Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výnosy a náklady v pojetí IAS/IFRS a IFRS for SME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výnosy a náklady v pojetí IAS/IFRS a IFRS for SME."— Transkript prezentace:

1 Výnosy a náklady v pojetí IAS/IFRS a IFRS for SME

2 Ustanovení týkající se výnosů: Koncepční rámec IAS IAS 18 – Výnosy IAS 11 – Stavební smlouvy A další standardy ve specifických případech: IAS 17 – Leasingy, IAS 24 – Spřízněné strany, IAS 32 a 39 Finanční nástroje ……. IFRS for SME – Oddíl 23

3 Definice výnosů a význam standardu IAS 18 IAS 18 se zabývá jednou částí českého výrazu Výnosy a to Revenues – neboli tržbami. Revenues = jsou takové výnosy: a) Jsou výsledkem výdělečného procesu společnosti b) Vyplývají z hlavní činnosti podniku a c) Vykazují se hrubé (nekompenzují se).

4 Dle KR mají být uznány Revenues pokud: a) Je pravděpodobné, že budoucí ekonomický přínos poplyne do podniku, b) Tento přínos je spolehlivě měřitelný. Na rozdíl od ČR – IAS/IFRS chtějí správně zobrazit skutečnost, proto dbají na to, aby byly tržby uznány v pravém okamžiku a ve správné výši. IAS/IFRS nejsou spjaty s daněmi, proto nedbají na celkové výši vykázaných tržeb.

5 Kritéria uznání pro Revenues Dle IAS 18 se mají tržby z různých činností vykazovat zvlášť – Př:…. Proto IAS 18 obsahuje samostatná kritéria pro tři nejdůležitější oblasti: a) Vykazování tržeb z prodeje zboží, b) Vykazování tržeb z prodeje služeb, c) Účtování úroků, autorských honorářů a dividend.

6 Uznání tržeb z prodeje zboží 1) společnost převedla podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví na kupujícího, 2) společnost si nezachovala angažovanost, ani kontrolu nad zbožím, 3) výše tržeb je měřitelná, 4) je P, že ek. užitky poplynou do spol., 5) prodejní N jsou spolehlivě měřitelné.

7 Uznání tržeb z poskytování služeb 1) Částka tržeb je spolehlivě měřitelná, 2) Je P, že ek. užitky poplynou společ., 3) Stupeň dokončení transakce k datu rozvahy je spolehlivě měřitelný, 4) N vynaložené v souvislosti s transakcí a N na dokončení jsou spolehlivě měřitelné.

8 společnost musí mít efektivní systém rozpočtů a vnitropodnikové účetnictví… způsoby vykazování výnosů, které jsou založeny na stupni dokončení = IAS 11 Stavební smlouvy, v počátečních stádiích, pokud nelze odhadnout výstup z transakce = výnosy ve výši vynaložených nákladů, pokud se služba skládá z neurčitého počtu činností za určitou dobu = vykazování tržeb na lineární bázi.

9 Vykazování úroků, autorských honorářů a dividend 1) je P, že ek. užitky poplynou do spol., 2) částku výnosů lze spolehlivě měřit. Metody vykazování těchto výnosů: - u úroků: na poměrné časové bázi, která bere v úvahu efektivní výnos daného A, - u aut. honor.: na akruální bázi, - u dividend: při vzniku práva na přijetí platby.

10 Opakování úročení Úročení v rámci 1. období = např. krátkodobé směnky = lineární úrok, Úročení ve více účetních obdobích = diskontace na současnou hodnotu a vznik nelineárního úroku, může vzniknout diskont nebo prémie, které jsou následně amortizovány.

11 Vykazování tržeb z prodeje zboží Veškeré možné situace důležité pro vykazování výnosů z prodeje zboží lze rozdělit do 3 skupin: a) Vykazování tržeb v okamžiku prodeje (dodávky zboží) b) Vykazování tržeb před dodávkou c) Vykazování tržeb po dodávce

12 Vykazování tržeb v okamžiku dodávky Když jsou splněna všechna kritéria a byla zaslána faktura, Pokud byla zaslána faktura a kritéria splněna nejsou, částku výnosů časově rozlišit až do okamžiku splnění všech podmínek pro vykázání tržeb. Ve většině případů jsou všechny podmínky splněny při dodávce. Specifické případy řeší standard – např:

13 Prodeje, kdy existuje dohoda o zpětném odkupu - dle IAS 18 nemá být výnos vykázán, Prodeje, u nichž existuje právo na vrácení zboží - riziko vrácení zboží nevýznamné = vykázat tržbu okamžitě, - Jde o častější jev = tvořit rezervu na refundance podle IAS 37 - Pokud jde o součást prodeje, speciální řešení:

14 Vykazování tržeb před prodejem Připadá v úvahu u dlouhodobých zakázek Např. ve stavebním průmyslu, ale i při vykazování tržeb softwarových firem při tvorbě sowtwaru dlouhodobé povahy apod., V zahraničí užívány dvě metody vykazování výnosů: a) Metoda procenta dokončení b) Metoda nulového zisku

15 Metoda procenta dokončení Používá se, pokud lze výsledek zakázky spolehlivě odhadnout. Tato metoda uznává výnosy, náklady a tedy i zisky postupně již v průběhu zakázky Výnosy se vztahují k nákladům smlouvy, NIKOLI K INKASU FAKTUR NEBO ZÁLOH. Procento dokončení lze určit několika způsoby:

16 a) Podle poměru vynaložených nákladů za dosud vykonanou práci k odhadnutým celkovým nákladům (Cost to Cost), b) Podle zjištění stavu vykonané práce, c) Podle dokončení fyzické části práce uvedené ve smlouvě. Pokud je pravděpodobné, že celkové N převýší celkové V ze smlouvy, očekávaná ztráta se má vykázat jako náklad okamžitě (po zjištění).

17 Metoda nulového zisku Používá se, pokud výsledek zakázky nelze spolehlivě odhadnout. Výnos je uznán pouze ve výši vynaložených nákladů na smlouvu, u nichž je pravděpodobná návratnost. Náklady smlouvy jsou znány jako náklady v období vzniku. Dále – viz příklady 7.A a 7.B

18 Vykazování tržeb po dodávce Jedná se o PRODEJE NA SPLÁTKY Existují 3 metody vykazování výnosů: a) Akruální metoda – uváděna v dodatku IAS 18 b) Splátková metoda – uváděna v IAS 18 pro splátkový prodej nemovitostí c) Metoda úhrady nákladů - viz příklad 7.C ve sbírce IAS/IFRS

19 Akruální metoda - způsob účtování v ČR, Výnosy vykázány ihned spolu s vynaloženými náklady, splátky snižují pohledávky a zvyšují peníze Splátková metoda - výše pohledávky je rozdělena na výnos v BO a VPř.O. Časové rozlišení je rozpouštěno v závislosti na přijatých splátkách. Metoda úhrady nákladů - zisk je vykázán až když splátky převýší částku nákladů na prodané zboží.

20 Depozitní (zálohová metoda) vykazování výnosů Pokud byly přijaty od odběratele platby za zboží, ale nebyly splněny podmínky pro vykázání tržeb uvedené v IAS 18 – Výnosy (např. nebyla převedena rizika na kupujícího). Poté by se měla přijatá platba zaúčtovat proti záloze v závazcích v rozvaze prodávajícího. Neměla by se vykázat žádná tržba, dokud nejsou splněny podmínky pro vykázání výnosů. Rozdíl od splátkové metody a metody úhrady nákladů ??????

21 Tržby z prodeje služeb Tržba má být vykázána, pokud jsou plněny (již výše uvedená) kritéria. Jak se řeší dlouhodobé služby??? Nejčastější metody vykazování tržeb z prodeje služeb: a) Metoda specifického výkonu, b) Metoda proporcionálního výkonu, c) Metoda kompletního výkonu.

22 Metoda specifického výkonu - vykazuje výnosy ze služby poté, co nastane určitá skutečnost – Př ? Metoda proporcionálního výkonu - pokud se služba skládá ze stejných nebo podobných činností, výnosy lze vykazovat lineárně. Př ? Metoda procenta dokončení - pokud se služba skládá z různorodých činností, u kterých je nerovnoměrný vývoj nákladů (nejčastěji metodou Cost to Cost). – Př ?

23 Metoda kompletního výkonu - vykazuje výnosy ze služeb až po jejich dokončení = metoda nulového zisku. - Měla by být využívána v případech, kdy se služba skládá z neurčitého počtu činností v neurčitém časovém úseku.

24 Oddíl 23 IFRS for SME Pojednává o oceňování výnosů Dále rozděluje prodej zboží, poskytování služeb, úroky, licenční poplatky a dividendy Obsahuje i řešení IAS 11: Stavební smlouvy Definuje zveřejňovací povinnosti zvlášť obecně pro výnosy a zvlášť pro stavební smlouvy

25 NÁKLADY Definice koncepčního rámce: Snížení ekonomického prospěchu, které se projeví úbytkem nebo snížením aktiv nebo zvýšením dluhů, a které vede v účetním období k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než jeho odčerpáním vlastníky. Náklady neupravuje zvláštní standard. Ustanovení obsahuje KR, IAS 1 a další standardy ve speciálních případech.

26 Uznání nákladů N je uznán jako položka výkazů – jestliže snížení ek. prospěchu je spolehlivě měřitelné. Uznání nákladů: a) na principu obětování budoucímu ekonomickému prospěchu – princip přiřazování nákladů výnosům (princip věcné shody výnosů a nákladů) b) Na principu zvýšení závazků v časové periodě.

27 Oceňování nákladů Oceňování je primárně vlastností aktiv a závazků! Vznik N a V je spojen se změnami v aktivech a závazcích Proto způsob oceňování rozvahových položek přímo ovlivňuje výši N a V Přelévání aktiv a závazků do N a V určuje výši položek ve výsledovce

28 Členění nákladů dle IAS/IFRS 1) Provozní náklady - druhové členění nákladů: odpisy, spotřeba materiálu, energie, osobní náklady….. - účelové členění nákladů: náklady výroby, správy, odbytu …… - Změna stavu a aktivace není chápána jako výnos, nýbrž jako úprava nákladů. 2) Finanční náklady – N související s finanční činností účetní jednotky: úroky, kursové rozdíly..

29 Blíže k nákladovým účelům Výrobní náklady = N na položky zásob, které byly v daném období prodány, tzn. teprve při prodeji zásob se úbytek účtuje a následně vykáže jako náklad na prodanou zásobu. Do nákladů na prodané výrobky je zahrnuto: a) Přímý materiál (přímo přiřaditelné výkonu) b) Přímé mzdy -//- c) Výrobní režie (fixní i variabilní = kalkulace plných nákladů)

30 Administrativní náklady = platy admin. zaměstnanců, spotřeba kancel. potřeb, odpisy dl. aktiv v administrativě, náklady na telefon, poštovné, účetní a právní služby….. Odbytové náklady = mzdy pracovníků odbytu, provize, N na reklamu, na dopravu, odpisy zařízení obchodů, rozvážejících automobilů,…. Ostatní provozní N = N na výzkum, ztráty z prodeje dl. aktiv, další náklady nebo ztráty, které nelze přiřadit k N výroby, správy nebo odbytu.

31 Mimořádná oblast výsledovky Do roku 2004 se IAS/IFRS snažily mimořádné položky redukovat …. Rozdíly od účetnictví ČR ? Od roku 2005 dochází k zásadní změně = mimořádná oblast výsledovky je dle IAS/IFRS zcela zrušena ! Důvod?????

32 Také v IAS/IFRS je odlišné členění nákladů ve výsledovce s členěným výdajů v přehledu o peněžních tocích. Členění výdajů v přehledu C-F: a) Provozní činnost b) Investiční činnost c) Finanční činnost.

33 Daně ze zisku (v ČR z příjmů) Upraveny IAS 12 – Daně ze zisku Dvě podoby daně ze zisku: a) Daň ze zisku splatná (platí se finančním institucím pověřeným výběrem daní) b) Daň ze zisku odložená - není placena v období výpočtu - pouze reaguje na zásady: opatrnosti, zachování majetkové podstaty, akruální princip.

34 SPLATNÁ DAŇ ZE ZISKU Dle IAS 12 musí podnik vykázat splatnou daň ze zisku za příslušné období jako závazek (většinou krátkodobý) a současně jako náklad ovlivňující konečnou výši VH (VH netto). Zálohy na daň ze zisku se vykazují v průběhu roku jako pohledávka, která se s konečnou daňovou povinností započte a v účetní závěrce se vykáže pouze výsledný rozdíl.

35 Náklady dle IFRS for SME Náklady nemají zvláštní oddíl, tvoří však podstatnou část problematik v: a) Oddílu č. 25 – Výpůjční náklady b) Oddílu č. 29 – Daně ze zisku

36 Výpůjční náklady dle IFRS for SME Účetní jednotka vykáže všechny výpůjční náklady jako náklady ve výsledku hospodaření, v období v němž vznikly – rozdíl oproti IAS/IFRS !!!!

37 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Výnosy a náklady v pojetí IAS/IFRS a IFRS for SME."

Podobné prezentace


Reklamy Google