Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

2 2 Právní úprava § 160 odst. 5 SŘ - územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a pouze se souhlasem nadřízeného správního orgánu. § 160 odst. 6 SŘ – územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

3 3 Předmět veřejnoprávní smlouvy Ve smlouvě musí být přesně specifikováno, jakého rozsahu přenesené působnosti se týká (včetně odkazu na příslušné ustanovení zákona. Nejčastěji: § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 12 (rušení trvalého pobytu) a § 3 odst. 3 písm. g) a h) a § 10 b) (zapisování údajů) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 42 odst. 1 až 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 1 (RÚIAN) zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech

4 4 Postup při uzavírání veřejnoprávní smlouvy 1.Schválení příslušným orgánem obce - rada obce, ledaže by si pravomoc vyhradilo zastupitelstvo; v obcích, kde není volena rada, schvaluje veřejnoprávní smlouvu zastupitelstvo obce - veřejnoprávní smlouva musí být schválena před jejím podepsáním 2. Podpis veřejnoprávní smlouvy osobou oprávněnou zastupovat obec navenek (starosta, případně osoba jím pověřená) 3.Zaslání žádosti o udělení souhlasu s uzavřením VPS krajskému úřadu

5 5 Správní řízení o udělení souhlasu Náležitosti žádosti: označení účastníků (název obce, sídlo, identifikační číslo) označení veřejnoprávní smlouvy důvod uzavření podpis osoby oprávněné (starosta, případně osoba jím pověřená – doložení pověření či plné moci)

6 6 Přílohy žádosti: 1x stejnopis veřejnoprávní smlouvy doklad o schválení příslušným orgánem obce (usnesení, příp. výpis z usnesení, zápis z jednání) →veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy souhlas nabude právní moci

7 7 Povinnost obce po uzavření smlouvy Bezodkladně poté, co byla uzavřena (tedy po nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl k veřejnoprávní smlouvě udělen souhlas), ji zveřejnit na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

8 8 Změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy Změna: jen písemnou dohodou smluvních stran (dodatekv případě prodloužení doby platnosti veřejnoprávní smlouvy musí souhlas s uzavřením dodatku nabýt právní moci před koncem platnosti Zrušení: dohoda o zrušení výpověď

9 9 Kontakt: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Mgr. Petra Nucová, tel. 577 043 558, petra.nucova@kr-zlinsky.czpetra.nucova@kr-zlinsky.cz

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Uzavírání veřejnoprávních smluv (zákon č."

Podobné prezentace


Reklamy Google