Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát ČŠI Masarykova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát ČŠI Masarykova."— Transkript prezentace:

1 Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát ČŠI Masarykova 28, 460 00 Liberec iva.kvizova@csicr.cz tel.: 485 234 420

2 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Působnost ČŠI – východiska Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny ve společnosti v 90. letech – prohlubování sociálních rozdílů, nevstřícnost některých sociálních vrstev ke vzdělávání, decentralizace a konkurence škol, mezinárodní srovnání (PISA aj.), nárůst ICT, nutnost komunikace v CJ po uvolnění hranic Evropy, nezbytnost celoživotního vzdělávání. Promítnutí vzdělávací politiky do strategických dokumentů – Vzdělávání pro 21. století (+Delorsovy pilíře), Lisabonské strategie, Národní lisabonský program, Zelená kniha, Bílá kniha, Evropský referenční rámec. srpen – září 2011 Iva Kvízová 2

3 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Působnost ČŠI Dodržování zákonnosti (princip legality) Ochrany žáků (rovný přístup, bezpečná a zdravá škola) Kvality výchovy a vzdělávání (identifikace úspěšných škol a postupů x výmaz z rejstříku, podpora rozvoje osobnosti žáků, bezpečná a zdravá škola, skupinám s SVP/nadaným, celková úspěšnost žáků Cílů vzdělávání (vazba na DZ 2007) srpen – září 2011 Iva Kvízová 3

4 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Hlavní cíle a úkoly (2009 – 2013) hodnocení + kontrola (SK, VSK) - dáno zákonem rozvíjet hodnocení vzdělávací soustavy (multikriteriální h. rozvíjet metody hodnocení (prohlídka, rozhovory, dotazník) otevřít ČŠI veřejnosti, komunikovat s partnery (dohoda s KÚLK) stanovení inspekčního cyklu (srovnání v čase) národní priority: CJ+ICT, ČG+MG, SG+PG) EU priority: rovnost, udržitelný rozvoj (zdraví, EVVO, sociálně - patologické jevy) Autoevaluace školy Podpora žáků se SVP srpen – září 2011 Iva Kvízová 4

5 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Průřezové cíle Zkvalitňování informačního a komunikačního systému Informace veřejnosti (VZ, TZ, IZ) Kvalita výstupů IČ (projekt Kvalita, tým kvality, hodnotící charakter, matematizace) Další vzdělávání (CJ, ICT, lektorský sbor) Mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko, Francie, Sasko,..) Mezinárodní výzkum (projekt EQAVET) Odpovídající materiální vybavení srpen – září 2011 Iva Kvízová 5

6 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Model inspekčního hodnocení v ČR EVALUAČNÍ – sleduje školu jako celek, škola je základním prvkem systému (též např. Skotsko, Anglie) x ADMINISTRATIVNĚ KONTROLNÍ – základním prvkem systému je učitel (např. Francie, Rakousko) Zdroje zjišťovaných skutečností při inspekčním hodnocení – tzv. INSPEKČNÍ TROJÚHELNÍK (PSANÉ – VIDĚNÉ – SLYŠENÉ) srpen – září 2011 Iva Kvízová 6

7 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Kritéria pro inspekční hodnocení Zveřejněná „Komentovaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu výsledků vzdělávání na www.csicr.cz Ke každému z 12 kritérií uvedeny znaky jeho splnění (CELKEM 67) a základní právní východiska Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání Systémovost hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy srpen – září 2011 Iva Kvízová 7

8 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Kritéria pro inspekční hodnocení: 1. Rovný přístup ke vzdělávání 2. Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) 3. Řízení školy 4. Personální podmínky 5. Materiální předpoklady 6. Finanční předpoklady 7. Efektivní organizace vzdělávání 8. Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí/žáků/studentů 9. Partnerství 10. Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí/žáků/ studentů 11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání dětí/žáků/studentů 12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy srpen – září 2011 Iva Kvízová 8

9 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekční škála (vychází z klasifikace rizik): Stav na výmaz z rejstříku Výskyt odstranitelných rizik určené lhůtě Požadovaný standard (odpovídá normě, formální chyby, rizika odstranitelná v průběhu inspekce) Příklad dobré praxe (regionální, nadregionální, mezinárodní úroveň) srpen – září 2011 Iva Kvízová 9

10 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekční zpráva IZ = výstup podle inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) na základě písemného pověření. IZ obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Zpracovaná kritéria zapojuje do struktury IZ (předmět, aktuální stav, hodnocení hlavních výsledků ve vztahu k ŠVP, hodnocení předpokladů, závěr). V závěru stanoveny lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. Obsah projednat s ředitelem školy, převzetí potvrdí podpisem. Připomínky k obsahu IZ může ředitel podat ČŠI do 14 dnů po převzetí. IZ s eventuelními připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. IZ je veřejná (web ČŠI) a 10 let je uložena ve škole a v inspektorátu ČŠI. srpen – září 2011 Iva Kvízová 10 6. června 2011 Iva Kvízová 10

11 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy (= východisko pro zpracování VZ a jeden z podkladů pro hodnocení ČŠI) Hodnocení školy/ŠZ provádí ČŠI (v IZ, TZ, VZ ČŠI) Hodnocení školy/ŠZ může provádět zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji/ČR provádí KÚLK/ MŠMT(zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v LK/ČR) srpen – září 2011 Iva Kvízová 11

12 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Vymezení základních pojmů pro hodnocení Efektivita Užitečnost (prospěšost, reálný potenciál zlepšení) Hospodárnost Účelnost srpen – září 2011 Iva Kvízová 12

13 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Vymezení základních pojmů pro hodnocení Efektivita – tzv. „tvrdý efekt“, lze vyjádřit číselnou hodnotou a transformovat do finančního efektu za období. Znamená „dělat správné věci“ ve smyslu volby průběhu (způsobu), kterou škola má Užitečnost – tzv. „měkké efekty“, sledujeme žádoucí zlepšení, jehož finanční vyjádření je obtížné, jsou nástrojem k dosažení tvrdých efektů. Hospodárnost – produkce maxima na výstupu při využití minima zdrojů: Jaké jsou nutné výdaje ve srovnání se skutečným rozpočtem, jak jsou využity všechny zdroje, jaké je skutečné vytížení PP? Účelnost – je cílů dosahováno za přiměřené náklady v potřebném čase, jsou správně vymezeny cílové skupiny podpory žáků podle jejich potřeb, jsou cíle ŠVP naplňovány v souladu s RVP a ŠZ? srpen – září 2011 Iva Kvízová 13

14 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Hodnocení účinnosti ve vzdělávání Jedná se o hodnocení průběhu (způsobu) vzdělávání podle kritéria žádoucího pro rozvoj osobnosti žáka, znamená „dělat věci správně“. Vždy je nutné rozlišit, co může škola sama ovlivnit, někdy je i snaha o udržení stejné míry rizika dobrým výsledkem. srpen – září 2011 Iva Kvízová 14

15 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Státní kontrola dodržov á n í š kolsk é ho z á kona a navazuj í c í ch pr á vn í ch předpisů, kter é se vztahuj í k poskytov á n í vzděl á v á n í a š kolských služeb vykon á van á podle § 174 odst. 2 p í sm. d) z á kona 561/2004Sb Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu. K právu kontrolních orgánů patří mj. požadavek dodržování lhůt, poskytování pravdivých a úplných informací, v odůvodněných případech zajišťování dokladů, ukládání pořádkových pokut. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší. O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. srpen – září 2011 Iva Kvízová 15 6. června 2011 Iva Kvízová 14

16 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Veřejnosprávní kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Posuzuje se soulad finančních a majetkových operací s právními předpisy a dosažení optimálního stavu mezi hospodárností, účelností a efektivností Hospodárnost – co nejnižší náklady Efektivnost – co nejvyšší kvalita Účelnost – optimální míra dosažení cílů srpen – září 2011 Iva Kvízová 16

17 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Plán hlavních úkolů (PHÚ) Inspekční činnost se vykonává na základě PHÚ pro příslušný školní rok, Návrh PHÚ předkládá ústřední školní inspektor ministru školství ke schválení PHÚ na šk. r. 2011/2012 byl v červenci zveřejněn na webu ČŠI (www.csicr.cz v odkazu DOKUMENTY) a je tak dispozici především školám a školským zařízením, jejich zřizovatelům i veřejnostiwww.csicr.cz srpen – září 2011 Iva Kvízová 17

18 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce v mateřských školách (PHÚ č. 1) 1.Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP PV. Podpora zavádění standardů PV v MŠ. T školních systémů vlastního hodnocení; podpora řízení a rozvoje vlastního hodnocení v MŠ. TI celkových školních a skupinových výsledků PV v návaznosti na přípravu dětí pro povinnou školní docházku (školní zralost). TI podpory výchovy ke zdraví v MŠ. TI skupinové a individuální podpory dětem se sociálním znevýhodněním v MŠ a v přípravných třídách ZŠ. srpen – září 2011 Iva Kvízová 18

19 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce v mateřských školách (PHÚ č. 1) 2. Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP PV s právními předpisy a s RVP PV a jeho naplnění v praxi ve vybraných oblastech RVP. Tematická inspekce podpory informační gramotnosti v předškolním vzdělávání. Tematická inspekce podpory vzdělávání cizích jazyků v předškolním vzdělávání. Tematická inspekce podpory výchovy k lidským právům a k toleranci v MŠ. Tematická inspekce podpory vzdělávání cizinců v MŠ. srpen – září 2011 Iva Kvízová 19

20 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce v základních školách (PHÚ č. 2) 1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP ZV. Podpora zavádění standardů v 5. a 9. ročnících ZŠ. Podpora projektu ESF „EU peníze školám“. Tematická inspekce školních systémů vlastního hodnocení v ZŠ. Podpora řízení a rozvoje vlastního hodnocení v ZŠ. Tematická inspekce podpory adaptace žáků v přípravných třídách a v 1. ročníku ZŠ, efektivnost skupinové a individuální podpory žákům se sociálním znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. Tematická inspekce podpory bezplatné přípravy začlenění žáků – cizinců. srpen – září 2011 Iva Kvízová 20

21 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce v základních školách (PHÚ č. 2) 2.Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP ZV s právními předpisy a RVP ZV a jeho naplnění v praxi ve vybraných oblastech RVP. Tematická inspekce podpory výchovy ke zdraví v ZŠ; hodnocení opatření prevence šikany na 2. stupni ZŠ. Tematická inspekce podpory informační gramotnosti v základním vzdělávání. Tematická inspekce podpory výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Tematická inspekce podpory výchovy k lidským právům a k toleranci na ZŠ. srpen – září 2011 Iva Kvízová 21

22 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce v základních školách (PHÚ č. 2) 3. Národní šetření podle § 171 odst. 2 školského zákona: Zjišťování a hodnocení výsledků žáků ve vybraných předmětech, zejména v 5. a 9. třídách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií (podpora zavedení standardů v ZV). 4. Hodnocení ŠVP a jeho naplňování v praxi ve vybraných školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny a školní kluby). srpen – září 2011 Iva Kvízová 22

23 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce ve středních školách (PHÚ č. 3)) 1.Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP ve SOV. Podpora řízení a rozvoje vlastního hodnocení SŠ. Následná inspekce ve středních školách s rizikem neúspěšnosti ve společné části MZ. Tematická inspekce podpory inkluzivního vzdělávání ve středních školách. Tematická inspekce opatření přijatých školami k zajištění BOZ v praktickém vyučování. Tematická inspekce školních systémů prevence (šikany a zneužívání návykových látek) ve středním vzdělávání. srpen – září 2011 Iva Kvízová 23

24 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce ve středních školách (PHÚ č. 3) Tematická inspekce vzdělávání žáků-cizinců. Tematická inspekce úspěšnosti žáků 1. ročníků středního vzdělávání ve vybraných předmětech; adaptace žáků ve středním vzdělávání zajištění výchovného poradenství a spolupráce s rodinami žáků. Tematická inspekce školních systémů vlastního hodnocení a prevence neúspěšnosti u rizikových skupin (boj proti absenci). Podpora řízení a rozvoji vlastního hodnocení SŠ. srpen – září 2011 Iva Kvízová 24

25 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce ve středních školách (PHÚ č. 3) 2. Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP OV s právními předpisy a příslušnými RVP OV ve vybraných oblastech. Tematická inspekce podmínek a výsledků přijímaní žáků ke studiu ve středním vzdělávání. Tematická inspekce podpory informační gramotnosti ve středním vzdělávání. Tematická inspekce podpory výuky cizích jazyků ve středním vzdělávání. Tematická inspekce zkoušek k ukončování studia ve středním vzdělávání, následná inspekce opatření přijatých školami ke zvýšení úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek. srpen – září 2011 Iva Kvízová 25

26 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce ve vyšších odborných školách (PHÚ č. 4) Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání ve vyšších odborných školách. Tematická inspekce zkoušek k ukončování studia ve VOŠ, úspěšnost studentů ve vzdělávacích programech VOŠ. Tematická inspekce podpory informační gramotnosti na VOŠ. Tematická inspekce podpory vzdělávání v cizích jazycích na VOŠ. Tematická inspekce školních systémů hodnocení, spolupráce s hospodářskými partnery a vysokými školami. srpen – září 2011 Iva Kvízová 26

27 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Inspekce ve speciálních školách (PHÚ č. 5) Inspekce správnosti zařazení žáků do vzdělávacího programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách. Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP (RVP ZV s dodatkem pro žáky s LMP, RVP ZŠS) a jeho naplňování ve vybraných oblastech RVP v základních speciálních školách. Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP a jeho naplňování ve vybraných oblastech RVP ve středních speciálních školách pro zrakově postižené, sluchově postižené a tělesně postižené. Tematická inspekce školních systémů vlastního hodnocení, zajištění správné diagnostiky a výchovného poradenství; spolupráce s rodinami žáků. srpen – září 2011 Iva Kvízová 27

28 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Výkon další inspekční činnosti (PHÚ č. 6) Inspekční činnost zaměřená na dodržování školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání Vedení evidence školních úrazů, záznamy o úrazech a jejich aktualizace. Kontrola škol a školských zařízení podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona. Kontrola správnosti statistického výkaznictví a vedení školních matrik. Kontrola povinných ukazatelů činnosti škol a školských zařízení podle vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů (zaměření na novely). srpen – září 2011 Iva Kvízová 28

29 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Výkon další inspekční činnosti (PHÚ č. 6) Státní kontrola k zajištění dodržování školského zákona, souvisejících a prováděcích právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Státní kontrola dodržování právních předpisů školního stravování (opatření proti obezitě u dětí a žáků ve školním stravování). Tematická inspekce školních preventivních systémů, podmínek BOZ a opatření přijatých vedením školy k minimalizaci rizik školních úrazů. Tematická inspekce školních řádů. srpen – září 2011 Iva Kvízová 29

30 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Veřejnosprávní kontrola (PHÚ č. 7) Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením. Roční veřejnosprávní kontrola ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (hospodaření s majetkem státu). Veřejnosprávní kontrola vybraných škol a školských zařízení. Inspekce rozvojových programů MŠMT vyhlašovaných v souladu s § 171 školského zákona. srpen – září 2011 Iva Kvízová 30

31 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Výkon další inspekční činnosti (PHÚ č. 8) Inspekce na základě podnětů Inspekce na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti ČŠI. Inspekce jazykových zkoušek z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu cizince. Inspekce pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu na žádost. Účast v konkurzních komisích pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele školy nebo školského zařízení. srpen – září 2011 Iva Kvízová 31

32 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Mezinárodní aktivity ČŠI (PHÚ č. 9) Zajištění mezinárodních šetření PISA, TIMSS, PIRLS. Zajištění národního referenčního bodu EQAVET.CZ. Spolupráce s OECD. Spolupráce v projektech SICI (technická podpora www SICI). srpen – září 2011 Iva Kvízová 32

33 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Rozvoj národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice: NIQES (PHÚ č. 10) Rozvoj systému inspekčního hodnocení v počátečním vzdělávání. Rozvoj metodologie pro identifikaci úspěšně fungujících škol. Podpora rozvoje školních vzdělávacích programů v praxi škol. Vývoj a ověřování národních šetření pro zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách ZŠ. srpen – září 2011 Iva Kvízová 33

34 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Zkrácené názvy právních norem, vždy v platném znění 1. Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 2. Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 5. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 6. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) 7. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 8. Úmluva o právech dítěte, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., 9. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 10. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 11. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti DZ, VZ a vlastního hodnocení školy 12. Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI 13. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 14. Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 15. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků 16. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 17. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 18. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 19. Vyhláška č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení 20. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání v SŠ maturitní zkouškou 21. www.csicr.cz srpen – září 2011 Iva Kvízová 34

35 Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Děkuji za pozornost, přeji klid na práci a úspěšný, co nejméně hektický nový školní rok. Iva Kvízová


Stáhnout ppt "Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů Činnost ČŠI ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát ČŠI Masarykova."

Podobné prezentace


Reklamy Google