytnutých ex-ante i ex-post) – např. dodržení lhůt. Porušení rozpočtové kázně vzniká: –dnem kdy došlo k porušení povinnosti - u dotací ex ante –dnem připsání peněžních prostředků na účet – u dotací ex-post 3) neprokáže-li příjemce použití poskytnutých prostředků Zadržení peněžních prostředků = porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředků ve stanoveném termínu (zadržení nastává následujícím dnem po uplynutí lhůty) 24

25 Ministerstvo financí České republiky Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně -u „faktického“ použití peněžních prostředků, neprokázání jejich použití a u zadržení = výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvody u téže dotace nebo NFV se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel, pokud veřejnoprávní smlouva nestanoví jinak. -u „nefinančního“ použití peněžních prostředků = výši poskytnutých peněžních prostředků, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva odvod nižší. Odvody za porušení méně závažných povinností se sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak. 25

26 Ministerstvo financí České republiky Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Neuloží se odvod, pokud jeho celková výše za všechna porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo NFV nepřesáhne 1000 Kč. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytování peněžních prostředků až do výše předpokládaného odvodu. Pokud bude uložen odvod, v rozhodnutí se uvede, že bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a neposkytnutými peněžními prostředky. Pokud odvod uložen nebude, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci. 26

27 Ministerstvo financí České republiky Porušení rozpočtové kázně Opatření k nápravě Domnívá-li se poskytovatel na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou podmínku, za níž byla dotace poskytnuta, u které je stanoven nižší odvod, a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě, písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě. Pokud příjemce provede opatření k nápravě, nedochází k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě není pro příjemce závazná. 27

28 Ministerstvo financí České republiky Porušení rozpočtové kázně Výzva k vrácení dotace Zjistí-li poskytovatel kontrolou, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu v jakém příjemce vrátil dotaci nebo její část, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce závazná. 28

29 Ministerstvo financí České republiky Porušení rozpočtové kázně - penále za prodlení s odvodem Výše penále = 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení s odvodem nejvýše do výše odvodu. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží. Počítání penále Obecně ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně [§ 22 odst. 2 úvodní ust., písm. a) a c) a odst. 3 ]. U dotací ex post („právní fikce“) § 22 odst. 2 písm. b) – porušení povinnosti, která souvisí s účelem na které byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem EU, veřejnoprávní smlouvou nebo zvl. právním předpisem ke kterému došlo před připsáním peněz na účet a které v den připsání peněz trvá - ode dne následujícího po dni, do kterého měl být podle platebního výměru uhrazen odvod. 29

30 Ministerstvo financí České republiky Příklad penále podle § 22 odst. 2 písm.b) e m 30 1.3.2014 15.10.2014 3.1.2015 4.1.2015 porušení povinnosti den připsání peněz na účet den PVO: splatnost den penále 1 promile denně den porušení povinnosti trvá

31 Ministerstvo financí České republiky Prominutí odvodu nebo penále Odvod nebo penále, nebo jejich část, může z důvodů hodných zvl. zřetele povolit orgán, který rozhodl o poskytnutí peněžních prostředků na písemnou žádost porušitele, a to stejným způsobem, jakým rozhodl o poskytnutí. 31

32 Ministerstvo financí České republiky Hospodaření příspěvkové organizace § 28 odst. 6 a 7 Úprava provedena z důvodu odstranění pochybností, kdy zřizovatel může své příspěvkové organizaci uložit odvod a kdy odvod ukládá vždy. V odst. 6 je upraveno fakultativní ukládání odvodu (záleží na zřizovateli zda jej uloží). Pokud zřizovatel odvod uloží a příspěvková organizace jej neprovede = porušení rozpočtové kázně podle odst. 7 písm. f). V odst. 7 je upravena povinnost uložit odvod za porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací. Odvod je zřizovatelem ukládán vždy. 32

33 Ministerstvo financí České republiky Komentář LN Nově upraven rezervní fond PO Řešeny účelově určené dary – prolomení zásady, že PO neposkytuje dary Jde o dary např. ve školství – zajištění obědů pro sociálně slabé Fond odměn Zakotveno vázání platových prostředků - zřizovatel nebo zákon Zákon nepředpokládá, že by ÚSC poskytoval dotace své PO, má jít vždy o příspěvek na provoz, investice – bez VPS, bez zveřejnění


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. komentář dle semináře Mgr.Ludmila Němcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google