Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb 16.9.2015 Dan Vrána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb 16.9.2015 Dan Vrána."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb 16.9.2015 Dan Vrána

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Legislativní rámec Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z § 95, písm. d), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Dle § 101a, odst. 3, je tento dokument nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, na základě které je financována síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Aktuálně je platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 (dále jen „Střednědobý plán 2015 – 2020“), který je v pořadí již třetím plánem, byl schválen zastupitelstvem dne 11. 9. 2014 usnesením č. 11/946 (materiál č. 9/7).

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Legislativní rámec K 1. 1. 2015 došlo k novelizaci zákona o sociálních službách, v rámci které byla v § 3, zákona nově definována síť sociálních služeb jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji.

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Stanovení krajské sítě sociálních služeb Záměrem Moravskoslezského kraje je nastavovat a řídit síť sociálních služeb s ohledem na potřeby občanů v daném území a současně určit základní parametry pro účelné a efektivní financování sítě z veřejných zdrojů. Proces stanovování sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je kontinuální, dlouhodobý, síť by měla být flexibilní tak, aby mohla reagovat na měnící se potřeby v území. Aktuálně je síť sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje tvořena stávajícími registrovanými sociálními službami poskytovanými na území Moravskoslezského kraje, které byly financované z veřejných zdrojů v roce 2015 prostřednictvím dotačního programu kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu) nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje.

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Stanovení krajské sítě sociálních služeb Služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb budou ze strany kraje pověřeny k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu (SOHZ), formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“ (Pověření). Pověření bude vydáváno po dobu platnosti SPRSS, tzn. do roku 2020. V kontextu nastavování krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a uzavírání pověření jsou preferovány 2 principy: 1. samostatná registrace na místo poskytování sociální služby (nejlépe na úrovni obce s pověřeným obecním úřadem), 2.pověřené budou služby registrované výlučně pro území MSK. Krajská síť sociálních služeb bude nově přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Stanovení krajské sítě sociálních služeb Dle předpokladů MPSV má být pro služby v síti „jednotné“ pověření k výkonu SOHZ (formou smlouvy o závazku veřejné služby) – přistoupení ostatních zadavatelů služeb (obce) a poskytovatelů finanční podpory k tomuto pověření (pověření na IČ a identifikátory). VZOR PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE A PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ KRAJE V DOTAČNÍ SMLOUVĚ OBCE 1. Příjemce prohlašuje, že služby (činnosti) podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev.č. smlouvy ………….., dále jen „pověření“) dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 2. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Stanovení krajské sítě sociálních služeb V návaznosti na průběžnou aktualizaci krajské sítě sociálních služeb bude probíhat v letech 2016 a 2017 u všech sociálních služeb vyjednávání zadavatelské role mezi krajem a obcemi. Výsledkem těchto vyjednávání bude jak stanovení případného rozšiřování kapacit služeb, tak případné zařazení každé sociální služby do krajské sítě sociálních služeb. Sociálním službám, u kterých nebude vyjednáno zařazení do krajské sítě sociálních služeb, budou pověření vypovězena. Krajská síť sociálních služeb (přehled poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě) bude nově přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Procesní stránka aktualizace krajské sítě sociálních služeb Pro udržení aktuální a flexibilní sítě, která reaguje na aktuálně se měnící potřebnost v území, je nutné síť průběžně aktualizovat prostřednictvím schvalování orgány kraje: 1. Zastupitelstvo kraje určuje síť sociálních služeb v parametrech: IČ, název poskytovatele, druh sociální služby, identifikátor sociální služby 2. Rada kraje průběžně definuje zastupitelstvem kraje určenou síť sociálních služeb v parametrech: forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby (lůžka, přepočtené úvazky), místo poskytování služby, územní působnost služby, status zařazení do sítě.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vstup nových sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje Prioritou je udržení optimální sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování stávajících zdrojů jejího financování. K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů veřejného zadavatele, přičemž prioritu má rozvoj potřebných služeb v území, které není danou službou pokryto. Kritéria pro vstup nových sociálních služeb do krajské sítě stanovené SPRSS MSK služba musí mít veřejného zadavatele (obec, kraj, MPSV), služba reaguje na nedostatečné pokrytí dané sociální služby v území, služba musí vycházet ze skutečných potřeb identifikovaných na území kraje, služba musí vycházet z procesu plánování na úrovni obce, kraje či dalších uskupení (mikroregion, místní akční skupina, svazek obcí), na financování služby se musí ve stanovené výši podílet veřejný zadavatel (obce, kraj, kraj prostřednictvím Individuálních projektů kraje realizovaných ve spolupráci s obcemi), přičemž stanovenou výši financování určuje SPRSS MSK, nová služba musí být poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výstup sociálních služeb z krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje Služba je ze sítě sociálních služeb vyřazena (přestává být financována, příp. dochází k jejímu významnému krácení), pokud již nesplňuje podmínky pro vstup a setrvání v síti definované SPRSS MSK: Kritéria pro výstup sociálních služeb z krajské sítě sociálních služeb absence veřejného zadavatele zánik potřebnosti identifikovaný ze strany zadavatelů zrušení registrace sociální služby zánik poskytovatele nesplnění podmínky povinného spolufinancování nových služeb v následujících letech zjištění zásadního porušení pravidel pro poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejní zadavatelé Obce jako zadavatelé sociálních služeb Dle podmínek střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje (SPRSS) musejí mít, sociální služby poskytované na území MSK veřejného zadavatele (obec, kraj, MPSV), a musejí vycházet z procesu plánování na úrovni obce, kraje či dalších uskupení (mikroregion, místní akční skupina, svazek atd.). Způsob plánování sociálních služeb je přímo úměrný danému typu obce (zadavatele), kteří se dělí dle velikosti rozsahu výkonu státní správy, který je jim svěřen (obec s úřadem, obec s pověřeným úřadem a obec s rozšířenou působností). Plánování a rozvoj nových i stávajících sociálních služeb na všech typech obcí však musí splňovat podmínky dané aktuálním střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (zadavatelská role, spolufinancování apod.)

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejní zadavatelé Kraj jako zadavatel sociálních služeb Na základě objektivně zjištěných potřeb ze strany kraje může být také kraj ve spolupráci s obcemi veřejným zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení nepříznivé sociální situace osob se specifickými potřebami. Bude se jednat o takové sociální služby a aktivity, jejichž zřízení v rámci území obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb efektivní. Jedná se například o potřeby občanů, kteří mají vzácná onemocnění, poruchy autistického spektra, těžké tělesné postižení, duševní onemocnění atd. Vždy však bude zohledněna konkrétní situace v daném území s ohledem na dostupnost, efektivitu a kvalitu poskytnuté podpory, pomoci a péče. Může jít také o služby, které ad hoc reagují na vzniklou situaci, kterou je zapotřebí operativně řešit v rámci území kraje.

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb 16.9.2015 Dan Vrána."

Podobné prezentace


Reklamy Google