Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU"— Transkript prezentace:

1 ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
Ing. Vladimír Koudelka Mgr. Lukáš Mocek Ing. Vlasta Šormová

2 Směrnice RK č. 2/2009 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2009
k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 1 Mgr. Lukáš Mocek

3 Směrnice RK č. 2/2009 nahradila Směrnici RK č. 3/2006
novelizace č. 1 schválena – platnost od provedeny 2 úpravy

4 Směrnice RK č. 2/2009 Změna: Článek XV. – VZMR na stavební práce investičního charakteru s hodnotou nižší než 1 milion Kč rozdělen na články 2 A) do Kč B) – 1 milion Kč

5 Směrnice RK č. 2/2009 A) do Kč zadavatelem zakázek na stavební práce investičního charakteru je PO ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem zdroj financování = vlastní investiční zdroje PO

6 Směrnice RK č. 2/2009 B) 100.000 – 1 milion Kč
v platnosti zůstává původní znění článku XV. zadavatelem je kraj (prostřednictvím OISNM) po předchozím souhlasu člena rady kraje

7 Směrnice RK č. 2/2009 Neinvestice (D, S, SP) 0 – 100.000 Kč = PO
– Kč = PO, nutný souhlas člena RK, řeší OŠMTS – 2 mil. = PO, nutný souhlas RK, řeší OŠMTS 2 mil -> = PO, nutný souhlas RK, řeší OŠMTS

8 Směrnice RK č. 2/2009 Investice (D, S) 0 – 100.000 Kč = PO
– Kč = PO, nutný souhlas člena RK, řeší OISNM – 2 mil. = PO, nutný souhlas RK, řeší OISNM 2 mil -> = PO, nutný souhlas RK, řeší OISNM

9 Směrnice RK č. 2/2009 Investice (SP) 0 – 100.000 Kč = PO
– 1 mil. = kraj, nutný souhlas člena RK, řeší OISNM 1 mil -> = kraj, nutný souhlas RK, řeší OISNM

10 Směrnice RK č. 2/2009 Prostor pro Vaše dotazy.

11 Investice v LK Investiční fond LK Plán investičních akcí LK
Realizace investic v LK Ing. Vladimír Koudelka

12 Investice v LK PRAVIDLA PRO TVORBU, ČERPÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY V souladu se schváleným Statutem Fondu investic Libereckého kraje (dále jen statut) vydává Rada Libereckého kraje (dále jen rada kraje) Pravidla pro tvorbu, čerpání a hospodaření s finančními prostředky Fondu investic Libereckého kraje (dále jen pravidla fondu investic).

13 Investice v LK Pravidla fondu investic vymezují:
předmět poskytovaných finančních prostředků z  fondu investic, poskytování finančních prostředků z fondu investic prostřednicím programů, které představují souhrn resortních podmínek pro zařazení a financování investičních akcí v příslušném resortu kraje, příp. souhrn činností, na které mohou být finanční prostředky fondu investic poskytnuty, subjekty, které mohou být žadateli o poskytnutí finančních prostředků z fondu investic, způsob uvolňování finančních prostředků z fondu investic a financování akcí zařazených do fondu investic, způsob kontroly poskytnutých finančních prostředků z fondu investic a jejich vypořádání, rozpočtové záležitosti fondu investic.

14 Investice v LK Předmětem poskytování finančních prostředků z fondu investic jsou: investiční výdaje kraje na rekonstrukci a modernizaci nemovitého majetku kraje ve správě krajského úřadu, investiční výdaje kraje na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví kraje, investiční dotace kraje do investičních fondů příspěvkových organizací zřízených krajem, účelově určených na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku kraje svěřeného do správy příslušným příspěvkovým organizacím k jeho hospodářskému využití, investiční dotace kraje do investičních fondů příspěvkových organizací zřízených krajem, účelově určených na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku ve vlastnictví těchto příspěvkových organizací,

15 Investice v LK Směrnice RK č.6/2006 k plánování, přípravě a pořizování investic Libereckým krajem a jím zřizovanými PO Přehled investičních potřeb Investiční koncept kraje Investiční plán Realizace investičního plánu – v souladu se Směrnicí RK k zadávání veřejných zakázek č. 2/2009 a v souladu se zákonem č. 137/2006

16 Investice v LK Rekonstrukcí se pro účely těchto pravidel rozumí zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. V případě budov je cílem úpravy zvýšit jejich kvalitu a způsobilost z hlediska funkčního využití stavebně technického stavu a z hlediska kvality vnitřního prostředí, které přesahují svým rozsahem a zaměřením údržbu a opravu, přitom však s nimi souvisí (cyklus životností a nahrazování jednotlivých stavebních částí).

17 Investice v LK Modernizací se pro účely těchto pravidel rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nemovitého majetku. U budov je cílem zvýšení jejich kvality a způsobilosti z hlediska plošného standardu, tj. počtu, výměry a skladby místností a z hlediska provozně funkčního, tj. zejména z hlediska vnitřního řešení prostorů, jejich vzájemné návaznosti a členění do vyšších celků, skladebních jednotek a provozních úseků. Jedná se tedy i o změnu vnitřního vybavení a zařízení existujících prostorů i o jejich stavební úpravy. Modernizací se odstraňuje morální zastarávání, zvyšuje užitná hodnota a zhodnocuje nemovitý majetek.

18 Investice v LK Pořízením nemovitého majetku se pro účely těchto pravidel rozumí pořízení nemovitého majetku úplatným převodem nebo novou výstavbou. Reprodukcí, resp. obnovou nemovitého majetku se pro účely těchto pravidel rozumí jeho rekonstrukce nebo modernizace (včetně souvisejících technických zhodnocení) ve vlastnictví kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací, ve vlastnictví měst, obcí a dobrovolných svazků obcí a pořízení nemovitého majetku do vlastnictví kraje, měst, obcí a dobrovolných svazků obcí.

19 Investice v LK Rozpočet fondu investic tvoří rozpočtovou kapitolu 930 – Fond Investic Libereckého kraje rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období. Finanční prostředky obsažené v rozpočtu fondu investic nejsou vázány délkou běžného rozpočtového období. Návrh rozpočtu fondu investic předkládá k projednání radě kraje ekonomický odbor krajského úřadu. V návrhu vychází z aktuálního stavu centrální evidence požadavků resortů, správců resortních programů fondu investic, aktuálního stavu věcného i objemového obsahu jejich programů schválených zastupitelstvem kraje.

20 Investice v LK Rozpočet fondu investic vymezuje celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé resorty kraje a v jejich rámci objemy finančních prostředků na jednotlivé resortní programy, ze kterých jsou hrazeny výdaje, resp. poskytovány dotace nebo příspěvky z fondu investic na  financování jednotlivých akcí zařazených do fondu investic. O zařazení jednotlivých akcí do rozpočtu fondu investic rozhoduje zastupitelstvo kraje. Rozpočet fondu investic je pro správce resortních programů závazný.

21 Investice v LK Postup při realizaci investičních akcí
Záměr – schvaluje RK Studie – příprava investice Projektová dokumentace PD Výběr TDI Výběr zhotovitele Vlastní realizace

22 Generel rozvojových potřeb
Generel rozvojových potřeb nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě příspěvkových organizací resortu školství Ing. Vlasta Šormová

23 Generel rozvojových potřeb
Rada Libereckého kraje dne schválila Generel rozvojových potřeb Usnesením č. 1276/08/RK Zpracovatel firma DESIGN 4

24 Generel rozvojových potřeb
19. března 2009 OISNM dopis jednotlivým PO Spolupráce při tvorbě Generelu od až Určení kontaktní osoby Obhlídka jednotlivých budov a areálů škol a školských zařízení v majetku LK firmou DESIGN 4

25 Generel rozvojových potřeb
Technické rady 1. technická rada mezi LK a firmou DESIGN 4 2. technická rada v týdnu od do 3. technická rada - závěry

26 Generel rozvojových potřeb
Firma DESIGN 4 Vám v těchto dnech odesílá, případně odeslala, k odsouhlasení  dopracovanou verzi dokument „Generel rozvojových potřeb ..." Dokument již obsahuje dohodnuté závěry z 2. technické rady a formální náležitosti požadované Vaším zřizovatelem - Libereckým krajem v dokumentu prozatím není odhad investičních nákladů, který v tuto chvíli firma DESIGN 4 připravuje 

27 Generel rozvojových potřeb
DESIGN 4 zároveň požaduje doplnění a zaslání následujících údajů k jednotlivým objektům Vašich areálů: celková kapacita objektu ..... Respektive kolik žáků "se do objektu vejde" skutečná kapacita objektu ..... Respektive kolik žáků v současnosti objekt využívá odhad využití prostor objektu v % ..... např. 50 %, 100 %, není využíván apod. Vaše připomínky a požadované doplňující informace o kapacitách prosím zašlete nejpozději do na níže uvedenou ovou adresu:

28 Konec Hezký den Hezké prázdniny Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google