Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (II. část – Směrnice Rady Libereckého kraje) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (II. část – Směrnice Rady Libereckého kraje) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (II. část – Směrnice Rady Libereckého kraje) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 OBSAH  SMĚRNICE RADY KRAJE -č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK -č. 2/2005 – nakládání s movitým majetkem LK -č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO -č. 2/2012 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic LK a jím zřizovanými PO

3 Směrnice RK č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK -poslední novelizace č. 3 ze dne 15. 2. 2011 -upravuje nakládání s NM LK, nabývání NM a postupy orgánů krajů a správců NM při přípravě a provádění majetkoprávních operací -Nemovitý majetek – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory -u PO se jedná o majetek „svěřený“ -za správu majetku odpovídá správce – ředitel organizace -Přehled nemovitého majetku pro stanovení daně z nemovitosti (tabulky se odevzdávají v lednu) Hospodaření s NM kraje: -evidence a inventarizace NM -účelné a hospodárné využití NM, péče o zachování a rozvoj -ochrana před zničením, poškozením, odcizením či zneužitím

4 Směrnice RK č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK Převody a přechody NM z vlastnictví kraje: a)úplatným převodem – prodejem na základě kupní smlouvy b)bezúplatným převodem – darováním nebo směnnou NM z vlastnictví kraje do vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby na základě darovací nebo směnné smlouvy O úplatném i bezúplatném převodu rozhoduje zastupitelstvo kraje.

5 Směrnice RK č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK Postup: PO zašle zřizovateli sdělení o nepotřebnosti majetku se žádostí o projednání příp. převodu - správce zpracuje výchozí dokumentaci k majetkoprávní operaci, která bude obsahovat:  vyjádření správce  výpis z katastru nemovitostí  kopii katastrální mapy  u staveb též fotodokumentaci  pokud se převádí jen část pozemku – geometrický plán  pokud je nemovitý majetek zatížen např. předkupním právem – doložit listiny osvědčující existenci práv. vztahu  Ocenění nemovitosti znaleckým posudkem – uvést cenu dle platné cenové vyhlášky i cenu v místě a čase obvyklou (tj. tržní)  spojení na kontaktní osobu – pro případ prohlídky NM

6 Směrnice RK č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK -Majetkoprávní operace je následně projednána v majetkové komisi (zasedá 1x měsíčně) -schválení záměru v radě kraje -zveřejnění záměru na úřední desce kraje a webových stránkách kraje – min. po dobu 30 dní -po ukončení nabídkového řízení – opět do RK i ZK již návrh smlouvy s konkrétním subjektem -další cca 2 měsíce na administraci samotné smlouvy a zaplacení kupní ceny, vklad do katastru nemovitostí

7 Směrnice RK č. 1/2005 – nakládání s nemovitým majetkem LK Nájem a výpůjčka nemovitého majetku kraje  podmínky stanoveny ve zřizovací listině  v případě doby delší než je uvedena ve ZL – projednání souhlasu zřizovatele v radě kraje Nájem a výpůjčka nemovitého majetku krajem -pronájem a výpůjčka NM od FO nebo PO k účelu, k němuž byly zřízeny -správcem je sama organizace

8 Směrnice RK č. 2/2005 – nakládání s movitým majetkem LK -poslední novelizace č. 2 ze dne 1. 3. 2012 -upravuje nakládání s MM LK, nabývání MM a postupy orgánů krajů a správců MM při přípravě a provádění majetkoprávních operací -movitý majetek – samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí -u PO se jedná o majetek „svěřený“ -za správu majetku odpovídá správce – ředitel organizace Hospodaření s NM kraje: -evidence a inventarizace MM -účelné a hospodárné využití MM, péče o zachování a rozvoj -ochrana před zničením, poškozením, odcizením či zneužitím

9 Směrnice RK č. 2/2005 – nakládání s movitým majetkem LK  podkladem pro zavedení MM do účetní evidence je ZL vymezený rozsah MM svěřeného do správy, příp. protokol o předání MM do správy PO  podkladem pro vyřazení je protokol o předání MM do správy jiného správce, darovací nebo kupní smlouva nebo protokol o vyřazení majetku z užívání  správce MM odpovídá za pojištění MM, je povinen ho chránit před neoprávněnými zásahy

10 Směrnice RK č. 2/2005 – nakládání s movitým majetkem LK Převody a přechody MM z vlastnictví kraje: a)úplatným převodem – prodejem na základě kupní smlouvy b)bezúplatným převodem – darováním nebo směnnou NM z vlastnictví kraje do vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby na základě darovací nebo směnné smlouvy O úplatném i bezúplatném převodu rozhoduje zastupitelstvo kraje.

11 Směrnice RK č. 2/2005 – nakládání s movitým majetkem LK Postup: -v případě, že je MM nepotřebný a jeho pořizovací cena přesahuje 100 000 Kč – předloží odbor na základě žádosti PO návrh na jeho převod -příslušný resort zajistí realizaci vnitřního nabídkového řízení (zveřejnění i na webu kraje) -o úplatném převodu rozhoduje rada kraje Likvidace MM: -většinou trvale nepotřebný MM nebo MM, jehož funkčnost je omezena a její obnova je neekonomická -překročení limitu dle ZL – rozhoduje RK

12 Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek  Struktura směrnice: Část A – předmět úpravy, obecná ustanovení Část B – zadávání veřejných zakázek – Liberecký kraj Část C – zadávání veřejných zakázek – přísp. organizace  VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) – neinvestičního charakteru:  do 100 000 Kč – zadavatelem je PO  100 000 Kč – 500 000 Kč – zadavatelem je PO se souhlasem člena rady kraje, identifikační list poptávka nejméně u 3 dodavatelů  nad 500 000 Kč – v kompetenci PO se souhlasem rady kraje, identifikační list písemnou výzvu obdrží alespoň 5 zájemců  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je PO se souhlasem rady kraje

13 Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek  VZMR na dodávky a služby investičního charakteru:  do 100 000 Kč – zadavatelem je PO  100 000 Kč – 500 000 Kč – zadavatelem je PO se souhlasem člena rady kraje, identifikační list poptávka nejméně u 3 dodavatelů  nad 500 000 Kč – v kompetenci PO se souhlasem rady kraje, identifikační list písemnou výzvu obdrží alespoň 5 zájemců  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je PO se souhlasem rady kraje, identifikační list

14 Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek  VZMR na stavební práce investičního charakteru:  do 100 000 Kč – zadavatelem je PO  100 000 Kč – 1 000 000 Kč – zadavatelem je kraj se souhlasem člena rady kraje, identifikační list  nad 1 000 000 Kč – zadavatelem je kraj se souhlasem rady kraje, identifikační list  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je kraj se souhlasem rady kraje, identifikační list

15 Směrnice č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek IDENTIFIKAČNÍ LIST  vyplňuje se pro veřejné zakázky neinvestičního charakteru, na dodávky, služby investičního charakteru nebo stavební práce s předpokládanou hodnotou – NAD 100 000 Kč  v příloze: návrh na oslovení firem  termín otevírání a hodnocení nabídek včetně seznamu členů hodnotící komise  náhodné kontroly – otevírání a hodnocení nabídek probíhá na KÚLK za přítomnosti zaměstnance OFNN

16 Směrnice č. 2/2012 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic LK a jím zřizov. PO -schválena RK dne 27. 3. 2012, účinná od 1. 4. 2012 -stanovuje závazný postup při plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic -navazuje na Směrnici RK č. 1/2012 k veřejným zakázkám -Investice – pořízení hmotného nebo nehmotného majetku a jeho technické zhodnocení -do hodnoty investice je nezbytné zahrnout i náklady související s jejich přípravou a realizací, příp. dodatečných stavebních prací v důsledku nepředvídatelných okolností, a to max. 20% z ceny díla bez DPH

17 Směrnice č. 2/2012 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic LK a jím zřizov. PO Čl. VIII – Investiční akce – příspěvkové organizace -ředitel se podílí na přípravě a realizaci investiční akce, na projednávání a schvalování projektové dokumentace před jejím dokončením -účastní se předání stavby, kontrolních dnů, technických rad -na základě plné moci se podílí na administrativních úkonech a jednáních se stavebními úřady, příp. dalšími dotčenými úřady -pravidelně hodnotí možnosti využití investičních prostředků z vlastních zdrojů, zdrojů od zřizovatele a zdrojů spolufinancování z prostředků EU -ředitel zodpovídá za potřebnost, hospodárnost a účelnost navrhovaných investičních akcí

18 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (II. část – Směrnice Rady Libereckého kraje) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google