Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský. KYBERŠIKANA SEXTING P Ř ÍB Ě H KYBERSTALKING WEBCAM TROLLING KYBERGROOMING HOAX A PHISHING HESLA ZÁV Ě R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský. KYBERŠIKANA SEXTING P Ř ÍB Ě H KYBERSTALKING WEBCAM TROLLING KYBERGROOMING HOAX A PHISHING HESLA ZÁV Ě R"— Transkript prezentace:

1 Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský

2 KYBERŠIKANA SEXTING P Ř ÍB Ě H KYBERSTALKING WEBCAM TROLLING KYBERGROOMING HOAX A PHISHING HESLA ZÁV Ě R http://www.businessnewsdaily.com/images/i/000/005/810/original/content.jpg?1398967779

3 Kyberšikana (v angli č tin ě : cyberbullying) je druhem šikany, který vy ž ívá k šikanování moderní technologie (sociální sít ě, blogy, textové zprávy atd.).

4  P ř íklady kyberšikany: N ě kdo vám neustále posílá nep ř íjemné textové zprávy, nato č í vás v nevhodné situaci a video nahraje a sdílí na sociální síti nebo ud ě lá o vás blog, na n ě m ž stále zve ř ej ň uje r ů zné nemilé v ě ci.  Mo ž nosti obrany: V p ř ípad ě posílání textových zpráv je dobré si osobu ihned všemi mo ž nými zp ů soby zablokovat ale hlavn ě je nutné sd ě lit situaci dosp ě lé osob ě, nebo ve vá ž né situaci policii.  Jak kybešikan ě p ř edejít: Je dobré nikoho neprovokovat a za č ít ji ř ešit hned v prvních náznacích (nevhodné chování druhé osoby k vám, vydírání, traumatizování - to vše a ješt ě pár dalších v ě cí m ůž e v budoucnu vést ke kyberšikan ě ).

5 Sexting je ší ř ením mediálních soubor ů se sexuálním obsahem za pomocí moderních technologii. M ůž e se jednat o ší ř ení pornografie (zvlášt ě d ě tské), vymáhaní fotek s intimním obsahem apod.

6  P ř íklad: N ě kdo po vás chce, abyste mu poslali svou nahou fotku, a vyhro ž uje vám pokud to neud ě láte.  Mo ž nosti obrany: Pokud n ě jakou fotku úto č níkovi pošlete, tak se naleznete v opravdu t ěž ké situaci. Takový p ř ípad je nutné ihned nahlásit na policii.  Jak sextingu p ř edejít: Jednoduše nic úto č níkovi neposílejte, jeliko ž na základ ě jediného odeslaného souboru od vás bude úto č ník vymáhat další soubory nej č ast ě ji vyhro ž ováním zve ř ejn ě ní p ř edchozích soubor ů. Také je dobré si úto č níka zablokovat a sd ě lit situaci dosp ě lé osob ě.

7 Amanda Todd November 27, 1996 – October 10, 2012 (wikipedie) P ř íb ě h: https://www.youtube.com/watch?v=qDIKB2_RpuYhttps://www.youtube.com/watch?v=qDIKB2_RpuY

8 Kyberstalkingem se ozna č uje nebezpe č né, dlouhodobé a opakované pronásledování ob ě ti a její obt ěž ování za pomocí moderních technologií.

9 Pachatel má s ob ě tí videohovor, ve kterém ovšem sdílí místo svého záznamu z webkamery video za které se vydává. Ve videu pachatel nemluví a do chatu píše ž e nem ůž e mluvit z neznámých d ů vod ů.

10 Grooming (Kybergrooming) je, kdy ž pachatel za pomocí moderních technologii navazuje kontakt s osobou ( č asto nezletilou), získává si její city a p ř átelství a nakonec ž ádá osobní sch ů zku, p ř i které pachatel ob ěť zneu ž ije ( č asto sexuáln ě, ale m ůž e i ob ěť zavra ž dit).

11  P ř íklad: N ě jaká osoba, kterou v reálu neznáte s vámi za pomocí internetu navazuje kontakt a nakonec i ž ádá o osobní sch ů zku.  Mo ž nosti obrany: Č asto sta č í si danou osobu zablokovat, nejlépe ani ž ádné slovo neodepisovat.  Jak groomingu p ř edejít: Nep ř idávejte si do kontakt ů osoby, které v ů bec neznáte a ani osoby, které znáte, ale nemáte stoprocentní jistotu, ž e jsou to ony.

12  ​​ Hoax je poplašnou zprávou.  P ř esn ě ji je hoax zprávou, která p ů sobí poplašn ě, nervózn ě, pot ř ebn ě a č asto vyzývá adresáta, aby zprávu rozeslal všem osobám, které má v kontaktech.  P ř íklad: Pozor!!! Č tení kní ž ek kazí zrak. A tak ihned p ř esta ň č íst a rozešli tuto zprávu všem lidem, které máš v kontaktech, aby bylo mén ě kni ž ních ob ě ti.  Mo ž nosti obrany: Zprávu vyho ď te (ta se m ůž e objevit i v doru č ených, jeliko ž se na ni mohl nachytat i n ě jaký váš známý).  ​ Phising je druhem internetového podvodu.  P ř esn ě ji je phishing podvodem dnešní doby. Zpráva m ůž e p ů sobit d ů v ě ryhodn ě, ale č asto obsahuje soubor nebo odkaz na stránku, která m ůž e zp ů sobit nep ř íjemné v ě ci.  P ř íklad: Milý u ž ivateli. Váš ú č et na Facebooku bude z neznámých d ů vodu do 12 hodin smazán. P ř ihlaste se tedy prosím pomocí odkazu www.ffacebok.com a zachra ň te si sv ů j ú č et. D ě kujeme  Mo ž nosti obrany: Zprávu ze spamu ihned vyho ď te.

13  Minimáln ě 8 znak ů  M ě lo by obsahovat velká písmena  M ě lo by obsahovat č íslice  Je dobré, aby obsahovalo zvláštní znaky (,. ! - ? / …)  Nem ě lo by být: p ř íjmením, jménem, datem narození, …

14 D ě kujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský. KYBERŠIKANA SEXTING P Ř ÍB Ě H KYBERSTALKING WEBCAM TROLLING KYBERGROOMING HOAX A PHISHING HESLA ZÁV Ě R"

Podobné prezentace


Reklamy Google