Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dluhové cenné papíry. Dluhopis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dluhové cenné papíry. Dluhopis."— Transkript prezentace:

1 Dluhové cenné papíry. Dluhopis.

2 DLUHOPIS cenný papír s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit; širší pojetí: dluhový cenný papír, užší pojetí: dlouhodobý dluhový cenný papír. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 2: „Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.“

3 Krátkodobé dluhové cenné papíry
státní pokladniční poukázky krytí schodku státního rozpočtu, „bezrizikové“ cenné papíry, emitované POD jmenovitou hodnotou. poukázky centrální banky komerční dluhové cenné papíry

4 DLUHOPIS – z pohledu emitenta
→ Výhody: alternativa bankovních úvěrů, emise akcií; v celkovém objemu emise je možné upsat relativně vysokou částku; velký počet potenciálních věřitelů / investorů, majitel dluhopisu se nepodílí na řízení společnosti. → Nevýhody: zvyšuje se zadluženost, povinnost hradit úroky i při poklesu zisku, vhodné pouze pro hospodářsky silné emitenty.

5 DLUHOPIS – z pohledu investora
rozdíl od akcií: většinou přesně definované peněžní toky; omezená doba existence. → lze je lépe (přesněji) ocenit, → výnos je zpravidla nižší než u akcií; → konzervativní investiční nástroj, → většinou nedostupné pro drobné investory (vysoká nominální hodnota).

6 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle emitenta dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, podnikové dluhopisy. Podle záruky zajištěné s pevným zajištěním, s pohyblivým zajištěním nezajištěné

7 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle výnosu přímý dluhopis (dluhopis s pevným kupónem), dluhopis s proměnlivým kupónem, dluhopis s nulovým kupónem, příjmový dluhopis. Podle místa emise a měny emise domácí dluhopisy, buldočí dluhopisy, eurodluhopisy.

8 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle podmínek splácení fixní datum, dvojdatumové dluhopisy, dluhopisy s call opcí, dluhopisy s put opcí, perpetuita – věčné dluhopisy.

9 Dluhopisy v ČR vydávány v listinné či zaknihované podobě;
dluhopis se stává dluhopisem v okamžiku předání prvnímu majiteli (dluhopis v listinné podobě) nebo v okamžiku zapsání na účet prvního majitele v SCP (dluhopis v zaknihované podobě); emitent – právnická osoba; emise – podléhá schválení ČNB (s výjimkou státních dluhopisů); prospekt dluhopisu (emisní podmínky).

10 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU
údaje o emitentovi, název dluhopisu, popř. označení dluhopisu, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN), formu dluhopisu (na jméno, ..) jmenovitá hodnota, údaj o schválení emisních podmínek, výnos dluhopisu či způsob jeho stanovení, datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty, data splatnosti dluhopisu a výnosů, …

11 Kupón – cenný papír na doručitele (majitele) vydávaný pro účely uplatnění práva na výnos z dluhopisu; kupónový arch

12

13 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
specifický druh dluhopisu, dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, popř. též náhradním způsobem, emisí HZL si banka opatřuje dlouhodobé zdroje pro financování hypotečních úvěrů, pro krytí HZL může banka použít pouze pohledávky z hypotečních úvěrů poskytnutých do výše 70 % hodnoty zástavy, pro investora vysoce bezpečná investice.

14 Cena dluhopisu v procentech jmenovité hodnoty,
Cena dluhopisu (kurz dluhopisu) v procentech jmenovité hodnoty, kolísá v závislosti na vývoji trhu a situaci emitenta. Běžný výnos (y)

15 Vnitřní hodnota součet diskontovaných hodnot budoucích příjmů z dluhopisu, současná hodnota budoucích příjmů z dluhopisu. V – vnitřní hodnota, I – roční kupónové platby, n – počet let do splatnosti, F – jmenovitá hodnota r – výnosové kritérium, požadovaná výnosnost

16 tržní cena > vnitřní hodnota → dluhopis je NADhodnocen (vhodný k prodeji);
tržní cena < vnitřní hodnota → dluhopis je PODhodnocen (vhodný ke koupi); tržní cena = vnitřní hodnota → dluhopis je správně oceněn.

17 Vztah tržní úrokové míry a vnitřní hodnoty dluhopisu
tržní úroková míra vnitřní hodnota (cena) dluhopisu

18 Alikvotní úrokový výnos
kompenzuje prodávajícímu výši úroků, jež by mu náležely od poslední výplaty úroků do doby prodeje dluhopisu AUV – alikvotní úrokový výnos, c – kupónová sazba, t – počet dnů od poslední výplaty kupónu, B – doba mezi jednotlivými výplatami kupónu, F – jmenovitá hodnota.

19 Durace dluhopisu = míra úrokového rizika dluhopisů,
vyjadřuje cenovou citlivost dluhopisu na změny tržních úrokových sazeb. = průměrná doba potřebná k inkasu všech plateb z dluhopisu (vážený průměr). - Čím větší durace, tím je větší vliv změny tržní úrokové sazby na tržní cenu dluhopisu.

20 Durace dluhopisu Ukazatel durace je konstruován jako vážená průměrná životnost dluhopisu, kde vahami je podíl současné hodnoty plateb z dluhopisu v jednotlivých letech na současné hodnotě celkových plateb z dluhopisu. DM – durace PVCF1,2,3, …, n – současná hodnota příjmů z dluhopisu v jednotlivých letech V0 - celková současná hodnota dluhopisu n - počet let do doby splatnosti dluhopisu


Stáhnout ppt "Dluhové cenné papíry. Dluhopis."

Podobné prezentace


Reklamy Google