Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava cenných papírů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava cenných papírů"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava cenných papírů
Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

2 DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech
I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor v souvislosti s vydáváním komunálních dluhopisů IV. Část: ustanovení společná, přechodná a závěrečná § 1 – upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související

3 § 2 Dluhopis a emise dluhopisů
(1) – dluhopis je zastupitelný cenný papír, vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (3) – emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti.

4 § 4 Seznam vlastníků (1) – emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů. Seznam vlastníků zaknihovaných dluhopisů vede osoba, která je oprávněna k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů.

5 § 6 Náležitosti dluhopisu (1) - listinný dluhopis obsahuje alespoň:
Údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta Označení, že jde o dluhopis Jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku Výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše Datum emise Způsob a místo splacení dlužné částky a vyplacení výnosu dluhopisu

6 § 15 Vydání dluhopisu (1) – vydání dluhopisů zabezpečuje emitent nebo jím pověřená osoba, která obstará vydání emise (3) – nedojde-li k vydání dluhopisů, je emitent povinen do 30 dnů po dni skončení lhůty pro upisování vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb ČNB za období od data splacení

7 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
§ 28 (1) hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek

8 (2) hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice (3) hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti (4) nemovitost se musí nacházet na území členského státu

9 § 29 (1) zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent hypotečních zástavních listů (2) zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou

10 § 32 (1) emitent hypotečních zástavních listů je povinen vést o krytí souhrnu všech závazků z jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu samostatnou evidenci poskytující úplné podklady pro posouzení, jak emitent hypotečních zástavních listů dodržuje ustanovení zákona (2) obsah a způsob vedení evidence stanoví Česká národní banka vyhláškou

11 AKCIE Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Předpis č. 90/2012 Sb. Platnost od Účinnost od

12 AKCIE § 256 ZOK (1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

13 Náležitosti akcie § 259 ZOK (1) Akcie obsahuje
a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, a e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy

14 Formy,podoba akcií § 263 ZOK Akcie na jméno Akcie na majitele
Listinné akcie Zaknihované akcie Imobilizované akcie

15 Konec listinným akciím na majitele
Nakládání s (již vydanými) listinnými akciemi na majitele: Zaknihovat listinné akcie na majitele Imobilizovat listinné akcie na majitele Změnit formu akcií z vlastní iniciativy na akcie na jméno

16 Právní úprava druhů akcií
Současné druhy akcií: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Kmenové akcie - § 155 odst. 6 ObchZ Prioritní akcie - § 159 ObchZ

17 Právní úprava druhů akcií
Historické druhy akcií: Úrokové akcie § 10 zák. č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech zrušeny obchodním zákoníkem Akcie zaměstnanecké § 158 ObchZ zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností ode dne zrušeny Akcie se zvláštními právy tzv. „akcie zlaté“ akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR, nebo Pozemkovým fondem ČR zrušeno

18 Právní úprava druhů akcií
Akcie kmenové § 276 ZOK - žádná zvláštní práva Prioritní akcie § 278 ZOK přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti Akcie se zvláštními právy § 276 ZOK jejich obsah se určí ve stanovách právo na úrok bez ohledu na hospodářský výsledek společnosti se zakazuje

19 Kusové akcie § 257 ZOK Doposud existují pouze akcie s jmenovitou hodnotou Kusové akcie – poměrné vyjádření hodnoty % ze základního kapitálu

20 Prospekt cenného papíru
Vyhotovuje emitent cenného papíru Účel – Nezbytné informace investorům Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (znění č. 134/2013 sb.)

21 Prospekt cenného papíru
Obsahuje: Práva spojená s cenným papírem Majetek a závazky emitenta Finanční situace Zisk a ztráta Budoucí vývoj podnikání Budoucí finanční situace emitenta

22 Prospekt cenného papíru
Podoba: Jednotný dokument Složený z: Registrační dokument Doklad o cenném papíru Shrnutí prospektu

23 Prospekt cenného papíru
Odpovědnost za obsah prospektu (§36) Za obsah prospektu odpovídá osoba (případně více osob), které prospekt vyhotovili. Musí být uvedený údaje a prohlášení odpovědných osob

24 Prospekt cenného papíru
Cenné papíry emitentů v jiném členském státu Evropské unie (§36) Podmínky platnosti prospektu: Osvědčení o schválení Vyrozumění Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

25 Prospekt cenného papíru
Uvěřejnění prospektu (§36h) Způsoby uveřejnění prospektu: Internetové stránky emitenta Alespoň jeden celostátní deník + 1. Brožura v sídle organizátora trhu Internetové stránky organizátora trhu Internetové stránky nabízejícícho

26 Prospekt cenného papíru
Uvěřejnění prospektu (§36h) Uveřejnění způsobem dálkového přístupu: Dostupná internetová adresa Podoba datového souboru Dostupnost 5 let – přijetí k obchodování Dostupnost 12 měsíců – veřejná nabídka CP

27 Prospekt cenného papíru
Platnost prospektu (§36i) Platný po dobu 12 měsíců Obsah nesmí být změněn

28 Prospekt cenného papíru
Dodatek prospektu (§36j) Při změně skutečností uvedených v prospektu je osoba povinna předložit dodatek ke schválení ČNB Investor, který souhlasil s koupí, ale nenabyl vlastnické právo, může od koupě odstoupit ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění dodatku

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Právní úprava cenných papírů"

Podobné prezentace


Reklamy Google