Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začínáme s prvky CLILu. CLIL v učebnicích anglického jazyka  New Happy House O Dvoudílný kurz – 1. a 2. ročník O První díl neobsahuje čtení ani psaní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začínáme s prvky CLILu. CLIL v učebnicích anglického jazyka  New Happy House O Dvoudílný kurz – 1. a 2. ročník O První díl neobsahuje čtení ani psaní."— Transkript prezentace:

1 Začínáme s prvky CLILu

2

3

4 CLIL v učebnicích anglického jazyka  New Happy House O Dvoudílný kurz – 1. a 2. ročník O První díl neobsahuje čtení ani psaní O Zaměření na mezipředmětové vztahy O Efektivní metodika založená na příběhu

5 CLIL v učebnicích anglického jazyka O Project 3rd edition (1 + 2) – za každou lekcí dvojstrana „Culture“ a „ English across the curriculum“ O 5. a 6. ročník O Student’s book 1U 1 Maths: sums U 2 Geography: the world U 3 Science: we are animals, too U 4 Music: musical instruments U 5 History: place names U 6 Art: describing people

6 O Project 3rd edition (1 + 2) – za každou lekcí dvojstrana „Culture“ a „ English across the curriculum“ O 6. a 7. ročník O Student’s book 2 U 1 Science and Maths: measuring time U 2 Biology: animal classification U 3 History: transport U 4 Geography: food from around the world U 5 Geography: east and west U 6 History /Art: the Greek theatre CLIL v učebnicích anglického jazyka

7 PROJECT 3 (CEF A2) O ACROSS THE CURRICULUM O UNIT 1 – BIOLOGY, MIGRATION (Přírodopis, migrace) O UNIT 2 – SCIENCE, THE SOLAR SYSTEM (Zeměpis/ Přírodopis/Sluneční soustava) O UNIT 3 – GEOGRAPHY, TIME ZONES (zeměpis, časová pásma) O UNIT 4 – HISTORY, THE PLAGUE (dějepis, morová epidemie) O UNIT 5 – MUSIC, MELODY AND RHYTHM (hudební výchova, melodie a rytmus) O UNIT 6 – HEALTH, EYES (přírodopis? Zrak)CULTURE O UNIT 1 – FAMILIES (rodinný život) O UNIT 2 – TRANSPORT (doprava – historie a současnost) O UNIT 3 – BRITAIN (Velká Británie) O UNIT 4 – THE BIG APPLE (New York) O UNIT 5 – HEROES AND HEROINES IN BRITAIN (hrdinové Velké Británie) O UNIT 6 – EMERGENCY SERVICES (záchranná služba) CLIL v učebnicích anglického jazyka

8 Podpora dalšího jazykového vzdělávání učitelů  11 ze 13 učitelů 1. stupně je schopných komunikovat v Aj  15 z 21 učitelů 2. stupně je schopných komunikovat v Aj  Z celkového počtu 34 učitelů má 6 učitelů aprobaci Aj  26 ze 34 učitelů je schopných komunikace v Aj (na rozdílné úrovni)  Vzdělávání učitelů v Aj patří na škole mezi priority

9 CLIL – vizuální podpora, práce žáků

10

11

12 cLIL I ntegrated L anguage L earning O bsahově a J azykově I ntegrovaná V ýuka

13

14 CLIL Metody a formy vhodné pro CLIL O Zohlednění individuálních učebních stylů žáka O Dramatické techniky O Podpora kritického myšlení O Reflexe učebního procesu O Kooperativní učení O Lexikální přístup O Webquests „Learning by construction rather than learning by instruction.“

15 Počátky CLILu v ČR 2005 2005 – CLIL součástí jazykové vzdělávací politiky v ČR (Národní plán výuky cizích jazyků v ČR) 2009 2009 - MŠMT vydává dokument Content and Language Integrated Learning v ČR 2009 - … 2009 - … - projekty zaměřené na zavádění CLILu do českých škol podpořené z OPVK

16 CLIL CLIL v ČR – výzkum z roku 2008 O 9% škol využívá CLIL O Nejčastěji využitým jazykem je AJ O Nejčastějším integrovaným předmětem je matematika, dále výtvarná a hudební výchova O CLIL nejvíce využívají učitelé na 1. stupni ZŠ, následuje SŠ, pak 2. stupeň ZŠ O Hlavní překážky – nedostatečné jazykové kompetence, nedostatečné metodické kompetence

17 CLIL není Nic převratně novéhoNáhrada za hodiny cizího jazykaVýuka předmětů v hodinách cizích jazykůPřesné stanovení poměru L1 a L2 ve výuce

18 CLIL je Jeden z typů dvojjazyčného vzdělávání. Integrovaná výuka jazyka a nejazykového předmětu. Založen na týmové spolupráci učitele jazyka a nejazykového předmětu. Inovace metod a forem výuky.

19 Cíle CLILu Jazykové (language) Obsahové (předmět) (content) Učební dovednosti a strategie (learning skills)

20 1)jakým způsobem budou ve výuce zprostředkovány znalosti, dovednosti a porozumění obsahu 2)jak bude využit jazyk 3)které myšlenkové procesy budou probíhat 4)s jakými kulturními aspekty se žáci seznámí C CONTENT C COMMUNICATION C COGNITION C CULTURE

21 Jazykové sprchy (language showers) Téma hodiny a na konci hodiny shrnutí v AJ – možno kombinovat s písemným materiálem (např. text s vynechanými slovy) zkontrolovaným učitelem AJ Vizuální podpora ve třídě, nápisy, plakáty, pracovní koutky apod. Využití cizojazyčných studijních materiálů ve výuce předmětu (ve spolupráci s jazykářem je možno i tam, kde jazyková úroveň učitele obsahu je nízká) Výstupy v cizím jazyce hodnocené učitelem předmětu a jazyka Možnosti zařazení prvků CLILu do výuky Projektové dny, škola v přírodě, mezinárodní projekty (např. E-Twinning)

22 O Zaměření spíše na jazyk (povrchové mezipředmětové propojení) / soft CLIL O Integrace jazyka a prohloubení nebo opakování obsahu O Integrace jazyka a nového obsahu O Bilingvní vzdělávání (celý obsah vyučován v cizím jazyce) / hard CLIL

23 Rozvinutý CLIL Zařazení jednotlivých modulů v cizím jazyce do výuky vybraného předmětu Zařazení obsahu do jazykové výuky Integrované předměty (1 – 2 vyuč. hodiny týdně vedené částečně v cizím jazyce – jazyk i předmět v téže vyuč. hodině)

24 CLIL UČITEL: je odborníkem vyučovacího předmětu rozumí procesům osvojování si cizího jazyka a umí plánovat integrovanou výuku zná potřeby žáků volí správné a efektivní výukové strategie používá různé organizační formy výuky využívá různorodé zdroje a pomůcky volí vhodné hodnotící nástroje

25 Učitel/ka je zároveň učitelem předmětu i jazyka Showers – jazykové sprchy (kratší celky)Informační zdroje v L2 a/nebo výstupy v L2 Projekty nebo tematické celky v L2 (spolupráce s učitelem-jazykářem) Postupné zvyšování L2 ve výuceVýuka v L2

26 Učitel/ka vyučuje předmět, jeho/její jazyková úroveň je B2 Showers – jazykové sprchy Informační zdroje a/nebo výstupy v L2 (konzultace s učitelem- jazykářem) Projekty nebo tematické celky v L2 (spolupráce s učitelem-jazykářem) Projektové dny, škola v přírodě - týmové vyučování – jazykář a učitel předmětu Při úzké spolupráci s učitelem jazyka lze dosáhnout výuky v L2

27 Učitel/ka vyučuje předmět, jazyková úroveň je nižší než B2 Nutná těsná spolupráce s jazykářemShowers formou domluvených částí hodin, které mohou probíhat v L2 Téma hodiny a na konci hodiny shrnutí v AJ – možno kombinovat s písemným materiálem (např. text s vynechanými slovy) zkontrolovaným učitelem AJ Výběr studijních materiálů v L2 ve spolupráci s učitelem jazyka, který žáky připraví na hodinu předmětu Výstupy v L2 hodnocené učitelem předmětu a jazyka, společné cíle Týmová výuka při projektové práci

28 O Příprava pro internacionalizaci a pro další studium O Rozvoj jazykových kompetencí O Jazyk je osvojován v rámci reálné komunikační situace O Inovace metod a forem výuky O Zvýšení motivace O Širší kulturní rozhled a rozvoj mulitilingvních zájmů a postojů

29 CLIL Co může škola udělat pro učitele CLILu? O Školení O Hospitace (vedení, kolegové) O Návštěvy jiných škol O Nákupy materiálů (učebnice, výukové programy atd.) O Poskytnutí prostoru pro společné plánování O Flexibilita při změnách ŠVP O Podpora v náročné činnosti nad rámec běžného úvazku

30


Stáhnout ppt "Začínáme s prvky CLILu. CLIL v učebnicích anglického jazyka  New Happy House O Dvoudílný kurz – 1. a 2. ročník O První díl neobsahuje čtení ani psaní."

Podobné prezentace


Reklamy Google