Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU Ing. Vladimír Koudelka Mgr. Lukáš Mocek Ing. Vlasta Šormová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU Ing. Vladimír Koudelka Mgr. Lukáš Mocek Ing. Vlasta Šormová."— Transkript prezentace:

1 ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU Ing. Vladimír Koudelka Mgr. Lukáš Mocek Ing. Vlasta Šormová

2 Směrnice RK č. 2/2009  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2009  k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi  ve znění novelizace č. 1  Mgr. Lukáš Mocek

3 Směrnice RK č. 2/2009  nahradila Směrnici RK č. 3/2006  novelizace č. 1 schválena 9. 6. 2009 – platnost od 22. 6. 2009  provedeny 2 úpravy

4 Směrnice RK č. 2/2009  Změna: Článek XV. – VZMR na stavební práce investičního charakteru s hodnotou nižší než 1 milion Kč  rozdělen na články 2  A) do 100.000 Kč  B) 100.000 – 1 milion Kč

5 Směrnice RK č. 2/2009  A) do 100.000 Kč  zadavatelem zakázek na stavební práce investičního charakteru je PO  ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem  zdroj financování = vlastní investiční zdroje PO

6 Směrnice RK č. 2/2009  B) 100.000 – 1 milion Kč  v platnosti zůstává původní znění článku XV.  zadavatelem je kraj (prostřednictvím OISNM) po předchozím souhlasu člena rady kraje

7 Směrnice RK č. 2/2009 Neinvestice (D, S, SP)  0 – 100.000 Kč = PO  100.000 – 500.000 Kč = PO, nutný souhlas člena RK, řeší OŠMTS  500.000 – 2 mil. = PO, nutný souhlas RK, řeší OŠMTS  2 mil -> = PO, nutný souhlas RK, řeší OŠMTS

8 Směrnice RK č. 2/2009 Investice (D, S)  0 – 100.000 Kč = PO  100.000 – 500.000 Kč = PO, nutný souhlas člena RK, řeší OISNM  500.000 – 2 mil. = PO, nutný souhlas RK, řeší OISNM  2 mil -> = PO, nutný souhlas RK, řeší OISNM

9 Směrnice RK č. 2/2009 Investice (SP)  0 – 100.000 Kč = PO  100.000 – 1 mil. = kraj, nutný souhlas člena RK, řeší OISNM  1 mil -> = kraj, nutný souhlas RK, řeší OISNM

10 Směrnice RK č. 2/2009  Prostor pro Vaše dotazy.

11 Investice v LK  Investiční fond LK  Plán investičních akcí LK  Realizace investic v LK  Ing. Vladimír Koudelka

12 Investice v LK  PRAVIDLA PRO TVORBU, ČERPÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY  V souladu se schváleným Statutem Fondu investic Libereckého kraje (dále jen statut) vydává Rada Libereckého kraje (dále jen rada kraje) Pravidla pro tvorbu, čerpání a hospodaření s finančními prostředky Fondu investic Libereckého kraje (dále jen pravidla fondu investic).

13 Investice v LK  Pravidla fondu investic vymezují:  předmět poskytovaných finančních prostředků z fondu investic,  poskytování finančních prostředků z fondu investic prostřednicím programů, které představují souhrn resortních podmínek pro zařazení a financování investičních akcí v příslušném resortu kraje, příp. souhrn činností, na které mohou být finanční prostředky fondu investic poskytnuty,  subjekty, které mohou být žadateli o poskytnutí finančních prostředků z fondu investic,  způsob uvolňování finančních prostředků z fondu investic a financování akcí zařazených do fondu investic,  způsob kontroly poskytnutých finančních prostředků z fondu investic a jejich vypořádání,  rozpočtové záležitosti fondu investic.

14 Investice v LK  Předmětem poskytování finančních prostředků z fondu investic jsou:  investiční výdaje kraje na rekonstrukci a modernizaci nemovitého majetku kraje ve správě krajského úřadu,  investiční výdaje kraje na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví kraje,  investiční dotace kraje do investičních fondů příspěvkových organizací zřízených krajem, účelově určených na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku kraje svěřeného do správy příslušným příspěvkovým organizacím k jeho hospodářskému využití,  investiční dotace kraje do investičních fondů příspěvkových organizací zřízených krajem, účelově určených na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku ve vlastnictví těchto příspěvkových organizací,

15 Investice v LK  Směrnice RK č.6/2006 k plánování, přípravě a pořizování investic Libereckým krajem a jím zřizovanými PO  Přehled investičních potřeb  Investiční koncept kraje  Investiční plán  Realizace investičního plánu – v souladu se Směrnicí RK k zadávání veřejných zakázek č. 2/2009 a v souladu se zákonem č. 137/2006

16 Investice v LK  Rekonstrukcí se pro účely těchto pravidel rozumí zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.  V případě budov je cílem úpravy zvýšit jejich kvalitu a způsobilost z hlediska funkčního využití stavebně technického stavu a z hlediska kvality vnitřního prostředí, které přesahují svým rozsahem a zaměřením údržbu a opravu, přitom však s nimi souvisí (cyklus životností a nahrazování jednotlivých stavebních částí).

17 Investice v LK  Modernizací se pro účely těchto pravidel rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nemovitého majetku.  U budov je cílem zvýšení jejich kvality a způsobilosti z hlediska plošného standardu, tj. počtu, výměry a skladby místností a z hlediska provozně funkčního, tj. zejména z hlediska vnitřního řešení prostorů, jejich vzájemné návaznosti a členění do vyšších celků, skladebních jednotek a provozních úseků. Jedná se tedy i o změnu vnitřního vybavení a zařízení existujících prostorů i o jejich stavební úpravy.  Modernizací se odstraňuje morální zastarávání, zvyšuje užitná hodnota a zhodnocuje nemovitý majetek.

18 Investice v LK  Pořízením nemovitého majetku se pro účely těchto pravidel rozumí pořízení nemovitého majetku úplatným převodem nebo novou výstavbou.  Reprodukcí, resp. obnovou nemovitého majetku se pro účely těchto pravidel rozumí jeho rekonstrukce nebo modernizace (včetně souvisejících technických zhodnocení) ve vlastnictví kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací, ve vlastnictví měst, obcí a dobrovolných svazků obcí a pořízení nemovitého majetku do vlastnictví kraje, měst, obcí a dobrovolných svazků obcí.

19 Investice v LK  Rozpočet fondu investic tvoří rozpočtovou kapitolu 930 – Fond Investic Libereckého kraje rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období. Finanční prostředky obsažené v rozpočtu fondu investic nejsou vázány délkou běžného rozpočtového období.  Návrh rozpočtu fondu investic předkládá k projednání radě kraje ekonomický odbor krajského úřadu.  V návrhu vychází z aktuálního stavu centrální evidence požadavků resortů, správců resortních programů fondu investic, aktuálního stavu věcného i objemového obsahu jejich programů schválených zastupitelstvem kraje.

20 Investice v LK  Rozpočet fondu investic vymezuje celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé resorty kraje a v jejich rámci objemy finančních prostředků na jednotlivé resortní programy, ze kterých jsou hrazeny výdaje, resp. poskytovány dotace nebo příspěvky z fondu investic na financování jednotlivých akcí zařazených do fondu investic.  O zařazení jednotlivých akcí do rozpočtu fondu investic rozhoduje zastupitelstvo kraje.  Rozpočet fondu investic je pro správce resortních programů závazný.

21 Investice v LK  Postup při realizaci investičních akcí  Záměr – schvaluje RK  Studie – příprava investice  Projektová dokumentace PD  Výběr TDI  Výběr zhotovitele  Vlastní realizace

22 Generel rozvojových potřeb  Generel rozvojových potřeb nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě příspěvkových organizací resortu školství  Ing. Vlasta Šormová

23 Generel rozvojových potřeb  Rada Libereckého kraje  dne 04. 11. 2008 schválila  Generel rozvojových potřeb  Usnesením č. 1276/08/RK  Zpracovatel firma DESIGN 4

24 Generel rozvojových potřeb  19. března 2009  OISNM dopis jednotlivým PO  Spolupráce při tvorbě Generelu  od 23. 03. až 30. 06. 2009  Určení kontaktní osoby  Obhlídka jednotlivých budov a areálů škol a školských zařízení v majetku LK firmou DESIGN 4

25 Generel rozvojových potřeb  Technické rady  1. technická rada 06. 02. 2009 mezi LK a firmou DESIGN 4  2. technická rada v týdnu od 11. 05 do 15. 05. 2009  3. technická rada - závěry

26 Generel rozvojových potřeb  Firma DESIGN 4 Vám v těchto dnech odesílá, případně odeslala,  k odsouhlasení dopracovanou verzi dokument „Generel rozvojových potřeb..."  Dokument již obsahuje dohodnuté závěry z 2. technické rady a formální náležitosti požadované Vaším zřizovatelem - Libereckým krajem  v dokumentu prozatím není odhad investičních nákladů, který v tuto chvíli firma DESIGN 4 připravuje  v dokumentu prozatím není odhad investičních nákladů, který v tuto chvíli firma DESIGN 4 připravuje 

27 Generel rozvojových potřeb  DESIGN 4 zároveň požaduje doplnění a zaslání následujících údajů k jednotlivým objektům Vašich areálů:  celková kapacita objektu.....  Respektive kolik žáků "se do objektu vejde"  skutečná kapacita objektu.....  Respektive kolik žáků v současnosti objekt využívá  odhad využití prostor objektu v %.....  např. 50 %, 100 %, není využíván apod.  Vaše připomínky a požadované doplňující informace o kapacitách prosím zašlete nejpozději do 15. 06. 2009 na níže uvedenou  E-mailovou adresu:  richtrova@design4.cz, svejdova@design4.cz richtrova@design4.cz

28 Konec  Hezký den  Hezké prázdniny  Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU Ing. Vladimír Koudelka Mgr. Lukáš Mocek Ing. Vlasta Šormová."

Podobné prezentace


Reklamy Google