Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP SO ORP KUTNÁ HORA 15. června 2016 ZŠ Kácov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP SO ORP KUTNÁ HORA 15. června 2016 ZŠ Kácov."— Transkript prezentace:

1 2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP SO ORP KUTNÁ HORA 15. června 2016 ZŠ Kácov

2 PROGRAM: 1.Zahájení 2.Představení programu 3.Informace k průběhu realizace projektu 4.Analytická část MAP 5.SWOT analýza 6.Dohoda o prioritách – Strategický rámec, investice 7.Časový harmonogram na 3 měsíce 8.Závěr, dotazy, diskuze

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE 1.USKUTEČNĚNÉ AKCE/AKTIVITY - beseda k inkluzi s EDUin, školení k šablonám, školení k MS 2014+, zpracování výstupů z dotazníků, práce na analýze + demografickém vývoji 2. PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY -zjišťování investičních priorit, práce na Strategickém rámci 3. PRACOVNÍ SKUPINY - MŠ, ZŠ

4 ANALYTICKÁ ČÁST MAP Mgr. Vít Holub

5 Analytická část PODKLAD PRO VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ KROKY PŘI REALIZACI MAP SOUČÁSTÍ JE: ROZBOR VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA MŠ A ZŠ SHRNUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH POTŘEB A PLÁNŮ A VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ (VČETNĚ ANALÝZY SWOT3) REŠERŠE DOSTUPNÝCH RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

6 Shrnutí dotazníků – MŠ Pořadí podle potřeb školPrůměrné hodnocení aktuálního stavu SO ORPkrajČRSO ORPkrajČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání4432,532,502,51 Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti5542,642,622,63 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti3352,40 2,41 Podpora kompet. k iniciativě a kreativitě dětí6662,742,892,90 Podpora polytechnického vzdělávání2222,292,242,25 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení111

7 Shrnutí dotazníků – MŠ Personální a prostorové kapacity Materiální zázemí Finance Zpětná vazba ze strany rodičů Dovzdělávání pedagogů Osobnostní rozvoj žáka Systémová podpora

8 Shrnutí dotazníků – ZŠ Pořadí podle potřeb školPrům. hodnocení aktuálního stavu SO ORPkrajČRSO ORPkrajČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání4442,672,592,58 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti2222,612,502,48 Podpora rozvoje matematické gramotnosti3332,482,352,33 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků6662,512,372,33 Podpora polytechnického vzdělávání5552,382,162,19 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení111

9 Shrnutí dotazníků – ZŠ Materiální zázemí, stav budov Personální kapacity Finance Mezilidské vztahy ve škole Rozvoj mimoškolních aktivit Zpětná vazba ze strany rodičů i žáků (obce, kraje, zájmové organizace,firmy…) Systémová podpora

10 Problémové oblasti kvalitní a dostupné zázemí pro každého žáka erudovaný pedagogický sbor s chutí a možností dalšího profesního růstu partnerství napříč vertikálními i horizontálními vztahy dlouhodobá vize systémová podpora

11 Demografická analýza demografický vývoj jednotlivých obcí SO ORP Kutná Hora analyzována data týkající se počtu obyvatel a počtu narozených dětí a to za každý rok v rámci intervalu 1991 až 2015 (výjimky… odtržení od jiné obce, které se na počátku devadesátých let stále ještě dělo.) data promítnuta do přehledného grafu... každá obec dva grafy v případě počtu obyvatel došlo v grafu k vytvoření spojnice trendu, která naznačuje s určitou, pro každou jednotlivou spojnici stanovenou, spolehlivostí budoucí trend vývoje počtu obyvatel v dané obci (přesah je stanoven do roku 2020) jako další krok došlo k rozboru každé obce a jejímu zařazení do jedné ze tří vytvořených kategorií:

12

13

14 SWOT ANALÝZA Univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace, konkrétního záměru či situace.

15 SWOT-3 ANALÝZA MAP: 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (MŠ) 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (ZŠ) 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (ZŠ) KAP: 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (MŠ, ZŠ) 2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (oblast vědy, technologií, inženýringu, matematiky) (MŠ, ZŠ) 3. Kariérové poradenství na základních školách (ZŠ)

16 DOHODA O PRIORITÁCH Obsahuje neinvestiční i investiční priority/potřeby Neinvestiční – vychází z analytické části MAP a aktuálních potřeb škol Investiční – vychází z dotazníkového šetření a aktuálních potřeb škol (karta projektových záměrů) Schvaluje ŘV (červen 2016)

17 INVESTIČNÍ PRIORITY seznam projektových záměrů pro výzvy ve SC (specifickém cíli) 2.4 IROP (očekávané zveřejnění 08/2016) každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP (nutný soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP) každý projektový záměr musí mít vazbu na klíčové kompetence IROP (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi, bezbariérovost, rozšiřování kmenových tříd) aktualizace 1x za 6 měsíců přehled investic (tabulka, nekompletní) aktuální verze k 30.6.2016 (součást Dohody o prioritách)

18 DOHODA O PRIORITÁCH 2. Podklad pro tvorbu STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP Společná vize, priority, cíle a indikátory určující další rozvoj vzdělávací soustavy a investic ( do roku 2023) Schvaluje ŘV (září 2016)

19 Priorita Definujte, v jakých oblastech bude změna realizována. Priority řešení by měly vycházet z analýzy stavu a potřeb aktérů v územích, měly by být v souladu s Vizí. Cíl a popis cíle Konkretizujte změny v jednotlivých oblastech řešení do cílů, které budou naplňovány v MAP. Cíle by měly být formulovány v souladu s pravidlem SMART (specifický, měřitelný, ambiciózní, realistický a termínově orientovaný). Uveďte číslo a název cíle. Uveďte stručný popis cíle a jeho odůvodnění – proč je třeba změny dosáhnout. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Uveďte opatření MAP, ke kterému se níže uvedený cíl vztahuje. Některá opatření definovaná v Postupech MAP jsou průřezová a mohou se nějakým způsobem vztahovat ke všem cílům, jiná jsou specifická a mohou mít vztah jen k jednomu cíli. Jde ale o to doložit, kde a jak se aktéři shodli, že se povinnými a volitelnými opatřeními dle Postupů budou zabývat a v jaké míře, a aby byla zřetelná vazba. Pokud jste v rámci analýzy potřeb v území identifikovali některá z doporučených nebo průřezových a volitelných opatření MAP, uvádějte je ve struktuře: 1.Povinné opatření (téma) MAP (vždy jedno povinné opatření/téma) – jak je v daných cílech provázáno (průřezově nebo specificky, konkrétně, silně nebo slabě, dle identifikace problémů aktéry 2.Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP (obdobně) Indikátory Indikátor je nástrojem pro měření dosažené změny, resp. naplnění cíle. Uvádějte obecně, nekvantifikujte. Příklad: počet podpořených osob, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet společně realizovaných projektů, počet absolvovaných seminářů Strategický rámec MAP pro ORP/území…………………… Vize Uveďte obecně, jakého stavu v budoucnu chcete dosáhnout. Popis zapojení aktérů Vyjasněte popis dosavadního zapojení aktérů a cílových skupin a odkaz na podrobný postup na www nebo SD MAP. Popis priorit a cílů

20 CO NÁS ČEKÁ 20.6. Setkání starostů ve Zbraslavicích 23.6. Seminář ASZ, MŠMT, NS MAS Neformální vzdělávání a MAP 29.6. Exkurze do MŠ Kollárova v Českém Brodě 30.6. Schůzka s ASZ ohledně metodické podpory Do 30.6. schválená Dohoda o prioritách Červenec-srpen: finalizace analytické části Červenec-září: práce na Strategickém rámci Srpen – diskuse nad Strategickým rámcem (PS)

21 CO NÁS ČEKÁ 3. Setkání ŘV – 7.9. nebo 14.9. Zruč? Hlavním tématem: Strategický rámec

22 7. ZÁVĚR, DOTAZY, DISKUZE


Stáhnout ppt "2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP SO ORP KUTNÁ HORA 15. června 2016 ZŠ Kácov."

Podobné prezentace


Reklamy Google