Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční investice a finanční majetek Vydělávají samy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční investice a finanční majetek Vydělávají samy."— Transkript prezentace:

1 Finanční investice a finanční majetek Vydělávají samy

2 Dlouhodobý finanční majetek / finanční investice FI Finanční investice uskutečňujeme buď se záměrem dlouhodobého držení majetku nebo se záměrem krátkodobého (dočasného) umístění volných peněžních prostředků. Z tohoto hlediska rozlišujeme: -finanční majetek dlouhodobý, neboli finanční investice -finanční majetek krátkodobý. Finanční investice (máme v držení déle než 1 rok) jsou: - cenné papíry a vklady majetkového charakteru (představují určitý podíl na ZK, např. v s.r.o.), - cenné papíry úvěrového charakteru (např. dluhopisy), - nemovitosti, zlato, šperky, umělecké předměty apod. - dlouhodobé půjčky. Pro některé podniky jsou FI hlavní náplní jejich činnosti: banky, pojišťovny a investiční společnosti. Ostatní podniky investice pořizují za účelem ovládání jiné účetní jednotky (získání vlivu v podniku) nebo za účelem výhodného uložení volných peněžních prostředků. Výnosy z finanční investice/majetku : - akcie, podílové listy, vklady a účasti (např. účasti v SRO) přinášejí podíly na zisku, - dluhopisy, termínované vklady přinášejí úroky.

3

4 Krátkodobý finanční majetek Jestliže se podnik rozhodne investovat do krátkodobých cenných papírů nebo obchodovat s cennými papíry, pořizuje si krátkodobý finanční majetek, tzn. že držba nepřesáhne 1 rok. Krátkodobý finanční majetek představují: -Peníze (pokladna) -Účty v bankách -Krátkodobé cenné papíry (akcie, podílové listy), -Krátkodobý finanční majetek (ceniny – stravenky, …. -Vlastní akcie a dluhopisy, které se podnik rozhodl vykoupit a přechodně držet. Krátkodobý majetek se oceňuje v pořizovací ceně a vede se na účtech skupiny 25- Krátkodobý finanční majetek. Charakteristickým rysem této skupiny majetku je vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost a předpokládaná tržba do 1 roku.

5

6 Od akcií očekáváme buď: a)Podíl na zisku (dříve Dividendy) na který má právo akcionář. Předpokladem je, že a.s. dosáhla zisku a valná hromada schválila část zisku po zdanění k rozdělení mezi akcionáře. Výše dividendy se určuje podle druhu akcie (podle ZoK dnes mohou existovat nejrůznější druhy akcií). FI b)Růst tržní ceny - (kurs akcie) je cena, za kterou se akcie obchoduje na kapitálovém trhu (spekulujeme s rozdílem ceny při nákupu a prodeji). KFM Co znamená Akvizice

7 Majoritní (vlastní kontrolní balík akcií KBA) a minoritní akcionáři KBA je pro každou AS jiný. Označuje počet akcií, který je nutný k získání rozhodovací pravomoci ve společnosti. V absolutním vyjádření je kontrolní balík minimálně 51% akcií, ovšem v praxi většinou není nutné mít tuto převahu. V AS, kde existuje rozdrobené vlastnictví akcií (hodně malých akcionářů), často postačí získat 30-40% akcií a jejich majitele už při hlasování na valné hromadě nikdo nepřehlasuje (řada akcionářů se valné hromady nezúčastní a ti ostatní se jen těžko dohodnou na společném postupu). V principu jsou tedy majoritní vlastníci ti, kdo rozhodují, co se ve společnosti bude dělat, kam se bude investovat, co se bude prodávat, s kým se spojí, jestli a jaké se vyplatí dividendy. Majoritní akcionář může rozhodnout o nevýhodných obchodech pro společnost a společnost "vytunelovat" (a jen těžko mu dokáže minoritní akcionář zlý úmysl a tedy i trestní zodpovědnost). To jsou rizika akciového vlastnictví. Akvizice jako nástroj pro likvidaci konkurence.

8 Akcie - druhy Akcie je listinný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír (jsou evidované jako záznam v počítačové databázi Střediska cenných papírů (SCP) - nemají listinnou podobu), s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku …. A.s. může vydat akcie různého druhu: - kmenové (běžné) - akcie různého druhu (např. se zvláštními právy, které spočívají například v rozdílném podílu na zisku či váze hlasů. Zákon výslovně zakazuje, aby s akciemi bylo spojeno právo na “úrok“ bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. Novinkou jsou i tzv. kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. Ta se odvíjí od toho, kolik jich bylo reálně vydaných (Pokud společnost vydala např. 10 kusových akcií, představuje jedna akcie 10% podíl. Pokud jich následně vydá dalších 10, jedna akcie bude představovat podíl 5 %.) 8

9 Forma akcie Forma cenného papíru určuje, jakým způsobem lze cenný papír převádět - prodávat Akcie na doručitele/na majitele Akcie na řad/na jméno Akcie na doručitele je označována jako akcie na majitele (hovorově anonymní akcie). Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír (tím, že akcie na majitele budou zaknihovány nebo imobilizovány, bude jejich vlastník vždy identifikovatelný); Zaknihování je např. uložení v tzv. centrálním depozitáři). Ačkoliv jejich identita zůstane veřejnosti utajena, orgány státu je mohou snadno dohledat. Akcie na majitele nebo doručitele využívá v Česku skoro 14 tis. A.s., tedy víc než polovina všech. 9

10 Akcie na řad se označuje jako akcie na jméno. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Akcie na jméno musejí být navíc opatřeny tzv. rubopisem. To je záznam na rubu akcie podepsaný dosavadním vlastníkem, v němž uvádí, kdy a na koho byla akcie převedena. Valná hromada a dividendy Červen je měsícem valných hromad. Pro mnoho společností je totiž 30. červen posledním dnem, ve kterém je možné řádně a včas schválit účetní závěrku a tento úkon lze provést jen na valné hromadě. Souvisí to s podáním daňového přiznání (30.6.). Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady. 10

11 Společnost A vlastní část akcií podniku B. V červnu se sešla valná hromada v podniku B, která rozhodla o výplatě dividend (podniku A náleží částka 1 mil. Kč) – (1) V podniku A vznikla tak pohledávka a současně i výnos. (2) Platba proběhla až v září. Účtujeme v podniku A: PohledávkyV – Dividendy 1) 1 mil.2) 1 mil.1) 1 mil. BÚ 2) 1 mil.

12 Růst tržní ceny obchodovatelných akcií Tržní cena akcie by měla odrážet především zisk společnosti a její dlouhodobé vyhlídky. Pokud investoři očekávají dobrý vývoj, cena akcie má tendenci dlouhodobě růst. Očekávání budoucích zisků je důležitým faktorem promítající se do ceny akcie. Realizovaný zisk už známe (zisk z prodeje výrobků, zboží, služeb…). Z burzovních přehledů zjistíme, že akcie v našem držení na kapitálovém trhu rostly – nerealizovaný zisk. Účetnictví pracuje s konceptem historických cen (původní pořizovací cena je z dnešního pohledu historická). Problém nastává u akcií, jejichž hodnota se výrazně mění, oproti původní PC. Účetnictví obecně zakazuje vykazování nerealizovaného zisku. Současně koncept historických cen u akcií by zkresloval bohatství podniku.

13 Oceňování akcií reálnou hodnotou Z výše uvedených důvodů Účetnictví v případě obchodovaných akci opustilo koncept historických cen a přichází s konceptem běžných cen – tzn. vykazovat zhodnocení akcí a zisky (nerealizované) s tím spojené. Hodnota, ve které jsou aktiva vedena v účetnictví, má vyjadřovat jejich potenciál vydělat peníze. U akcií je proto poveleno jejich přecenění, aby účetní hodnota kopírovala jejich tržní hodnotu, která říká, za kolik se dané akcie dají právě prodat.

14 Podnik koupil akcie 13.3. 2013 za 1000. 31.12.2013 měly na burze cenu 1200. 31.12.2014 měly tržní cenu 900. Dne 5.5.2015 podnik akcie prodal za 980. Podle toho, jak se tržní cena vyvíjí, podnik buď bohatne nebo chudne. DatumÚčetní hodnota akcieVliv na HV 13.3.20131000- 31.12.20131200+200 31.12.2014900-300 5.5.2015980+80 BÚAkcieV – zhodnocení akcií 1) 1000 1) 1000 2) 200 2) 200 AkcieN – znehodnocení akcií PZ 1200 1) 3001) 300 AkcieV – zhodnocení akciíBÚ PZ 900 1)802) 9801) 80 2) 980 Prodej samotný má nulový vliv na zisk, protože prodejní cena se rovná účetní ceně. Stejně jako nákup akcií nešel na vrub nákladů (nákup dlouh. fin. majetku), prodej nejde do výnosů.

15 Neobchodovatelné akcie Neobchodovatelné akcie (akcie nemají tržní cenu, neboť se s nimi na burze neobchoduje) se sledují v historických cenách – tzn. zhodnocení se nezaznamenává. Naopak znehodnocení se musí zaznamenat a účtuje se na vrub opravných položek (viz zařízení na výrobu klasických žárovek). Ve světě se používá koncept reálných cen i u jiných aktiv, např. u investic.

16 Opravné položky k DM Náklad - Znehodnocení aktiva se označuje jako Tvorba opravných položek. Nerealizovaná ztráta se v účetnictví vyjadřuje vždy (např. i u znehodnocení DM formou opravných položek (to s tržní cenou nesouvisí, zde je to snížení potenciálu vydělat peníze). Výrobní zařízení na výrobu klasických žárovek ztratilo kvůli technologii úsporných zářivek zcela na hodnotě. Pořizovací cena byla 1.300 tis. Kč. Postupně odepsáno 600 tis. Kč Směrnice EU o zákazu prodeje klasických žárovek znehodnotila zcela toto výrobní zařízení (700 tis. Kč)

17 Řešení příkladu: Výrobní zařízení na žárovky PC 1.3002) vyřaz. 1300 OprávkyN Odpisy 2) vyřaz. 600KZ 600Postupně v = PCnákladech 600 Opravné položkyN – Znehodnocení aktiv 2) vyřaz. 700 1) 7001) 700 Tvorba opravné položky k DM


Stáhnout ppt "Finanční investice a finanční majetek Vydělávají samy."

Podobné prezentace


Reklamy Google