Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peníze, peněžní ekvivalenty, pohledávky, finanční majetek, investice -Pojetí dle IAS/IFRS -Pojetí dle IFRS for SME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peníze, peněžní ekvivalenty, pohledávky, finanční majetek, investice -Pojetí dle IAS/IFRS -Pojetí dle IFRS for SME."— Transkript prezentace:

1 Peníze, peněžní ekvivalenty, pohledávky, finanční majetek, investice -Pojetí dle IAS/IFRS -Pojetí dle IFRS for SME

2 Peníze Upraveny standardy: IAS 1 – Prezentace účetní závěrky IAS 7 – Cash flow -tyto standardy chápou pod pojmem peníze jak hotovostí zdroje, tak peníze na účtech v bankách.

3 Peněžní ekvivalenty Krátkodobé, vysoce likvidní investice, které: 1)jsou okamžitě směnitelné za předem známou částku, 2)jsou blízko splatnosti (max. 3 m), tzn. riziko změny hodnoty je nepatrné. Peníze a peň. ekvivalenty jsou dle IAS/IFRS vždy vykazovány jako krátkodobé aktivum.

4 Pohledávky Neexistuje samostatný standard, ustanovení obsahují: -IAS 18 – Výnosy -IAS 32 – FN – zveřejňování a prezentace -IAS 39 – FN – účtování a oceňování Pohledávky se dělí na krátkodobé a dlouhodobé dle okamžiku splatnosti, dalším členěním je členění na pohledávky z obchodních vztahů a jiné.

5 Uznání a oceňování pohledávek Uznání dle kritérií Koncepčního rámce, Oceňování – u většiny pohledávek je oceňovací bází – směnná cena mezi dvěma subjekty. a)U krátkodobých P = cena na faktuře b)U dlouhodobých P = současná hodnota budoucích peněžních toků (výnos plynoucí z období mezi prodejem a příjmem peněz by měl být vykázán jako úrok)

6 Rizikové, nedobytné pohledávky Metody vykazování: a)Metoda přímého odpisu – pohledávky se odepíše do N až když je prakticky jisté, že odběratel nezaplatí. b)Metoda odpočtu (odhadu) – v každém ÚO je zaúčtován odhad problematických pohledávek do N a snížen účet pohledávek prostřednictvím účtu opravných položek.

7 Odhad korekce pohledávek Pro odhad korekce pohledávek jsou metody: a)Metoda procenta z prodejů na fakturu – ÚJ stanoví % rizikových pohledávek ze všech prodejů na fakturu b)Metoda stáří pohledávek – procento nedobytných pohledávek je určeno pro každou skupinu pohledávek členěných podle data jejich splatnosti.

8 Finanční majetek dle IAS/IFRS Základní klasifikace: a)Poskytnuté půjčky a úvěry b)Investice držené do splatnosti c)Finanční aktiva držená k obchodování d)Realizovatelná finanční aktiva (vhodná k prodeji) Investice s většinovým vlivem Investice s podstatným vlivem Pasivní investice

9 a) Poskytnuté půjčky a úvěry Představuje finanční majetek s pevnými či proměnnými platbami, který není nabízen na aktivním trhu, přičemž tento finanční majetek nesplňuje podmínky pro zařazení do některé z ostatních tříd. Jde o různé půjčky, obchodní pohledávky, investice v dlužných finančních nástrojích bez tržní hodnoty. Pokud se u této skupiny změní důvod držení – ÚJ se rozhodne s touto kategorií obchodovat (chce tento majetek prodat) musí provést překlasifikaci do jiné skupiny.

10 b) Investice držené do splatnosti Aktiva s fixními či určitelnými platbami a s pevnou splatností, které podnik zamýšlí a zároveň je schopen držet do splatnosti. Typickými představiteli: dluhopisy, obligace (s pevným či pohyblivým (%) úrokem Dluhopisy mohou být také neúročené! Do této skupiny patří i tzv. stálé obligace

11 c) Fin. aktiva držená k obchodu Aktiva nabyta za účelem tvorby zisku z krátkodobých pohybů cen nebo marže obchodníka (tzv. spekulační akcie a dluhopisy). Do skupiny patří také fin. aktivum tvořící součást portfolia, které vykázalo známky obchodovatelnosti.

12 d) Realizovatelná fin. aktiva Jsou finanční aktiva, jež nepředstavují ani investice držené do splatnosti ani finanční aktiva určená k obchodování. Jde o aktiva, pro jejichž držení mohou mít účetní jednotky různé investiční, strategické či obchodní důvody. Důvody: a) strategické spojení s partnerem, b) finanční flexibilita c) upevnění obchodních vztahů atd…

13 Investice s ????? vlivem Pasivní investice Určení vlivu je důležité pro volbu správného účetního postupu (pro správnou klasifikaci, ocenění a následné účtování). K určení vlivu jsou vždy využívána kritéria: a)Objektivní – dle podílu na hlasovacích právech ve druhé ekonomické jednotce b)Subjektivní – ÚJ musí zhodnotit konkrétní situaci, do níž se vlastněním majetkových CP dostala.

14 e) Investice s většinovým vlivem Objektivní kritérium: existence vyššího podílu na hlasovacích právech než je 50 %. Subjektivní kritéria: VV < 50 % pokud: -ÚJ má dohodu s ost. investory (záruka jejich hl. práv) -ÚJ má sílu řídit politiku na základě stanov,.. -ÚJ má sílu zvolit či odvolat většinu členů.. -ÚJ má sílu uplatnit většinu hlasů při zasedání řídících orgánů společnosti.

15 f) Investice s podstatným vlivem Objektivní kritérium: investor má majetkový podíl 20 % až 50 % na hlasovacích právech Subjektivní kritérium: PV < 20 % pokud: -ÚJ má zastoupení v řídících orgánech spol., -ÚJ se může účastnit na tvorbě politik, -Mezi ÚJ existují důležité transakce, -Vedoucí pracovníci působí v obou spol., -Existuje vzájemná výměna informací…

16 g) Pasivní investice Subjektivní kritérium: podíl na hlasovacích právech je nižší než 20 % Jsou představovány převážně majetkovými CP, které mají zjistitelnou RH, tzn. jsou obchodovány na aktivním trhu. ÚJ má tyto CP klasifikovat buď jako fin. majetek k obchodování, nebo fin. majetek vhodný na prodej (nikdy ne skupina – do splatnosti) Dividendy se účtují jako FV do BVH v období výplaty, nebo deklarace výplaty.

17 Oceňování finančního majetku Všeobecné pravidlo = všechny finanční investice vykázány ve fair value (RH), tzn. cenou v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek bez nátlaku. Při prvotním zúčtování se za reálnou hodnotu považuje RH protihodnoty poskytnuté za finanční investici včetně transakčních nákladů. Transakční N = přímo související N s nabytím či pozbytím aktiva, např. poplatky..

18 „Reálná hodnota poskytnuté úplaty se stanoví na základě transakční nebo jiné tržní ceny. Pokud tuto tržní cenu není možné spolehlivě zjistit, stanoví se reálná hodnota úplaty jako součet všech budoucích příjmů. Je – li to významné, je nutno tyto příjmy diskontovat podle tržní úrokové míry používané u obdobného aktiva.“ (IAS 18 – Výnosy)

19 RH je obecně zjistitelná u majetku, který je komoditou – tzn. u obchodovatelného majetku. Proto existují výjimky z oceňování RH: a)Investice držené do splatnosti b)Půjčky a úvěry (pohledávky) c) Majetkové investice bez tržních hodnot

20 Oceňování a) a b) Oceňují se v tzv. amortizované pořizovací ceně (zůstatkové hodnotě) za použití efektivní úrokové míry. Při poč. uznání je stanoven efektivní výnos jako poměr skutečně vynaložených prostředků a budoucích příjmů z investice Rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a efektivní úrokovou mírou je odpisován po celou dobu životnosti do výnosových/nákladových úroků.

21 Oceňování c) Jde o investice, které nemají stanovenou TC na aktivním a likvidním trhu, tzn. jejich FH nemůže být spolehlivě měřena. Ocenění je v POŘIZOVACÍ CENĚ a následně je testováno, zda tato báze není vyšší než zpětně získatelná částka. Jde o poslední instanci při oceňování finančních nástrojů. ZZČ = současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných běžnou tržní úrokovou mírou.

22 Finanční aktiva oceněná v RH – vždy se jedná o pravidelné přeceňování Dvě kategorie: a)Finanční aktiva v RH přeceňovaná výsledkově (nerealizovaný zisk (gain)/ztráta (loss) z přecenění) A1) aktiva k obchodování A2) CP, které jsou přeceňovány na RH na základě dobrovolnosti při počátečním zachycení aktiva b) Finanční aktiva v RH přeceňovaná rozvahově B1) aktiva vhodná k prodeji – v položce VK jsou nerealizované výsledky kumulovány až do okamžiku prodeje, splacení, překlasifikování..

23 Transakční náklady - specifika U finančních aktiv v RH přeceňované výsledkově – jsou transakční N účtovány do nákladů jako položka ovlivňující VH v okamžiku jejich vzniku. U všech ostatních skupin finančních investic transakční N zvyšují počáteční hodnotu pořizovaných aktiv.

24 Oceňování FA s většinovým vlivem V účetní závěrce mateřské společnosti je tato finanční investice vykázána: a)V pořizovací ceně – při výchozím uznání b)V ocenění ekvivalencí c)V RH jako realizovatelné finanční aktivum

25 Oceňování FA s podstatným vlivem a)V pořizovací ceně = RH nabytého podílu, dividendy jsou účtovány do výnosů BO b)V ocenění stanoveném ekvivalenční metodou. c)V RH jako realizovatelné finanční aktivum

26 Ekvivalenční metoda Finanční investice je zachycena v ceně, která odpovídá investorovu podílu na čistých aktivech podniku, do nějž investoval. Účetní hodnota investice je zvyšována či snižována tak, aby byl zachycen podíl investora na ziscích či ztrátách podniku. EM = Hodnota investice + podíl na čistém zisku – vyplacené dividendy

27 Překlasifikování finančních aktiv Během následného držení investic může dojít k vývoji, který zapříčiní změny v postoji investora, případě nastanou jiné specifické události, které zapříčiní změnu původní klasifikace. IAS 39 upravuje přísná pravidla, kdy lze a kdy nelze finanční investici reklasifikovat, IFRS 9 již tak rozsáhlé povinnosti nemá.

28 Metody účtování finančních investic Na ÚJ je možnost volby: a)Účtovat nákup/prodej k datu ochodu = kdy se ÚJ zavazuje odkoupit nebo prodat určité aktivum, b)Účtovat nákup/prodej k datu vypořádání = kdy dochází k převodu vlastního aktiva. - tato data se mohou shodovat, ale často dochází k jejich odchýlení, poté jde o účetní politiku ÚJ.

29 Investice V IFRS for SME – oddíly: -14: Investice do přidružených společností -15: Investice do společných podniků -16: Investice do nemovitostí V IAS/IFRS -IFRS 5: Investice do nemovitostí -IAS 28 – bude změněn na IFRS 12 -IAS 31 – bude změněn na IFRS 11 -IAS 27 – bude změněn na IFRS 10

30 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Peníze, peněžní ekvivalenty, pohledávky, finanční majetek, investice -Pojetí dle IAS/IFRS -Pojetí dle IFRS for SME."

Podobné prezentace


Reklamy Google