Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Vyjednávání potřebnosti sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Vyjednávání potřebnosti sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Vyjednávání potřebnosti sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje sociálních služeb 20. 3. 2013

2 Cíl semináře 1. Informovat o zákonu č. 108/2006 Sb. 2. Informovat o procesu plánování v MSK 3. Informovat o financování sociálních služeb 4. Informovat a diskutovat o procesu vyjednávání kraje s obcemi o potřebnosti sociálních služeb na území MSK

3 Zákon č. 108/2006 Sb. Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přinesl řadu zásadních změn do oblasti poskytování sociálních služeb, Podle § 95 písm. d) kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a to ve spolupráci s obcemi, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, Obce podle § 94 písm. e) spolupracují s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sdělují kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území kraje, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,

4 Zákon č. 108/2006 Sb. Obec může podle § 94 písm. d) zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Plán rozvoje sociálních služeb je dle § 3 písm. h) výsledkem procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Obsahem plánu je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. Zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je obsažen v žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb.

5 Proces plánování v Moravskoslezském kraji 09/2006 – RK souhlasila se zahájením procesu plánování rozvoje sociálních služeb v MS kraji a zároveň zřídila Řídící skupinu, 01/2007 – ŘS vytvořila 2 PS: Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným obecním úřadem, Pracovní skupina pro popis stavu a finanční analýzu sociálních služeb, 06/2007 – ZK schválilo 1. SPSS v MSK 2008 – 2009,

6 08/2007 – ŘS ukončila činnost PS pro popis stavu a finanční analýzu sociálních služeb, a vytvořila 2 nové PS: PS pro kvalitu sociálních služeb v MSK, PS pro tvorbu systému financování sociálních služeb v MSK, Proces plánování v Moravskoslezském kraji

7 09/2010 – ZK schválilo 2. SPSS v MSK 2010 – 2014, 06/2011 – ŘS vytvořila 3 nové PS: PS pro transformaci v MSK, PS protidrogové prevence v MSK, PS pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit MSK, Proces plánování v Moravskoslezském kraji

8 08-09/2008 – kraj oslovil starosty/primátory 299 obcí v MSK s tím, aby: 1. poukázal na význam SPSS, 2. motivoval k zapojení (spolupráci) většího počtu malých obcí kraje do procesu SPSS, kdy se jako funkční podoba spolupráce na SPSS jeví např. v rámci: správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem, jasně definovaného mikroregionu, svazku obcí aj. Proces plánování v Moravskoslezském kraji

9 3. seznámil s kritérii podpory sociálních služeb ze strany kraje, potažmo státu, v dlouhodobém horizontu: obec deklaruje potřebnost sociální služby (služba je výstupem plánování rozvoje sociálních služeb v obci a reaguje na skutečné potřeby občanů), obec deklaruje finanční participaci na provozních nákladech sociální služby.

10 Střednědobý plán v MS kraji 2010 – 2014 Vize – Partnerstvím zadavatelů k provázané síti kvalitních sociálních služeb zajišťujících funkční podporu, pomoc a péči občanům Moravskoslezského kraje. Cíl – Vytvoření sítě kvalitních a dostupných sociálních služeb na základě potřeb identifikovaných obcemi nebo krajem a nastavení jejího efektivního financování, včetně udržitelného rozvoje.

11 Střednědobý plán v MS kraji 2010 – 2014 obsahuje priority a principy ve 4 klíčových oblastech: 1. proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, 2. rozvoj sociálních služeb, 3. kvalita sociálních služeb, 4. systém financování sociálních služeb, které by měly vést k naplnění vize a cíle.

12 Klíčové principy 1. Sociální služby jsou poskytovány na základě potřeb identifikovaných obcemi či krajem. 2. Potřebnost služeb je deklarována obcemi, v nichž jsou či budou dané služby poskytovány, a také obcemi, jejichž občané tyto služby využívají či budou využívat (působnost služby přesahuje sídlo služby). 3. Obec deklaruje podporu potřebným sociálním službám nejlépe ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. 4. Financovány z veřejných rozpočtů jsou prioritně sociální služby zařazené do základní sítě.

13 Vyjednání potřebnosti 5. Potřebnost všech stávajících sociálních služeb kraj vyjedná s obcemi tak, že dojde k jejich rozdělení do 4 úrovní: I. služby, jejichž potřebnost je deklarována ze strany obce (obcí) či kraje: A. služby minimální sítě, B. služby základní sítě, C. služby optimální sítě, II. služby, jejichž potřebnost není deklarována ze strany obce (obcí) či kraje, III. služby nové, rozvojové.

14 Vyjednání potřebnosti realizací seminářů je fakticky zahájen proces vyjednání o potřebnosti, do 30. 6. 2013 je možné vznášet podněty či návrhy k procesu vedoucímu oddělení rozvoje soc. služeb – michal.potocky@kr-moravskoslezsky.cz bude nastaven časový harmonogram: - pro zmapování poskytovaných sociálních služeb, - pro vyjednávání obcí s poskytovateli na území obcí, - pro individuální konzultace mezi krajem a obcemi, - pro deklaraci potřebnosti sociálních služeb, - pro rozdělení služeb v rámci sítě,

15 Vyjednání potřebnosti Každou službu je nutné vydefinovat mj. z hlediska: 1. místní působnosti: tedy ze strany obcí, na jejichž území služba působí, nebo jejímž občanům je služba poskytována, 2. cílových skupin: tedy pro všechny cílové skupiny, kterým je poskytována, zvlášť, 3. časové dostupnosti, 4. druhu a formy služby, 5. kapacity, 6. finančních prostředků – náklady, zdroje. Potřebnost bude deklarována z 1. – 5. hlediska.

16 Vyjednání veřejného závazku a míry spolufinancování 6. Vyjednání veřejného závazku mezi krajem a obcemi včetně vyjednání míry spolufinancování oprávněných provozních nákladů jejich zadavateli bude navazovat na vyjednání potřebnosti sociálních služeb: I. možnost: % spoluúčast zadavatelů na pokrytí provozní ztráty u jednotlivých druhů sociálních služeb, II. možnost: % spoluúčast zadavatelů na pokrytí provozní ztráty u sítě sociálních služeb na území vymezeném působností úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, nezvolí-li si obce samy jiný způsob vymezení území – např. území obce, svazek obcí, mikroregion aj., III. možnost: kombinace předchozích možností, Veřejný závazek je deklarací, že určité cílové skupině, jejíž identifikované potřeby je nutno zabezpečovat prostřednictvím sociální služby, bude tato služba zajištěna.

17 Otázky, diskuze?

18 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Potocký Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor sociálních věcí 28. října 117, Ostrava Tel.: 595 622 593, michal.potocky@kr-t.cz


Stáhnout ppt "Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Vyjednávání potřebnosti sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google