Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého."— Transkript prezentace:

1 Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje

2 Osnova prezentace  Úvod do procesů plánování a kvality sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje  Evaluace kvality SS  Zákon o sociálních službách  Představení projektu

3 Síť sociálních služeb kraje  Mozaika různých sociálních služeb  Služby potřebné, odpovídajícím potřebám veřejnosti, uživatelů  Služby kvalitní, odpovídající standardům  Služby kooperující  Služby navazující  Služby ufinancovatelné

4 Kvalita v sociálních službách HISTORIE + SOUČASNOST  Pracovní skupiny rezidenčních služeb – definování krajských standardů kvality (2003)  Sebehodnocení v rezidenčních službách (2003, 2004)  Rozvojové plány (2004)  Pracovní skupiny rezidenční služby (2005)  Vzdělávání poskytovatelů SS (2005 – 2007)  Pracovní skupiny terénní služby (2005 – 2006)  Příprava konzultantů kvality SS

5 Kvalita v sociálních službách BUDOUCNOST  Sebehodnocení v terénních a dalších službách (2 Q r. 2006)  Vzdělávání evaluátorů kvality  Evaluace kvality SS na principu podpory a kontroly kvality (2006 – 2008)  Proces krajské certifikace – zařazení do sítě SS kraje (2006 – 2008)  - příprava na inspekce

6 Evaluace kvality SS Prvek podpory  příprava na inspekce kvality  Pomoc při zavádění kvality  Pomoc při zpracování rozvojových plánů Prvek kontroly  Evaluace naplňování standardů kvality  Výstup pro zařazení do sítě  rezidenčních zařízení SS (4 Q 2006)  služby sociální prevence (1a2 Q 2007)  Terénní sociální služby (3a4 Q 2007)

7 Plánování v sociálních službách na území kraje  Tvorba komunitních plánů na území obcí III. stupně od roku 2002  První verze KP kraje (říjen 2004)  Projekt komunitního plánování SS SROP 3.2 (2005 – 2007)  První návrh sítě SS kraje (2006)  Benchmarking SS (2006 – 2008)

8 Zákon o sociálních službách role jednotlivých subjektů kompetence a procesy

9 Aktéři sociálních služeb Orgány veřejné správy působící na poli sociálních služeb  MPSV ČR  krajské úřady - výkon přenesené působnosti  obecní úřady obcí s rozšířenou působností – výkon přenesené působnosti  úřady práce  obce  kraje Poskytovatelé sociálních služeb  územní samosprávné celky  právnické osoby zřizované územními samosprávnými celky  další právnické osoby  fyzické osoby  MPSV ČR a jím zřízené organizační složky státu

10 Příspěvek na péči – část druhá Zákona o sociálních službách  Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti / stupně I – IV/

11 Výše příspěvku na péči Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc  3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),  5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost,)  9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),  11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Výše příspěvku pro osoby Starší 18 let činí za kalendářní měsíc  2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),  4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),  8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),  11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

12 Základní druhy sociálních služeb  sociální poradenství  služby sociální péče  služby sociální prevence  Sociální službou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto rozhodnutí vzniká rozhodnutím o REGISTRACI.

13 Působnost při zajišťování sociálních služeb Obecní úřad obce s rozšířenou působností  zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.  koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností  na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna.

14 Působnost při zajišťování sociálních služeb Krajský úřad  zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb,  koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

15 Působnost při zajišťování sociálních služeb Obec  aktivně zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,  zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,  spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,  Může zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

16 Působnost při zajišťování sociálních služeb Kraj  aktivně zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,  zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,  spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,  zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,  sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,  informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb.

17 Působnost při zajišťování sociálních služeb MPSV ČR  řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb,  zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,  spolupracuje s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb

18 Inspekce poskytování sociálních služeb- část čtvrtá zákona o sociálních službách Předmětem inspekce je plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených, kvalita poskytovaných sociálních služeb.  Krajský úřad provádí inspekci poskytování sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci a u poskytovatelů uvedených v § 84, u kterých se registrace podle zákona o sociálních službách nevyžaduje /FO nebo PO, která je usazena v jiném členském státě EU při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.  MPSV ČR provádí inspekci poskytování sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele

19 Financování sociálních služeb  Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru  Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb  Je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje

20 Způsob zajištění financování – přenesená působnost  KÚ předkládá MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období  MPSV ČR poskytuje krajům dotaci na zajištění povinnosti související s poskytováním sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel ukončil poskytování služby, a osoby, kterým dosud služby poskytoval, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb.  MPSV ČR poskytuje prostřednictvím rozpočtu kraje dotaci obcím s rozšířenou působností na zajištění povinnosti související s poskytnutím sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu v případech, kdy neposkytnutí okamžité pomoci osobě, které není poskytována sociální služba, by ohrozilo její život nebo zdraví.  MPSV ČR může poskytovat poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.  Obec nebo kraj může poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

21 Představení projektu

22 Realizátor projektu Královéhradecký kraj Wonkova 1142 Hradec Králové, 500 02 www.kr-kralovehradecky.cz

23 Cíle projektu  Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj kvality sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje a zajištění funkčního a dostupného systému sítě sociálních služeb. V dílčích krocích se projekt zaměří na vzdělávání, metodickou podporu a koordinaci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, jež v závěru povedou k posílení jejich schopnosti poskytovat takové sociální služby, které podporují sociální integraci uživatelů služeb do komunity a souhlasí s existujícími standardy kvality sociálních služeb.

24 Aktivity projektu  Zpracování a aktualizace metodiky sebehodnocení a dotazníků  Sebehodnotící procesy  Zpracování metodiky evaluace  Vzdělávání evaluátorů  Evaluační procesy

25 Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google