Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)"— Transkript prezentace:

1 Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků

2 Právní úprava § 160 odst. 5 SŘ - územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a pouze se souhlasem nadřízeného správního orgánu. § 160 odst. 6 SŘ – územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

3 Předmět veřejnoprávní smlouvy
Ve smlouvě musí být přesně specifikováno, jakého rozsahu přenesené působnosti se týká (včetně odkazu na příslušné ustanovení zákona. Nejčastěji: § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 12 (rušení trvalého pobytu) a § 3 odst. 3 písm. g) a h) a § 10 b) (zapisování údajů) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 42 odst. 1 až 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 1 (RÚIAN) zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech

4 Postup při uzavírání veřejnoprávní smlouvy
Schválení příslušným orgánem obce - rada obce, ledaže by si pravomoc vyhradilo zastupitelstvo; v obcích, kde není volena rada, schvaluje veřejnoprávní smlouvu zastupitelstvo obce - veřejnoprávní smlouva musí být schválena před jejím podepsáním 2. Podpis veřejnoprávní smlouvy osobou oprávněnou zastupovat obec navenek (starosta, případně osoba jím pověřená) Zaslání žádosti o udělení souhlasu s uzavřením VPS krajskému úřadu

5 Správní řízení o udělení souhlasu
Náležitosti žádosti: označení účastníků (název obce, sídlo, identifikační číslo) označení veřejnoprávní smlouvy důvod uzavření podpis osoby oprávněné (starosta, případně osoba jím pověřená – doložení pověření či plné moci)

6 Přílohy žádosti: 1x stejnopis veřejnoprávní smlouvy doklad o schválení příslušným orgánem obce (usnesení, příp. výpis z usnesení, zápis z jednání) veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy souhlas nabude právní moci

7 Povinnost obce po uzavření smlouvy
Bezodkladně poté, co byla uzavřena (tedy po nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl k veřejnoprávní smlouvě udělen souhlas), ji zveřejnit na úřední desce nejméně po dobu dnů. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

8 Změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy
jen písemnou dohodou smluvních stran (dodatekv případě prodloužení doby platnosti veřejnoprávní smlouvy musí souhlas s uzavřením dodatku nabýt právní moci před koncem platnosti Zrušení: dohoda o zrušení výpověď

9 Kontakt: Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Mgr. Petra Nucová, tel ,

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)"

Podobné prezentace


Reklamy Google