Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní finanční výkazy. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zprávu jsou povinny sestavovat ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu účetní závěrky. Podle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní finanční výkazy. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zprávu jsou povinny sestavovat ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu účetní závěrky. Podle."— Transkript prezentace:

1 Základní finanční výkazy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zprávu jsou povinny sestavovat ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu účetní závěrky. Podle Zákona o účetnictví je účelem této zprávy uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti účetní jednotky. Obsahem výroční zprávy jsou finanční i nefinanční informace: – o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou pro účetní jednotku významné – o předpokládaném vývoji účetní jednotky – o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje – o činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích – o organizačních složkách v zahraničí Nedílnou součástí výroční zprávy je i účetní závěrka a výrok auditora k ní. Výroční zprávu musí účetní jednotky zveřejňovat a to minimálně uložením do Sbírky listin u rejstříkového soudu. Výroční zprávou se má účetní jednotka presentovat na veřejnosti. Je proto i důležitá nejen její obsahová, ale i její formální stránka.

3 Základní finanční výkazy Účetní závěrku mohou organizace sestavovat buď – v plném rozsahu (jde o jednotky, které mají povinný audit) nebo – ve zjednodušeném rozsahu (všechny ostatní) Účetní závěrka obsahuje sestavení těchto účetních výkazů: – Rozvaha (bilance) – Výkaz zisku a ztráty – Přílohy (včetně Výkazu cash-flow)

4 Rozvaha (bilance) Přehled o majetku podniku a jeho struktuře (aktiva) a o jeho kapitálovém krytí vlastním a cizím kapitálem (pasiva) k určitému datu. Platí zde bilanční princip: Aktiva = Pasiva Aktiva – vykazujeme podle stupně likvidity od nejméně likvidních v členění na sloupce o stavu aktiv v minulém účetním období, brutto údaje v běžném účetním období, korekci a netto údaje za běžné období. Pasiva – vykazujeme podle položek v rozdělení na vlastní zdroje a cizí a sloupce pro období běžné a minulé.

5 Aktiva – majetková strukturaPasiva – finanční struktura (zdroje financování majetku) 1. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek 3. Oběžná aktiva (Oběžný majetek) - zásoby - pohledávky - finanční majetek 4. Ostatní aktiva - náklady příštích období - příjmy příštích období 1. Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaří běžného účetního období 2. Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasíva - výdaje příštích období - výnosy příštích období Rozvaha

6 Rozvaha - aktiva Dlouhodobý majetek (neoběžný): hmotný (pozemky, budovy, stavby, byty, předměty z drahých kovů) nemovitý movitý nehmotný (zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software) finanční majetek (cenné papíry s dobou držení delší než 12 měsíců) finanční účasti v jiných podnicích investiční instrumenty (obchodovatelné cenné papíry)

7 Rozvaha – aktiva – dlouhodobý majetek pořízením dlouhodobého majetku vznikl podniku jednorázový výdaj, avšak majetkové části budou používány dlouhou dobu → majetek se spotřebovává a přenáší do výrobků postupně proces postupného opotřebování jak fyzického, tak morálního je vyjadřován formou odpisů: jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku v podniku za určité období představují část ceny dlouhodobého majetku jsou součástí provozních nákladů podniku, čímž významnou měrou ovlivňují hospodářský výsledek podniku a následně i rentabilitu, jakož i daňový základ pro vyčíslení odvodů daně z příjmů

8 Rozvaha - aktiva Oběžný majetek: Ve věcné formě – zásoby: Materiálu Nedokončené výroby Polotovary Hotové výrobky Zboží Zvířata Zálohy na zboží V peněžní formě Pohledávky (z obchodního styku) Finanční majetek (peníze, bankovní účty, krátkodobé cenné papíry)

9 Rozvaha – aktiva - oběžný majetek V rozvaze je oběžný majetek uspořádán podle likvidnosti; Likvidnost – schopnost jednotlivých majetkových složek podniku (aktiv) přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky Zásoby - nejméně likvidní položka zásoby nakupované (materiál, zboží na skladě) zásoby vlastní výroby (nedokončené a hotové výrobky) Pohledávky se třídí na: dlouhodobé (splatnost nad 1 rok) krátkodobé (splatnost do 1 roku) Nejlikvidnější částí oběžného majetku je krátkodobý finanční majetek

10 Struktura rozvahy Rozvaha má předem stanovený obsah a sestavuje se do předepsaných formulářů. Na straně aktiv se údaje zapisují do čtyř sloupců: – Sloupec 1 (brutto) – aktiva se uvádějí v hrubé hodnotě (t. j. nesnížená o oprávky a opravné položky – Sloupec 2 (korekce) – obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus – Sloupec 3 (netto) – uvádí hrubou hodnotu sníženou o korekci. – Sloupec 4 – obsahuje hodnoty z minulého období v netto výši Na straně pasiv zapisujeme pouze do dvou sloupců: – Sloupec 5 – stav pasiv za běžné období – Sloupec 6 – stav pasiv za minulé období

11 Výkaz zisku a ztrát Úkolem tohoto výkazu je informovat o úspěšnosti či neúspěšnosti činnosti podniku. Spočívá v měření výsledků hospodaření firmy a zjistí se rozdílem mezi výnosy a náklady firmy za dané účetní období. Vztahuje se k určitému časovému intervalu (ročnímu, popř. kratšímu) je přehledem o výsledkových operacích za tento interval.

12 Výsledek hospodaření Zisk (výnosy > náklady) Ztráta (výnosy < náklady)

13 Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát: podrobně zachycuje toky nákladů a výnosů informuje o výši výsledku hospodaření, který byl za dané období vytvořen informuje o objemech a skladbě nákladů a výnosů, které se na jeho dosažení podílely Náklady a výnosy jsou uspořádány dle aktivit do oblastí: provozní finanční mimořádné

14 Náklady – představují peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů, – se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku vykazovaný v rozvaze (snížení netto aktiv) – ve výkazu zisků a ztrát se projeví jako spotřeba, opotřebení majetku, přírůstek závazků Výnosy – představují peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku (např. vyrobené výrobky) – představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb,

15 Běžná činnost – Běžná činnost je součtem provozního HV a finančního HV, snížený o daň za běžnou činnost. Mimořádná činnost – představuje HV, kterého je dosaženo z nepravidelných a neočekávaných operací podniku a vyjadřuje rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady

16 Rozdělení výsledku hospodaření Provozní výsledek hospodaření – Představuje rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření – Rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost – je součtem VH z provozní a finanční činnosti upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmů za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření – Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti Výsledek hospodaření za účetní období – je součtem VH za běžné období a mimořádného VH – Představuje disponibilní zisk (čistý zisk – zisk po zdanění), případně ztrátu

17 Příloha Příloha nemá povinnou formu, ale má stanovený obsah. Firmy, které mají povinný audit sestavují přílohu v plném rozsahu, která se skládá ze čtyř dílů: 1.Obecné údaje o firmě 2.Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 3.Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

18 1. Obecné údaje o firmě – Popis firmy – název, právní forma podnikání, sídlo firmy, místo podnikání, předmět podnikání, datum vzniku firmy – Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů – Údaje o osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv ve firmě – Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období atd.

19 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách – Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku – Způsoby sestavování odpisových plánů a použité odpisové metody – Způsob stanovení opravných položek – Způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč atd.

20 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu zisku a ztráty vyčíst Rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Informace o výši splatných závazků za sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění Informace o výši daňových nedoplatků firmy atd.

21 4. Výkaz cash flow Výkaz cash flow poskytuje informace o přírůstku či úbytku peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za účetní období. Nepoměřuje výnosy a náklady, ale příjmy a výdaje. Zkoumá příčiny přírůstků nebo úbytků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

22 Peněžními ekvivalenty je krátkodobý finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za peněžní prostředky a nepředpokládají se významné změny hodnoty v čase (např. likvidní cenné papíry k obchodování, vklady s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou)

23 Zdrojem informací pro výpočet a sestaveni CF jsou: – Rozvaha k počátku účetního období – Rozvaha ke konci účetního období – Výkaz zisku a ztráty za běžné období – Dále vycházíme z účetnictví z některých syntetických a analytických účtů

24 Využití výkazu CF Účelem výkazu CF je podat přehled o: – Finančních zdrojích z vlastní činnosti a cizích zdrojích ve vztahu k jednotlivým formám jejich užití – Finanční situaci podniku (změnách ve finanční situaci podniku v rámci účetního období se zaměřením na likviditu, solventnost a jejich vývoj) – Změny stavu peněžních prostředků jako ukazatele vyjadřující likviditu podniku (doložení přírůstků a úbytků peněžních prostředků za sledované účetní období přetransformované na tvorbu finančních zdrojů a jejich užití v souladu s jejich požadavky)

25 Cash flow se využívá: k analýze příčin změn stavu peněžních prostředků při krátkodobém a dlouhodobém plánování k posuzování finanční stability podniku k hodnocení efektivnosti podnikových investic

26 Děkuji za pozornost Zdroje: www.obaka-karvina.cz podfuck.net


Stáhnout ppt "Základní finanční výkazy. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zprávu jsou povinny sestavovat ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu účetní závěrky. Podle."

Podobné prezentace


Reklamy Google