Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora odborného školství v ČR Česko-německá konference k odbornému školství 25. září 2013 Litomyšl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora odborného školství v ČR Česko-německá konference k odbornému školství 25. září 2013 Litomyšl."— Transkript prezentace:

1 Podpora odborného školství v ČR Česko-německá konference k odbornému školství 25. září 2013 Litomyšl

2 Vývoj struktury žáků ve středních školách 2

3 Počty žáků v technických a přírodovědných oborech ve středních školách => porovnání se zahraničím 3

4 Míra nezaměstnanosti 1.pololetí 2013 - Eurostat 4 Poznámka: Parity kupní síly (PPP) měn nejsou sice exaktně definovanou veličinou, avšak umožňují podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států.

5 Ovlivňující faktory na nedostatek absolventů v „technických“ oborech vzdělání -Demografický vývoj. -Celkově širší nabídka vzdělávání. -Nesoulad oborové struktury nabídky středních škol ve vazbě na požadavky trhu práce. -U absolventů středního vzdělávání s výučním listem je doložitelná vyšší nezaměstnanost. -17 % žáků 1. ročníků SŠ mění obor vzdělání. -20 až 40 % absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do jiného oboru (který není ani příbuzný), než pro který se vzdělávalo. 5

6 Duální systém versus Kooperace -MŠMT neuvažuje o přímém zavádění (tzn. 1:1) - Duálního systému vzdělávání tak jak je např. v Německu, Rakousku apod., jsme pro zavádění jeho vybraných prvků. -Dualitu vnímáme jako posilování spolupráce škol a firem v prostředí ČR se zaměřením zejména na: a)odbornou přípravu žáků v oblastech teoretického a odborného vzdělávání u zaměstnavatelů, b)odborné vzdělávání učitelů u zaměstnavatelů a využívání odborníků z praxe ve vzdělávání, c)kariérového poradenství ve spolupráci se zaměstnavateli. 6

7 Zasedání Rady Evropské unie k oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Brusel, 15. února 2013) Klíčové závěry zasedání: -Vzdělávání musí být cíleně zaměřováno na rozvoj důležitých přenositelných dovedností. -Odborné vzdělávání musí být modernizováno. -Je důležité zajišťování vysoké kvality v odborném vzdělávání:  ve spolupráci se sociálními partnery,  v souladu národními a regionálními strategiemi. Vzdělávání 2020:  Navázat strukturu vzdělávacího systému na kvalifikační rámce v Evropě.  Zvýšit prostupnost a relevanci odborného vzdělávání.  Klást větší důraz na klíčové kompetence. 7

8 Nová opatření na podporu odborného vzdělávání „Akční plán OV 2013“ (Vláda ČR, 9. ledna 2013) Zaměření souborů opatření: 1.Na motivaci žáků ZŠ k výběru vhodného oboru vzdělání a žáků SŠ a VOŠ k pozitivnímu vztahu ke zvolenému oboru a k dalšímu vzdělávání. 2.Na úpravu vzdělávacích programů, ukončování středního vzdělávání, zlepšení prostupnosti vzdělávací soustavy a vytvoření podmínek pro zlepšování úrovně středního vzdělávání. 3.Na úpravu systému financování regionálního školství pro vytvoření podmínek v oblasti středního vzdělávání v příslušných oborech vzdělávání s ohledem na jejich specifické zvláštnosti. 4.Na zlepšování podmínek pro spolupráci škol, zřizovatelů škol, zaměstnavatelů a dalších subjektů, které se podílejí na procesu odborného vzdělávání. 5.Na systém přípravy a získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. 8

9 ??? Kroky k přímé podpoře zaměstnavatelů ??? Cíl: Umožnit zaměstnavatelům, kteří se podílejí na zajištění praktického vyučování, zohlednit jejich uznatelné výdaje. Valorizaci příspěvků (zaměstnavatelů školám) limitovaného účelového motivačního příspěvku => zahrnuje stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, jízdné, osobní ochranné pomůcky. Původní částka pro střední školy se navýšila z 2 000 Kč na 5 000 Kč, u vyšších odborných škol a vysokých škol z 5 000 Kč na 10 000 Kč. Paušální odpočet 200 Kč na žákohodinu, v případech kdy žáci a studenti konají praktické vyučování a odbornou praxi na pracovištích zaměstnavatelů v příslušném zdaňovacím období Jednorázový odpočet pořizovací ceny hmotného majetku, který bude pořízen pro účely odborného vzdělávání až do hodnoty 110 %. 9

10 Podpora spolupráce škol a firem – IPn POSPOLU 106,5 mil. Kč (prosinec 2012 – červen 2015) Hlavní aktivita - Partnerství škol a firem: -Cílem je ověřit modely spolupráce škol a firem v praxi, získat podklady pro metodické a vyučovací materiály a také návrhy a doporučení případných legislativních změn. -Plánuje se podpořit celkem 25 partnerství, 1 partnerství = cca 1,75 mil. Kč bez DPH. Příklady dalších aktivit: -Plošné zmapování spolupráce středních škol a firem v celé ČR. -Vznik dvou PK v rámci NSK: Instruktor a Odborník z praxe. 10

11 11

12 Podpora z OP VK na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách alokace ve výši 1,75 mld. Kč  Žadatelem jsou kraje, což umožní cílenou podporu ve vazbě na jejich potřeby a strategie. Podporované aktivity: -Využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory. -Spolupráce škol s aktéry na trhu práce. -Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách. 12

13 13 27/4 16/2 12/1 12/3 29/6 18/5 15/0 ??/? 16/0 21/3 28/7 16/4 33/5 Legenda: SŠ/ z toho GYM Je podpořeno 33 % SŠ (11 % GYM).

14 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 3PO/SC6: Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce Hlavní cíl: Podpořit motivaci dětí a žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodný cíl: Zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost. 14

15 OPVVV/PO3/SC6 Prostředky – počáteční vzdělávání -Rozšíření polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ. -Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání a v oblasti stáží, při úpravách ŠVP k dosažení požadovaných klíčových a odborných kompetencí žáků -Rozšíření spolupráce mezi školami při výuce, sdílení dobré praxe a propojení zájmového a odborného vzdělávání zaměřené na inovace technologií a efektivní výuku odborných a podnikatelských kompetencí a podporu žáků s vynikajícími výsledky v praktických předmětech. -Zvýšení kvality pedagogických pracovníků a zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách. 15

16 Prostředky – další vzdělávání -Zvýšení kapacity odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního a dalšího vzdělávání prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení. 16

17 Děkuji Vám za pozornost 17 Petr BANNERT pověřen zastupováním ředitele odboru vzdělávání vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 143 e-mail: Petr.Bannert@msmt.czPetr.Bannert@msmt.cz www: http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Podpora odborného školství v ČR Česko-německá konference k odbornému školství 25. září 2013 Litomyšl."

Podobné prezentace


Reklamy Google