Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb 2015+ a podmínky podpory nově vznikajících sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb 2015+ a podmínky podpory nově vznikajících sociálních."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb 2015+ a podmínky podpory nově vznikajících sociálních služeb Leden 2015 Mgr. Daniel Rychlik

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb Moravskoslezský kraj - třetím největším krajem v ČR dle počtu obyvatel – více než 1,2 miliónu v kraji poskytováno přibližně 750 registrovaných sociálních služeb; cca 240 poskytovatelů roční rozpočet poskytovatelů sociálních služeb v kraji - cca 3,8 miliardy Kč financování sociálních služeb založeno na principu vícezdrojového financování – zvl. rozpočty obcí, rozpočet kraje a státní rozpočet České republiky

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Historie financování sociálních služeb sociální služby do r. 1989 zajišťovány státem, zejména prostřednictvím okresních ústavů sociálních služeb po r. 1989 převzetí některých zařízení sociálních služeb od státu obcemi převedení zařízení sociálních služeb zřizovaných státem na kraj v souvislosti s reformou veřejné správy a zánikem okresních úřadů v r. 2002 vznik nových moderních druhů služeb, reagujících na potřeby uživatelů, poskytovaných převážně nestátními neziskovými subjekty do konce r. 2006 financování sociálních služeb odlišně dle jejich zřizovatele: příspěvkové organizace kraje - kraji poskytována dotace ze státního rozpočtu na provoz zařízení v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu obce – poskytování dotace ze státního rozpočtu na místo v zařízení sociální péče nestátní neziskové subjekty – dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Historie financování sociálních služeb přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - zásadní změna celého systému sociálních služeb, vč. jejich financování formální sjednocení financování sociálních služeb zřizovaných krajem, obcemi a nestátními neziskovými organizacemi přetrvání velkých rozdílů ve financování jednotlivých sociálních služeb v závislosti na zřizovateli při stanovení rozpočtového určení daní nepřidělení prostředků pro financování sociálních služeb kraji s odůvodněním, že je v souladu s § 101 zákona o sociálních službách bude financovat MPSV prostřednictvím dotačního řízení výše finančních prostředků alokovaná pro MSK každoročně nepokrývá potřebu k zajištění celé sítě poskytovaných sociálních služeb objem finančních prostředků pro MSK popisuje níže uvedená tabulka

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2015 ze státního rozpočtu a IP MSK

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb Zákon o sociálních službách stanoví v § 101a způsob financování sociálních služeb do 31. 12. 2014 rozhodnutí o dotacích v kompetenci MPSV s účinností od 1. 1. 2015 kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb schválení „Podmínek Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 11. 9. 2014

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 určen pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb; podpora sociálních služeb v souladu se SPRSS MSK rozhodnutí zastupitelstva 5. 3. 2015 dotace poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o dotaci dotace poskytnuta ve dvou splátkách po obdržení z MPSV v průběhu roku možnost podání žádosti o dofinancování a žádosti o dotaci pro nové sociální služby v termínech stanovených orgány kraje; povinnost hlášení změn a vyúčtování změna ve vyúčtování dotací - vyúčtování vůči rozpočtu MSK - vratky PO obcí přes účty zřizovatele

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 listopad 2014 - podána žádost kraje na MPSV o dotaci ze státního rozpočtu v objemu 1.271.112.000 Kč leden 2015 - Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015 -> přiděleny finanční prostředky v celkové výši 908.842.000 Kč, z této částky minimálně 89.925.000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení návrh na poskytnutí dotací v objemu 884.102.000 Kč, ponechána rezerva ve výši 24.740.000 Kč - určena k: a) financování nově vzniklých sociálních služeb b) služeb s kapacitou navýšenou během roku c) služeb, které nepodaly žádost v řádném kole dotačního řízení, d) dofinancování sociálních služeb, e) řešení specifických potřeb

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 podáno celkem 205 žádostí na 668 sociálních služeb v celkovém objemu 1.221.504.251 Kč podpořené sociální služby: 638 nepodpořené sociální služby: 30 možnost podání žádosti o podporu nových služeb včetně dofinancování stávajících služeb v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015“ bude v termínu stanoveném Radou Moravskoslezského kraje o podpoře nových služeb včetně dofinancování stávajících služeb rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v září 2015.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na r. 2015 určen poskytovatelům sociálních služeb, financovaných v letech 2013 – 2014 z Individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (např. azylové domy, terénní programy) dotace budou poskytnuty na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných sociálních služeb při stanovení výše dotace zohlednění výsledků „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015“ a dlouhodobou udržitelnost služby alokace ve výši 82 mil. Kč; z toho 41 mil. Kč tvořeno příjmy od obcí na základě smluv uzavřených mezi obcemi a MSK podání žádostí o dotaci do 13. 2. 2015 rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace 7. 5. 2015

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb 2016 + financování sociálních služeb bude směřovat k vyrovnávací platbě přiměřený zisk, předpoklad pro příští dotační řízení ve výši 1,45 % z výnosů/příjmů dle jednotlivých sociálních služeb (NE dle poskytovatele) v návaznosti na přiměřený zisk nutnost v roce 2015 narovnat jednotlivé sociální služby tak, aby se navzájem nefinancovaly stanovení maximální výše nájemného předpoklad stanovení dalších limitů v nákladových položkách (například poměr osobních nákladů nepřímých úvazků k celkovým osobním nákladům) předpoklad povinnosti hlásit změny počtu úvazků

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podmínky podpory nově vznikajících sociálních služeb podmínky stanoveny schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 - 2020 financovány sociální služby, které splňují registrační podmínky, jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV a jejich působnost je dána územím MSK SPRSS MSK stanoví podmínky pro financování nových sociálních služeb deklarace potřebnosti dané sociální služby minimální míra spoluúčasti na financování oprávněné provozní ztráty ze strany obce - u pobytových sociálních služeb min. 30 % -u ambulantních sociálních služeb min. 25 % -u terénních sociálních služeb min. 20 % -u odborného sociálního poradenstvímin. 30 % místní dostupnost služby - vznik v primárně nepokrytých oblastech výjimky – např. transformace, převod zřizovatelských funkcí uplatnění principu nepodkročitelnosti podílu obcí na spolufinancování sociálních služeb

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Financování sociálních služeb 2015+ a podmínky podpory nově vznikajících sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google